Midlertidig og målrettet ordning for faste omkostninger til restriktionsramte kommunale institutioner med driftstilskud fra Kulturministerietog seks koncert- og kulturhuse i økonomisk krise som følge af COVID-19

Kompensation som bidrag til dækning af faste omkostninger for kommunale institutioner, der modtager driftstilskud fra Kulturministeriet (f. eks. statsanerkendte, kommunalt ejede museer) samt følgende kommunale koncert- og kulturhuse: Værket Randers, Musikhuset Aarhus, Vejle Musikteater, Musikteatret Albertslund, Ringsted Kongrescenter og Kulturværftet Helsingør. Kompensationsordningen gælder fra og med den 1. marts 2021 til og med den 30. juni 2021.

Kunstområde :

Frist

  • 01.11.2021, kl. 23:59

Hvem kan søge?

Denne ordning gælder for kommunale institutioner mv., som har en forventet kommerciel omsætningsnedgang som følge af en af nedenstående COVID-19-restriktioner.

For at søge ordningen, skal institutionen m.v. være registreret i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) senest den 1. november 2020.

Hvis du søger om kompensation efter krisebestemmelsen (se nedenfor under ”Vær opmærksom på statsstøttereglerne”), skal din institution dog være registreret i Det Centrale Virksomhedsregister senest den 9. marts 2020.

Klik på den restriktion, der gælder for din institution for vigtig information om ansøgningskrav, kompensationsperiode, referenceperioder og kompensationssatser:

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er 1. november 2021.

Hvor meget kan der søges om?

Der ydes kompensation for den kommercielle andel af faste omkostninger, som institutionen har anvendt og afholdt i Danmark, også selvom den faktiske betaling for omkostningen ikke falder i kompensationsperioden.

Det beløb, der kompenseres, afhænger af den ansøgende institutions omsætningsnedgang.

Du finder de satser, der gælder for din institution, i vejledningen for den restriktion, din institution er underlagt. Find links til vejledningerne for de enkelte restriktioner øverst i dette dokument.

Vigtige begreber

Hvad er kompensationsperioden?

Perioden hvor den restriktionsramte institution skal opgøre sine forventede faste omkostninger. Kompensationsperioden er fra og med den 1. marts 2021 til og med den 30. juni 2021. Institutioner med lukkepåbud kan opnå kompensation i det tidsrum inden for kompensationsperioden, hvor påbuddet har været gældende.

Hvad er referenceperioden?

Referenceperioden er den sammenligningsperiode, institutionens kommercielle omsætningsnedgang skal opgøres i forhold til. Referenceperioden er den 1. marts 2019 til og med den 30. juni 2019. Hvis dette sammenligningsgrundlag ikke er retvisende, kan du i forbindelse med ansøgning anmode om at anvende en alternativ referenceperiode.

Hvad er faste omkostninger?

I denne ordning kan du søge om kompensation for din institutions faste omkostninger. En institutions faste omkostninger er dokumenterbare omkostninger relateret til institutionens aktiviteter, der er uafhængige af institutionens salg, produktion, distribution og andre kommercielle aktiviteter, og som institutionen skal afholde, selv om den ikke har kommerciel omsætning i en periode.

Faste omkostninger kan for eksempel være husleje, anden leje og leasing, nødvendig vedligeholdelse på materielle anlægsaktiver og lejede/leasede aktiver, el, vand og opvarmning, ejendomsskatter, nødvendig rengøring, renteomkostninger samt afskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver (efter sædvanlige regnskabsprincipper).

Der ydes ikke kompensation for:

  • omkostninger til løn
  • omkostninger, som godtgøres ansøger på anden vis, herunder ved tilskud til drift, huslejenedsættelse, forsikringsdækning, andre offentlige refusioner, fondsdonationer, samt sponsorater, som ikke er betinget af en ikke ubetydelig modydelse mv., eller ved anden statslig kompensationsordning i anledning af foranstaltninger, som har været nødvendige for at forebygge eller inddæmme udbredelsen af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19)

Hvad er forskellen på omsætning og kommerciel omsætning?

Institutionens omsætning er dens samlede indtægter, herunder salgsværdien af produkter og tjenesteydelser m.v., offentlige tilskud, frivillige bidrag og sponsorater. Salgsværdien af produkter og tjenesteydelser mv. opgøres efter fradrag af prisnedslag, merværdiafgift og anden skat, der er direkte forbundet med salgsbeløbet. 

En institutions kommercielle omsætning er en del af dens samlede omsætning. Den kommercielle omsætning forstås som institutionens indtægter ved salg af produkter og tjenesteydelser m.v. efter fradrag af prisnedslag, merværdiafgift og anden skat, der er direkte forbundet med salgsbeløbet. Kommerciel omsætning omfatter også sponsorater, der er betinget af en ikke ubetydelig modydelse. Den kommercielle omsætning skal opgøres ud fra de samme principper som i det senest godkendte regnskab. Hvis institutionen ikke tidligere har udarbejdet et regnskab, skal den kommercielle omsætning opgøres i overensstemmelse med den for institutionen gældende regnskabslovgivning.

Den kommercielle omsætningsnedgang er omsætningsnedgangen i kompensationsperioden beregnet i forhold til institutionens (sædvanlige) kommercielle omsætning, opgjort for en referenceperiode.

Kompensationsbeløbet kan ikke overstige den kommercielle omsætningsnedgang.

Hvad er den kommercielle omsætnings andel af de faste omkostninger?

Institutionen kan kun opnå kompensation for den kommercielle omsætnings andel af dens faste omkostninger.

Eksempel: En institution, der har faste omkostninger for 200.000 kr., modtager offentlige tilskud, som dækker 60 % af institutionens ordinære drift. Den kommercielle omsætning dækker 40 % af de ordinære driftsomkostninger. Den kommercielle omsætnings andel af institutionens faste omkostninger er derfor 200.000 x 0.40 = 80.000 kr.

Institutioner kan kun søge kompensation fra denne ordning, hvis deres kommercielle omsætnings andel af de faste omkostninger udgør mindst 4.000 kr. pr. måned i løbet af kompensationsperioden.

I den obligatoriske beregningsmodel, som skal bruges i ansøgningen, skal du angive institutionens samlede faste omkostninger. Beregningsmodellen udregner selv den kommercielle omsætnings andel af de faste omkostninger.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Inden du ansøger, skal du læse vejledningen for den restriktion, din institution er underlagt. Her finder du blandt andet vigtig information om, hvilken kompensationsperiode og hvilke kompensationssatser der gælder for din institution. Du finder links til disse vejledninger øverst i dette dokument.

Hvis du vil søge ordningen for en eller flere af de ovennævnte restriktioner, bedes du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen på corona-inst@slks.dk med henblik på at få udleveret de obligatoriske skabeloner og bilag til brug for ansøgningen. 

Økonomi

Udbetaling af kompensationen vil ske, når din ansøgning om kompensation (inkl. bilag og dokumentation) er godkendt af Slots- og Kulturstyrelsen.

Der udbetales kompensation på baggrund af institutionens kommercielle omsætningsnedgang fra referenceperioden til kompensationsperioden.

Kompensationen kan udbetales forud for afholdelse af de faste omkostninger, der ydes kompensation for.

Kompensationen kan helt eller delvist nedsættes, hvis ansøger ikke har iagttaget sin tabsbegrænsningspligt. Kompensationen kan endvidere nedsættes, hvis Slots- og Kulturstyrelsen vurderer, at ikke alle de udgifter, som ansøger søger kompensation for, er faste stedbundne omkostninger som defineret ovenfor.

Der udbetales ikke kompensation, hvis den fremsendte dokumentation mv. er utilstrækkelig.

Udbetaling af kompensation sker forskudsvis direkte til ansøgers NemKonto. 

Vær opmærksom på statsstøttereglerne

Ordningen for faste omkostninger er omfattet af EUs statsstøtteregler. Du skal selv angive i din ansøgning, hvilket regelsæt du søger under. Det kan have betydning for størrelsen på din kompensation, hvilken mulighed du vælger.

Krisebestemmelsen:

Under krisebestemmelsen fastsat i EU Traktatens artikel 107, paragraf 2. b.  kan der maksimalt opnås kompensation på 30 mio. kr. pr. måned.

Institutioner, der ansøger under en af ovenstående restriktioner, kan modtage kompensation efter krisebestemmelsen forudsat, at den har en omsætningsnedgang på min. 35 %, der er direkte relateret til restriktionen.

For at modtage kompensation efter krisebestemmelsen er det en betingelse, at institutionen er registreret i CVR senest den 9. marts 2020.

Læs mere om krisebestemmelsen fastsat i EU Traktatens artikel 107, paragraf 2. b.

TF 3.1:

Alle institutioner med en kommerciel omsætningsnedgang på mindst 30 % kan vælge at blive kompenseret efter punkt 3.1 i de midlertidige COVID-19 bestemmelser (også kaldet TF 3.1).

Hvis din institution kompenseres efter TF 3.1, kan der maksimalt opnås kompensation på et beløb svarende til 1,8 mio. EURO indtil 31. december 2021.

Alle institutioner, der kompenseres efter TF 3.1, modtager kompensation efter trappemodel 1 ovenfor (se ”hvor meget kan der søges om”).

Herudover gælder, at institutioner, der før den 31. december 2019 var kriseramt som defineret i artikel 1, stk. 4, litra c, i Europa-Kommissionens forordning (EU) nr. 651/2014 af 17. juni 2014 om visse kategorier af støtte forenelighed med det indre marked i henhold til traktatens artikel 107 og 108, ikke er berettiget til kompensation efter denne ordning.

Dog er institutioner, der er mikro eller små institutioner, som defineret i Bilag I til Europa-Kommissionens forordning nr. 651/2014 af 17. juni 2014, berettiget til at modtage kompensation under TF 3.1, uanset om de allerede var kriseramte pr. 31. december 2019.

Kontrol og tilbagebetaling 

Du skal senest den 1. marts. 2021 indsende en opgørelse over institutionens faktiske omsætning og faktiske kommercielle omsætning samt institutionens faktiske stedbundne omkostninger i kompensationsperioden til Slots- og Kulturstyrelsen. Hvis din institution blev kompenseret efter Temporary Framework 3.12, skal du også indsende en opgørelse over dens faktiske udækkede omkostninger, Oplysningerne skal være ledsaget af en revisorerklæring udarbejdet af en uafhængig, godkendt revisor.

Hvis du er blevet kompenseret efter krisebestemmelsen og din institutions seneste resultat (årsopgørelse) er negativt, skal du yderligere indsende resultat for kompensationsperioden.

Hvis Slots- og Kulturstyrelsen finder det nødvendigt at kontrollere berettigelsen af den udbetalte kompensation, skal ansøger afgive oplysninger til Slots- og Kulturstyrelsen inden for en fastsat frist. Slots- og Kulturstyrelsen kan i den forbindelse pålægge, at oplysningerne skal være ledsaget af en revisorerklæring udarbejdet af en uafhængig, godkendt revisor. Hvis det vurderes nødvendigt, indhenter Slots- og Kulturstyrelsen efter det gældende regelgrundlag oplysninger fra relevante offentlige registre, herunder Skatteforvaltningen. 

Hvis institutionens omsætning, kommercielle omsætning og faste omkostninger i kompensationsperioden, seneste resultat eller øvrige oplysninger omfattet af revisorerklæring mv. afviger fra det anførte i ansøgningen, træffer Slots- og Kulturstyrelsen på grundlag af den indsendte dokumentation afgørelse om efterregulering af den udbetalte kompensation. 

Efterreguleringen sker i opadgående eller nedgående retning, afhængigt af om ansøgers oplysninger har resulteret i, at der er udbetalt en for lav eller for høj kompensation.

Slots- og Kulturstyrelsen kan kræve den udbetalte kompensation helt eller delvist tilbagebetalt, hvis:

  • den foreskrevne dokumentation ikke indsendes inden for den fastsatte frist
  • dokumentationen vurderes utilstrækkelig
  • ansøger har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse, herunder for beregningen af kompensationen.

Hvornår får du svar?

Slots- og Kulturstyrelsen behandler ansøgninger løbende og hurtigst muligt. Sagsbehandlingstiden vil være 15 arbejdsdage fra sagen er fuldt oplyst.  

I de tilfælde, hvor Slots- og Kulturstyrelsen meddeler administrativt afslag grundet utilstrækkelig oplysning af sagen, kan ansøger indsende en fornyet ansøgning med de fornødne oplysninger og den påkrævede dokumentation inden for den gældende ansøgningsfrist eller frist fastsat af Slots- og Kulturstyrelsen.

Lovgrundlag

Kompensation for faste stedbundne omkostninger til restriktionsramte kulturinstitutioner på kulturministeriets område som følge af COVID-19 har hjemmel i Bekendtgørelse nr. 1294 af den 8. juni 2021.

Hvis du får tilsagn/tilladelse/dispensation skal...

Senest den 1. marts 2022 skal ansøger indsende en opgørelse over institutionens faktiske omsætning og faktiske kommercielle omsætning samt institutionens faktiske stedbundne omkostninger i kompensationsperioden til Slots- og Kulturstyrelsen med henblik på kontrol og evt. efterregulering/tilbagebetaling, jf. ovenfor om kontrol og tilbagebetaling.

Hvem vurderer ansøgningen

Det er Slots- og Kulturstyrelsen, der træffer afgørelse om, hvorvidt ansøger er berettiget til kompensation.

Afgørelsen kan påklages til kulturministeren. Klagefristen er fire uger fra den dag, hvor afgørelsen er meddelt ansøger. 

Klagen skal rettes til Slots- og Kulturstyrelsen, som videresender klagen med sagens materiale og en udtalelse til kulturministeren.

Opdateret 31. marts 2023