Refusion af lærerløn

Refusion til kommunalt støttede musikskoler

Frist

    Ikke angivet

Hvem kan søge?

Kommunale musikskoler samt musikskoler, der modtager kommunalt tilskud.

Hvad er formålet med ordningen?

Ifølge musikloven er enhver kommunalbestyrelse forpligtet til at drive en musikskole enten som en kommunal institution eller som selvejende institution med kommunalt tilskud.

Staten yder delvis refusion af musikskolers udgifter til lærerløn, lederløn, kørselsgodtgørelse og andre lønrelaterede udgifter i forbindelse med musikundervisningen.

Udelukket fra refusion er undervisning, der udføres for andre institutioner, der i kraft af egen lovgivning er pligtige at tilbyde musikundervisning. Det omfatter f.eks. HF-tilvalg i musik, undervisning efter folkeskolens § 3 stk. 6, undervisning i medfør af Folkeskoleloven (obligatorisk musikundervisning på 1.-6. klassetrin, valgfag i musik samt understøttende undervisning) og undervisning og aktiviteter støttet i henhold til Folkeoplysningsloven. Der kan endvidere ikke ydes refusion til aktiviteter støttet af Statens Kunstfond på anden vis, f.eks. med tilskud fra puljen til talentundervisning, puljen til musikundervisning og lignende aktiviteter samt MGK-undervisning. Undervisning af voksne støttes ikke, med mindre det drejer sig om sammenspilsundervisning, hvor hovedparten af eleverne er under 25 år. Undervisning i andre kunstarter end musik kan ikke støttes.

Sådan vurderes din ansøgning

Det er en betingelse for at opnå refusion, at musikskoleelevernes betaling for undervisningen ikke overstiger 1/3 af musikskolens bruttoudgift. 

Tilskudsberettiget undervisning er undervisning af børn og unge, der pr. 1. januar 2024 ikke er fyldt 25 år - i henhold til Lovbekendtgørelse nr. 32 af 14. januar 2014, kap. 2a om musik samt bekendtgørelse nr. 673 af 14. maj 2013 om musikskoler.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Vi anbefaler, at du orienterer dig i ansøgningsformularen og har de nødvendige oplysninger klar, før du går i gang.
Følgende særlige oplysninger skal indtastes i ansøgningen: 

  • Budgettal for 2024, som er godkendt at musikskolens hjemstedskommune

Ansøgninger, der ikke indeholder de krævede oplysninger, vil ikke blive behandlet.

Økonomi

Elevbetalingsandelen udregnes således:
I eksemplet er de samlede tilskudsberettigede lønudgifter 3.000.000 kr. og elevbetalingen 1.200.000 kr.

Tilskudsberettigede lønudgifter i alt = 3.000.000 kr.
Bruttoudgifter = (3.000.000 kr. x 1,25) = 3.750.000 kr.
Elevbetalingen = (1.200.000 / 3.750.000) = 32 % - (må ikke overstige 33,33 % af de tilskudsberettigede bruttoudgifter) 

Indtægter ved udleje af instrumenter, betaling for noder m.m. skal dog IKKE medregnes under elevbetaling.

Hvornår får du svar?

Der kan forventes svar på ansøgningen i løbet af januar 2024. Fra du har indsendt ansøgningen, til du får svar, bliver ansøgningerne klargjort, læst og behandlet.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du modtage en kvitteringsmail med en vedhæftet kopi af ansøgningen.

Lovgrundlag

Ansøgninger behandles i henhold til Bekendtgørelse af Lov om musik og Bekendtgørelse om musikskoler.

Hvem vurderer ansøgningen

Ansøgningen behandles i Slots- og Kulturstyrelsen som en administrativ ordning i henhold til musikloven.

Opdateret 31. marts 2023