”Faste omkostninger light”: Kompensation for faste stedbundne omkostninger til restriktionsramte kommunale institutioner med driftstilskud fra Kulturministeriet samt seks navngivne kommunale koncert- og kulturhuse i økonomisk krise som følge af COVID-19

Kompensation som bidrag til dækning af stedbundne faste omkostninger for kommunale institutioner der modtager driftstilskud fra Kulturministeriet (f. eks. statsanerkendte, kommunalt ejede museer) samt følgende kommunale koncert- og kulturhuse: Værket Randers, Musikhuset Aarhus, Vejle Musikteater, Musikteatret Albertslund, Ringsted Kongrescenter og Kulturværftet Helsingør. Kompensationsordningen gælder fra og med den 26. oktober 2020 til og med den 28. februar 2021.
Note:

OBS. Ordningen forlænges til den 31. december 2021. Forlængelsen har hjemmel i aktstykke 367 af den 30. september 2021. Slots- og Kulturstyrelsen afventer udstedelse af bekendtgørelsen.

Kunstområde :

Frist

 • 01.11.2021, kl. 23:59

Hvem kan søge?

Denne ordning gælder kun for institutioner m.v., som har en forventet kommerciel omsætningsnedgang på minimum 30 % som følge af en eller flere af disse COVID-19-restriktioner:

1) Forbud mod at holde åbent

Institutionen m.v. kan søge, så længe forbuddet er gældende, dog kun inden for kompensationsperioden.

Leverandører til institutioner m.v., der har forbud mod at holde åbent, kan søge om kompensation for samme periode som institutionen m.v. Leverandørens omsætningstab skal være direkte forbundet med institutionens lukkepåbud.

2) Forbud mod at holde åbent i afgrænset tidsrum i forhold til institutionens normale åbningstider (kl. 22-forbuddet)

Leverandører til institutioner m.v., der har forbud mod at holde åbent i afgrænset tidsrum, kan søge om kompensation for samme periode som institutionen. Leverandørens omsætningstab skal være direkte forbundet med institutionens lukkepåbud.

3) Forsamlingsforbuddet på over 500 personer

Institutionen m.v. skal opleve en kommerciel omsætningsnedgang direkte relateret til arrangementer, der er aflyst, væsentligt ændret eller udskudt som følge af forsamlingsforbuddet.

4) Forsamlingsforbuddet på over 50 personer

Institutionen m.v. skal være direkte leverandør til private arrangementer uden for private hjem for mere end 50 personer. Arrangementerne skal være ramt af forsamlingsforbuddet på mere end 50 personer.

5) Grænselukningerne

Institutionen m.v. skal kunne dokumentere et af følgende forhold:

 • Udenlandske kunder, der som følge af COVID-19-relaterede restriktioner ikke krydser grænsen til Danmark.
 • Institutionen har fra før den 1. november 2020 en registreret hjemstedsadresse i en lufthavnsterminal og yder tjenester i tilknytning til passagerer i lufthavnen.
 • Institutionens omsætning kommer fra flyvninger eller kontrakter direkte knyttet til opgaver, som er midlertidigt nedlagte som følge af grænselukningen eller Udenrigsministeriets rejsevejledninger.

6) Udenrigsministeriets rejsevejledninger

Institutionen har en omsætning, som er direkte relateret til salg af rejser til destinationer, der fra og med den 26. januar 2020 er kommet på listen over lande, som Udenrigsministeriet fraråder ikke-nødvendige rejser til, eller hvor den kommercielle omsætning er direkte relateret til rejser til Grønland eller Færøerne.

7) forbud mod forsamlinger på over 10 personer

Institutionen m.v. skal være direkte leverandør til private arrangementer og sociale arrangementer med offentlig adgang. Arrangementerne skal være ramt af forsamlingsforbuddet på mere end 10 personer.

8) Forbud mod salg af alkoholdige drikkevarer i et afgrænset tidsrum

Salgsforbuddet gælder for drikkevarer med en alkoholvolumenprocent på 1,2 eller derover.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er den 1. november 2021

Hvor meget kan der søges om?

Der ydes kompensation for 50 % af den kommercielle omsætnings forholdsmæssige andel af institutionens faste stedbundne omkostninger, dog højst 100.000 kr. pr. institution pr. måned i kompensationsperioden. Hvis din institution har været underlagt lukkepåbud i kompensationsperioden og ikke har haft kommerciel omsætning, mens den var underlagt dette påbud, kan du modtage kompensation for 100 % af den kommercielle omsætnings andel af institutionens faste stedbundne omkostninger, dog højst 100.000 kr. pr. måned.

For at modtage kompensation skal din institution have haft omsætning i minimum en måned inden kompensationsperiodens begyndelse. Din institution skal have en kommerciel omsætningsnedgang på minimum 30 % som følge af en eller flere af ovennævnte restriktioner.

Vigtige begreber

Hvad er kompensationsperioden?

Institutionens kompensationsperiode er den periode, hvor din institution kan modtage kompensation for de faste stedbunde omkostninger. Du kan, afhængig af den restriktion din institution er ramt af, frit vælge mellem følgende kompensationsperioder:

For institutioner ramt af restriktionerne forsamlingsforbuddet på over 10 personer og salgsforbuddet mod alkoholdige drikkevarer skal vælge mellem kompensationsperioderne:

a)    26. oktober 2020 – 31. december 2020

b)    26. oktober 2020 – 31. januar 2021

c)    26. oktober 2020 – 28. februar 2021

d)    1. januar 2021 – 28. februar 2021

For institutioner ramt af en af de øvrige restriktioner skal vælge mellem kompensationsperioderne:

a)    1. november 2020 – 31. december 2020

b)    1. november 2020 – 31. januar 2021

c)    1. november 2020 – 28. februar 2021

d)    1. januar 2021 – 28. februar 2021

Institutioner, der har været underlagt lukkepåbud inden for kompensationsperioden, kan vælge kun at søge for den periode, der har været lukkepåbud.  

Hvad er referenceperioden:

Referenceperioden er den sammenligningsperiode institutionens kommercielle omsætningsnedgang opgøres i forhold til. Referenceperioden er de hele måneder i 2019 og 2020 svarende til de måneder i 2020 og 2021, hvor institutionen har været ramt af en restriktion. Hvis dette sammenligningsgrundlag ikke er retvisende, kan der i forbindelse med ansøgning anmodes om at anvende en alternativ referenceperiode.

Hvad er faste stedbundne omkostninger?

I denne ordning kan du søge om kompensation for din institutions faste stedbundne omkostninger.

En institutions faste stedbundne omkostninger er dens dokumenterbare og faktiske omkostninger til:

 • husleje
 • renter og bidrag på lån i ejendommen
 • forbrugsudgifter til el, vand og varme
 • ejendomsforsikring og ejendomsskatter.

Der kompenseres i denne ordning ikke for andre faste stedbundne omkostninger end disse.

Hvad er forskellen på omsætning og kommerciel omsætning?

Institutionens omsætning er dens samlede indtægter, herunder salgsværdien af produkter og tjenesteydelser m.v., offentlige tilskud, frivillige bidrag og sponsorater. Salgsværdien af produkter og tjenesteydelser mv. opgøres efter fradrag af prisnedslag, merværdiafgift og anden skat, der er direkte forbundet med salgsbeløbet. 

En institutions kommercielle omsætning er en del af dens samlede omsætning. Den kommercielle omsætning forstås som institutionens indtægter ved salg af produkter og tjenesteydelser m.v. efter fradrag af prisnedslag, merværdiafgift og anden skat, der er direkte forbundet med salgsbeløbet. Kommerciel omsætning omfatter også sponsorater, der er betinget af en ikke ubetydelig modydelse. Den kommercielle omsætning skal opgøres ud fra de samme principper som i det senest godkendte regnskab. Hvis institutionen ikke tidligere har udarbejdet et regnskab, skal den kommercielle omsætning opgøres i overensstemmelse med den for institutionen gældende regnskabslovgivning.

Den kommercielle omsætningsnedgang er omsætningsnedgangen i kompensationsperioden beregnet i forhold til institutionens (sædvanlige) kommercielle omsætning, opgjort for en referenceperiode.

Kompensationsbeløbet kan ikke overstige den kommercielle omsætningsnedgang.

Hvad er den kommercielle omsætnings andel af de faste stedbundne omkostninger?

Institutionen kan kun opnå kompensation for den kommercielle omsætnings andel af dens faste stedbundne omkostninger.

Eksempel: En institution, der har faste stedbundne omkostninger for 200.000 kr., modtager offentlige tilskud, som dækker 60 % af institutionens ordinære drift. Den kommercielle omsætning dækker 40 % af de ordinære driftsomkostninger. Den kommercielle omsætnings andel af institutionens faste omkostninger er derfor 200.000 x 0.40 = 80.000 kr. Af denne andel kan institutionen modtage 50 % i kompensation, altså 40.000 kr.

Institutioner kan kun søge kompensation fra denne ordning, hvis deres kommercielle omsætnings andel af de faste omkostninger udgør mindst 4.000 kr. pr. måned i løbet af kompensationsperioden.

I den obligatoriske beregningsmodel, som skal bruges i ansøgningen, skal du angive institutionens samlede faste omkostninger. Beregningsmodellen udregner selv den kommercielle omsætnings andel af de faste omkostninger.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Inden du ansøger, skal du læse vejledningen for den restriktion, din institution er underlagt. Her finder du blandt andet vigtig information om, hvilken kompensationsperiode og hvilke kompensationssatser der gælder for din institution. Du finder links til disse vejledninger øverst i dette dokument.

Hvis du vil søge ordningen for en eller flere af de ovennævnte restriktioner, bedes du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen på corona-inst@slks.dk, og så sender vi de obligatoriske skabeloner og bilag til brug for ansøgningen til dig.

Økonomi

Udbetaling af kompensationen vil ske, når din ansøgning om kompensation (inkl. bilag og dokumentation) er godkendt af Slots- og Kulturstyrelsen.

Der udbetales kompensation på baggrund af institutionens kommercielle omsætningsnedgang fra referenceperioden til kompensationsperioden.

Der ydes kompensation for 50 % af den kommercielle omsætnings andel af de faktisk afholdte faste stedbundne omkostninger, som institutionen har anvendt og afholdt i Danmark, uanset om den faktiske betaling for omkostningen falder i kompensationsperioden.

Kompensationen kan udbetales forud for afholdelse af de faste omkostninger, der ydes kompensation for.

Kompensationen kan helt eller delvist nedsættes, hvis ansøger ikke har iagttaget sin tabsbegrænsningspligt. Kompensationen kan endvidere nedsættes, hvis Slots- og Kulturstyrelsen vurderer, at ikke alle de udgifter, som ansøger søger kompensation for, er faste stedbundne omkostninger som defineret ovenfor.

Der udbetales ikke kompensation, hvis den fremsendte dokumentation mv. er utilstrækkelig.

Udbetaling af kompensation sker forskudsvis direkte til ansøgers NemKonto. 

Vær opmærksom på statsstøttereglerne

For ordningen om kompensation for stedbundne faste omkostninger gælder 'De minimis-forordningen'.’ De minimis-forordningen’ giver mulighed for at tildele en institution statsstøtte på en værdi op til 200.000 euro (1,5 mio. kroner) over en periode på tre løbende regnskabsår.

Det vil sige, at institutionen ikke må have modtaget mere end 1,5 mio. kroner i støtte under ’de minimis-forordningen’ i de sidste tre år. Perioden regnes bagud fra indeværende regnskabsår.

Støtten kan have form af betaling af beløb til institutionen eller form af vederlagsfri ydelse. Det er institutionens ansvar at sikre, at dette regelsæt overholdes og beløbsgrænserne ikke overskrides.                      

De minimis-støtte er en støtteform i henhold til EU´s statsstøtteregler, jævnfør ’de minimis-forordningen’ (nr. 1407/2013).

Kontrol og tilbagebetaling 

Ansøgeren skal senest den 1. marts 2022 indsende en opgørelse over institutionens faktiske omsætning og faktiske kommercielle omsætning samt institutionens faktiske stedbundne omkostninger i kompensationsperioden til Slots- og Kulturstyrelsen.

Hvis Slots- og Kulturstyrelsen finder det nødvendigt at kontrollere berettigelsen af den udbetalte kompensation, skal ansøger afgive oplysninger til Slots- og Kulturstyrelsen inden for en fastsat frist. Slots- og Kulturstyrelsen kan i den forbindelse pålægge, at oplysningerne skal være ledsaget af en revisorerklæring udarbejdet af en uafhængig, godkendt revisor. Hvis det vurderes nødvendigt, indhenter Slots- og Kulturstyrelsen efter det gældende regelgrundlag oplysninger fra relevante offentlige registre, herunder Skatteforvaltningen. 

Hvis institutionens omsætning, kommercielle omsætning og faste omkostninger i kompensationsperioden, seneste resultat eller øvrige oplysninger omfattet af revisorerklæring mv. afviger fra det anførte i ansøgningen, træffer Slots- og Kulturstyrelsen på grundlag af den indsendte dokumentation afgørelse om efterregulering af den udbetalte kompensation. 

Efterreguleringen sker i opadgående eller nedgående retning, afhængigt af om ansøgers oplysninger har resulteret i, at der er udbetalt en for lav eller for høj kompensation. Kompensationen kan dog ikke overstige 100.000 kr. pr. måned i kompensationsperioden.

Slots- og Kulturstyrelsen kan kræve den udbetalte kompensation helt eller delvist tilbagebetalt, hvis:

 • den foreskrevne dokumentation ikke indsendes inden for den fastsatte frist
 • dokumentationen vurderes utilstrækkelig
 • ansøger har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse, herunder for beregningen af kompensationen.

Hvornår får du svar?

Slots- og Kulturstyrelsen behandler ansøgninger løbende og hurtigst muligt. Sagsbehandlingstiden vil være 15 arbejdsdage fra sagen er fuldt oplyst.

I de tilfælde, hvor Slots- og Kulturstyrelsen meddeler administrativt afslag grundet utilstrækkelig oplysning af sagen, kan ansøger indsende en fornyet ansøgning med de fornødne oplysninger og den påkrævede dokumentation inden for den gældende ansøgningsfrist eller frist fastsat af Slots- og Kulturstyrelsen.

Lovgrundlag

Kompensation for faste stedbundne omkostninger til restriktionsramte kulturinstitutioner på kulturministeriets område som følge af COVID-19 har hjemmel i Bendtgørelse nr. 626 af 11. april 2021.

Hvis du får tilsagn/tilladelse/dispensation skal...

Senest den 1. marts 2022 skal ansøger indsende en opgørelse over institutionens faktiske omsætning og faktiske kommercielle omsætning samt institutionens faktiske stedbundne omkostninger i kompensationsperioden til Slots- og Kulturstyrelsen med henblik på kontrol og evt. efterregulering/tilbagebetaling, jf. ovenfor om kontrol og tilbagebetaling.

Hvem vurderer ansøgningen

Det er Slots- og Kulturstyrelsen, der træffer afgørelse om, hvorvidt ansøger er berettiget til kompensation.

Afgørelsen kan påklages til kulturministeren. Klagefristen er fire uger fra den dag, hvor afgørelsen er meddelt ansøger. 

Klagen skal rettes til Slots- og Kulturstyrelsen, som videresender klagen med sagens materiale og en udtalelse til kulturministeren.

Opdateret 31. marts 2023