Midlertidig og målrettet lønkompensationsordning til restriktionsramte kommunale institutioner med driftstilskud fra Kulturministeriet samt seks navngivne kommunale kulturhuse, som har haft åbningsforbud siden den 6. november 2020 som følge af COVID-19

Kompensationsordningen gælder institutioner og produktionsenheder, som har haft forbud mod at holde åbent fra og med den 6. november 2020 og så længe forbuddet er gældende, dog senest 7. september 2021.

Kunstområde :

Frist

 • 01.11.2021, kl. 23:59

Hvem kan søge?

Der gives kompensation til delvis dækning af lønudgifter for kommunale institutioner med driftstilskud fra Kulturministeriet samt følgende kommunale koncert- og kulturhuse: Værket Randers, Musikhuset Aarhus, Vejle Musikteater, Musikteatret Albertslund, Ringsted Kongrescenter og Kulturværftet. Det er en forudsætning, at institutionen i kompensationsperioden ikke har kommerciel omsætning, der vedrører institutionens aktiviteter i form af salg af produkter og tjenesteydelser.              

Forbud mod at holde åbent

Institutionen eller en underliggende produktionsenhed er midlertidigt forpligtet til at holde fuldt lukket for offentligheden for at inddæmme smittespredning, jf. Bekendtgørelse om forbud mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter, krav om mundbind m.v. og coronapas på Kulturministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19 med senere ændringer.

Det er en betingelse, at institutionen eller produktionsenheden ingen kommerciel omsætning har i åbningsforbudsperioden.

Hvad er et vedvarende driftstilskud?

Et vedvarende driftstilskud er et tilskud til institutionens drift, der med forbehold for vedtagelsen af årlige bevillingslove mv. i staten og årlige budgetgodkendelser i kommuner og regioner forventes ydet tidsubegrænset eller i en periode på mindst 3 på hinanden følgende regnskabsår.

Et vedvarende driftstilskud er således kendetegnet ved, at det forventes ydet i en periode på mindst 3 år, at det kan anvendes til dækning af udgifter inden for institutionens ordinære daglige drift, og at tilskuddet ikke er afgrænset til en tidsbegrænset periode og/eller et bestemt formål. Offentlige tilskud til tidsmæssigt afgrænsede projekter (under 3 års varighed) betragtes derfor som udgangspunkt ikke som offentlige tilskud til drift. Tilskud til drift omfatter ej heller offentlige køb af varer og ydelser samt anlægstilskud.

Hvad kan man søge om kompensation for?

Der kan ansøges om lønkompensation for hjemsendte ansatte, som ellers måtte afskediges som følge af et forventet omsætningstab som konsekvens af COVID-19-udbruddet.

Det er en betingelse, at:

 • minimum 30 % af institutionens ansatte eller mere end 50 af institutionens ansatte, uanset beskæftigelsesgrad, hjemsendes.
 • de hjemsendte ansatte ikke arbejder for institutionen i den periode, der ansøges om lønkompensation for. Elever, lærlinge og praktikanter kan dog fortsætte med at arbejde under hjemsendelsen.
 • de hjemsendte ansatte oppebærer deres fulde hidtidige løn i den periode, der ansøges om lønkompensation for. Hvis den faktiske løn afviger fra det anførte udgangspunkt, f.eks. på baggrund af en aftale om lønnedgang forårsaget af COVID-19 forud for hjemsendelsen, ansøger institutionen mod behørig dokumentation om udbetaling på dette grundlag
 • de ansatte, der søges om lønkompensation for, skal være lønmodtagere med fast arbejdssted i Danmark og med fast, kontraktuel tilknytning til institutionen, ansat før den 6. november 2020
 • lønmodtagerne må ikke have en ejerandel på 25 % eller derover af institutionen.

Der gælder følgende yderligere betingelser for alle ansøgere:

 • Der kan ikke udbetales lønkompensation for ansatte for den del af lønudgiften, der på anden vis er godtgjort, herunder ved tilskud til drift, forsikring, andre offentlige refusioner, inklusive lønrefusion fra den statslige fleksjobordning for tilskudsmodtagere, samt nedenfor), samt fondsdonationer og sponsorater, eller anden statslig kompensationsordning i anledning af foranstaltninger, som har været nødvendige som følge af COVID-19. Hvis der er hjemsendt fleksjobansatte med påbegyndt ansættelse før den 1. januar 2013, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kan ansøger dog få kompensation for den del af lønnen, som ikke er dækket af kommunal refusion.
 • Retten til udbetaling af lønkompensation forudsætter, at institutionen ikke i de produktionsenheder eller arbejdssteder, der søges om lønkompensation for, varsler eller foretager afskedigelser begrundet i økonomiske forhold i perioden, der ansøges om lønkompensation for. En institution kan ligeledes ikke søge lønkompensation for ansatte, der er varslet afskediget frem til og med kompensationsperiodens begyndelse.
 • Institutionen kan ikke få udbetalt lønkompensation for ansatte i stillingskategorier, der er omfattet af en lovligt varslet og iværksat hovedkonflikt, hvori institutionen er part. I sådanne situationer vil der ske en reduktion af det kompensationsberettigede beløb.

Kan der ansøges om lønkompensation mere end én gang?

Der kan som udgangspunkt kun ansøges om lønkompensation én gang i perioden fra den 6. november 2020 og så længe forbuddet er gældende, dog senest den 7. september 2021. Ved behov for yderligere hjemsendelser, end der først er ansøgt om, kan der dog indsendes fornyet ansøgning for de ansatte, som ikke indgik i den oprindelige ansøgning.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Hvis du vil søge ordningen for en eller flere af de ovennævnte restriktioner, bedes du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen på corona-inst@slks.dk, og så sender vi de obligatoriske skabeloner og bilag til brug for ansøgningen til dig.

Økonomi

Beregning af kompensation

Udgangspunktet for beregning af lønkompensation er den ansattes gennemsnitlige løn. Den gennemsnitlige løn beregnes på baggrund af det højeste gennemsnit af enten de 5 måneder fra 1. april 2020 til og med 31. august 2020, de seneste 3 måneder eller de seneste 12 måneder fra ansøgningstidspunktet jf. institutionens indberetninger til eIndkomstregistret.

Lønkompensationen svarer til 75 % af den hjemsendte funktionærs løn, dog maksimalt kr. 30.000 om måneden pr. fuldtidsansat.

For ansatte, som ikke er funktionærer, svarer lønkompensationen til 90 % af den hjemsendte ansattes løn, dog maksimalt kr. 30.000 om måneden pr. fuldtidsansat. Det samme gør sig gældende for elever, lærlinge og praktikanter.

Afbrydes hjemsendelsen helt eller delvist for nogle eller alle hjemsendte ansatte før udløbet af den i ansøgningen oplyste forventede hjemsendelsesperiode, reduceres det kompensationsberettigede beløb forholdsmæssigt i hele påbegyndte dage, uanset arbejdets daglige timeantal. Eventuel overskydende allerede udbetalt kompensation tilbagebetales.

Der kan ikke ydes kompensation, hvis udgifterne til løn er dækket fra andre støtteordninger indført som følge af COVID-19 eller på anden vis. Beregningsmodellen beregner automatisk den forventede lønkompensation på baggrund af ovennævnte. Den samlede lønkompensationen kan ikke overstige den del af lønudgiften, som ikke er godtgjort på anden vis.

I forbindelse med kontrol for afskedigelser i den periode, der søges om kompensation for, kan Slots- og Kulturstyrelsen udbede sig den fornødne dokumentation vedrørende indkomstårene 2020 og 2021 for institutionens skattebetaling samt for dens legale ejeres eventuelle skattepligt i udlandet.

Slots- og Kulturstyrelsen kan som led i behandlingen af ansøgningen udveksle oplysninger i sagen med Erhvervsstyrelsen, Skattestyrelsen eller andre myndigheder med henblik på kontrol, herunder oplysninger om CPR-numre.

Ansøgninger af særlig karakter kan udtages til udvidet sagsbehandling. Det gælder f.eks., hvor der ansøges om et højt kompensationsbeløb set i forhold til ansøgerens størrelse og omsætning, eller hvor der vurderes at være en særlig risiko for, at ansøger ikke er berettiget til den ansøgte kompensation, eksempelvis ved atypiske forhold omkring kompensationsgrundlaget.

Institutioner, der udtages til udvidet sagsbehandling, kan pålægges at udlevere supplerende oplysninger og dokumentation til brug for afgørelsen. Institutionen kan endvidere pålægges at fremlægge revisorerklæring om oplysningerne, udarbejdet af en uafhængig, godkendt revisor. Ved anmodning om oplysninger, fastsættes en frist for indsendelse af oplysningerne.

Vær opmærksom på statsstøttereglerne

For den midlertidige og målrettedet lønkompensation er kompensation mellem 80 og 90 % omfattet af reglerne i Temporary Framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak sektion 3.1 punkt 22(a), hvorved der kan tildeles et samlet kompensationsbeløb svarende til maksimalt 1,8 mio. EUR for kompensationsordninger omfattet heraf indtil 31. december 2021.  Ved beregning af støttetærsklerne for kompensation under Temporary Framework skal alle enheder, som de jure eller de facto kontrolleres af en og samme enhed, betragtes som én institution. På lønkompensationsordningerne gælder statsstøtteloftet kun for den del af kompensationsbeløbet, der overstiger 80 % af lønnen. Det vil sige, at det kun gælder kompensation udbetalt til ikke-funktionærer og lærlinge/elever og kun den del af kompensationen, der dækker spændet mellem 80 og 90 % af lønnen.

Udbetaling af kompensation

Udbetaling af kompensation sker direkte til ansøgers NemKonto, når ansøgningen er godkendt af Slots- og Kulturstyrelsen. Der udbetales ikke lønkompensation, i det omfang den fremsendte dokumentation er utilstrækkelig.

Hvis du får udbetalt støtte, indberetter vi beløbet til Skattestyrelsen. Se mere om skat og støtte som følge af Covid-19 under 'Skat af tilskud fra kompensationsordninger' på skat.dk/corona

Kontrol og tilbagebetaling

Senest otte måneder efter ophøret af perioden, hvortil der ydes lønkompensation, skal ansøger afrapportere for den modtagne lønkompensation efter de krav, der er angivet i tilsagnsbrevet og indsende supplerende dokumentation. 

Slots og Kulturstyrelsen udarbejder nærmere retningslinjer for afrapporteringen.

Den supplerende dokumentation skal udarbejdes med bistand fra en uafhængig godkendt revisor, der skal afgive erklæring om dokumentationen. 

Slots- og Kulturstyrelsen kan foretage efterregulering af den udbetalte kompensation, hvis det i forbindelse med den efterfølgende kontrol viser sig, at ansøger har fået mere eller mindre i kompensation, end ansøger er berettiget til.

Er der behov for det til brug for kontrollen, kan Slots- og Kulturstyrelsen efter det gældende regelgrundlag indhente oplysninger fra relevante offentlige registre, herunder Skatteforvaltningen.

Slots- og Kulturstyrelsen kan kræve den udbetalte kompensation helt eller delvist tilbagebetalt, hvis:

 • det viser sig, at forudsætningerne for udbetalingen har ændret sig væsentligt
 • der er udbetalt for høj kompensation som følge af, at hjemsendelsen afbrydes før udløbet af den i ansøgningen oplyste forventede hjemsendelsesperiode
 • ansøger har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse, herunder for beregningen af kompensationen
 • den supplerende dokumentation ikke indsendes inden for den af Slots- og Kulturstyrelsen fastsatte frist, eller dokumentationen er utilstrækkelig.

Hvornår får du svar?

Slots- og Kulturstyrelsen behandler ansøgninger hurtigst muligt. Sagsbehandlingstiden vil være 15 arbejdsdage, fra sagen er fuldt oplyst.

Ansøgningsfristen er den 1. november 2021. 

Lovgrundlag

Den midlertidige og målrettede lønkompensationsordning for foreninger, selvejende institutioner og fonde mv. på Kulturministeriets og Børne- og Undervisningsministeriets områder, som vedvarende modtager halvdelen eller mere af institutions ordinære driftsudgifter i offentlige tilskud har hjemmel i bekendtgørelse nr. 340 af 2. marts 2021 samt ændringsbekendtgørelser nr. 715 af 22. april 2021 og nr. 972 af 19. maj 2021. 

Hvis du får tilsagn/tilladelse/dispensation skal...

Senest 8 måneder efter ophøret af perioden, hvortil der ydes lønkompensation, skal kompensationsmodtager indsende supplerende dokumentation med henblik på kontrol og evt. efterregulering/tilbagebetaling, jf. ovenfor om kontrol og tilbagebetaling.

Hvem vurderer ansøgningen

Det er Slots- og Kulturstyrelsen, der træffer afgørelse om, hvorvidt ansøger er berettiget til kompensation efter den midlertidige og målrettede lønkompensationsordning.

Klageadgang

Slots- og Kulturstyrelsens afgørelser kan påklages til kulturministeren. Klagefristen er fire uger fra den dag, hvor afgørelsen er meddelt ansøgeren. Klagen skal rettes til Slots- og Kulturstyrelsen, som videresender klagen med sagens materiale og en udtalelse til kulturministeren.

Opdateret 31. marts 2023