Midlertidig kunststøtteordning for kunstnere med kombinationsindkomster 2021

Grundet den ekstraordinære situation med COVID-19 ønsker Kulturministeriet at støtte professionelle kunstnere med kompensation for tabt indtægt på deres kunstneriske virke. Denne tabte indtægt kan sandsynliggøres via aflyste aftaler, kontrakter mv. eller via en tilsvarende referenceperiode. Ordningen er rettet mod kunstnere, som er særligt ramt af COVID-19.
Note:

Ansøgningerne behandles og udbetales løbende. Ansøgningsfristen er 31. august 2021, kl. 23:59.

Hvem kan søge?

Ordningen kan søges af professionelle kunstnere med en væsentlig tilknytning til den danske kunstscene inden for arkitektur, billedkunst, film, litteratur, kunsthåndværk og design, musik, scenekunst og andre kunstområder, som kan sidestilles med nævnte kunstområder. Der kan søges kompensation for tabt kunstnerisk indtægt i perioden 1. januar – 30. juni 2021.

Du skal have en A- og B-indkomst samt skattepligtigt overskud fra selvstændig virksomhed på mellem 96.000 kr. og 800.000 kr. fra kunstnerisk virke, svarende til mindst 8.000 kr. og maksimalt 66.667 kr. månedligt i gennemsnit fra dit kunstneriske virke i mindst ét af årene 2020, 2019 eller 2018.

Du kan søge kompensation for tabt indtægt på baggrund af professionelt kunstnerisk virke i perioden 1. januar – 30. juni 2021. Dette kan være i form af:

 • Manglende salg af værker, bøger mv.
 • Aflyste koncerter, optrædener og forestillinger mv.
 • Aflyste workshops, undervisning og foredrag mv.
 • Anden tabt indtægt på baggrund af professionelt kunstnerisk virke som en direkte konsekvens af COVID-19.

Den tabte indtægt skal minimum udgøre 30% af din samlede kunstneriske A- og B-indkomst samt skattepligtige overskud fra selvstændig virksomhed i perioden.

Perioden kan søges af kunstnere med kombinationsindkomster, som kan sandsynliggøre, at de har tabt kunstnerisk indtægt som følge af COVID-19.

For at søge ordningen er det et krav, at du har et CPR-nummer.

Hvem kan ikke søge?

 • Kunstnere, der har søgt eller modtaget kompensation fra regeringens øvrige generelle hjælpepakker og kompensationsordninger. Hvis du har ansøgt en anden kompensationsordning om støtte for samme tabte indtægter, kan du tilbagekalde din ansøgning og søge denne midlertidige kunststøtteordning i stedet. Hvis du har modtaget kompensation fra anden statslig kompensationsordning i anledning af COVID-19, skal denne tilbagebetales, inden du søger denne ordning. Er der endnu ikke mulighed for tilbagebetaling, skal du ved tro og love erklære, at kompensationen tilbagebetales, så snart det er muligt.
 • Studerende, som er berettiget til SU i perioden, der ansøges om tilskud til.
 • Offentlige institutioner, udstillingssteder, foreninger, virksomheder mv.
 • Personer, der modtager andre offentlige ydelser eksempelvis fuld dagpengesats. Dog undtaget efterløn, folkepension og supplerende dagpenge. Supplerende dagpenge modregnes i kompensationsbeløbet.

Du kan ikke søge tilskud til:

 • Udgifter, som forsikring dækker.
 • Udgifter, der dækkes af anden offentlig støtte, herunder regeringens i forvejen oprettede tværgående økonomiske hjælpepakker og arbejdsløshedsunderstøttelse.

Hvad er formålet med ordningen?

Kunst er helt centralt for sammenhængskraften i Danmark, ikke mindst i en krisetid. Betydningen er stor i den fremtid, som vi står over for, når samfundet lukker op igen. Formålet med ordningen er at støtte mulighederne for at udøve kunst. Kunstens vilkår er trængte, fordi kunstnere har meget begrænsede muligheder for at skabe kunst og udøve kunst i denne tid. Der er derfor behov for at støtte den kunst, de plejer at udøve.

Sådan vurderes din ansøgning

Din ansøgning vurderes ud fra sandsynliggjort tabt indtægt fra professionelt kunstnerisk virke for perioden 1. januar til og med 30. juni 2021. Du kan vælge at sandsynliggøre din tabte indtægt på to måder:

 1. Sandsynliggøre dit tab på baggrund af kontrakter, aftaler og andre skriftlige dokumenter og korrespondancer, der vidner om et økonomisk tab.
   
 2. Sandsynliggøre dit tab på baggrund af en referenceperiode. Du sandsynliggør dit tab ved at indsende kopier af eksempelvis kontrakter, lønsedler, personlige skatteoplysninger, faktura mv. for referenceperioden.

  For tabt indtægt i mellem 1. januar – 28. februar 2021 kan du søge med udgangspunkt i kontrakter, lønsedler mv. samt en oversigt over indtægter i de pågældende måneder i enten 2020, 2019 eller 2018.

  For tabt indtægt i mellem 1. marts – 30. juni 2021 kan du søge med udgangspunkt i kontrakter, lønsedler mv. samt en oversigt over indtægter i de pågældende måneder i enten 2019, 2018 eller 2017.

Har du større indtægter, som dækker indtægter i flere måneder, kan du ansøge på referenceperiode ved at udregne din gennemsnitlige månedlige indtægt for det valgte referenceår. Har du eksempelvis en indtægt på 120.000 kr. på én gang på et år, kan du vælge at dele denne ud med 10.000 kr. i gennemsnit pr. måned. Søger du eksempelvis kompensation for både januar og februar 2021, vil du derfor oplyse, at du har tjent 20.000 kr. i din referenceperiode, da der er to måneder i perioden.

Hvis din kunstneriske karriere har udviklet sig markant siden 2019, kan du tage udgangspunkt i en referenceperiode og derudover påvise via aflyste/annullerede skriftlige kontrakter, at dine forventede kunstneriske indtægter i 2021 ville være steget markant for den valgte periode. Den aflyste/annullerede kontrakt eller aftale skal være indgået før 10. december 2020.

Ansøgninger behandles løbende og på baggrund af de udmeldte kriterier.

Det er et krav for at modtage kompensation, at du har minimum 30% fald i dine kunstneriske indtægter i de perioder, hvor du søger om kompensation.

Kompensationen kan udgøre op til 75% af det sandsynliggjorte indtægtstab fra kunstnerisk virke, dog maksimalt 23.000 kr. per måned.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Du skal vedhæfte følgende bilag:

 • Bilag 1: CV (max én side á 2400 anslag).
 • Bilag 2: Sandsynliggørelse af tabte kunstneriske indtægter via aflyste aftaler eller referenceperiode.

  Sandsynliggørelse via aflyste aftaler mv. i 2021:
  Vedhæft sandsynliggørelse af tabt indtægt på kunstnerisk virke i perioden 1. januar til og med 30. juni 2021, hvor du har tabt indtægt. Dette kan eksempelvis være annullerede kontrakter, aflyste aftaler og andre skriftlige dokumenter og korrespondancer, der vidner om et økonomisk tab i perioden.

  Sandsynliggørelse via referenceperiode:
  Vedhæfte dokumentation for indtægter for kunstnerisk virke i perioden 1. januar- 30. juni 2021. Du sandsynliggør dette ved at indsende eksempelvis kopier af kontrakter, lønsedler, personlige skatteoplysninger, faktura mv.

  For tabt indtægt i mellem 1. januar – 28. februar 2021 søger du med udgangspunkt i en oversigt over indtægter i de pågældende måneder i enten 2020, 2019 eller 2018.

  For tabt indtægt i mellem 1. marts – 30. juni 2021 søger du med udgangspunkt i en oversigt over indtægter i den pågældende måned i enten 2019, 2018 eller 2017.
 • Bilag 3: Obligatorisk indtægtsskema, hvor du angiver dine indtægtskilder samt dine forventede indtægter og tabte indtægter for perioden 1. januar – 30. juni 2021. Indtægtsskemaet skal udfyldes i enten Microsoft Excel eller Google Sheets.
   

Ved indsendelse af ansøgningen erklærer du på tro- og love:

 • At din forventede indkomst i de ansøgte perioder ikke har været mulig som en konsekvens af COVID-19.
 • At du ikke har søgt eller modtaget kompensation for de samme tabte indtægter fra regeringens øvrige generelle hjælpepakker og kompensationsordninger. Og at du ikke har ret til andre offentlige ydelser, herunder f.eks. dagpenge, dog undtaget efterløn, folkepension og supplerende dagpenge. Supplerende dagpenge modregnes i kompensationsbeløbet.
 • At du har A- og B-indkomst samt skattepligtigt overskud fra selvstændig virksomhed på mellem 96.000 kr. og 800.000 kr. fra kunstnerisk virke, svarende til mindst 8.000 kr. og maksimalt 66.667 kr. månedligt i gennemsnit fra dit kunstneriske virke i mindst ét af årene 2020, 2019 eller 2018.
 • At du ikke har modtaget over 1,5 mio. kr. i direkte statsstøtte inden for de sidste tre år 2021, 2020 og 2019.
 • At de oplysninger, der ligger til grund for ansøgningen, er korrekte.

Slots- og kulturstyrelsen gør opmærksom på, at det er strafbart at afgive urigtige oplysninger til en offentlig myndighed. Afgives der urigtige oplysninger i forbindelse med ansøgning om midler fra Covid-19 hjælpepakkerne gælder et skærpet strafansvar jf. straffelovens §§ 161-161, 171 og 81d.

Økonomi

For at få udbetalt kompensation, skal du have en NemKonto, for at vi kan udbetale beløbet. Alle støttebevillinger bliver udbetalt til den NemKonto, der er knyttet til det CPR-nummer, du oplyser i ansøgningen.

Støtten er skattepligtig og Slots- og Kulturstyrelsen indberetter støtten til Skattestyrelsen. Bemærk, at der ikke er fratrukket skat af det beløb, du får udbetalt. Se mere om skat og støtte som følge af Covid-19 under 'Skat af tilskud fra kompensationsordninger' på skat.dk/corona.

Hvornår får du svar?

Du får svar på din ansøgning på e-mail senest 15 hverdage efter, du har indsendt ansøgningen. Er der behov for at indhente yderligere oplysninger til ansøgningen, vil du få endeligt svar på din ansøgning senest 10 hverdage efter, at Slots- og kulturstyrelsen har modtaget samtlige efterspurgte oplysninger.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du umiddelbart efter modtage en kvitteringsmail. I kvitteringsmailen finder du dit ansøgningsnummer, som du skal oplyse, hvis du henvender dig til os.

Her kan du også se de bilag, du har vedhæftet i ansøgningen. Det er dit eget ansvar, at de nødvendige bilag er sendt med – så husk at kigge din ansøgningskvittering godt igennem.

Lovgrundlag

Afgørelser træffes i henhold til aktstykke 215 af 22. april 2021 (Aktstykke om yderligere bevilling til de generelle kompensationsordninger som følge af covid-19) samt foregående aktstykker: aktstykke 179 af 18. marts 2021, aktstykke 167 af 25. februar 2021, aktstykke 138 af 12. januar 2021 samt aktstykke 134 af 17. december 2020.

Tidligere aktstykker fremgår af aktstykke 134 af 17. december 2020.

Hvis du får tilsagn/tilladelse/dispensation skal...

Du skal senest den 1. juni 2022 indsende tro- og loveerklæring om, at der ikke har været ændringer i de forhold, du har oplyst i din ansøgning om støtten.

Har der været væsentlige ændringer i de forhold, du har oplyst i din ansøgning, kan der ske op- eller nedregulering af det udbetalte beløb.

Blandt de modtagne tro- og loveerklæringer udtager Slots- og Kulturstyrelsen til stikprøve og risikobaseret kontrol, herunder registersamkørsel.

Retten til støtte bortfalder, og hele den udbetalte støtte skal betales tilbage, hvis kunstnerens personlige indkomst ved udgangen af 2021 overstiger 800.000 kr.

Slots- og Kulturstyrelsen gør opmærksom på, at støtten gives efter EU’s de minimis-forordningen (nr. 1407/2013). De minimis-forordningen giver mulighed for at tildele en virksomhed statsstøtte på en værdi op til 200.000 EUR over en periode på tre løbende regnskabsår. De tre regnskabsår defineres som det år, hvor støtten tildeles, samt de to foregående regnskabsår. Tidspunktet, hvor støtten tildeles, er det tidspunkt, hvor støttemodtageren opnår ret til at modtage støtten - dvs. beslutning om at tildele støtte, og ikke på det tidspunkt, støttemodtageren faktisk modtager støtten.

Hvem vurderer ansøgningen

Slots- og Kulturstyrelsen udmønter puljen administrativt på baggrund af udmeldte kriterier.

Det er muligt at klage over Slots- og Kulturstyrelsens afgørelser til Kulturministeriet.

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

Opdateret 31. marts 2023