Kunsthåndværk- og designprojekter i Danmark og udlandet

Tilskud til projekter for og med dansk kunsthåndværk og design både i Danmark og udlandet.
Note:

Bemærk, at ansøgningsfristen er den 19. september 2024 kl. 14.00. Du kan først søge puljen en måned før fristen og du skal være opmærksom på, at der kan forekomme ændringer i puljebeskrivelsen frem til dagen, hvor puljen kan søges i tilskudsportalen. Puljen forventes herefter at have frist igen i marts 2025.

 

Frist

 • 19.09.2024, kl. 14:00

Ny tilskudsportal

Denne pulje søges igennem vores tilskudsportal med NemID. Søger du på vegne af en virksomhed, institution eller lignende, skal du benytte en medarbejdersignatur.

Hvem kan søge?

Udvalget støtter kunsthåndværkere, designere, kuratorer, skribenter, formidlere, museer, gallerier og andre, der har interesse i at udvikle og fremme kunsthåndværk og design i Danmark og dansk kunsthåndværk og design i udlandet, gennem projekter.

Læs mere om, hvordan udvalget karakteriserer et projekt i afsnittet ”Hvad er formålet med ordningen”

Eksempler på projekter, som udvalget kan støtte:

 • Udstillings- og formidlingsprojekter, der involverer nulevende kunsthåndværkere- og designeres værker i Danmark og/eller i udlandet.
 • Residencies
 • Produktion af værker
 • Projekter, som viser et æstetisk potentiale og en stærk forståelse for håndværk, materialer og sanselighed og projekter, som er centreret omkring konkrete designløsninger på specifikke problemer eller projekter af mere immateriel eller kritisk karakter.
 • Præsentation og alle former for formidling (mundtlig, skriftlig, visuel, digital og trykt) af nulevende danske kunsthåndværkeres og designeres arbejde over for et relevant publikum, herunder tilskud til rejse og ophold i forbindelse med konkrete udstillinger og opgaver
 • Tilskud til forretningsdannelse og internationale samarbejder om produktion af nye typer af danske kunsthåndværk- og designprodukter, der er med til at markere kunsthåndværkets/designets særlige identitet og profil
 • Redaktionel indholdsproduktion til forskellige medier: anmeldelser, artikler, formidling af akademiske forskningsprojekter med videre.

Praktisk information

Er I flere samarbejdende, som vil dele et eventuelt tilskud mellem jer, men ikke har et fælles CVR-nummer, kan I enten indsende en ansøgning hver med identisk projektnavn og beskrivelse, hvor I hver angiver det beløb i budgettet, som er ansøgerens andel af det samlede ansøgte beløb. I kan også indsende en samlet ansøgning, hvor én af jer dermed påtager sig det juridiske og økonomiske ansvar for ansøgningen og et eventuelt tilskud. Bemærk at ansøgninger og et evt. tilsagn ikke kan overdrages til anden juridisk person eller virksomhed, og derfor er det vigtigt, at I får afklaret, hvem der er ansvarlig for ansøgningen og et evt. tilskud inden den indsendes. 

Her kan du læse mere om hvad du skal gøre, hvis dit projekt går på tværs af kunstarterne.

Du kan ikke søge tilskud til:

 • Aktiviteter, som er afsluttet inden ansøgningsfristen
 • Assistenters rejse og ophold (som hovedregel)
 • Deciderede uddannelsesforløb
 • Projekter, som udvalget allerede har støttet
 • Virksomhedernes kapitalinvesteringer, for eksempel nye maskiner til driftsmæssig produktion.
 • Drift, herunder husleje, vand, varme mv.

Hvad er formålet med ordningen?

Formålet med puljen er at fremme kunstnerisk kvalitet inden for nutidigt dansk kunsthåndværk og design gennem tilskud til projekter.

Hvad er et projekt?

 • Et projekt er kendetegnet ved at have en hensigt, et projekt er tidsafgrænset og har en målgruppe.
 • Det vil sige, at du skal kunne definere dit projekt med et mål, en hensigt, en tidsplan, et budget, en målgruppe eller publikum og eventuelle partnere.

Udvalget ønsker at give tilskud til projekter, der er præget af den gode og originale idé, er realistiske, gennemførlige, nyskabende og ikke mindst skaber betydning for relevante målgrupper. Udvalget lægger desuden vægt på, at projektet er selvstændigt udført.

Svar derfor på følgende hjælpespørgsmål som en del af din projektbeskrivelse:

 • Hvad er ideen og hvordan vil du realisere den?
 • Hvordan udvikler og udfordrer projektet faget?
 • Hvad er intentionen, hvad skal projektet give videre og til hvem?

Hvis dit projekt ikke er modnet og ikke kan defineres ved hjælp af en hensigt, en tidsplan, et budget og en målgruppe og mere har karakter af research og undersøgelser, kan du søge et arbejdslegat hos Legatudvalget for Kunsthåndværk og Design.

Honorarer til kunsthåndværkere og designere

Udvalget opfordrer etablerede udstillingssteder, museer og gallerier til at honorere kunsthåndværkere og designere for deres arbejde før, under og efter en udstilling. Eksempelvis ved deltagelse til møder, opsætning og nedtagning af udstillinger og ved deltagelse i PR og formidling.

Udstillingsstedet kan søge om honorartilskud sammen med tilskud til udstilling i denne pulje.

Derudover kan institutioner få refunderet udgifter til visningsvederlag til kunsthåndværkere og designere. Læs mere om ordningen her.

Sådan vurderes din ansøgning

Det overordnede kriterium for alle tildelinger fra Statens Kunstfond er projektets kunstneriske kvalitet og det kunstneriske talent sammenholdt med det ansøgte projekt. Projektstøtteudvalget for Kunsthåndværk og Design behandler ansøgningerne ud fra følgende kriterier, der indgår i en samlet vurdering af projektets kunstneriske kvalitet:

 • Faglighed
  projektet udvikler og udfordrer praksis, ideer, traditioner og materialer
 • Sammenhæng
  projektet har en gennemtænkt kobling mellem ide og valgte metoder og/eller virkemidler
 • Betydning
  projektet viser refleksion over, hvordan projektet skaber betydning i relevante sammenhænge

Kunsthåndværk og design er et bredt område, og udvalget ønsker at give tilskud til projekter med høj kunstnerisk kvalitet inden for hele området. 

Desuden skal du være opmærksom på:

En god og komplet ansøgning overholder de formelle kriterier for, hvad ansøgningen skal (og ikke skal) indeholde, samt argumenterer præcist og kortfattet for, hvorfor projektet er vigtigt og relevant for ansøger, faget og omverdenen.

Udvalget forbeholder sig retten til at imødekomme ansøgningen med et mindre tilskud end ansøgt ud fra en vurdering af ansøgningen i forhold til det samlede felt af ansøgninger, de afsatte midler samt ønsket om at sikre mangfoldighed og en spredning af kunststøtten. Hvis du modtager et mindre tilskud end du har ansøgt om, vil du kunne læse i dit tilsagnsbrev, om du skal indsende flere oplysninger, før vi kan udbetale dit tilskud.

Udvalget giver tilskud til konkrete projekter på baggrund af budgetter. Så er dit projekt endnu ikke modnet og konkret, men har karakter af research og grundforskning, kan du søge om et arbejdslegat hos Legatudvalget for Kunsthåndværk og Design.

Statens Kunstfond opfordrer ansøgere til at indtænke grøn bæredygtighed i deres virke. Hvis du ønsker at følge projektets forbrug og blive klogere på indsatsområder, kan du finde inspiration og værktøjer til arbejdet med grøn bæredygtighed her.

Har du inden for de sidste tre år søgt tilskud hos Statens Kunstfond, vil disse oplysninger indgå som grundlag for behandling af din ansøgning. En livsvarig hædersydelse fra Statens Kunstfond indgår ikke i behandlingen af din ansøgning.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Du indsender ansøgningen via Tilskudsportalen, som du finder her på siden. Når du først har oprettet din profil på Tilskudsportalen, kan du til enhver tid gå ud og ind af portalen og tjekke, om du har alle bilag og oplysninger med, inden du indsender ansøgningen.

For puljer med løbende ansøgningsfrist kan du ikke rette i din ansøgning, når du først har indsendt den via portalen.

Vi anbefaler, at du bruger browseren Chrome eller Firefox, når du udfylder din ansøgning.

Hvis du er fritaget for Digital Post eller grundet helt særlige forhold ikke kan anvende den digitale selvbetjeningsløsning skal du skrive til post@slks.dk.

Du SKAL vedhæfte følgende bilag:

 • Udfyldt obligatorisk projektbeskrivelse- og budgetskabelon:
  • Én sides projektbeskrivelse á maks. 2400 enheder inklusiv mellemrum og herudover et budget. Du SKAL benytte den obligatoriske skabelon for projektbeskrivelse og budget. Download skabelon her. Du må ikke fjerne spørgsmålene fra skabelonen. 
  • Projektbeskrivelsen kan være på dansk, svensk, norsk eller engelsk.
  • Udfyld budget i samme obligatoriske skabelon for projektbeskrivelse og budget.
  • Hvis du er momsregistreret, skal de ansøgte beløb, der indeholder moms, angives ekskl. den moms, du kan få refunderet via SKAT.
 • Billedmateriale:
  • Maks. tre A4-sider med relevant billedmateriale, der visualiserer det projekt, du søger tilskud til. Billedmaterialet kan være fotos, skitser eller andre billeder (filformat: PDF eller Word).
  • Eventuelt maks. tre A4-sider, der dokumenterer tidligere praksis (filformat: PDF eller Word).
 • Kort og målrettet CV:
  • Målret CV’et med fokus på aktiviteter, der understøtter det projekt, der søges til. Der skal laves CV for alle kunsthåndværkere, designere, kuratorer, initiativtagere, skribenter m.v., der søges tilskud til. CV’et må maks. fylde én A4-side. Ved projekter med flere deltagere skal du vedlægge forkortede CV'er på maks. en halv A4-side per deltager (filformat: Word eller PDF)

Vedhæft venligst ikke inspirationsbilleder, moodboards eller andre billeder af andres arbejde. Har du en helt særlig grund til at vedhæfte sådanne billeder, skal det fremgå tydeligt i din ansøgning, at billederne ikke visualiserer dit arbejde. Du skal også skrive i din ansøgning, hvis et kunstnerisk arbejde er udført i samarbejde med andre.

Hvis du søger tilskud til det samme projekt hos andre udvalg under Statens Kunstfond, skal du også skrive det i ansøgningen.

Du skal være opmærksom på:

 • at de vedhæftede bilag maks. må fylde 25 MB i alt
 • at vedhæftet materiale kun kan modtages i formaterne: PDF, Word, MP3 og MP4. Vi modtager ikke ZIP-filer
 • at du før ansøgningsfristens udløb har mulighed for at redigere en allerede indsendt ansøgning og indsende en ny version på samme sag
 • at du efter ansøgningsfristens udløb ikke kan redigere din ansøgning
 • at bilag modtaget efter ansøgningsfristens udløb ikke vil blive vedlagt din ansøgning
 • at det altid er den seneste ansøgning, du har indsendt til os, der bliver behandlet af udvalget
 • at din ansøgning skal indeholde alle obligatoriske bilag for at blive behandlet af udvalget. Yderligere materiale, ud over det der er beskrevet i puljevejledningen, vil ikke indgå i vurderingen af din ansøgning
 • at du selv er ansvarlig for, at ansøgningsskemaet er udfyldt korrekt, og at alle de ønskede bilag er vedhæftet
 • at bilag modtaget efter ansøgningsfristens udløb ikke vil blive vedlagt din ansøgning
 • at du ikke kan overdrage din ansøgning – og eventuelt tilsagn – til en anden juridisk person eller virksomhed. Derfor er det vigtigt, at du får afklaret, hvem der er ansøger, inden du indsender din ansøgning. Samtidig skal du sikre, at der er knyttet en NEM-konto til det CPR/CVR-nummer, du benytter.

Økonomi

Du kan danne dig et indtryk af beløbsstørrelser på projekttilskud ved at kigge på tidligere tildelinger.

Udbetaling

Hvis du får tilskud, skal du have en NemKonto, for at vi kan udbetale beløbet. Alle tilskud bliver udbetalt til den NemKonto, der er knyttet til det CPR/CVR-nummer, du oplyser i ansøgningen. Hvis du for eksempel ansøger med et nyt CVR-nummer, skal du sikre, at du har tilknyttet en NemKonto, inden du indsender din ansøgning.

Hvis du, efter Skatteforvaltningens definition, er fraflyttet Danmark, eller er udenlandsk ansøger, kan du få udbetalt et eventuelt tilskud til en udenlandsk konto. I de tilfælde skal du udfylde bankoplysningsskema for lande med IBAN eller bankoplysningsskema for lande uden IBAN.

Modtager du tilskud på:

 • 100.000 kroner eller derunder bliver pengene udbetalt så tæt som muligt på den startdato, du har oplyst for din udgiftsperiode. Du bør derfor afstemme startdatoen for dit projekt med den dato, hvor dine første udgifter for projektet falder
 • over 100.000 kroner med en projektperiode længere end seks måneder, udbetaler vi pengene i rater.

Vi indberetter tilskuddet til Skattestyrelsen. Vær opmærksom på, at der ikke er trukket skat af det udbetalte beløb. Modtager du tilskuddet i dit CPR-nummer, indberettes tilskuddet som skattepligtig B-indkomst.

Hvornår får du svar?

Du får svar på din ansøgning senest 12 uger efter ansøgningsfristen. Du modtager en notifikationsmail, når dit svar ligger klar på din profil i Tilskudsportalen, medmindre du har fravalgt dette.

I perioden indtil da vil alle ansøgninger blive klargjort og sendt til udvalget og herefter læst og behandlet. Når der er truffet afgørelse i alle sager fra samme ansøgningsrunde får alle ansøgere svar i Tilskudsportalen, eller via e-mail, og samtidig bliver tildelingerne offentliggjort på vores hjemmeside.

Her finder du også navnene på alle ansøgere til Statens Kunstfond, der bliver offentliggjort i udvalgenes referater.

Hvis du ikke har ansøgt via Tilskudsportalen, kan du se hvordan du får svar her.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din ansøgning i Tilskudsportalen, får du en skærmkvittering, som du kan downloade, hvis du vil, men du kan altid se din ansøgning og dens status i Tilskudsportalen under ”Mine ansøgninger". Når den er indsendt korrekt, har den status som "Indsendt".

Du modtager ikke en kvitteringsmail, når du har indsendt en ansøgning.

På din ansøgningssag i Tilskudsportalen kan du også se de bilag, du har vedhæftet til ansøgningen. Det er dit eget ansvar, at de nødvendige bilag er sendt med – så husk at kigge din ansøgning godt igennem.

Du kan redigere i en ansøgning, selvom du allerede har indsendt den. Så længe det er før fristens udløb. Hvis du redigerer i en indsendt ansøgning skal du igen sikre dig, at alle nødvendige bilag er sendt med. Udvalget forholder sig udelukkende til den senest indsendte ansøgning.  

Hvis du har brug for at kontakte en sagsbehandler i sekretariatet, skal du henvende dig via kontaktknappen på din sag i Tilskudsportalen.

Hvis du ikke har ansøgt via Tilskudsportalen, så se her.

Hvis du får tilsagn/tilladelse/dispensation skal...

Når vi uddeler tilskud i Statens Kunstfond, er det vigtigt for os, og ikke mindst lovmæssigt påbudt, at pengene bliver brugt til netop det, du har søgt dem til. Og derfor skal du afrapportere til Slots- og Kulturstyrelsen efter bestemte retningslinjer. Hvordan du skal afrapportere, afhænger af hvor stort et tilskud du har fået. Læs mere om afrapportering/regnskabsaflæggelse.

Hvem vurderer ansøgningen

Det er Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Kunsthåndværk og Design, der vurderer ansøgningerne og træffer den endelige beslutning om hvem, der skal modtage tilskud.

Opdateret 31. marts 2023