BOGglad-puljen - Fornyelse af bogsamlinger i dagtilbud, SFO’er, fritids- og klubtilbud

Ansøg om midler til at indkøbe bogsamlinger til dagtilbud, SFO’er og fritids- og klubtilbud i et forpligtende kommunalt samarbejde.

Frist

  • 10.11.2021, kl. 23:59

Hvem kan søge?

Kommuner og folkebiblioteker kan søge puljen i samarbejde med én eller flere institutioner og evt. det pædagogiske læringscenter (PLC).

Vær opmærksom på, at I forud for ansøgningen skal have indgået aftale om forpligtende samarbejde med de institutioner, der skal modtage bogsamlingerne. Dette skal dokumenteres i ansøgningen. De indkøbte bøger ejes efterfølgende af institutionen.

Hvad er formålet med ordningen?

Forny bogsamlinger

Puljen har til formål at understøtte og stimulere børns adgang og lyst til litteratur, ved at materialer indkøbes, aktiveres og gøres let tilgængelige i de institutioner, hvor børn færdes uden for hjemmet og uden for skoleregi. Tiltaget er målrettet børn i alderen 0-12 år.

Skabe en læsekultur i institutionen og styrke læseglæden

Bogsamlingerne skal medvirke til, at børnene får gode erfaringer med litteratur fra en tidlig alder, og give gode betingelser for at stimulere og styrke læseglæden hos de større børn. Børnene skal opleve, at læsning og lytning af litteratur er en sjov og meningsfuld aktivitet på linje med institutionens andre tilbud.

Opbygge lokalt forankret samarbejde

Puljen skal overordnet set styrke det lokale samarbejde mellem biblioteket og de deltagende institutioner og give grobund for mere varige samarbejdsrelationer med fokus på at udvikle og stimulere læsekulturen i den hverdag, børn møder uden for hjemmet og skolen.

Hvad kan der søges til?

Indkøb af bøger til institutioner

Der kan søges midler til at indkøbe fysiske bøger til de deltagende institutioner. I begrænset omfang kan lydbøger indgå som supplement til børn i SFO og fritids- og klubtilbud, der endnu ikke mestrer læsning eller har læsevanskeligheder, eller til brug i de situationer, hvor man vil dele en litterær oplevelse på en anden måde end ved højtlæsning.

Biblioteket skal sikre, at den bogsamling, der stilles til rådighed, er alderssvarende og af god kvalitet.

Samarbejde og inddragelse

Det tilstræbes, at der oparbejdes et professionelt samarbejde med de deltagende institutioner om at skabe rammerne for at understøtte børnenes glæde ved litteratur. Pædagogerne og i videst muligt omfang også børnene skal inddrages, når der udvælges bøger til den enkelte børnegruppe.

Forud for ansøgningen skal der være indgået aftaler om et samarbejde mellem biblioteket og institutionerne, som skal kunne fortsætte, efter at bøgerne er indkøbt. Bogsamlingen kan således blive startskuddet til et længerevarende samarbejde.

Der kan både ansøges til projekter, som opdyrker nye samarbejder, og projekter, der bygger videre på eksisterende samarbejder mellem biblioteker og institutioner.

Medfølgende inspirationsmateriale

Alle bogsamlinger suppleres med et inspirationsmateriale til det pædagogiske personale med ideer til, hvordan bøgerne kan aktiveres i børnenes hverdag. Materialet bliver udarbejdet af Slots- og Kulturstyrelsen og distribueres ud til biblioteket. Det er bibliotekets ansvar at distribuere materialet videre til de deltagende institutioner.

Puljen giver støtte til

Indkøb af bogsamlinger til både offentlige og private daginstitutioner, dagplejer, skolefritidsordninger og/eller fritidsklubber for børn op til 12 år.

Bogsamlingens størrelse og sammensætning tilpasses den enkelte institution, og udvælgelsen skal ske i et samarbejde mellem biblioteket og det pædagogiske personale, gerne også med inddragelse af børnene.

Sådan vurderes din ansøgning

Det er et krav, at:

  • Bogsamlingen skal være indkøbt i første halvdel af 2022.
  • Der er indgået aftale med den eller de institutioner, der skal modtage bogsamlingen.
  • Udvælgelse af litteratur til bogsamlingen gennemføres i et forpligtende samarbejde mellem biblioteket og de deltagende institutioner. Ansøgningen skal gøre rede for, hvordan samarbejdet tænkes udfoldet.
  • Der er en plan for, hvordan I vil udvælge den litteratur, der skal indgå i bogsamlingerne.

I vurderingen lægges der vægt på, at ansøgningen:

  • På en overbevisende måde beskriver, hvordan pædagoger og i videst muligt omfang også børn bliver inddraget i forbindelse med udvælgelsen af litteratur og/eller temaer for udvælgelse af litteratur.
  • Fremkommer med gode og kreative refleksioner over valg af materiale til bogsamlingen.

Ved stor søgning til puljen prioriteres ansøgninger, der:

  • Inddrager flere af de omfattede målgrupper/institutioner (0-3 år, 3-6 år, 6-9 år, 9-12 år)
  • Finder sted i institutioner, hvor der ses et særligt behov for at gøre litteratur og læsning til en mere aktiv del af børnenes hverdag. Ansøgningen skal gøre rede for behovet.
  • Har en plan for et fremtidigt samarbejde, der rækker ud over projektperioden.

Der tilstræbes en rimelig geografisk spredning i tildelingen af midler. Desuden vægtes det i udvælgelsen af ansøgninger, at midlerne både understøtter nye samarbejdsprojekter og projekter, der udfolder eksisterende samarbejder.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Beskrivelse af samarbejdet og etableringen af den ønskede bogsamling

Udfyld den digitale ansøgningsblanket. Du kan se en pdf-version af blanketten via et link nederst på denne side.

Følgende bilag skal vedhæftes ansøgningen:

Den digitale ansøgning skal være underskrevet med bibliotekets eller kommunens digitale signatur.

Økonomi

Der er i alt 23,9 mio. kr. til rådighed i puljen.

Det er en betingelse, at biblioteket og de deltagende institutioner bidrager med egenfinansiering i form af arbejdstimer, så de afsatte midler anvendes til indkøb af materialer.

Slots- og Kulturstyrelsen kan bevilge et mindre beløb end det ansøgte. Dette vil være begrundet i tilsagnsbrevet.

Tilskuddet udbetales primo januar 2022. Bemærk, at bogsamlingen skal indkøbes i første halvår af 2022.

Hvornår får du svar?

Du får svar på din ansøgning senest 10. december 2021.

Når du har indsendt ansøgningen

Når din ansøgning er modtaget, får du en elektronisk kvittering.

Ved ansøgningsfristens udløb vurderes alle indkomne ansøgninger af Slots- og Kulturstyrelsens faglige konsulenter.

Lovgrundlag

Der er på finansloven 2021, på § 21.31.03.65. Tilskud til biblioteksformål, afsat 25 mio. kr. til at forny og formidle bogsamlinger på landets daginstitutioner og fritidsordninger, jf. Aftale mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om finansloven for 2021 af december 2020.

Hvem vurderer ansøgningen

Det er Slots- og Kulturstyrelsen, der behandler ansøgningen og træffer afgørelse.

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

Opdateret 31. marts 2023