Arbejdslegater for billedkunst

Arbejdslegater for billedkunstnere.
Note:

Vær opmærksom på, at du kan indsende din ansøgning indtil 14:00 på dagen for ansøgningsfristen, men vi anbefaler, at du indsender i god tid. Ansøgningsskemaet vil være tilgængeligt her på siden senest en måned før fristen.

Kunstområde :

Frist

  01.02.2023, kl. 14:00

Hvem kan søge?

 • Billedkunstnere med væsentlig tilknytning til den danske kunstscene.
 • Er I flere personer, der arbejder sammen som kunstnergruppe, skal alle medlemmer af gruppen indsende en elektronisk ansøgning hver.

Har du som kunstner et enkeltmandsfirma, kan du vælge at ansøge med CVR-nummer. Det kan du læse mere om under afsnittet ”Økonomi”.

Læs mere her hvis du arbejder på tværs af kunstarter, og ønsker at søge om arbejdslegat.

Hvem kan ikke søge?

Du kan ikke søge om arbejdslegat fra Statens Kunstfond, hvis du er indskrevet på en uddannelse, der er godkendt til SU.

Statens Kunstfond har valgt at begrænse ansøgerkredsen, da Kunstfonden har begrænsede midler og vil gerne prioritere at støtte de professionelle kunstnere, der har opnået en vis erfaring. Det kan være det nye talent eller den mere erfarne kunstner.

Hvad er formålet med ordningen?

Formålet med arbejdslegater er at give højt kvalificerede og talentfulde kunstnere mulighed for at videreudvikle deres kunstneriske arbejde. Et arbejdslegat gives alene til udvikling af dit kunstneriske arbejde og dermed ikke til andre former for projekter eller arbejdsopgaver.

Sådan vurderes din ansøgning

Det overordnede kriterium for alle tildelinger fra Statens Kunstfond er kvaliteten af den kunstneriske produktion og det kunstneriske talent. 

Udvalget vil prioritere ansøgninger, der ambitiøst og originalt arbejder med at udvikle og fremme kunst som et særligt vidensfelt, der tilbyder en unik form for viden, erfaring og sanselighed. I vurderingen af den kunstneriske kvalitet vil udvalget derfor særlig lægge vægt på kunstens evne til at skabe: nye erkendelser, nye sociale forståelser og nye sanselige erfaringer. Både inden for kunstfeltet og til dem, der møder kunsten uden forudsætninger.

Hvert udvalgsmedlem kommer med perspektiver og erfaringer, som vil bidrage til udvalgets samlede vurdering af kunstnerisk kvalitet. I denne vurdering lægger udvalget særligt vægt på nedenstående parametre: 

 • Form og indhold
  At der er en klar sammenhæng mellem form, indhold og kontekst, hvor det kunstneriske udtryk både besidder en egen indre logik / konsekvens og samtidig udviser mod til og bevidsthed om at udvikle kunstens særlige ‘sprog’ og virkemidler.  
 • Personlig forankring
  At den kunstneriske praksis er personligt forankret og har et originalt udtryk, der giver rum til at udforske komplekse og modsatrettede følelser, tanker og ideer.
 • Nytænkning 
  At kunstneren evner at omsætte idéer, refleksioner og perspektiver til et nytænkende udtryk, som kan danne grundlag for nye erkendelser og nye sanselige erfaringer. 
 • Nysgerrighed
  At den kunstneriske praksis er båret af en nysgerrighed over for verden og har et reflekteret forhold til idé, historie, samtid og de fysiske rammer kunsten udfoldes i. 
 • Resonans
  At den kunstneriske praksis formår at skabe indlevelse, forbindelser og fællesskaber - mellem mennesker, i samfundet og i verden.

Det er ikke en forudsætning for at opnå støtte at ligge højt på alle parametre, men i den samlede vurdering er det afgørende at ligge højt på flere parametre.

Har du inden for de sidste tre år søgt tilskud hos Statens Kunstfond, vil disse oplysninger indgå som grundlag for behandling af din ansøgning. En livsvarig hædersydelse fra Statens Kunstfond indgår ikke i behandlingen af din ansøgning.

Særligt for treårigt arbejdslegat: Hvis du ønsker at komme i betragtning til et treårigt arbejdslegat, skal du motivere dette i din ansøgning. Der er ikke praksis for at man kan modtage et treårigt legat mere en én gang.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Du skal indsende din ansøgning via vores tilskudsportal, som du finder her på siden – vi modtager ikke fysisk materiale.
Når du først har oprettet din profil på vores tilskudsportal, kan du til enhver tid gå ud og ind af portalen og tjekke, om du har alle bilag og oplysninger med, inden du indsender ansøgningen.

Vi anbefaler, at du bruger browseren Chrome eller Firefox, når du udfylder din ansøgning. 

Du skal vedhæfte følgende bilag:

 • Du skal skrive en motiveret ansøgning i den obligatoriske skabelon (hent skabelonen til den motiverede ansøgning her). Teksten i din motiverede ansøgning skal hænge sammen med de billeder du vedhæfter.
  For treårige arbejdslegater: Hvis du ønsker at komme i betragtning til et treårigt arbejdslegat, skal du skrive dette særligt i din ansøgning. Det vil sige, du skal beskrive, hvilken særlig betydning et treårigt arbejdslegat vil kunne få for din kunstneriske udvikling. Hvis du ikke har en sådan motivering med, kommer du ikke i betragtning til et treårigt arbejdslegat.
 • Kort CV på maksimum én side. Angiv heri støtte du har modtaget fra Statens Kunstfond inden for de seneste 3 år.
 • Billeder på maksimum 10 sider i højformat. Billederne skal være opdateret dokumentation for de seneste års kunstneriske arbejde. Billeder af værker skal være forsynet med værktitler, materialer, produktionsår og mål. Billedtekst skal angive om billedet viser research eller værket selv. Tidsbaseret kunst kan beskrives i tekst og understøttes af stillbilleder.
 • Eventuel blanket til internationale bankoverførsler. Se under afsnittet ”Økonomi”.

Hvis du som supplement til din ansøgning vil linke til billeder, lyd- og videofiler på internettet, skal linket føre til den specifikke side. Links indsættes i ansøgningsskemaet og kan ikke erstatte et bilag med billeder/dokumentation af dit kunstneriske arbejde. 

Bemærk, at du maksimum kan vedhæfte 4 bilag og at du kan vælge at samle dem alle til én fil i PDF eller Word.

Hvis du søger tilskud hos andre udvalg under Statens Kunstfond, skal du også skrive det i ansøgningen.

Du skal være opmærksom på:

 • at de vedhæftede bilag maksimalt må fylde 25 MB i alt 
 • at vedhæftet materiale kun kan modtages i formaterne: PDF, Word og Excel. Vi modtager ikke ZIP-filer
 • at du før fristens udløb, har mulighed for at redigere en allerede indsendt ansøgning, og indsende en ny version 
 • at du efter fristens udløb ikke kan redigere din ansøgning

 • at bilag indsendt efter fristens udløb ikke vil blive vedlagt din ansøgning

 • at det altid er den senest indsendte ansøgning, der bliver behandlet af udvalget
 • at din ansøgning skal indeholde alle obligatoriske bilag for at blive behandlet af udvalget. Yderligere materiale, ud over det der er beskrevet i ansøgningsvejledningen, vil ikke indgå i vurderingen af din ansøgning
 • at du selv er ansvarlig for, at ansøgningsskemaet er udfyldt korrekt, og at alle de ønskede bilag er vedhæftet. Tjek derfor din indsendte ansøgning i portalen igennem for at sikre at alle bilag er medsendt
 • at du ikke kan overdrage din ansøgning – og eventuelt tilsagn – til en anden juridisk person eller virksomhed. Derfor er det vigtigt, at du får afklaret, hvem der er ansøger, inden du indsender din ansøgning. Samtidig skal du sikre, at der er knyttet en NemKonto til det CVR-nummer, du benytter.

Økonomi

Du skal ikke søge om et bestemt beløb. Legatudvalget for Billedkunst beslutter beløbsstørrelsen på arbejdslegatet, eller om der skal gives et treårigt arbejdslegat.   

Du kan danne dig et indtryk af beløbsstørrelser på arbejdslegater ved at kigge på tidligere tildelinger.

Udbetaling

Hvis du får et legat, skal du have en NemKonto, for at vi kan udbetale beløbet. Alle tilskud bliver udbetalt til den NemKonto, der er knyttet til det CPR/CVR-nummer, du oplyser i ansøgningen. Hvis du for eksempel ansøger med et nyt CVR-nummer, skal du sikre, at du har fået tilknyttet en NemKonto. Det skal ske inden du får et eventuelt tilsagn og tilskuddet bliver udbetalt.

Hvis du, efter Skatteforvaltningens definition, er flyttet fra Danmark, eller er udenlandsk ansøger, kan du få udbetalt tilskuddet til en udenlandsk konto. I de tilfælde skal du udfylde bankoplysningsskema for lande med IBAN eller bankoplysningsskema for lande uden IBAN.

Modtager du:

 • et arbejdslegat, bliver det udbetalt senest tre uger, efter du har modtaget svarbrevet.
 • et treårigt arbejdslegat, bliver det udbetalt i tre rater. Den første rate bliver udbetalt i løbet af tre uger, efter du har modtaget svarbrevet. Anden og tredje rate bliver udbetalt de følgende to år. Du vil få oplyst datoer for udbetaling af anden og tredje rate i dit tilsagnsbrev.

Vi indberetter tilskuddet til Skattestyrelsen. Vær opmærksom på, at der ikke er trukket skat af det udbetalte beløb. Modtager du tilskuddet i dit CPR-nummer, indberettes tilskuddet som skattepligtig B-indkomst.

 

Hvornår får du svar?

Du får svar på din ansøgning senest 12 uger efter ansøgningsfristen.
Du modtager en notifikationsmail når dit svar ligger klar på din profil i Tilskudsportalen. 

I perioden indtil da vil alle ansøgninger blive klargjort og sendt til udvalget og herefter læst og behandlet.
Når der er truffet afgørelse i alle sager fra samme ansøgningsrunde, får alle ansøgere svar i Tilskudsportalen og samtidig bliver alle tildelinger offentliggjort på vores hjemmeside.

Her finder du også navnene på alle ansøgere til Statens Kunstfond, der bliver offentliggjort i udvalgenes referater.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din ansøgning får du en skærmkvittering som du kan downloade, hvis du vil, men du kan altid se din ansøgning og dens status i Tilskudsportalen under ”Mine ansøgninger". Når den er indsendt korrekt har den status som "Indsendt".

Du modtager ikke en kvitteringsmail når du har indsendt en ansøgning.

På din ansøgningssag i Tilskudsportalen kan du også se de bilag, du har vedhæftet til ansøgningen. Det er dit eget ansvar, at de nødvendige bilag er sendt med – så husk at kigge din ansøgning godt igennem.

Du kan redigere i en ansøgning, selvom du allerede har indsendt den. Så længe det er før fristens udløb!

Hvis du redigerer i en indsendt ansøgning skal du igen sikre dig, at alle nødvendige bilag er sendt med. Udvalget forholder sig udelukkende til den senest indsendte ansøgning.  

Hvis du har brug for at kontakte en sagsbehandler i sekretariatet skal du skrive via kontaktformularen på din sag i Tilskudsportalen.

Hvis du får tilsagn/tilladelse/dispensation skal...

Når vi uddeler tilskud i Statens Kunstfond, er det vigtigt for os, og ikke mindst lovmæssigt påbudt, at pengene bliver brugt til netop det, du har søgt dem til. Derfor skal du, hvis du modtager et treårigt arbejdslegat i 2022, senest den 1. april 2025 indsende en beretning om, hvad legatet har betydet for dig med hensyn til dine muligheder for at arbejde fokuseret med skabende kunst. Du kan finde en formular på vores hjemmeside, som du skal bruge til at indsende din beretning.

Modtagere af treårige arbejdslegater kan i de pågældende tre år ikke søge arbejdslegater i Statens Kunstfond.

Hvem vurderer ansøgningen

Det er Statens Kunstfonds Legatudvalg for Billedkunst, der vurderer ansøgningerne og træffer den endelige beslutning om hvem, der skal modtage tilskud.

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

Opdateret 20. september 2022