Kompensationsordning for arrangørers udgifter til landsindsamlinger i marts 2020 som følge af foranstaltninger til forhindring af smitte af COVID-19

Ordningen har til formål at yde kompensation til allerede afholdte udgifter til landsindsamlinger (”hus- og gadeindsamlinger”), som har fået tilladelse af Indsamlingsnævnet til landsindsamlinger i perioden fra og med den 1. marts 2020 og til og med den 31. marts 2020, men som følge af foranstaltninger til forhindring af smitte af COVID-19 er aflyst eller udskudt.

Kunstområde :

Frist

 • 01.10.2020, kl. 23:59

Hvem kan søge?

Arrangører af landsindsamlinger (”hus- og gadeindsamlinger”) i Danmark, som skulle være afviklet i perioden fra og med den 1. marts 2020 og til og med den 31. marts 2020, men som følge af foranstaltninger til forhindring af smitte af COVID-19 er aflyst eller udskudt. 

Landsindsamlingen skal have fået tilladelse fra Indsamlingsnævnet til indsamling i marts 2020.

Hvad kan man søge kompensation for?

Der ydes kompensation for følgende: 

 • Allerede afholdte udgifter relateret til den aflyste eller udskudte landsindsamling. Det kan fx være annoncering og andre udgifter målrettet den specifikke indsamling (foldere, forplejning til indsamlere mv.), som arrangøren ikke har kunnet afværge. 
 • Udgifter relateret til den aflyste eller udskudte landsindsamling, som arrangøren er forpligtet til at afholde. 

Der ydes ikke kompensation for følgende:

 • Afholdte udgifter til elementer, som kan anvendes ved en senere indsamling. Dette gælder også, hvis indsamlingen udskydes. Fx udgifter til foldere, som kan anvendes ved enten udskudt eller ny indsamling.
 • Afholdte udgifter, som godtgøres arrangøren på anden vis. Fx ved forsikring, øvrig statslig kompensationsordning eller øvrige indtægter, som kan henføres direkte til landsindsamlingen og oppebæres uanset indsamlingens gennemførelse. 
 • Potentielle indtægter, som indsamlingen måtte have til formål. 

Kompensation må desuden ikke bidrage til overskud hos arrangøren af landsindsamlingen. 

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Ansøgere skal anvende og udfylde alle felter i Slots- og Kulturstyrelsens elektroniske ansøgningsskema. I skemaet skal I afgive erklæring om, at I opfylder kompensationsbetingelserne. I skriver under herfor med NemID ved indsendelsen af ansøgningsskemaet.

Ved ansøgning skal følgende dokumenter vedhæftes det elektroniske ansøgningsskema i pdf-format: 

 • Opgørelse over de udgifter til landsindsamlingen, som der ansøges om kompensation for.
 • Dokumentation for tilladelse fra Indsamlingsnævnet til indsamling i marts 2020.
 • Dokumentation for, at indsamlingen er blevet aflyst eller udskudt, dvs. ikke afholdes på den planlagte dato. Det skal desuden sandsynliggøres, at aflysningen eller udskydelsen alene sker som følge af foranstaltninger til forhindring af smitte af covid-19. 
 • Dokumentation for, at arrangørens forsikring ikke dækker de udgifter, der søges dækket af kompensationsordningen.
 • Budget og regnskab for afholdte udgifter:
  • ved ansøgning over 0,5 mio. kr. skal ansøgningen indeholde et revideret budget og regnskab. Udgifter til revisorbistand til udarbejdelse af dokumentation i forbindelse med denne kompensationsordning dækkes med op til 30.000 kr.
  • ved ansøgning på 0,5 mio. kr. og derunder skal ansøgningen indeholde et budget og regnskab, som er underskrevet af arrangørens ledelse samt regnskabskyndig person. 

Hvis ansøgningen indeholder opgørelse over indirekte udgifter:

Hvis du ansøger om kompensation for indirekte udgifter, skal du i opgørelsen over udgifter:

 1. Angive budgettet for den pågældende udgiftspost for regnskabsåret 2020.
 2. Angive, hvor stor en andel af denne udgiftspost, du søger om kompensation for.
 3. Begrunde og sandsynliggøre den anvendte fordelingsnøgle.

Indirekte udgifter svarer til virksomhedens driftsudgifter og kan medtages i det omfang, at udgifterne skulle have været dækket af indtjeningen fra landsindsamlingen. Det er kun en forholdsmæssig andel af de indirekte udgifter, som kan medtages. De medtagne indirekte udgifter skal opgøres som en begrundet andel, der er baseret på almindelige forholdsmæssige fordelingsnøgler. Ved vurdering af den forholdsmæssige andel skal det bl.a. tages med i betragtning om det – fx ved sammenligning med tidligere lignende landsindsamlinger – er sandsynliggjort, at indtægten ved landsindsamlingen ville have finansieret de udgifter, som medregnes.

Slots- og Kulturstyrelsen forbeholder sig retten til ikke at behandle ansøgninger, som ikke opfylder ovenstående krav.

Vejledning til regnskabskyndige og revisorer

Som regnskabskyndig og revisor skal du sikre dig, at regnskabet er korrekt og uden væsentlige fejl eller mangler. Der skal aflægges regnskab efter reglerne i Bekendtgørelse om kompensation for arrangørers udgifter til landsindsamlinger i marts 2020 som følge af COVID-19.

Det indebærer, at du desuden skal:

 • efterprøve om dokumentationen viser, at indsamlingen er blevet aflyst eller udskudt. Dvs. ikke afholdes på den planlagte dato, samt at aflysningen eller udskydelsen alene sker som følge af COVID-19.
 • efterprøve om dokumentationen viser, at landsindsamlingen skulle have været afholdt i Danmark i perioden fra og med den 1. marts til og med den 31. marts 2020, og at indsamlingen er godkendt af Indsamlingsnævnet.
 • efterprøve om dokumentationen viser, at udgifter ikke kan kompenseres via arrangørens egen forsikring. 
 • efterprøve, at den ansøgte kompensation anvendes til formålet samt opfylder betingelserne for at være kompensationsdækket.

Hvornår får du svar?

Kompensationsordningen kan søges til og med den 1. oktober 2020. Ansøgninger behandles løbende.

Vi kan desværre ikke oplyse en generel sagsbehandlingstid. Slots- og Kulturstyrelsen behandler ansøgninger hurtigst muligt.

Når du har indsendt ansøgningen

Når ansøger har indsendt den elektroniske ansøgning, vil ansøger umiddelbart efter modtage en kvitteringsmail. Ansøgningsnummeret fremgår af kvitteringsmailen og skal oplyses ved henvendelse om sagen. 

Af ansøgningsmailen ses de bilag, som er vedhæftet ansøgningen. Det er ansøgers eget ansvar, at de nødvendige bilag er sendt med – så husk at læse ansøgningskvitteringen igennem.

Lovgrundlag

Kompensation for arrangørers udgifter til landsindsamlinger i marts 2020 som følge af COVID-19 ydes efter aktstykke nr. 129 af 2. april 2020 Aktstykke om Kompensationsordning til arrangørers udgifter til landsindsamlinger som følge af COVID-19.

Hvis du får tilsagn/tilladelse/dispensation skal...

Udbetaling af kompensation vil ske direkte til arrangørens (ansøgers) NemKonto (NCVR), når de fastsatte krav til dokumentation for udgifter er godkendt af Slots- og Kulturstyrelsen. 

Der udbetales ikke kompensation, hvis den fremsendte dokumentation er utilstrækkelig.

Tilbagebetaling af kompensation

Ansøger skal, såfremt Slots- og Kulturstyrelsen anmoder om det, udlevere øvrige oplysninger til styrelsen med henblik på efterfølgende kontrol af den udbetalte kompensation.

Slots- og Kulturstyrelsen kan kræve helt eller delvis tilbagebetaling af tilskud, såfremt betingelserne for tildeling af kompensation ikke er opfyldt.

Herudover kan kompensationen kræves tilbagebetalt, hvis ansøger har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse.

Hvem vurderer ansøgningen

Slots- og Kulturstyrelsen vurderer ansøgningen på baggrund af den fremsendte dokumentation.

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

Opdateret 31. marts 2023