Kunsthåndværk og Design sætter dagsordenen

Tilskud til samarbejdsprojekter, der gennem visionære formater sætter kunsthåndværk og design på dagsordenen og skaber udveksling mellem kunsthåndværk- og designfeltet og andre samfunds-, videns-, og praksisområder.
Note:

Du kan først søge puljen en måned før fristen den 29. august og du skal være opmærksom på, at der kan forekomme ændringer i ansøgningsvejledningen frem til dagen, hvor puljen kan søges i tilskudsportalen.

Frist

 • 29.08.2024, kl. 14:00

Ny tilskudsportal

Denne pulje søges igennem vores tilskudsportal med NemID. Søger du på vegne af en virksomhed, institution eller lignende, skal du benytte en medarbejdersignatur.

Hvem kan søge?

 • Samarbejder med minimum tre partnere, hvoraf minimum en, men ikke alle partnere har sit primære arbejdsfelt inden for kunsthåndværk og design. 

En af partnerne i samarbejdet påtager sig rollen som projektets ansøger til hvem det samlede tilskud udbetales. Ansøgninger kan ikke overdrages til en anden juridisk person eller virksomhed, og derfor er det vigtigt, at I får afklaret, hvem der er ansvarlig for ansøgningen og et evt. tilskud inden ansøgningen indsendes. 


DU KAN IKKE SØGE TILSKUD TIL:

 • Aktiviteter, som er afsluttet inden ansøgningsfristen
 • Deciderede uddannelsesforløb
 • Projekter, som udvalget allerede har støttet
 • Virksomhedernes kapitalinvesteringer, for eksempel nye maskiner til driftsmæssig produktion.
 • Drift, herunder husleje, vand, varme mv.

Hvad er formålet med ordningen?

Projektstøtteudvalget for Kunsthåndværk og Design ønsker at støtte flere tværgående samarbejder med ambitioner for både kunstnerisk kvalitet og samfundsdebat. Puljens formål er at understøtte nye samarbejder, der vil udvikle formater, hvor kunsthåndværk og design og andre samfunds-, videns- og praksisområder forholder sig kritisk, udviklende og eksperimenterende til hinanden. Flere skal opleve, at kunsthåndværk og design gør en forskel. Og vi skal opøve et stærkere sprog til at tale om kunsthåndværk og designs bidrag. Derfor lancerer udvalget nu en pulje til samarbejdsprojekter, der tør sætte en dagsorden om eller ved hjælp af kunsthåndværk og design.  

Der vil blive lagt vægt på, at projektet realiseres af partnere i både kunsthåndværk- og designfeltet og andre områder, og at formidling er en klar del af ambitionen for projektet. Af hensyn til puljens formål prioriterer udvalget desuden projekter af en vis volumen – gerne i størrelsesordenen 300.000-500.000 kroner. 

Projektet må gerne involvere internationale samarbejdsparternere eller på anden vis have et internationalt perspektiv. Dog skal den valgte dagsorden have en klar forankring til Danmark og/eller have relevans i en dansk kontekst. 

Mulige samarbejdskonstellationer kan involvere: 

 • Kunsthåndværkere og designere, museer og gallerier, forskningsinstitutioner, kuratorer, aktører fra andre kunstområder, formidlere, kommuner, medievirksomheder, folkeskoler og daginstitutioner, biblioteker, festivaller, produktionsvirksomheder, forlag, interesseorganisationer, erhvervsskoler, kunstnerdrevne udstillingssteder, plejehjem, byplanlæggere, foreninger, spillesteder, medborgerhuse, mv. 

Aktiviteter i samarbejdet kan eksempelvis være:

 • Nye udstillingsformater, udstillingsrækker eller udstillingsplatforme 
 • Indsatser, der fokuserer på relevante samfundsudfordringer fx bæredygtighed, ensomhed, ulighed mv.
 • Initiativer som fremmer bevidsthed eller formidling af materialer eller håndværk  
 • Indsatser af eksplorativ eller immateriel karakter
 • Indsatser med fokus på netværksdannelse, kompetenceudvikling eller lign.  
 • Formidlingstiltag, der skaber nye debatformer eller udfordrer feltet på anden vis

Sådan vurderes din ansøgning

Det overordnede kriterium for alle tildelinger fra Statens Kunstfond er projektets kunstneriske kvalitet og det kunstneriske talent. Projektstøtteudvalget for Kunsthåndværk og Design behandler ansøgningerne ud fra følgende kriterier, der indgår i en samlet vurdering af projektets kunstneriske kvalitet:

 • Faglighed
  projektet udvikler og udfordrer praksis, ideer, traditioner og materialer
 • Sammenhæng
  projektet har en gennemtænkt kobling mellem ide og valgte metoder og/eller virkemidler
 • Betydning
  projektet viser refleksion over, hvordan projektet skaber betydning i relevante sammenhænge

I vurderingen af ansøgningen lægger udvalget desuden vægt på:

PROJEKTIDE, AMBITION OG FORANKRING

 • Samarbejdet skal have en vis volumen. Udvalget prioriterer derfor, under hensyn til puljens formål, projekter af en vis størrelse, f.eks. med en budgetramme i størrelsesordenen 300.000-500.000 kroner.  
 • Samarbejdsprojektet mellem kunsthåndværk/design og øvrige samfunds-, videns-, og praksisområder skal være dagsordensættende og formidlingsstærkt. Derfor skal ansøgningen formulere, hvordan projektet kan skabe og formidle en dagsorden om eller ved hjælp af kunsthåndværk/design.
 • Ansøgningen skal beskrive hvilke formater, metodikker eller spørgsmål, samarbejdsprojektet vil udvikle eller arbejde med, som den enkelte part ikke ville kunne løfte alene.

MÅLGRUPPER 

 • Ansøgningen skal formulere, hvilke målgrupper samarbejdet ønsker at indsatsen primært skal være for og eventuelt sammen med.

SAMARBEJDE OG ORGANISERING

 • Samarbejdet skal bestå af mindst tre partnere, hvoraf to skal være medunderskrivere på aftalen. Mindst én, men ikke alle af partnerne skal virke inden for kunsthåndværk- og designfeltet. Ansøgningen skal derfor beskrive, hvilke partnere der indgår i samarbejdet og hvilke styrkepositioner, de bringer ind i projektet.
 • Projektets partnere skal være indstillede på at indgå i et ambitiøst og eksperimenterende samarbejde, hvor de forskellige parter bliver udfordret i hver deres praksis.
 • Samtidig lægger udvalget vægt på et ligeværdigt samarbejde, hvor de forskellige partnere bidrager til projektets udvikling og realisering
 • En partner i samarbejdet skal påtage sig ansvar for at gennemføre projektet, dvs. være økonomisk og juridisk ansvarlig for ansøgnigen samt et evt. tilskud

 TIDSPLAN

 • Der skal udarbejdes en realistisk tidsplan for projektsamarbejdet, der tager højde for både undersøgelser, udvikling eventuelle afprøvninger og tilpasninger samt formidling og realisering.

BUDGET

 • Budget med forventede udgifter og finansieringsplan inklusiv evt. egenfinansiering (f.eks. i form af timer, lokaler og lignende)

 • Et realistisk budget indeholder blandt andet rimelig aflønning af samarbejdets partnere og øvrige bidragydere samt midler til formidling og kommunikation.

BÆREDYGTIGHED 

Statens Kunstfond opfordrer ansøgere til at indtænke grøn bæredygtighed i deres virke. Hvis I ønsker at følge projektets forbrug og blive klogere på indsatsområder, kan du finde inspiration og værktøjer til arbejdet med grøn bæredygtighed her. 

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Du indsender ansøgningen via Tilskudsportalen, som du finder her på siden. Når du først har oprettet din profil på Tilskudsportalen, kan du til enhver tid gå ud og ind af portalen og tjekke, om du har alle bilag og oplysninger med, inden du indsender ansøgningen.

Vi anbefaler, at du bruger browseren Chrome eller Firefox, når du udfylder din ansøgning.

For alternative ansøgningsmuligheder til denne pulje se her

I SKAL VEDHÆFTE FØLGENDE BILAG:

Udfyldt obligatorisk projektbeskrivelse- og budgetskabelonProjektbeskrivelses- og budgetskabelonen skal være underskrevet af mindst to af samarbejdets partnere. Er den tredje eller de øvrige parter ikke identificeret, skal ansøgningen klart tilkendegive, hvilken eller hvilke profiler samarbejdsprojektet har til hensigt at involvere med henblik på hvilket bidrag den/de øvrige partere skal bidrage med. 

 • Projektbeskrivelsen må være på maks. 7500 enheder inklusiv mellemrum. Budgettet tæller ikke med. 
 • Udfyld budget i samme obligatoriske skabelon som projektbeskrivelsen. Du SKAL benytte den obligatoriske skabelon for projektbeskrivelse og budget. Du må ikke fjerne spørgsmålene fra skabelonen. Skabelonen kan downloades her
 • Projektbeskrivelsen kan være på dansk, svensk, norsk eller engelsk.
 • Hvis du er momsregistreret, skal de ansøgte beløb, der indeholder moms, angives ekskl. den moms, du kan få refunderet via SKAT.

Billedmateriale:

 • Eventuelt op til tre A4-sider med relevant billedmateriale, der visualiserer det projekt, du søger tilskud til. Billedmaterialet kan være fotos, skitser eller andre billeder (filformat: PDF eller Word).

Kort og målrettet CV:

 • CV’er med fokus på aktiviteter, der understøtter det projekt, der søges til. Der skal laves CV for alle konfirmerede (mindst 2) partnere i samarbejdet. Hvert CV må maks. fylde én halv A4-side pr. part. (filformat: Word eller PDF)

Hvis du søger tilskud til det samme projekt hos andre udvalg under Statens Kunstfond, skal du også skrive det i ansøgningen.

DU SKAL VÆRE OPMÆRKSOM PÅ:

 • At de vedhæftede bilag maks. må fylde 25 MB i alt
 • at vedhæftet materiale kun kan modtages i formaterne: PDF, Word, MP3 og MP4. Vi modtager ikke ZIP-filer
 • at du før ansøgningsfristens udløb har mulighed for at redigere en allerede indsendt ansøgning og indsende en ny version på samme sag
 • At du efter ansøgningsfristens udløb ikke kan redigere din ansøgning
 • At bilag modtaget efter ansøgningsfristens udløb ikke vil blive vedlagt din ansøgning
 • At det altid er den seneste ansøgning, du har indsendt til os, der bliver behandlet af udvalget
 • At din ansøgning skal indeholde alle obligatoriske bilag for at blive behandlet af udvalget. Yderligere materiale, ud over det der er beskrevet i puljevejledningen, vil ikke indgå i vurderingen af din ansøgning
 • At du selv er ansvarlig for, at ansøgningsskemaet er udfyldt korrekt, og at alle de ønskede bilag er vedhæftet
 • At bilag modtaget efter ansøgningsfristens udløb ikke vil blive vedlagt din ansøgning
 • At du ikke kan overdrage din ansøgning – og eventuelt tilsagn – til en anden juridisk person eller virksomhed. Derfor er det vigtigt, at du får afklaret, hvem der er ansøger, inden du indsender din ansøgning. Samtidig skal du sikre, at der er knyttet en NEM-konto til det CPR/CVR-nummer, du benytter.

Økonomi

Hvis du får tilskud, skal du have en NemKonto, for at vi kan udbetale beløbet. Alle tilskud bliver udbetalt til den NemKonto, der er knyttet til det CPR/CVR-nummer, du oplyser i ansøgningen. Hvis du for eksempel ansøger med et nyt CVR-nummer, skal du sikre, at du har tilknyttet en NemKonto, inden du indsender din ansøgning.

Hvis du, efter Skatteforvaltningens definition, er fraflyttet Danmark, eller er udenlandsk ansøger, kan du få udbetalt et eventuelt tilskud til en udenlandsk konto. I de tilfælde skal du udfylde bankoplysningsskema for lande med IBAN eller bankoplysningsskema for lande uden IBAN.

Modtager du tilskud på:

 • 100.000 kroner eller derunder bliver pengene udbetalt så tæt som muligt på den startdato, du har oplyst for din udgiftsperiode. Du bør derfor afstemme startdatoen for dit projekt med den dato, hvor dine første udgifter for projektet falder
 • over 100.000 kroner med en projektperiode længere end seks måneder, udbetaler vi pengene i rater.

Dit tilskud vil blive indberettet til SKAT, da vi har indberetningspligt. Det er uanset om og hvordan du skal beskattes af tilskuddet. Langt de fleste af vores tilskud bliver indberettet med AM-bidrag.

Hvornår får du svar?

Du får svar på din ansøgning senest 12 uger efter ansøgningsfristen. Du modtager en notifikationsmail, når dit svar ligger klar på din profil i Tilskudsportalen, medmindre du har fravalgt dette.

I perioden indtil da vil alle ansøgninger blive klargjort og sendt til udvalget og herefter læst og behandlet. Når der er truffet afgørelse i alle sager fra samme ansøgningsrunde får alle ansøgere svar i Tilskudsportalen, eller via e-mail, og samtidig bliver tildelingerne offentliggjort på vores hjemmeside.

Her finder du også navnene på alle ansøgere til Statens Kunstfond, der bliver offentliggjort i udvalgenes referater.

Hvis du ikke har ansøgt via Tilskudsportalen, kan du se hvordan du får svar her.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din ansøgning i Tilskudsportalen, får du en skærmkvittering, som du kan downloade, hvis du vil, men du kan altid se din ansøgning og dens status i Tilskudsportalen under ”Mine ansøgninger". Når den er indsendt korrekt, har den status som "Indsendt".

Du modtager ikke en kvitteringsmail, når du har indsendt en ansøgning.

På din ansøgningssag i Tilskudsportalen kan du også se de bilag, du har vedhæftet til ansøgningen. Det er dit eget ansvar, at de nødvendige bilag er sendt med – så husk at kigge din ansøgning godt igennem.

Du kan redigere i en ansøgning, selvom du allerede har indsendt den. Så længe det er før fristens udløb. Hvis du redigerer i en indsendt ansøgning skal du igen sikre dig, at alle nødvendige bilag er sendt med. Udvalget forholder sig udelukkende til den senest indsendte ansøgning.  

Hvis du har brug for at kontakte en sagsbehandler i sekretariatet, skal du henvende dig via kontaktknappen på din sag i Tilskudsportalen.

Hvis du ikke har ansøgt via Tilskudsportalen, så se her.

Hvis du får tilsagn/tilladelse/dispensation skal...

Når vi uddeler tilskud i Statens Kunstfond, er det vigtigt for os, og ikke mindst lovmæssigt påbudt, at pengene bliver brugt til netop det, du har søgt dem til. Og derfor skal du afrapportere til Slots- og Kulturstyrelsen efter bestemte retningslinjer. Hvordan du skal afrapportere, afhænger af hvor stort et tilskud du har fået. Læs mere om afrapportering/regnskabsaflæggelse.

Hvem vurderer ansøgningen

Det er Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Kunsthåndværk og Design, der vurderer ansøgningerne og træffer den endelige beslutning om hvem, der skal modtage tilskud.

Opdateret 31. marts 2023