Refusionsudvalget for børne- og opsøgende teater

Godkendelse af forestillinger - Refusionsordningen

Teatre kan søge om at få godkendt en forestilling til at indgå i Refusionsordningen for kommuners udgifter til køb af forestillinger.

Frister:

 • 1. august
 • 1. november

* Note: Showcaseweekender i forbindelsen med ansøgningsfristen d. 1. august 2019 ligger i efteråret d. 7. og 8. september 2019 i København og d. 5. og 6. oktober 2019 i Horsens.

Hvem kan søge?

Producenter af professionel scenekunst kan søge med forestillinger rettet mod børn og unge (dvs. til og med 15 år), eller med produktioner, som skal spilles som voksenopsøgende teater. 

Voksenopsøgende teater er forestillinger, der spilles på steder, hvor der normalt ikke spilles teater, f.eks. et bibliotek, et torv eller en institution.

Forestillinger, der er produceret med støtte i henhold til Lov om scenekunst er automatisk refusionsgodkendte. Det gælder f.eks. forestillinger, der er produceret med tilskud fra Statens Kunstråds Scenekunstudvalg eller Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst, og forestillinger, der er produceret af teatre, som får driftstilskud under Lov om scenekunst.

Refusionsgodkendelse ophører fem sæsoner efter, at teatret ikke længere modtager tilskud i henhold til Lov om scenekunst. I tilfælde, hvor en godkendt forestilling overdrages til et teater, der ikke modtager støtte i henhold til lov om scenekunst, udløber godkendelsen fem sæsoner efter overdragelsen. Derefter skal der ansøges om ny refusionsgodkendelse.

Der kan også ansøges om refusionsgodkendelse af udenlandske professionelle teaterforestillinger i forbindelse med festivaler eller andre former for gæstespil i Danmark. Se nederst på denne side.

Fra 2014 registreres refusionsgodkendte forestillinger på scenekunstportalen www.scenen.dk.

Navne på ansøgere til Refusionsordningen vil blive offentliggjort på kunst.dk

Hvad er formålet med ordningen?

Formålet med Refusionsordningen er at give kommunerne et incitament til at købe godkendte forestillinger, så der vises forestillinger af professionel kvalitet i hele landet.

Sådan vurderes din ansøgning

Ansøgningsproceduren består af to dele: Vurdering af en skriftlig ansøgning, samt en visning af forestillingen på showcase. Refusionsudvalget foretager en scenekunstfaglig vurdering af den enkelte forestilling, hvor der lægges vægt på forestillingens kvalitative standard. Forestillingen skal som udgangspunkt kunne godkendes som professionel scenekunst. I særlige tilfælde kan Refusionsudvalget vurdere en forestilling alene på grundlag af ansøgningen, så det er vigtigt at der i ansøgningen er redegjort for dette.

Med professionel menes, at forestillingens hovedmedvirkende er professionelle i kraft af enten en scenekunstfaglig uddannelse fra en af staten anerkendt uddannelsesinstitution eller har opnået professionelle færdigheder gennem aktiviteter inden for scenekunst.

At amatører medvirker i en forestilling udelukker ikke, at forestillingen kan betegnes som professionel. Det afgørende er, at det kunstneriske ansvar ligger hos en professionel kunstnerisk ledelse, og at det forekommer kunstnerisk velbegrundet at anvende amatører.

Med scenekunst menes, at forestillingen er baseret på et samlende kunstnerisk koncept (f.eks. et manuskript, en koreografi, et dramaturgisk forløb eller lign.), og i sin form, opbygning og fremførelse har en kunstnerisk kvalitet.

I vurderingen af forestillingens kvalitative standard lægger udvalget vægt på:

 • Forestillingens idé og kunstneriske intention
 • Dramaturgi, scenisk løsning og iscenesættelse
 • Sammenhængen mellem form og indhold
 • Evnen til at omsætte indhold til et præcist valgt udtryk
 • De medvirkendes sceniske færdigheder
 • Relation til publikum
 • At forestillingens kunstneriske nødvendighed kommer til udtryk

Som udgangspunkt godkendes koncerter, shows og kampagner i traditionel forstand ikke som scenekunst.

Spørgsmålet om, hvad der er scenekunst kan dog ikke alene afgøres ud fra en genremæssig afgrænsning. Udvalget betragter i udgangspunktet enhver forestilling, uanset genre, som scenekunst. Der lægges dog i høj grad vægt på, om forestillingens karakter og kvalitet er på et kunstnerisk professionelt niveau, og kan bidrage til scenekunstens udvikling i Danmark.

Afgørelsen

Udvalget træffer afgørelse om refusionsgodkendelse på baggrund af dels ansøgningen, dels udvalgets scenekunstfaglige vurdering efter at have overværet en opførelse af forestillingen.

I særlige tilfælde kan udvalget vurdere en forestilling alene på grundlag af ansøgning. Det er dog en forudsætning at forestillingen er færdig til visning på showcasetidspunktet.

Godkendelse til refusion gives for én eller flere sæsoner (maks. fem).

Om showcase

Forestillingen skal præsenteres i sin fulde længde på showcase, og kan ikke erstattes af en videooptagelse.

Teatret skal selv sørge for transport til stedet, for teknisk udstyr, opstilling og nedtagning. Der ydes ikke betaling for forestillingen eller godtgørelse for udgifter i forbindelse med showcase.

Dato for afholdelse af showcase - se øverst på denne side.

Forlængelse af godkendelse eller ændringer af godkendt forestilling

Hvis godkendelsen ønskes forlænget, skal ansøger selv sørge for at søge om det, via det elektroniske ansøgningsskema, til en af de årlige ansøgningsfrister - og i passende tid inden godkendelsens udløb.

Sker der væsentlige ændringer i de forudsætninger, hvorunder udvalget har meddelt godkendelse til refusion, påhviler det producenten snarest at underrette udvalget, som herefter tager stilling til, om godkendelsen fortsat er gældende.

Udenlandske gæstespil

Der kan løbende ansøges om refusionsgodkendelse af udenlandske professionelle teaterforestillinger i forbindelse med festivaler eller andre former for gæstespil i Danmark. Der må i udgangspunktet forventes en behandlingstid på op til 3 måneder.  

Der er en særlig ansøgningsformular for gæstespil. I det tilfælde, at der bevilges refusion, er denne kun gældende i den begrænsede periode, der omfatter gæstespillets eller festivalens varighed.

I vurderingen af udenlandske gæstespil lægger udvalget vægt på, at ansøger har erfaring som kurator, og at gæstespillet optræder i en kunstnerisk sammenhæng.

Til udenlandske gæstespil bruges dette ansøgningsskema:

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Der skal indsendes en elektronisk ansøgning for hver forestilling, der søges refusionsgodkendelse for.

BEMÆRK: Følgende bilag skal vedhæftes ansøgningen:

Bemærk, at ansøger du med en forestilling, der på baggrund af en tidligere visning på showcase ikke er blevet refusionsgodkendt, skal du redegøre for, hvorledes forestillingen er videreudviklet siden sidste præsentation på showcase.

Vi anbefaler, at du orienterer dig i ansøgningsskemaet og har de nødvendige oplysninger og dokumenter/filer klar, før du går i gang. 

Vær opmærksom på, at bl.a. følgende oplysninger skal indtastes i standardbilaget og de obligatoriske felter i det elektroniske ansøgningsskema:

 • Forestillingsbeskrivelse (beskrivelse af kunstnerisk idé, handling, iscenesættelse, relation til publikum og forestillingens kunstneriske nødvendighed)
 • Oplysning om kunstneriske hovedkræfter (instruktør, dramatiker, koreograf, scenograf, komponist og udøvende kunstnere)
 • Premieredato
 • Sceniske virkemidler, der benyttes (kostumer, scenografi, lys, lyd og andet)
 • Varighed
 • Aldersmålgruppe
 • Link til evt. hjemmeside
 • Link til evt. videooptagelse af forestillingen
 • Link til evt. anmeldelse af forestillingen

Eventuelt yderligere materiale vil ikke indgå i vurdering af ansøgningen. Ansøger kan dog med fordel henvise til information fra Tereba.

Det påhviler ansøger at sørge for, at ansøgningen er fyldestgørende. Ansøgninger, der ikke indeholder de krævede oplysninger, vil blive behandlet på det foreliggende grundlag.

Bemærk:

 • Zip-filer må ikke indsendes
 • Den samlede størrelse af de vedhæftede filer må ikke overstige 15 mb

Økonomi

Ordningen vedrører godkendelse af forestillinger.

Hvornår får du svar?

Du kan forvente svar på udvalgets afgørelse senest tre måneder efter ansøgningsfristen. Og senest 3 uger efter showcase.

I løbet af de tre måneder bliver ansøgningerne klargjort til udvalget, udsendt, læst og behandlet, og ansøger indkaldes evt. til showcase.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du modtage en kvitteringsmail med en vedhæftet kopi af ansøgningen.

Lovgrundlag

Refusionsudvalget forestår den scenekunstfaglige vurdering og refusionsgodkendelsen af de enkelte forestillinger i henhold til Bekendtgørelse om statsrefusion af kommuners udgifter ved køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teater.

Hvem vurderer din ansøgning?

Ansøgningen bliver vurderet af Refusionsudvalget for børne- og opsøgende teater.

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

Kontakt

Har du spørgsmål til puljen eller din ansøgning? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen
Modtag mail om frister

Se videoen

Se videoen om ansøgningsprocessen

Lars Dammark og Kathrine Karlsen fra Refusionsudvalget fortæller om ansøgningsprocessen.

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)