”Faste omkostninger light”: Kompensation for faste omkostninger til restriktionsramte kommunale institutioner med driftstilskud fra Kulturministeriet samt seks navngivne kommunale koncert- og kulturhuse under nedlukningen af Nordjylland i november 2020

Kompensation som bidrag til dækning af stedbundne faste omkostninger for kommunale institutioner der modtager driftstilskud fra Kulturministeriet (f. eks. statsanerkendte, kommunalt ejede museer) samt følgende kommunale koncert- og kulturhuse: Værket Randers, Musikhuset Aarhus, Vejle Musikteater, Musikteatret Albertslund, Ringsted Kongrescenter og Kulturværftet Helsingør. Kompensationsordningen gælder fra og med den 6. november 2020 til og med den 26. november 2020. Ansøgningsfristen er den 30. september 2021.
Note:

Faste omkostninger light under den nordjyske nedlukning.

Der kan nu søges om kompensation for faste stedbunde omkostninger, hvis din institution påvirket af nedlukningen fra den 6. november 2020 til den 26. november 2020 i syv kommuner i Nordjylland (Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted og Læsø Kommune). Der er ikke krav om revisorerklæring på ansøgninger til denne ordning.

Kunstområde :

Frist

 • 31.08.2021, kl. 23:59

Hvem kan søge?

Kommunale institutioner der modtager driftstilskud fra Kulturministeriet (f. eks. statsanerkendte, kommunalt ejede museer) samt følgende kommunale koncert- og kulturhuse: Værket Randers, Musikhuset Aarhus, Vejle Musikteater, Musikteatret Albertslund, Ringsted Kongrescenter og Kulturværftet Helsingør,, som har en forventet kommerciel omsætningsnedgang på mindst 30 % som følge af den regionale nedlukning af Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted og Læsø kommune i perioden 6. november til 26. november 2020, eller som har været underlagt lukkepåbud i kompensationsperioden og ikke har haft omsætning i perioden med lukkepåbud.

Institutioner med hjemstedsadressen i en af de syv nordjyske kommuner, der var ramt af den regionale nedlukning, kan søge om kompensation.

Produktionsenheder med en registreret adresse inden for de kommuner, som er ramt af regional nedlukning, hvor institutionen også har en eller flere produktionsenheder med registreret adresse uden for de nedlukkede kommuner. Søges der for den enkelte, nedlukkede produktionsenhed gælder kravet om en omsætningsnedgang på mindst 30 % kun for denne enhed.

Desuden kan institutioner med hjemstedsadresse uden for de syv nordjyske kommuner, der var ramt af den regionale nedlukning, søge om kompensation, hvis de kan begrunde, at de oplevede en omsætningsnedgang, fordi:

 • En væsentlig del af institutionens salg eller leverancer går til modtagere i én eller flere af de kommuner, der var ramt af den regionale nedlukning
 • Mindst 30% eller mere end 50 af institutionens ansatte har bopælsadresse u én eller flere af de kommuner, der var ramt af den regionale nedlukning
 • En væsentlig del af institutionens produktion er begrænset som følge af direkte leverancer, der kommer fra én eller flere af de kommuner, der var ramt af den regionale nedlukning.

Institutionen m.v. skal være registreret i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) senest den 1. november 2020.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er den 31. august 2021.

Hvor meget kan der søges om?

Der ydes kompensation for 50 % af den kommercielle omsætnings forholdsmæssige andel af institutionens faste stedbundne omkostninger, dog højst 100.000 kr. pr. institution pr. måned i kompensationsperioden. Hvis der kun søges for enkelte produktionsenheder, ydes der kompensation for 50 % af den kommercielle omsætnings forholdsmæssige andel af produktionsenhedens faste stedbundne omkostninger, dog højst 100.000 kr. pr. institution pr. måned i kompensationsperioden. Hvis din institution har været underlagt lukkepåbud i kompensationsperioden og ikke har haft kommerciel omsætning, mens den var underlagt dette påbud, kan du modtage kompensation for 100 % af den kommercielle omsætnings andel af institutionens faste stedbundne omkostninger, dog højst 100.000 kr. pr. måned.

For at modtage kompensation skal din institution have haft omsætning i minimum en måned inden kompensationsperiodens begyndelse. Din institution skal have en kommerciel omsætningsnedgang på minimum 30 % som følge af den delvise nedlukning.

Vigtige begreber

Hvad er kompensationsperioden?

Institutionen kan søge om kompensation fra og med den 6. november 2020 til og med den 26. november 2021.

Hvis din institution har været underlagt lukkepåbud i en del af denne periode, kan du vælge kun at søge om kompensation for de dage, hvor institutionen var omfattet af lukkepåbuddet.

Hvad er referenceperioden?

Referenceperioden er en sammenligningsperiode. Institutionens nedgang i omsætning og institutionens faste, stedbundne omkostninger i kompensationsperioden opgøres i forhold til denne periode.

Referenceperioden er 1. november 2019 til og med 30. november 2019

Under helt særlige omstændigheder kan andre referenceperioder anvendes:

 • Hvis institutionen er stiftet efter den 1. november 2019, er referenceperioden den 1. august 2020 til og med den 31. oktober 2020.
 • Hvis institutionen er stiftet efter den 1. august 2020, er referenceperioden fra stiftelsestidspunktet frem til 31. oktober 2020. Perioden skal være mindst 30 dage.

Hvis du på grund af helt særlige omstændigheder vurderer, at referenceperioden ovenfor ikke giver et retvisende sammenligningsgrundlag for din institution, kan den søge om at anvende en alternativ referenceperiode. Denne alternative referenceperiode skal som minimum opgøres over tre sammenhængende måneder, og den skal starte den 1. juli 2019 eller senere og slutte senest den 31. oktober 2020.

Hvad er faste stedbundne omkostninger?

I denne ordning kan du søge om kompensation for din institutions faste stedbundne omkostninger.

En institutions faste stedbundne omkostninger er dens dokumenterbare og faktiske omkostninger til:

 • husleje
 • renter og bidrag på lån i ejendommen
 • forbrugsudgifter til el, vand og varme
 • ejendomsforsikring og ejendomsskatter

Der kompenseres i denne ordning ikke for andre faste stedbundne omkostninger end disse.

Hvad er forskellen på omsætning og kommerciel omsætning?

Institutionens omsætning er dens samlede indtægter, herunder salgsværdien af produkter og tjenesteydelser m.v., offentlige tilskud, frivillige bidrag og sponsorater. Salgsværdien af produkter og tjenesteydelser mv. opgøres efter fradrag af prisnedslag, merværdiafgift og anden skat, der er direkte forbundet med salgsbeløbet. 

En institutions kommercielle omsætning er en del af dens samlede omsætning. Den kommercielle omsætning forstås som institutionens indtægter ved salg af produkter og tjenesteydelser m.v. efter fradrag af prisnedslag, merværdiafgift og anden skat, der er direkte forbundet med salgsbeløbet. Kommerciel omsætning omfatter også sponsorater, der er betinget af en ikke ubetydelig modydelse. Den kommercielle omsætning skal opgøres ud fra de samme principper som i det senest godkendte regnskab. Hvis institutionen ikke tidligere har udarbejdet et regnskab, skal den kommercielle omsætning opgøres i overensstemmelse med den for institutionen gældende regnskabslovgivning.

Den kommercielle omsætningsnedgang er omsætningsnedgangen i kompensationsperioden beregnet i forhold til institutionens sædvanlige kommercielle omsætning, opgjort for en referenceperiode.

Kompensationsbeløbet kan ikke overstige den kommercielle omsætningsnedgang.

Hvad er den kommercielle omsætnings andel af de faste stedbundne omkostninger?

Institutionen kan kun opnå kompensation for den kommercielle omsætnings andel af dens faste stedbundne omkostninger.

Eksempel: En institution, der har faste stedbundne omkostninger for 200.000 kr., modtager offentlige tilskud, som dækker 60 % af institutionens ordinære drift. Den kommercielle omsætning dækker 40 % af de ordinære driftsomkostninger. Den kommercielle omsætnings andel af institutionens faste omkostninger er derfor 200.000 x 0.40 = 80.000 kr. Af denne andel kan institutionen modtage 50 % i kompensation, altså 40.000 kr.

Institutioner kan kun søge kompensation fra denne ordning, hvis deres kommercielle omsætnings andel af de faste omkostninger udgør mindst 4.000 kr. pr. måned i løbet af kompensationsperioden.

I den obligatoriske beregningsmodel, som skal bruges i ansøgningen, skal du angive institutionens samlede faste omkostninger. Beregningsmodellen udregner selv den kommercielle omsætnings andel af de faste omkostninger.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Du skal anvende og udfylde alle felter i Slots- og Kulturstyrelsens elektroniske ansøgningsskema, som findes her på siden. Vi modtager ikke fysisk materiale.

Nederst på siden kan ansøgningsskemaet findes som PDF. Det kan du orientere dig i for at sikre dig, at du har alle oplysninger og bilag klar, inden du udfylder det egentlige ansøgningsskema. Det elektroniske ansøgningsskema har en sikkerhedstimeout efter 15 minutters inaktivitet på siden, så det skal udfyldes og indsendes relativt hurtigt.

Ved indsendelsen af ansøgningsskemaet skal du skrive under med medarbejdersignatur i NemID. 

Læs mere om NemID og medarbejdersignatur her

Vi anbefaler, at du bruger browseren Chrome eller Firefox til ansøgningen.

Ansøger skal vedhæfte følgende bilag:

1. BEREGNINGSMODEL (xlxs)

Beregningsmodellen indsendes sammen med ansøgningen som en excel-fil. 

Find en vejledning til afgrænsning af kommercielle indtægter her

Bemærk følgende, når du udfylder beregningsmodellen:

Institutionens omsætning skal opgøres ud fra de samme principper som i det senest godkendte regnskab. Hvis institutionen ikke tidligere har udarbejdet et regnskab, opgøres omsætningen i overensstemmelse med den for institutionen gældende regnskabslovgivning.

Hvis du benytter en alternativ referenceperiode for institutionens realiserede omsætning, skal en begrundelse for dette vedlægges som selvstændigt bilag.

I beregningsmodellen skal du oplyse institutionens driftstilskud. Du skal oplyse % og kr. af andelen af de offentlige tilskud til institutionens drift i det senest afsluttede regnskabsår opgjort i forhold til institutionens samlede ordinære driftsudgifter.

Har institutionen ikke afsluttet et regnskabsår, afgives erklæringen på grundlag af perioden fra institutionens stiftelse til kompensationsperiodens start.

Bemærk, at beregningsmodellen skal indsendes i Excel-format (xlsx).

2. DOKUMENTATION FOR STEDBUNDNE OMKOSTNINGER

Der skal vedlægges følgende dokumentation for institutionens stedbundne omkostninger i både kompensations- og referenceperioden:

 • obligatorisk oversigt over vedlagt kontrakter og fakturaer (docx)
 • kontrakter på institutionens kompensationsberettigede, stedbundne omkostninger, der dokumentere betalingsforpligtelsen. Det skal fremgår tydeligt, at betalingsforpligtelsen omfatter alle de omkostninger, der er søgt om kompensation for
 • fakturaer for eventuelle kompensationsberettigede, stedbundne omkostninger, der ikke fremgår dikrete af kontrakterne (f.eks. omkostninger til el, vand og varme).

3. TRO OG LOVE-ERKLÆRING (docx)

 Institutionens bestyrelse eller direktion skal på tro og love erklære, at:

 • at de afgivne oplysninger i ansøgningen er korrekte. 

I DET ELEKTRONISKE ANSØGNINGSSKEMA SKAL DU DESUDEN:

 • specifikt begrunde, hvorfor institutionens forventede kommercielle omsætningsnedgang skyldes den regionale nedlukning fra den 6. til den 26. november 2020 (max. 2400 tegn)
  • angive, om institutionen har modtaget de minimis-støtte i indeværende og de to foregående regnskabsår i medfør af Europa-Kommissionens forordning (EU) nr. 717/2014 eller øvrige de minimis-forordninger
  • bekræfte, at institutionen har haft omsætning i minimum en måned op til institutionens kompensationsperiode
  • på tro og love erklære, at de afgivne oplysninger i ansøgningen er korrekte.
  • godkende, at Slots- og Kulturstyrelsen kan indhente yderligere oplysninger, herunder dokumentation for, at omsætningsnedgangen skyldes en eller flere af de fem COVID-19-relaterede restriktioner, samt oplysninger om institutionen og institutionens ansatte, fra institutionen, Erhvervsstyrelsen og andre myndigheder, i det omfang oplysningerne er nødvendige i forbindelse med behandlingen af ansøgningen.
  Slots- og Kulturstyrelsen gør opmærksom på, at det er strafbart at afgive urigtige eller vildledende oplysninger til en offentlig myndighed eller fortie oplysninger af betydning for sagens afgørelse, særligt oplysninger afgivet på tro og love, jf. Straffelovens §§ 161-163, 171 samt § 289a, samt i forbindelse Covid19-hjælpepakker § 81d, stk. 2. 

DU SKAL VÆRE OPMÆRKSOM PÅ, AT:

 • de vedhæftede bilag maksimalt må fylde 15 MB i alt
 • vedhæftet materiale kun kan modtages i formaterne: PDF, Word og Excel. Vi modtager ikke ZIP-filer
 • du ikke kan eftersende bilag eller ændre i ansøgningen, når den først er indsendt. Mangler ansøgningen bilag eller anden information, skal der indsendes en ny, komplet ansøgning
 • det altid er den seneste ansøgning, der er sendt til os, der bliver behandlet
 • Slots- og Kulturstyrelsen kan meddele administrativt afslag på ansøgninger om kompensation, når oplysningerne i tilknytning til ansøgningen må anses som mangelfulde eller ikke-retvisende, samt når den dokumentation, der er fremsendt som bilag til ansøgningen, er utilstrækkelig
 • yderligere materiale, ud over det der er beskrevet i denne ansøgningsvejledning, ikke vil indgå i vurderingen af ansøgningen
 • du som ansøger selv er ansvarlig for, at ansøgningsskemaet er udfyldt korrekt, og at alle de ønskede bilag er vedhæftet. Tjek derfor kvitteringsmail, hvor bilag til ansøgningen vil fremgå
 • du som ansøger er forpligtet til at orientere Slots- og Kulturstyrelsen, hvis forudsætningerne for udbetaling af kompensationen ændrer sig væsentligt, efter at ansøgningen er indsendt.

Økonomi

Udbetaling af kompensationen vil ske, når din ansøgning om kompensation (inkl. bilag og dokumentation) er godkendt af Slots- og Kulturstyrelsen.

Der udbetales kompensation på baggrund af institutionens kommercielle omsætningsnedgang fra referenceperioden til kompensationsperioden.

Der ydes kompensation for 50 % af den kommercielle omsætnings andel af de faktisk afholdte faste stedbundne omkostninger, som institutionen har anvendt og afholdt i Danmark, uanset om den faktiske betaling for omkostningen falder i kompensationsperioden, dog højst 100.000 kr. pr. måned pr. institution.

Hvis der kun søges for enkelte af institutionens produktionsenheder, ydes der kompensation for 50 % af den kommercielle omsætnings andel af de faktisk afholdte faste stedbundne omkostninger, som produktionsenheden har anvendt og afholdt i Danmark, uanset om den faktiske betaling for omkostningen falder i kompensationsperioden, dog højst 100.000 kr. pr. måned pr. institution.

Hvis din institution har været underlagt lukkepåbud, ydes der kompensation for 100 % af den kommercielle omsætnings andel af de faste omkostninger i den del af kompensationsperioden, hvor institutionen har været underlagt lukkepåbud, dog højst 100.000 kr. pr. måned pr. institution. Hvis din institution har haft kommerciel omsætning, mens den har haft lukkepåbud, kompenseres 50 % af omkostningerne, dog højst 100.000 kr. pr. måned pr. institution.

Kompensationen kan udbetales forud for afholdelse af de faste omkostninger, der ydes kompensation for.

Kompensationen kan helt eller delvist nedsættes, hvis ansøger ikke har iagttaget sin tabsbegrænsningspligt. Kompensationen kan endvidere nedsættes, hvis Slots- og Kulturstyrelsen vurderer, at ikke alle de udgifter, som ansøger søger kompensation for, er faste stedbundne omkostninger som defineret ovenfor.

Der udbetales ikke kompensation, hvis den fremsendte dokumentation mv. er utilstrækkelig.

Udbetaling af kompensation sker forskudsvis direkte til ansøgers NemKonto. 

Vær opmærksom på statsstøttereglerne

For ordningen om kompensation for stedbundne faste omkostninger gælder 'De minimis-forordningen'.’ De minimis-forordningen’ giver mulighed for at tildele en institution statsstøtte på en værdi op til 200.000 euro (1,5 mio. kroner) over en periode på tre løbende regnskabsår.

Det vil sige, at institutionen ikke må have modtaget mere end 1,5 mio. kroner i støtte under ’de minimis-forordningen’ i de sidste tre år. Perioden regnes bagud fra indeværende regnskabsår.

Støtten kan have form af betaling af beløb til institutionen eller form af vederlagsfri ydelse. Det er institutionens ansvar at sikre, at dette regelsæt overholdes og beløbsgrænserne ikke overskrides.     

De minimis-støtte er en støtteform i henhold til EU´s statsstøtteregler, jævnfør ’de minimis-forordningen’ (nr. 1407/2013).

Kontrol og tilbagebetaling 

Ansøgeren skal senest den 1. december 2021 indsende en opgørelse over institutionens faktiske omsætning og faktiske kommercielle omsætning samt institutionens faktiske stedbundne omkostninger i kompensationsperioden til Slots- og Kulturstyrelsen.

Hvis Slots- og Kulturstyrelsen finder det nødvendigt at kontrollere berettigelsen af den udbetalte kompensation, skal ansøger afgive oplysninger til Slots- og Kulturstyrelsen inden for en fastsat frist. Slots- og Kulturstyrelsen kan i den forbindelse pålægge, at oplysningerne skal være ledsaget af en revisorerklæring udarbejdet af en uafhængig, godkendt revisor. Hvis det vurderes nødvendigt, indhenter Slots- og Kulturstyrelsen efter det gældende regelgrundlag oplysninger fra relevante offentlige registre, herunder Skatteforvaltningen. 

Hvis institutionens omsætning, kommercielle omsætning og faste omkostninger i kompensationsperioden, seneste resultat eller øvrige oplysninger omfattet af revisorerklæring mv. afviger fra det anførte i ansøgningen, træffer Slots- og Kulturstyrelsen på grundlag af den indsendte dokumentation afgørelse om efterregulering af den udbetalte kompensation. 

Efterreguleringen sker i opadgående eller nedgående retning, afhængigt af om ansøgers oplysninger har resulteret i, at der er udbetalt en for lav eller for høj kompensation. Kompensationen kan dog ikke overstige 100.000 kr. pr. måned i kompensationsperioden.

Slots- og Kulturstyrelsen kan kræve den udbetalte kompensation helt eller delvist tilbagebetalt, hvis:

 • den foreskrevne dokumentation ikke indsendes inden for den fastsatte frist
 • dokumentationen vurderes utilstrækkelig
 • ansøger har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse, herunder for beregningen af kompensationen.

Hvornår får du svar?

Slots- og Kulturstyrelsen behandler ansøgninger løbende og hurtigst muligt. Sagsbehandlingstiden vil være 15 arbejdsdage, fra sagen er fuldt oplyst.  

I de tilfælde, hvor Slots- og Kulturstyrelsen meddeler administrativt afslag grundet utilstrækkelig oplysning af sagen, kan ansøger indsende en fornyet ansøgning med de fornødne oplysninger og den påkrævede dokumentation inden for den gældende ansøgningsfrist eller frist fastsat af Slots- og Kulturstyrelsen.

Lovgrundlag

Kompensation for faste stedbundne omkostninger til restriktionsramte kulturinstitutioner på kulturministeriets område som følge af COVID-19 har hjemmel i Bekendtgørelse nr. 626 af 11. april 2021.

Hvis du får tilsagn/tilladelse/dispensation skal...

Senest den 1. marts 2022 skal ansøger indsende en opgørelse over institutionens faktiske omsætning og faktiske kommercielle omsætning samt institutionens faktiske stedbundne omkostninger i kompensationsperioden til Slots- og Kulturstyrelsen med henblik på kontrol og evt. efterregulering/tilbagebetaling, jf. ovenfor om kontrol og tilbagebetaling.

Hvem vurderer ansøgningen

Det er Slots- og Kulturstyrelsen, der træffer afgørelse om, hvorvidt ansøger er berettiget til kompensation.

Afgørelsen kan påklages til kulturministeren. Klagefristen er fire uger fra den dag, hvor afgørelsen er meddelt ansøger. 

Klagen skal rettes til Slots- og Kulturstyrelsen, som videresender klagen med sagens materiale og en udtalelse til kulturministeren.

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

Opdateret 31. marts 2023