"Faste omkostninger light": Kompensation for faste stedbundne omkostninger til restriktionsramte kommunale institutioner med driftstilskud fra Kulturministeriet samt seks navngivne kommunale koncert- og kulturhuse i økonomisk krise som følge af COVID-19

Kompensation som bidrag til dækning af stedbundne faste omkostninger for kommunale institutioner der modtager driftstilskud fra Kulturministeriet (f. eks. statsanerkendte, kommunalt ejede museer) samt følgende kommunale koncert- og kulturhuse: Værket Randers, Musikhuset Aarhus, Vejle Musikteater, Musikteatret Albertslund, Ringsted Kongrescenter og Kulturværftet Helsingør. Kompensationsordningen gælder fra og med den 19. august 2020 til og med den 31. januar 2021.

Kunstområde :

Frist

 • 15.03.2021, kl. 23:59

Hvem kan søge?

Kommunale institutioner der modtager driftstilskud fra Kulturministeriet (f. eks. statsanerkendte, kommunalt ejede museer) samt følgende kommunale koncert- og kulturhuse: Værket Randers, Musikhuset Aarhus, Vejle Musikteater, Musikteatret Albertslund, Ringsted Kongrescenter og Kulturværftet Helsingør.

Denne ordning gælder desuden kun for institutioner, som har en forventet kommerciel omsætningsnedgang på minimum 35 % som følge af en eller flere af disse COVID-19-restriktioner:

1) Forbud mod at holde åbent fra den 19. august 2020 og fremefter

Institutionen m.v. kan søge, så længe forbuddet er gældende, dog kun inden for kompensationsperioden fra og med den 19. august 2020 til og med den 31. januar 2021.

Leverandører til institutioner m.v., der har forbud mod at holde åbent, kan søge om kompensation for samme periode som institutionen m.v. Leverandørens omsætningstab skal være direkte forbundet med institutionens lukkepåbud.

2) Forbud mod at holde åbent i afgrænset tidsrum i forhold til institutionens normale åbningstider (kl. 22-forbuddet)

Institutionen m.v. kan søge, så længe forbuddet er gældende, dog kun inden for kompensationsperioden fra og med den 19. august 2020 til og med den 31. januar 2021.

Leverandører til institutioner m.v., der har forbud mod at holde åbent i afgrænset tidsrum, kan søge om kompensation for samme periode som institutionen. Leverandørens omsætningstab skal være direkte forbundet med institutionens lukkepåbud.

3) Forsamlingsforbuddet på over 500 personer

Institutionen m.v. skal opleve en kommerciel omsætningsnedgang direkte relateret til arrangementer, der er aflyst, væsentligt ændret eller udskudt som følge af forsamlingsforbuddet.

4) Forsamlingsforbuddet på over 50 personer

Institutionen m.v. skal være direkte leverandør til private arrangementer uden for private hjem for mere end 50 personer. Arrangementerne skal være ramt af forsamlingsforbuddet på mere end 50 personer.

5) Grænselukningerne

Institutionen m.v. skal kunne dokumentere et af følgende forhold:

·         Mere end 50 % af institutionens omsætning kom i perioden 1. juli 2019 til 31. august 2019 fra udenlandske kunder.

·         Institutionen har fra før den 9. marts 2020 en registreret hjemstedsadresse i en lufthavnsterminal og yder tjenester i tilknytning til passagerer i lufthavnen.

·         Mere end 50 % af institutionens omsætning kom i perioden 1. juli 2019 til 31. august 2019 fra flyvninger eller kontrakter direkte knyttet til opgaver, som er midlertidigt nedlagte som følge af grænselukningen eller Udenrigsministeriets rejsevejledninger.

6) Udenrigsministeriets rejsevejledninger

Institutionen m.v. skal pr. den 9. marts 2020 være medlem af en godkendt rejsegarantiordning – eller transportere på kontrakt transportere kunder på vegne af en anden institution, som pr. den 9. marts 2020 var medlem af en godkendt rejsegarantiordning.

Samtidig er det et krav, at mere end 50 % af institutionens omsætning i perioden fra og med den 1. juli 2019 til og med den 31 august 2019 kom fra salg af rejser til destinationer, der fra og med den 26. januar 2020 er kommet på listen over lande, som Udenrigsministeriet fraråder ikke-nødvendige rejser til.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er den 1. marts 2021

Hvor meget kan der søges om?

Der ydes kompensation for 50 % af den kommercielle omsætnings forholdsmæssige andel af institutionens faste stedbundne omkostninger, dog højst 50.000 kr. pr. måned i kompensationsperioden.

For at modtage kompensation skal institutioner have haft en omsætning på minimum én måned op til institutionens kompensationsperiode, samt en kommerciel omsætningsnedgang på minimum 35 % som følge af, at de er ramt af de COVID-19-relaterede restriktioner.

Vigtige begreber

Hvad er kompensationsperioden?

Institutionen kan søge om kompensation fra og med den 19. august 2020 og så længe, de COVID-19-relaterede restriktioner er gældende, dog senest til og med den 31. januar 2021.

Hvis institutionen først er CVR-registreret i perioden fra og med den 20. juli 2020 til og med den 18. august 2020, kan der søges kompensation fra den dato, hvor institutionen har haft én måneds omsætning.

Hvad er referenceperioden?

Referenceperioden er en sammenligningsperiode. Institutionens nedgang i omsætning og institutionens faste, stedbundne omkostninger i kompensationsperioden opgøres i forhold til denne periode.

Referenceperioden er 1. september 2019 til 31. januar 2020.

Under særlige omstændigheder kan andre referenceperioder anvendes:

 • Hvis institutionen er registreret i CVR-registeret efter den 1. september 2019, er referenceperioden tre måneder fra stiftelsestidspunktet.
 • Hvis institutionen er registreret i CVR-registeret efter den 21. maj 2020, er referenceperioden fra stiftelsestidspunktet til og med den 18. august 2020. Institutioner, der er registreret efter den 20. juli 2020 skal kunne dokumentere, at de har haft omsætning i minimum én måned forud for den periode, de søger kompensation for.

Hvis institutionen på grund af helt særlige omstændigheder vurderer, at referenceperioden ovenfor ikke giver et retvisende sammenligningsgrundlag for institutionen, kan den søge om at anvende en alternativ referenceperiode. Denne alternative referenceperiode skal som minimum opgøres over tre sammenhængende måneder, og den skal starte den 1. juli 2019 eller senere og slutte senest den 18. august 2020.

Hvad er faste stedbundne omkostninger?

I denne ordning kan du søge om kompensation for din institutions faste stedbundne omkostninger.

En institutions faste stedbundne omkostninger er dens dokumenterbare og faktiske omkostninger til:

 • husleje
 • renter og bidrag på lån i ejendommen
 • forbrugsudgifter til el, vand og varme
 • ejendomsforsikring og ejendomsskatter.

Der kompenseres i denne ordning ikke for andre faste stedbundne omkostninger end disse.

Hvad er forskellen på omsætning og kommerciel omsætning?

Institutionens omsætning er dens samlede indtægter, herunder salgsværdien af produkter og tjenesteydelser m.v., offentlige tilskud, frivillige bidrag og sponsorater. Salgsværdien af produkter og tjenesteydelser mv. opgøres efter fradrag af prisnedslag, merværdiafgift og anden skat, der er direkte forbundet med salgsbeløbet. 

En institutions kommercielle omsætning er en del af dens samlede omsætning. Den kommercielle omsætning forstås som institutionens indtægter ved salg af produkter og tjenesteydelser m.v. efter fradrag af prisnedslag, merværdiafgift og anden skat, der er direkte forbundet med salgsbeløbet. Kommerciel omsætning omfatter også sponsorater, der er betinget af en ikke ubetydelig modydelse. Den kommercielle omsætning skal opgøres ud fra de samme principper som i det senest godkendte regnskab. Hvis institutionen ikke tidligere har udarbejdet et regnskab, skal den kommercielle omsætning opgøres i overensstemmelse med den for institutionen gældende regnskabslovgivning.

Den kommercielle omsætningsnedgang er omsætningsnedgangen i kompensationsperioden beregnet i forhold til institutionens (sædvanlige) kommercielle omsætning, opgjort for en referenceperiode.

Kompensationsbeløbet kan ikke overstige den kommercielle omsætningsnedgang.

Hvad er den kommercielle omsætnings andel af de faste stedbundne omkostninger?

Institutionen kan kun opnå kompensation for den kommercielle omsætnings andel af dens faste stedbundne omkostninger.

Eksempel: En institution, der har faste stedbundne omkostninger for 200.000 kr., modtager offentlige tilskud, som dækker 60 % af institutionens ordinære drift. Den kommercielle omsætning dækker 40 % af de ordinære driftsomkostninger. Den kommercielle omsætnings andel af institutionens faste omkostninger er derfor 200.000 x 0.40 = 80.000 kr. Af denne andel kan institutionen modtage 50 % i kompensation, altså 40.000 kr.

Institutioner kan kun søge kompensation fra denne ordning, hvis deres kommercielle omsætnings andel af de faste omkostninger udgør mindst 4.000 kr. pr. måned i løbet af kompensationsperioden.

I den obligatoriske beregningsmodel, som skal bruges i ansøgningen, skal du angive institutionens samlede faste omkostninger. Beregningsmodellen udregner selv den kommercielle omsætnings andel af de faste omkostninger.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Du skal anvende og udfylde alle felter i Slots- og Kulturstyrelsens elektroniske ansøgningsskema, som findes her på siden. Vi modtager ikke fysisk materiale.

Nederst på siden kan ansøgningsskemaet findes som PDF. Det kan du orientere dig i for at sikre dig, at du har alle oplysninger og bilag klar, inden du udfylder det egentlige ansøgningsskema. Det elektroniske ansøgningsskema har en sikkerhedstimeout efter 15 minutters inaktivitet på siden, så det skal udfyldes og indsendes relativt hurtigt.

Ved indsendelsen af ansøgningsskemaet skal du skrive under med medarbejdersignatur i NemID. 

Læs mere om NemID og medarbejdersignatur 

Vi anbefaler, at du bruger browseren Chrome eller Firefox til ansøgningen.

Ansøger skal vedhæfte følgende bilag:

1. BEREGNINGSMODEL (xlsx)

Beregningsmodellen indsendes sammen med ansøgningen som en excel-fil. 

Vejledning til afgrænsning af kommercielle indtægter (pdf)

Bemærk følgende, når du udfylder beregningsmodellen:

Institutionens omsætning skal opgøres ud fra de samme principper som i det senest godkendte regnskab. Hvis institutionen ikke tidligere har udarbejdet et regnskab, opgøres omsætningen i overensstemmelse med den for institutionen gældende regnskabslovgivning.

Hvis du benytter en alternativ referenceperiode for institutionens realiserede omsætning, skal en begrundelse for dette vedlægges som selvstændigt bilag.

Bemærk, at beregningsmodellen skal indsendes i Excel-format (xlsx).

2. DOKUMENTATION FOR STEDBUNDNE OMKOSTNINGER

Der skal vedlægges følgende dokumentation for institutionens stedbundne omkostninger:

 • obligatorisk oversigt over vedlagte kontrakter og fakturaer (docx)
 • kontrakter på institutionens kompensationsberettigede, stedbundne omkostninger, der dokumenterer betalingsforpligtelsen. Det skal fremgå tydeligt, at betalingsforpligtelsen omfatter alle de omkostninger, der er søgt om kompensation for.
 • fakturaer for eventuelle kompensationsberettigede, stedbundne omkostninger, der ikke fremgår direkte af kontrakterne (fx omkostninger til el, vand og varme).

3. TRO OG LOVE-ERKLÆRING (docx)

Institutionens bestyrelse eller direktion skal på tro og love erklære, at:

 • institutionen har haft omsætning i minimum en måned op til institutionens kompensationsperiode
 • at de afgivne oplysninger i ansøgningen er korrekte.

I DET ELEKTRONISKE ANSØGNINGSSKEMA SKAL DU DESUDEN:

 • specifikt begrunde, hvorfor institutionens forventede kommercielle omsætningsnedgang skyldes en eller flere af de seks COVID-19 relaterede restriktioner, som er oplistet ovenfor (max. 2400 tegn)
 • angive, om institutionen har modtaget de minimis-støtte i indeværende og de to foregående regnskabsår i medfør af Europa-Kommissionens forordning (EU) nr. 717/2014 eller øvrige de minimis-forordninger
 • godkende, at Slots- og Kulturstyrelsen kan indhente yderligere oplysninger, herunder dokumentation for, at omsætningsnedgangen skyldes en eller flere af de fem COVID-19-relaterede restriktioner, samt oplysninger om institutionen og institutionens ansatte, fra institutionen, Erhvervsstyrelsen og andre myndigheder, i det omfang oplysningerne er nødvendige i forbindelse med behandlingen af ansøgningen.

DU SKAL VÆRE OPMÆRKSOM PÅ, AT:

 • de vedhæftede bilag maksimalt må fylde 15 MB i alt
 • vedhæftet materiale kun kan modtages i formaterne: PDF, Word og Excel. Vi modtager ikke ZIP-filer 
 • du ikke kan eftersende bilag eller ændre i ansøgningen, når den først er indsendt. Mangler ansøgningen bilag eller anden information, skal der indsendes en ny, komplet ansøgning
 • det altid er den seneste ansøgning, der er sendt til os, der bliver behandlet
 • Slots- og Kulturstyrelsen kan meddele administrativt afslag på ansøgninger om kompensation, når oplysningerne i tilknytning til ansøgningen må anses som mangelfulde eller ikke-retvisende, samt når den dokumentation, der er fremsendt som bilag til ansøgningen, er utilstrækkelig 
 • yderligere materiale, ud over det der er beskrevet i denne ansøgningsvejledning, ikke vil indgå i vurderingen af ansøgningen
 • du som ansøger selv er ansvarlig for, at ansøgningsskemaet er udfyldt korrekt, og at alle de ønskede bilag er vedhæftet. Tjek derfor kvitteringsmail, hvor bilag til ansøgningen vil fremgå
 • du som ansøger er forpligtet til at orientere Slots- og Kulturstyrelsen, hvis forudsætningerne for udbetaling af kompensationen ændrer sig væsentligt, efter at ansøgningen er indsendt.

Økonomi

Udbetaling af kompensationen vil ske, når din ansøgning om kompensation (inkl. bilag og dokumentation) er godkendt af Slots- og Kulturstyrelsen.

Der udbetales kompensation på baggrund af institutionens kommercielle omsætningsnedgang fra referenceperioden til kompensationsperioden.

Der ydes kompensation for 50 % af den kommercielle omsætnings andel af de faktisk afholdte faste stedbundne omkostninger, som institutionen har anvendt og afholdt i Danmark, uanset om den faktiske betaling for omkostningen falder i kompensationsperioden.

Kompensationen kan udbetales forud for afholdelse af de faste omkostninger, der ydes kompensation for.

Kompensationen kan helt eller delvist nedsættes, hvis ansøger ikke har iagttaget sin tabsbegrænsningspligt. Kompensationen kan endvidere nedsættes, hvis Slots- og Kulturstyrelsen vurderer, at ikke alle de udgifter, som ansøger søger kompensation for, er faste stedbundne omkostninger som defineret ovenfor.

Der udbetales ikke kompensation, hvis den fremsendte dokumentation mv. er utilstrækkelig.

Udbetaling af kompensation sker forskudsvis direkte til ansøgers NemKonto. 

Vær opmærksom på statsstøttereglerne

For ordningen om kompensation for stedbundne faste omkostninger gælder 'De minimis-forordningen'.’ De minimis-forordningen’ giver mulighed for at tildele en institution statsstøtte på en værdi op til 200.000 euro (1,5 mio. kroner) over en periode på tre løbende regnskabsår.

Det vil sige, at institutionen ikke må have modtaget mere end 1,5 mio. kroner i støtte under ’de minimis-forordningen’ i de sidste tre år. Perioden regnes bagud fra indeværende regnskabsår.

Støtten kan have form af betaling af beløb til institutionen eller form af vederlagsfri ydelse. Det er institutionens ansvar at sikre, at dette regelsæt overholdes og beløbsgrænserne ikke overskrides.                      

De minimis-støtte er en støtteform i henhold til EU´s statsstøtteregler, jævnfør ’de minimis-forordningen’ (nr. 1407/2013)

Kontrol og tilbagebetaling 

Ansøgeren skal senest den 8. april 2021 indsende en opgørelse over institutionens faktiske omsætning og faktiske kommercielle omsætning samt institutionens faktiske stedbundne omkostninger i kompensationsperioden til Slots- og Kulturstyrelsen.

Hvis Slots- og Kulturstyrelsen finder det nødvendigt at kontrollere berettigelsen af den udbetalte kompensation, skal ansøger afgive oplysninger til Slots- og Kulturstyrelsen inden for en fastsat frist. Slots- og Kulturstyrelsen kan i den forbindelse pålægge, at oplysningerne skal være ledsaget af en revisorerklæring udarbejdet af en uafhængig, godkendt revisor. Hvis det vurderes nødvendigt, indhenter Slots- og Kulturstyrelsen efter det gældende regelgrundlag oplysninger fra relevante offentlige registre, herunder Skatteforvaltningen. 

Hvis institutionens omsætning, kommercielle omsætning og faste omkostninger i kompensationsperioden, seneste resultat eller øvrige oplysninger omfattet af revisorerklæring mv. afviger fra det anførte i ansøgningen, træffer Slots- og Kulturstyrelsen på grundlag af den indsendte dokumentation afgørelse om efterregulering af den udbetalte kompensation. 

Efterreguleringen sker i opadgående eller nedgående retning, afhængigt af om ansøgers oplysninger har resulteret i, at der er udbetalt en for lav eller for høj kompensation. Kompensationen kan dog ikke overstige 50.000 kr. pr. måned i kompensationsperioden.

Slots- og Kulturstyrelsen kan kræve den udbetalte kompensation helt eller delvist tilbagebetalt, hvis:

 • den foreskrevne dokumentation ikke indsendes inden for den fastsatte frist
 • dokumentationen vurderes utilstrækkelig
 • ansøger har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse, herunder for beregningen af kompensationen.

Ved opgørelse af tilbagebetalingskrav tillægges der renter. Rentetillægget beregnes fra tidspunktet for meddelelse af tilbagebetalingskravet, og indtil tilbagebetaling sker, og med den i lov om renter ved forsinket betaling mv. (renteloven) fastsatte referencesats med tillæg, jævnfør lovens § 5. Rentetillægget udgør dog mindst 50 kr.

Hvornår får du svar?

Slots- og Kulturstyrelsen behandler ansøgninger løbende og hurtigst muligt. Sagsbehandlingstiden vil være 14 dage fra sagen er fuldt oplyst.

I de tilfælde, hvor Slots- og Kulturstyrelsen meddeler administrativt afslag grundet utilstrækkelig oplysning af sagen, kan ansøger indsende en fornyet ansøgning med de fornødne oplysninger og den påkrævede dokumentation inden for den gældende ansøgningsfrist eller frist fastsat af Slots- og Kulturstyrelsen.

Lovgrundlag

Kompensation for faste stedbundne omkostninger til restriktionsramte kulturinstitutioner på kulturministeriets område som følge af COVID-19 har hjemmel i Bekendtgørelse nr. 68 af 19. januar 2021.

Hvis du får tilsagn/tilladelse/dispensation skal...

Senest den 8. april 2021 skal ansøger indsende en opgørelse over institutionens faktiske omsætning og faktiske kommercielle omsætning samt institutionens faktiske stedbundne omkostninger i kompensationsperioden til Slots- og Kulturstyrelsen med henblik på kontrol og evt. efterregulering/tilbagebetaling, jf. ovenfor om kontrol og tilbagebetaling.

Hvem vurderer ansøgningen

Det er Slots- og Kulturstyrelsen, der træffer afgørelse om, hvorvidt ansøger er berettiget til kompensation.

Afgørelsen kan påklages til kulturministeren. Klagefristen er fire uger fra den dag, hvor afgørelsen er meddelt ansøger. 

Klagen skal rettes til Slots- og Kulturstyrelsen, som videresender klagen med sagens materiale og en udtalelse til kulturministeren.

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

Opdateret 31. marts 2023