Midlertidig kompensationsordning for faste omkostninger til kommunale institutioner med driftstilskud fra Kulturministeriet og seks navngivne koncert- og kulturhuse i økonomisk krise som følge af COVID-19 i perioden den 1. juli til den 30. september 2021

Kompensation som bidrag til dækning af faste omkostninger for kommunale institutioner der modtager driftstilskud fra Kulturministeriet (f. eks. statsanerkendte, kommunalt ejede museer) samt følgende kommunale koncert- og kulturhuse: Værket Randers, Musikhuset Aarhus, Vejle Musikteater, Musikteatret Albertslund, Ringsted Kongrescenter og Kulturværftet Helsingør. Kompensationsordningen gælder for perioden fra og med den 1. juli 2021 til og med den 30. september 2021.
Note:

OBS. Ordningen forlænges til den 31. december 2021. Forlængelsen har hjemmel i aktstykke 367 af den 30. september 2021. Slots- og Kulturstyrelsen afventer udstedelse af bekendtgørelse.

Kunstområde :

Frist

 • 01.11.2021, kl. 23:59

Hvem kan søge?

Kommunale institutioner der modtager driftstilskud fra Kulturministeriet (f. eks. statsanerkendte, kommunalt ejede museer) samt følgende kommunale koncert- og kulturhuse: Værket Randers, Musikhuset Aarhus, Vejle Musikteater, som har en forventet kommerciel omsætningsnedgang på mindst 45 % i kompensationsperioden.

Institutionen m.v. skal være registreret i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) senest den 1. november 2020. Hvis du vælger at søge under krisebestemmelsen (se nedenfor under ”statsstøtte”), skal din institution m.v. dog være stiftet senest den 9. marts 2020.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er den 1. november 2021.

Hvor meget kan der søges om?

Der ydes kompensation for den kommercielle omsætnings andel af de faste omkostninger, som institutionen har anvendt og afholdt i Danmark, også selvom den faktiske betaling for omkostningen ikke falder i kompensationsperioden.

Det beløb, der kompenseres, afhænger af din institutions omsætningsnedgang.

For at modtage kompensation skal din institution have en kommerciel omsætningsnedgang på mindst 45 % i kompensationsperioden, beregnet i forhold til en referenceperiode.

Alle institutioner med en kommerciel omsætningsnedgang på mindst 45 % i kompensationsperioden kan modtage kompensation efter trappemodel 1:

 • 90 % af den kommercielle omsætnings andel af de faste omkostninger, hvis omsætningsnedgangen har været fra og med 80 % op til 100 %
 • 85 % af den kommercielle omsætnings andel af de faste omkostninger, hvis omsætningsnedgangen har været fra og med 75 % op til 80 %
 • 80 % af den kommercielle omsætnings andel af de faste omkostninger, hvis omsætningsnedgangen har været fra og med 70 % op til 75 %
 • 75 % af den kommercielle omsætnings andel af de faste omkostninger, hvis omsætningsnedgangen har været fra og med 65 % op til 70 %
 • 70 % af den kommercielle omsætnings andel af de faste omkostninger, hvis omsætningsnedgangen har været fra og med 60 % op til 65 %
 • 65 % af den kommercielle omsætnings andel af de faste omkostninger, hvis omsætningsnedgangen har været fra og med 55 % op til 60 %
 • 60 % af den kommercielle omsætnings andel af de faste omkostninger, hvis omsætningsnedgangen har været fra og med 50 % op til 55 %
 • 55 % af den kommercielle omsætnings andel af de faste omkostninger, hvis omsætningsnedgangen har været fra og med 45 % op til 50 %

Hvis din institution er ramt af forsamlingsforbuddet mod store forsamlinger og har oplevet en kommerciel omsætningsnedgang på mindst 45 %, der er direkte relateret til aflyste arrangementer i kompensationsperioden, kan du vælge at blive kompenseret efter krisebestemmelsen i statsstøttereglerne (se nedenfor under ”statsstøtteregler”). Hvis du vælger at blive kompenseret efter krisebestemmelsen, vil du blive kompenseret efter trappemodel 2, og du vil kun få dækket en andel af de omkostninger, der relaterer sig direkte til de aflyste arrangementer:

 • 80 % af den kommercielle omsætnings andel af de faste omkostninger, hvis omsætningsnedgangen har været fra og med 90 % op til 100 %
 • 75 % af den kommercielle omsætnings andel af de faste omkostninger, hvis omsætningsnedgangen har været fra og med 85 % op til 90 %
 • 70 % af den kommercielle omsætnings andel af de faste omkostninger, hvis omsætningsnedgangen har været fra og med 80 % op til 85 %
 • 65 % af den kommercielle omsætnings andel af de faste omkostninger, hvis omsætningsnedgangen har været fra og med 75 % op til 80 %
 • 60 % af den kommercielle omsætnings andel af de faste omkostninger, hvis omsætningsnedgangen har været fra og med 70 % op til 75 %
 • 55 % af den kommercielle omsætnings andel af de faste omkostninger, hvis omsætningsnedgangen har været fra og med 65 % op til 70 %
 • 50 % af den kommercielle omsætnings andel af de faste omkostninger, hvis omsætningsnedgangen har været fra og med 60 % op til 65 %
 • 45 % af den kommercielle omsætnings andel af de faste omkostninger, hvis omsætningsnedgangen har været fra og med 55 % op til 60 %
 • 40 % af den kommercielle omsætnings andel af de faste omkostninger, hvis omsætningsnedgangen har været fra og med 50 % op til 55 %
 • 35 % af den kommercielle omsætnings andel af de faste omkostninger, hvis omsætningsnedgangen har været fra og med 45 % op til 50 %.  

Hvis din institution har været underlagt lukkepåbud og ikke har haft kommerciel omsætning i den pågældende periode, modtager du kompensation for 100 % af den kommercielle omsætnings andel af de faste omkostninger i den periode, din institution har været underlagt lukkepåbuddet. Du vælger selv, om du også vil søge kompensation for den del af kompensationsperioden, hvor din institution ikke var underlagt lukkepåbuddet. I den del af kompensationsperioden, hvor din institution måtte holde åbent, vil du blive kompenseret efter trappemodel 1 ovenfor.

Bemærk, at kompensationsbeløbet aldrig kan overstige den nominelle kommercielle omsætningsnedgang fra referenceperioden til kompensationsperioden.

Statsstøtteregler

Ordningen for faste omkostninger er omfattet af EUs statsstøtteregler. Du skal selv angive i din ansøgning, hvilket regelsæt du søger under. Der er forskellige muligheder alt efter din institutions situation, og det kan have betydning for størrelsen på din kompensation, hvilken mulighed du vælger.

1. Krisebestemmelsen:

Under krisebestemmelsen fastsat i EU Traktatens artikel 107, paragraf 2. b.  kan der maksimalt opnås kompensation på 30 mio. kr. pr. måned.

Denne mulighed kan kun anvendes af institutioner, der har haft lukkepåbud uden kommerciel omsætning, eller som er ramt af forsamlingsforbuddet mod store forsamlinger.

Hvis en institution, der er ramt af forsamlingsforbuddet mod store forsamlinger og hvis omsætningsnedgang knytter sig direkte til aflyste arrangementer i kompensationsperioden, vælger at blive kompenseret efter krisebestemmelsen, kompenseres den efter trappemodel 2 ovenfor (se ”hvor meget kan der søges om”).

Begge typer institutioner kan også i stedet vælge en de to muligheder nedenfor.

Læs mere om krisebestemmelsen fastsat i EU Traktatens artikel 107, paragraf 2b. her

TF 3.1:
Alle institutioner med en kommerciel omsætningsnedgang på mindst 45 % kan vælge at blive kompenseret efter punkt 3.1 i de midlertidige COVID-19 bestemmelser (også kaldet TF 3.1)

Hvis din institution kompenseres efter TF 3.1, kan der maksimalt opnås kompensation på et beløb svarende til 1,8 mio. EURO indtil 31. december 2021.

Alle institutioner, der kompenseres efter TF 3.1, modtager kompensation efter trappemodel 1 ovenfor (se ”hvor meget kan der søges om”).

Herudover gælder, at institutioner, der før den 31. december 2019 var kriseramt som defineret i artikel 1, stk. 4, litra c, i Europa-Kommissionens forordning (EU) nr. 651/2014 af 17. juni 2014 om visse kategorier af støtte forenelighed med det indre marked i henhold til traktatens artikel 107 og 108, ikke er berettiget til kompensation efter denne ordning.

Dog er institutioner, der er mikro eller små institutioner, som defineret i Bilag I til Europa-Kommissionens forordning nr. 651/2014 af 17. juni 2014, berettiget til at modtage kompensation under TF 3.1. og TF 3.12., uanset om de allerede var kriseramte pr. 31. december 2019.

Vigtige begreber
 

Hvad er faste omkostninger?

I denne ordning kan du søge om kompensation for din institutions faste omkostninger. En institutions faste omkostninger er dokumenterbare omkostninger relateret til institutionens aktiviteter, der er uafhængige af institutionens salg, produktion, distribution og andre kommercielle aktiviteter, og som institutionen skal afholde, selv om den ikke har kommerciel omsætning i en periode.

Faste omkostninger kan for eksempel være husleje, anden leje og leasing, nødvendig vedligeholdelse på materielle anlægsaktiver og lejede/leasede aktiver, el, vand og opvarmning, ejendomsskatter, nødvendig rengøring, renteomkostninger samt afskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver (efter sædvanlige regnskabsprincipper).

Der ydes ikke kompensation for:

 • omkostninger til løn
 • omkostninger, som godtgøres ansøger på anden vis, herunder ved tilskud til drift, huslejenedsættelse, forsikringsdækning, andre offentlige refusioner, samt sponsorater, som ikke er betinget af en ikke ubetydelig modydelse mv., eller ved anden statslig kompensationsordning i anledning af foranstaltninger, som har været nødvendige for at forebygge eller inddæmme udbredelsen af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19)

Hvad er forskellen på omsætning og kommerciel omsætning?

Institutionens omsætning er dens samlede indtægter, herunder salgsværdien af produkter og tjenesteydelser m.v., offentlige tilskud, frivillige bidrag og sponsorater. Salgsværdien af produkter og tjenesteydelser mv. opgøres efter fradrag af prisnedslag, merværdiafgift og anden skat, der er direkte forbundet med salgsbeløbet. 

En institutions kommercielle omsætning er en del af dens samlede omsætning. Den kommercielle omsætning forstås som institutionens indtægter ved salg af produkter og tjenesteydelser m.v. efter fradrag af prisnedslag, merværdiafgift og anden skat, der er direkte forbundet med salgsbeløbet. Kommerciel omsætning omfatter også sponsorater, der er betinget af en ikke ubetydelig modydelse. Den kommercielle omsætning skal opgøres ud fra de samme principper som i det senest godkendte regnskab. Hvis institutionen ikke tidligere har udarbejdet et regnskab, skal den kommercielle omsætning opgøres i overensstemmelse med den for institutionen gældende regnskabslovgivning.

Den kommercielle omsætningsnedgang er omsætningsnedgangen i kompensationsperioden beregnet i forhold til institutionens (sædvanlige) kommercielle omsætning, opgjort for en referenceperiode.

Kompensationsbeløbet kan ikke overstige den nominelle kommercielle omsætningsnedgang.

Hvad er den kommercielle omsætnings andel af de faste omkostninger?

Din institution kan kun opnå kompensation for den kommercielle omsætnings andel af dens faste omkostninger.

Eksempel: En institution, der har faste omkostninger for 200.000 kr., modtager offentlige tilskud, som dækker 60 % af institutionens ordinære drift. Den kommercielle omsætning dækker 40 % af de ordinære driftsomkostninger. Den kommercielle omsætnings andel af institutionens faste omkostninger er derfor 200.000 x 0.40 = 80.000 kr.

Institutioner kan kun søge kompensation fra denne ordning, hvis deres kommercielle omsætnings andel af de faste omkostninger udgør mindst 4.000 kr. pr. måned i løbet af kompensationsperioden.

I den obligatoriske beregningsmodel, som skal bruges i ansøgningen, skal du angive institutionens samlede faste omkostninger. Beregningsmodellen udregner selv den kommercielle omsætnings andel af de faste omkostninger.

Hvad er referenceperioden for institutionens omsætningsnedgang?

Institutionens omsætningsnedgang i kompensationsperioden beregnes i forhold til en referenceperiode.

a) Referenceperioden er som udgangspunkt: fra og med den 1. juli 2019 til og med den 31. august 2019, hvis du vælger kompensationsperioden fra og med den 1. juli 2021 til og med den 31. august 2021, og fra og med den 1. juli 20219 til og med den 30. september 2019, hvis du vælger kompensationsperioden fra og med den 1. juli 2021 til og med den 30. september 2021.

Alternative referenceperioder:

b) Hvis din institution ikke har haft kommerciel omsætning i referenceperioden, anvendes i stedet perioden den 1. december 2019 til den 29. februar 2020. 

c) Hvis denne periode heller ikke kan anvendes, skal du bruge periode fra og med den 1. september 2020 til og med den 30. november 2020 som referenceperiode.

d) Hvis din institution hverken har haft omsætning i periode a), b) eller c), skal du anvende perioden fra og med stiftelsesdatoen til og med den 30. november 2020, dog minimum 30 dage.

e) Hvis du grundet helt særlige omstændigheder vurderer, at referenceperioderne i a)-d) ikke giver et retvisende sammenligningsgrundlag for din institution, kan du søge om at anvende en periode på tre sammenhængende måneder, som skal starte den 1. marts 2019 eller senere og slutte senest den 30. november 2020.

f) Hvis du tidligere har fået godkendt en ansøgning om kompensation for faste omkostninger, kan du anvende samme referenceperiode, som indgik i afgørelsen i daværende ansøgning.

Hvad er referenceperioden for institutionens faste omkostninger?

Der anvendes også en referenceperiode for institutionens faste omkostninger.

a) Referenceperioden er som udgangspunkt fra og med den 1. november 2019 til og med den 29. februar 2020.

Alternative referenceperioder:

b) Institutioner, der er stiftet efter den 1. november 2019, skal anvende perioden fra og med stiftelsesdatoen til og med den 9. marts 2020, dog minimum 30 dage, eller perioden fra og med den 1. april 2021 til og med den 30. juni 2021 som referenceperiode.

c) Hvis institutionen er stiftet efter den 1. april 2021, er referenceperioden fra og med stiftelsesdatoen til og med 30. juni 2021, dog minimum 30 dage.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Du skal anvende og udfylde alle felter i Slots- og Kulturstyrelsens elektroniske ansøgningsskema, som findes her på siden. Vi modtager ikke fysisk materiale.

Nederst på siden kan ansøgningsskemaet findes som PDF. Det kan du orientere dig i for at sikre dig, at du har alle oplysninger og bilag klar, inden du udfylder det egentlige ansøgningsskema. Det elektroniske ansøgningsskema har en sikkerhedstimeout efter 15 minutters inaktivitet på siden, så det skal udfyldes og indsendes relativt hurtigt.

Ved indsendelsen af ansøgningsskemaet skal du skrive under med medarbejdersignatur i NemID. 

Læs mere om NemID og medarbejdersignatur

Vi anbefaler, at du bruger browseren Chrome eller Firefox til ansøgningen.

Ansøger skal vedhæfte følgende bilag:

1. BEREGNINGSMODEL

Beregningsmodellen indsendes sammen med ansøgningen som en excel-fil. 

Beregningsmodellen er under opdatering, men vil blive tilgængelig snarest.

Find en vejledning til afgrænsning af kommercielle indtægter her (pdf)

Bemærk følgende, når du udfylder beregningsmodellen:

 • Institutioner, der har været underlagt lukkepåbud indenfor for kompensationsperioden, kan vælge kun at søge for den periode, der har været lukkepåbud.
 • Institutionens omsætning skal opgøres ud fra de samme principper som i det senest godkendte regnskab. Hvis din institution ikke tidligere har udarbejdet et regnskab, opgøres omsætningen i overensstemmelse med den for institutionen gældende regnskabslovgivning.
 • Hvis du i beregningsmodellen angiver, at institutionens omkostninger forventes at afvige med mere end 10 % fra referenceperioden til kompensationsperioden, skal du vedlægge en begrundelse for afvigelsen som selvstændigt bilag. I dette bilag skal du forklare, hvad afvigelsen skyldes, og hvorfor den ikke kunne afværges.
 • Hvis mere end 20 % af institutionens realiserede faste omkostninger må placeres under feltet ”Øvrige realiserede faste omkostninger” i beregningsmodellen, skal du vedlægge en udspecificeret liste over de øvrige realiserede faste omkostninger samt en udspecificeret opgørelse over de forventede faste omkostninger som selvstændigt bilag. Der skal fremgå beløb for hver enkelt post på listen. Resultatet skal stemme overens med beløbet for ”Øvrige realiserede faste omkostninger” i beregningsmodellen. Listen skal være periodiseret, således at der kun søges som kompensation for den periode, kompensationsperioden dækker.
 • Hvis du benytter en alternativ referenceperiode for institutionens realiserede omsætning, skal en begrundelse for dette vedlægges som selvstændigt bilag.

Bemærk, at beregningsmodellen skal indsendes i Excel-format (xlsx).

 2. REVISORERERKLÆRING

Find vejledningen til revisorerklæring her

Du skal indhente en revisorerklæring. Det skal være en såkaldt erklæring med høj grad af sikkerhed, som skal udarbejdes af en uafhængig, godkendt revisor. Revisoren skal bruge Slots- og Kulturstyrelsens obligatoriske skabelon til udarbejdelse af erklæringen.

Bemærk, at institutioner, der tidligere har fået udbetalt kompensation for faste omkostninger, kan anvende den del af revisorerklæringen, der blev afgivet ved tidligere godkendt ansøgning, som ikke ved fornyet ansøgning er ændret.

Revisorerklæringen vedlægges ansøgningen.

3. DOKUMENTATION FOR UDGIFTER TIL REVISORERKLÆRING

Dokumentation for afholdte udgifter til revisorerklæring (kopi af faktura eller bindende tilbud) vedlægges ansøgningsblanketten i PDF-format.

Der ydes godtgørelse for 80 % af udgifterne til revisorerklæring, såfremt institutionens ansøgning udløser kompensation. Godtgørelsen til revision kan maksimalt udgøre 16.000 kr. ekskl. moms.

Der ydes ikke godtgørelse for revisorerklæringer, der genbruges fra tidligere godkendte ansøgninger til kompensation til faste omkostninger.

4. TRO OG LOVE-ERKLÆRING

Institutionens bestyrelse eller direktion skal på tro og love erklære, at:

 • at de afgivne oplysninger i ansøgningen er korrekte. 

I DET ELEKTRONISKE ANSØGNINGSSKEMA SKAL DU DESUDEN:

 • begrunde, hvorfor institutionens forventede kommercielle omsætningsnedgang skyldes udbruddet af COVID-19. Hvis du søger efter krisebestemmelsen, skal du begrunde, hvorfor den forventede omsætningsnedgang skyldes den restriktion, der er relevant for din institution (lukkepåbud eller forsamlingsforbud).
 • angive, hvilken statsstøttebestemmelse der søges om kompensation under
 • godkende, at Slots- og Kulturstyrelsen kan indhente yderligere oplysninger, samt oplysninger om institutionen og institutionens ansatte, fra Erhvervsstyrelsen og andre myndigheder, i det omfang oplysningerne er nødvendige i forbindelse med behandlingen af ansøgningen
 • angive, at I er indforståede med, at kompensationen er en del af statsstøttereglerne, hvormed en institution maks. kan modtage en samlet kompensation på hhv. 1,8 mio. EUR og 10 mio. EUR indtil den 31. december 2021 i henhold til reglerne i Temporary Framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak pkt. 22(a).
 • på tro og love erklære dig indforstået med, at det er strafbart at afgive urigtige eller vildledende oplysninger til en offentlig myndighed, eller fortie oplysninger af betydning for sagens afgørelse, særligt oplysninger afgivet på tro og love, jf. Straffelovens §§ 161-163, 171 samt § 289a. I forbindelse med Covid19-hjælpepakker gælder et skærpet strafansvar jf. § 81d
 • erklære på tro og love, at oplysningerne i ansøgningen er korrekte.

DU SKAL VÆRE OPMÆRKSOM PÅ, AT: 

 • de vedhæftede bilag maksimalt må fylde 15 MB i alt
 • vedhæftet materiale kun kan modtages i formaterne: PDF, Word og Excel. Vi modtager ikke ZIP-filer
 • du ikke kan eftersende bilag eller ændre i ansøgningen, når den først er indsendt. Mangler ansøgningen bilag eller anden information, skal der indsendes en ny, komplet ansøgning
 • det altid er den seneste ansøgning, der er sendt til os, der bliver behandlet
 • Slots- og Kulturstyrelsen kan meddele administrativt afslag på ansøgninger om kompensation, når oplysningerne i tilknytning til ansøgningen må anses som mangelfulde eller ikke-retvisende, samt når den dokumentation, der er fremsendt som bilag til ansøgningen, er utilstrækkelig
 • yderligere materiale, ud over det der er beskrevet i denne ansøgningsvejledning, ikke vil indgå i vurderingen af ansøgningen
 • du som ansøger selv er ansvarlig for, at ansøgningsskemaet er udfyldt korrekt, og at alle de ønskede bilag er vedhæftet. Tjek derfor kvitteringsmail, hvor bilag til ansøgningen vil fremgå
 • du som ansøger er forpligtet til at orientere Slots- og Kulturstyrelsen, hvis forudsætningerne for udbetaling af kompensationen ændrer sig væsentligt, efter at ansøgningen er indsendt.

Økonomi

Udbetaling af kompensationen vil ske, når din ansøgning om kompensation (inkl. bilag og dokumentation) er godkendt af Slots- og Kulturstyrelsen.

Der udbetales kompensation på baggrund af institutionens kommercielle omsætningsnedgang fra referenceperioden til kompensationsperioden.

Kompensationen kan udbetales forud for afholdelse af de faste omkostninger, der ydes kompensation for.

Kompensationen kan helt eller delvist nedsættes, hvis ansøger ikke har iagttaget sin tabsbegrænsningspligt.

Der udbetales ikke kompensation, hvis den fremsendte dokumentation mv. er utilstrækkelig.

Udbetaling af kompensation sker forskudsvis direkte til ansøgers NemKonto. 

Kontrol og tilbagebetaling 

Du skal senest den 1. marts 2022 indsende en opgørelse over institutionens faktiske omsætning og faktiske kommercielle omsætning samt institutionens faktiske faste omkostninger i kompensationsperioden til Slots- og Kulturstyrelsen. Hvis din institution blev kompenseret efter Temporary Framework 3.12, skal du også indsende en opgørelse over dens faktiske udækkede omkostninger.

Hvis du modtog kompensation efter krisebestemmelsen (se ovenfor under ”statssstøtteregler”) og din institutions seneste resultat (årsopgørelse) er negativ, skal du desuden indsende resultat for kompensationsperioden.

Når du afrapporterer, kan du vælge at ændre din institutions kompensationsperiode til den korte kompensationsperiode (fra og med den 1. juli 2021 til og med den 31. august 2021).

Hvis Slots- og Kulturstyrelsen finder det nødvendigt at kontrollere berettigelsen af den udbetalte kompensation, skal du afgive oplysninger til Slots- og Kulturstyrelsen inden for en fastsat frist. Slots- og Kulturstyrelsen kan i den forbindelse pålægge, at oplysningerne skal være dokumenteret med bistand fra en uafhængig, godkendt revisor. Hvis det vurderes nødvendigt, indhenter Slots- og Kulturstyrelsen efter det gældende regelgrundlag oplysninger fra relevante offentlige registre, herunder Skatteforvaltningen. 

Hvis din institutions omsætning, kommercielle omsætning og faste omkostninger i kompensationsperioden, seneste resultat eller øvrige oplysninger omfattet af revisorerklæring mv. afviger fra det anførte i ansøgningen, træffer Slots- og Kulturstyrelsen på grundlag af den indsendte dokumentation afgørelse om efterregulering af den udbetalte kompensation. 

Efterreguleringen sker i opadgående eller nedgående retning, afhængigt af om dine oplysninger har resulteret i, at der er udbetalt en for lav eller for høj kompensation.

Slots- og Kulturstyrelsen kan kræve den udbetalte kompensation helt eller delvist tilbagebetalt, hvis:

 • den foreskrevne dokumentation ikke indsendes inden for den fastsatte frist
 • dokumentationen vurderes utilstrækkelig
 • ansøger har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse, herunder for beregningen af kompensationen.

Hvornår får du svar?

Slots- og Kulturstyrelsen behandler ansøgninger løbende og hurtigst muligt. Sagsbehandlingstiden vil være 15 arbejdsdage, fra sagen er fuldt oplyst.

I de tilfælde, hvor Slots- og Kulturstyrelsen meddeler administrativt afslag grundet utilstrækkelig oplysning af sagen, kan ansøger indsende en fornyet ansøgning med de fornødne oplysninger og den påkrævede dokumentation inden for den gældende ansøgningsfrist eller frist fastsat af Slots- og Kulturstyrelsen.

Lovgrundlag

Kompensation for faste omkostninger til kulturinstitutioner på kulturministeriets område som følge af COVID-19 har hjemmel i Bekendtgørelse nr. 1705 af 17. august 2021

Hvis du får tilsagn/tilladelse/dispensation skal...

Senest den 1. marts 2022 skal du indsende en opgørelse over institutionens faktiske omsætning og faktiske kommercielle omsætning samt institutionens faktiske stedbundne omkostninger i kompensationsperioden til Slots- og Kulturstyrelsen med henblik på kontrol og evt. efterregulering/tilbagebetaling, jf. ovenfor om kontrol og tilbagebetaling.

Hvem vurderer ansøgningen

Det er Slots- og Kulturstyrelsen, der træffer afgørelse om, hvorvidt din institution er berettiget til kompensation.

Afgørelsen kan påklages til kulturministeren. Klagefristen er fire uger fra den dag, hvor afgørelsen er meddelt ansøger. 

Klagen skal rettes til Slots- og Kulturstyrelsen, som videresender klagen med sagens materiale og en udtalelse til kulturministeren.

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

Opdateret 31. marts 2023