Eksempler på lokalplaner

Gennem er række gennemførte eksempler vises, hvordan spillerummet for lokalplaners mange forskellige muligheder for at sikre forskellige typer af kulturarv - eller dele af den. Bevaring af kulturarv kan stadig betyde forandringer og omdannelse, men med re

Slots- og Kulturstyrelsen har samlet en række lokalplaner fra hele Danmark og kan inspirere til, hvordan kulturarven på forskellig vis kan inddrages i planlægningen i kommunerne. Med denne eksempelsamling om lokalplaner og kulturarv ønsker styrelsen at vise, hvordan man kan sikre forskellige typer af kulturarv gennem lokalplanlægning.

Tre gode grunde til bevarende lokalplaner

Lokalplaner giver kommunen mulighed for nærmere at beskrive og regulere, hvilke kulturarvsværdier der skal sikres for eftertiden, og i hvilket omfang disse kan ændres, ombygges eller indgå i en større omdannelse.

Lokalplaner kan beskrive bevaringsværdierne og dermed give offentligheden, herunder ejere,  bedre forståelse for disse og deres bevaring.

Lokalplansprocessen sikrer, at offentligheden bliver inddraget i debatten om, hvilken del af kulturarven, der skal bevares, og i hvilket omfang.

Proces og borgerinddragelse

Lokalplanens tilblivelse og opfølgning er afgørende for, hvor godt lokalplanen ’virker’, efter den er vedtaget. Mange bevarende lokalplaner er udarbejdet i samarbejde med lokale beboere og det lokalhistoriske museum. Det giver et godt ejerskab til lokalplanerne og forståelse for lokalplanernes bevaringssigte. Samtidig giver en veltilrettelagt borgerinddragelse en god forståelse for områdets kulturmiljø og bevaringsværdier.

Husk at inddrage den kulturhistoriske viden, som er til stede på de lokale kulturhistoriske museer. Det er ikke kun et lovkrav, men en oplagt mulighed . Det er også en rigtig god måde at sikre generel faglig kvalitet i lokalplanerne.

Det kan være en god ide undervejs i tilblivelsesprocessen at invitere det politiske udvalg og interessenter ud at se på området, så politikerne og interessenter får en god forståelse for bevaringsværdierne, og dermed også et bedre grundlag for senere at kunne tage stilling til planen og dens realisering.

Når lokalplanen er vedtaget, er det vigtigt at følge den op med information til både grundejere, nye beboere og eksempelvis lokale håndværkere. Det er også vigtigt, at der løbende sikres et godt kendsk

Værktøjer som SAVE og KIP

Der er forskellige værktøjer, der er velegnede til at kortlægge kulturarvsværdier, og som kan anbefales at bruge, når man skal udarbejde en lokalplan med bevarende sigte. Som en del af eksempelsamlingen findes en kort introduktion af SAVE, KIP og KulturMiljø-metoden

Læs mere om SAVE

Læs mere om KIP

Læs mere om KulturMiljø-Metoden

Der er også muligt at se egentlig udarbejdede atlas over kulturmiljøer.

Eksemplerne er samlet efter fokus på områdetyper, men også efter gennemgående temaer. Samlet viser materialet variationen i bevaringssituationer og måder at lave lokalplaner på.

Eksempler på lokalplaner efter områdetyper

Landsby og bebyggelse i det åbne land

Mange landsbyer rummer bevaringsværdige bygninger og bebyggelsesstrukturer, og en del er udpeget som værdifulde kulturmiljøer. Lokalplaner for landsbyer fastlægger ofte bygningernes facadeudtryk og materialevalg samt den samlede bebyggelsesstruktur. Også uden for landsbyerne er der lokalplaner, der skal sikre bevaring af bygninger og bygningsanlæg af kulturhistorisk interesse.

Ho, Varde Kommune, 2003

Lokalplanen omfatter en bevaringsværdig bebyggelse i en landsby med både ny og gammel bebyggelse samt dele af det omkringliggende landskab. Lokalplanen sikrer grønne kiler og muliggør udbygning af landsbyen.   

Lokalplanens område

Lokalplanen omfatter en mellemstor landsby med både ny og gammel bebyggelse.  

Lokalplanens hovedindhold

Lokalplanen har til formål at bevare landsbyens struktur og udsigtskiler og udpeger bevaringsværdig bebyggelse. Lokalplanen udlægger et større område til ny bebyggelse.  

Forarbejder

Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af en SAVE-registrering.  

Detaljeringsgrad

Lokalplanen er grundig og har en høj detaljeringsgrad.  

Planens form, grafik og illustrationer

Lokalplanen er grundig i sin beskrivelse af områdets bebyggelse og bevaringsværdige træk. Lokalplanen indeholder en fin beskrivelse af regionplanens bindinger.    

Hent lokalplanen her (pdf)

Høsterkøb by, Rudersdal Kommune, 2006

Lokalplanen omfatter en traditionel landsby med bevaringsværdig bebyggelse og grønne træk. Lokalplanen anviser, hvordan man kan indpasse ny bebyggelse i landsbyen.

Lokalplanens område

Lokalplanen omfatter en mellemstor landsby beliggende i et kuperet landskab.

Lokalplanens hovedindhold

Lokalplanen har til formål at bevare landsbyens struktur, bevaringsværdige bebyggelse og grønne træk, herunder markante ’kig’ ud over landskabet. Lokalplanen muliggør ny bebyggelse i landsbyen. Lokalplanen er suppleret med en vejledning om byggeskik og byggematerialer.

Forarbejder

Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af en SAVE-registrering.

Detaljeringsgrad

Lokalplanen er ikke specielt omfattende, men præcis og let at aflæse.  

Planens form, grafik og illustrationer

Lokalplanen har både historiske og nye kort, der angiver bevaringsværdier og landskabstræk. Lokalplanen indeholder fotos, der beskriver landsbyens bygninger og landskaber. I den supplerende vejledning er der skitser af byggetekniske detaljer.    

Hent lokalplanen her (pdf)

Ballum, Tønder Kommune, 2009

Lokalplanen omfatter to sammenvoksede landsbyer med hver sin velbevarede bebyggelses- og bygningsstruktur. Landsbyerne er placeret i meget fin sammenhæng med det omgivende landskab.

Lokalplanens område

Lokalplanen omfatter to sammenvoksede landsbyer med en velbevaret vejstruktur, og hvor såvel bebyggelsesstrukturen som langt de fleste bygninger må karakteriseres som bevaringsværdige. Dog er en del af bygningerne ombyggede. Bebyggelsen har en markant landskabelig placering, der dominerer oplevelsen af landsbyen.  

Lokalplanens hovedindhold

Lokalplanens formål er at sikre samspillet mellem bebyggelsen og landskabet samt sikre de bærende bevaringsværdier og de egnstypiske bygninger. Planen anviser desuden enkelte byggemuligheder, der indordner sig i forhold til bevaringsværdierne og det omgivende landskab. Lokalplanen indeholder en vejledning med beskrivelse af bygningstypologier.  

Forarbejder

Lokalplanen er udarbejdet på grundlag af kortlægningen i Kulturarvsatlasset for Vadehavet, samt på baggrund af en SAVE-registrering.  

Detaljeringsgrad

Lokalplanen indeholder detaljerede bestemmelser for eksisterende og nye bygninger, samt en grundig redegørelse med beskrivelser af områdets historie og byggestilarter. Den medfølgende detaljerede vejledning kan bruges af ejere mv. i forbindelse med bygningsvedligeholdelse, ombygninger og nybyggeri.  

Planens form, grafik og illustrationer

Lokalplanen er meget detaljeret i beskrivelsen af bebyggelse, historie og områdets kulturmiljø.

Hent lokalplanen her (pdf)
Hent vejledningen til lokalplanen (pdf)

Klitgårde, Ringkøbing Kommune, 2005

En grundig og velillustreret bevarende lokalplan, der omfatter ni spredt beliggende velbevarede klitgårde og gårdenes nærmeste omgivelser. Gårdene, som har udviklet sig i tæt samspil med landskabet, det særlige vejrlig og levevilkårene på egnen, danner sammen med det omgivende klitlandskab et unikt kulturmiljø. Projektet er gennemført i et samarbejde mellem tidligere Holmsland og Ringkøbing Kommuner samt Miljøministeriet, Kulturministeriet og Raadvad-Centeret, idet der blev udarbejdet en tilsvarende lokalplan i den tidligere Holmsland Kommune.   

Lokalplanens område

Lokalplanens område omfatter et større sammenhængende klitlandskab langs Vesterhavet. De ni gårde ligger spredt i landskabet og udgør en række spredtliggende delområder.  

Lokalplanens hovedindhold

Lokalplanen har til formål at bevare de ni bevaringsværdige klitgårdes form og facadeudtryk samt den særlige fritliggende struktur, gårdene udgør i landskabet. Lokalplanen fastlægger anvendelse af driftsbygninger til andre formål, når deres oprindelige formål ophører.  

Forarbejder

Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af en SAVE-registrering.

Detaljeringsgrad

Lokalplanen er meget grundig i både redegørelse og bestemmelser.  

Planens form, grafik og illustrationer

Lokalplanen er flot, velillustreret og har gode, læsbare kortbilag.    

Hent lokalplanen her (pdf)

Mindre havneby

Der er udarbejdet bevarende lokalplaner for en lang række fisker- og skipperbyer. Byerne er karakteriseret ved en tæt både fysisk og kulturhistorisk sammenhæng mellem by og havn. Planerne fastlægger byens bevaringsværdige træk, tilbygningsmuligheder og de grønne områders karakter.

Sletten Havn, Fredensborg Kommune, 2002

Lokalplanen omfatter et traditionelt fiskerleje med bevaringsværdig bebyggelse og grønne træk. Lokalplanen er et eksempel på, hvordan man gennem illustrationer og grundige bestemmelser kan anvise, hvordan bygningerne skal udformes, f.eks. i forbindelse med mindre ombygninger.

Lokalplanens område

Lokalplanen omfatter det historiske bymiljø langs kysten og havnen, der ligger i tilknytning til bymiljøet.    

Lokalplanens hovedindhold

Formålet med lokalplanen er at bevare fiskerlejets karakteristiske bebyggelse og de grønne områders karakter. Planen har endvidere til formål at fastlægge områdets anvendelse samt at fastlægge principper for begrænsning af byggeretten i byen.  

Forarbejder

Lokalplanen er oprindelig udarbejdet før SAVE-metoden.  

Detaljeringsgrad

Lokalplanen er omfattende og indeholder en grundig beskrivelse af byens historie og de enkelte huses karakteristiske arkitektur og bygningsdetaljer.  

Planens form, grafik og illustrationer

Lokalplanen beskriver i både kort og fotos byens udvikling og vigtige arkitektoniske træk. Lokalplanens bestemmelser er udformet, så de forholder sig til enkelte bygningstypers arkitektoniske særpræg.  

Hent lokalplanen her (pdf)
Hent tillæg til lokalplanen (pdf)

Hesnæs, Guldborgsund Kommune, 2008

Lokalplanen omfatter et meget lille fiskerleje med en  bevaringsværdig bebyggelse i en særlig byggestil. Lokalplanen er et eksempel på, hvordan man kan opføre otte nye huse i byen i samklang med den eksisterende bebyggelse.

Lokalplanens område

Byen grænser op til åbne marker og skov. Byens huse ligger spredt inden for området og bidrager til at give byen en åben og grøn karakter.  

Lokalplanens hovedindhold

Det er lokalplanens formål at sikre bevaringen af det eksisterende miljø i Hesnæs og at give mulighed for at opføre otte nye boliger. I lokalplanens redegørelse er byens kulturmiljø og bevaringsværdige bebyggelse beskrevet, og der er fastsat bestemmelser for, hvordan et nyt Hesnæs-hus må udformes.  

Forarbejder

Lokalplanens bevaringsbestemmelser er bl.a. udarbejdet på baggrund af en registrering fra 1990´erne af kulturmiljøer i Storstrøms Amt.  

Detaljeringsgrad

Lokalplanen er relativt omfattende og indeholder en grundig beskrivelse af byens historie og de enkelte huses karakteristiske arkitektur. Herudover indeholder planen en skitse til, hvordan de nye Hesnæs-huse skal se ud.  

Planens form, grafik og illustrationer

Lokalplanen beskriver i både kort, fotos og tekst, hvordan byens udvikling har været og hvilke bygninger, der er opført på forskellige tidspunkter.

Hent lokalplanen her (pdf)

Lønstrup, Hjørring Kommune, 2004

Lokalplanen omfatter den gamle del af Lønstrup by, der udgør et bevaringsværdigt kulturmiljø helt ude i klitterne ved Vestkysten.

Lokalplanens område

Lokalplanen omfatter den oprindelige fiskerby. Området er stort set omkranset af sommerhuse, som ikke er omfattet af lokalplanen.

Lokalplanens hovedindhold

Det er lokalplanens formål at bevare byens identitet som en kystby med en enkel byggestil. Lokalplanen er meget bred og omfatter bestemmelser for den enkelte bygning, adgangsforhold, bevaringsværdig bebyggelse, det nære bygningsmiljø, kvarterer og de grønne områder.

Forarbejder

Baggrunden for lokalplanen er bygningsregistranter, der er udarbejdet i 1970’erne og 1990’erne.

Detaljeringsgrad

Lokalplanen er omfattende og meget detaljeret. Den indeholder en lang række bestemmelser med krav til bygningernes udformning.

Planens form, grafik og illustrationer

Lokalplanens bestemmelser er illustreret med en række vignetter, der viser, hvad de byggetekniske begreber dækker over.

Hent lokalplanen her (pdf)

Bymidte

Mange lokalplaner for bymidter har til formål at bevare bymidtens kulturhistoriske miljø og bygninger, ofte med særligt fokus på bevaring af facadeudtryk og bygningsdetaljer. Derfor er flere af disse lokalplaner suppleret med skilte og facade vejledninger.

Bogense, Nordfyns Kommune, 2008

Bevarende lokalplanen for Bogense omfatter byens gamle købstadsmiljø med velbevarede købmandsgårde, torve og pladser. Byens klare struktur med sammenbyggede facader og byens profil er særlige træk, som fastholdes i lokalplanen.

Lokalplanens område

Lokalplanen omfatter Bogenses gamle bymidte. Byen ligger på en halvø med den centrale del af byen, herunder torvet og kirken, hævet over det omgivende terræn og kystlandskab.  

Lokalplanens hovedindhold

Lokalplanen indeholder bestemmelser, der sikrer de bevaringsværdige by- og bygningsstrukturer i bymidten. Der lægges vægt på, at om- og tilbygninger sker i overensstemmelse med stedets traditionelle byggeskik.

Forarbejder

Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af en SAVE-registrering.  

Detaljeringsgrad

Lokalplanens redegørelse indeholder en grundig beskrivelse af de karakteristiske træk ved forskellige bygningsdele, som f.eks. vinduer og gavle. Denne grundighed går igen i lokalplanens bestemmelser, som er suppleret med små skitser, der viser forskellige bygningsdetaljer.  

Planens form, grafik og illustrationer

Lokalplanen er velillustreret og indeholder bl.a. eksempler på god og uheldig istandsættelse.

Hent lokalplanen for Bogense her (pdf)

Nyborg, Nyborg Kommune, 2006

Nyborg er en gammel fæstningsby med et velbevaret og levende købstadsmiljø. Lokalplanen omfatter et velbevaret bymiljø præget af en tæt bystruktur med smalle karréer, torve og pladser. Herudover rummer området et stort antal bevaringsværdige og fredede byhuse.  

Lokalplanens område

Lokalplanens område omfatter Nyborgs bymidte, som ligger inden for det gamle fæstningsanlæg, hvorpå slottet er bygget. Bykernen rummer mange butikker.  

Lokalplanens hovedindhold

Lokalplanen udpeger bevaringsværdig bebyggelse og fastsætter bestemmelser for områdets anvendelse. Lokalplanen har særligt fokus på regulering af facader og skilte.  

Forarbejder

Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af en SAVE-registrering.  

Detaljeringsgrad

Lokalplanen har detaljerede bestemmelser om facadeudformning, suppleret med illustrationer og fotos. Redegørelsen indeholder en velillustreret beskrivelse af byens historie og udvikling.  

Planens form, grafik og illustrationer

Lokalplanen er meget illustrativ og inspirerende, også for ikke-fagfolk.

Hent lokalplanen for Nyborg her (pdf)

Krystalgade, Københavns Kommune, 2000

Lokalplanen omfatter en både kulturhistorisk og arkitektonisk bevaringsværdig karré i det indre København, med eksempler på de gamle ’Ildebrandshuse’ og ’klassiske borgerhuse’. Lokalplanen skal bl.a. muliggøre en løbende modernisering af bebyggelsen.  

Lokalplanens område

Lokalplanen dækker en karré i det indre København. Karréen består af boligejendomme, enkelte butikker og offentlige formål.  

Lokalplanens hovedindhold

Formålet med lokalplanen er at sikre områdets bevaringsværdige bebyggelser, facadeudtryk m.v. Lokalplanen har endvidere til formål at sikre, at bebyggelsen kan moderniseres, f.eks. med udnyttelse af egnede tagetager, med respekt for bebyggelsens historiske og arkitektoniske særpræg.  

Forarbejder

Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af en SAVE-registrering.  

Detaljeringsgrad

Lokalplanens bestemmelser bygger på en beskrivelse af forskellige bygningstypologier og har til formål at fastholde disses karakteristiske træk.  

Planens form, grafik og illustrationer

Lokalplanen indeholder ingen redegørelse, men kun lokalplanbestemmelser med tilhørende kortbilag. Herudover indeholder lokalplanen en fin beskrivelse af områdets bygningstyper. Der er kun få, men velvalgte illustrationer.

Hent lokalplanen for Krystalgade her (pdf)

Havnerelateret bymidte

Langt den største del af de danske bymidter ligger ved kysten, men kun en del af dem har en kulturhistorisk tilknytning mellem havn og by. I disse planer er der særlig fokus på mødet mellem havn og by og havnens arkitektoniske afsmitning på bymidtens kulturhistoriske træk

Dragør gamle bydel, Dragør Kommune, 1989

Lokalplanen, der omfatter en af landets mest velbevarede skipperbyer, er grundig med relativt restriktive bestemmelser for bygningernes arkitektoniske fremtræden. Forud for udarbejdelsen af lokalplanen har der gennem årtier været gennemført bevaringsinitiativer. 

Lokalplanens område

Lokalplanen omfatter den gamle del af Dragør by. Havnen er ikke omfattet af lokalplanen, men Dragør havn og by har en synlig fysisk sammenhæng.

Lokalplanens hovedindhold

Formålet med lokalplanen er at bevare bebyggelsens arkitektoniske udtryk i bymidten og samtidig  sikre, at det er muligt at ’leve’ i og med bymiljøet.

Forarbejder

Området er et af de første steder i landet, hvor spørgsmålet om bevaring blev rejst. Allerede i 1964 blev der udarbejdet en byplanvedtægt, der havde et bevaringssigte. Til grund for planarbejdet ligger bl.a. en registrant, som Nationalmuseet har udarbejdet.  

Detaljeringsgrad

Lokalplanen er omfattende og indeholder en beskrivelse af byens udvikling og bygningernes byggestil. Der er fastsat bestemmelser, som har et bredt bevaringssigte, og lokalplanen er bilagt en liste over typiske bygningsudtryk og en vejledning i behandling af murværk mm.  

Planens form, grafik og illustrationer

Lokalplanen beskriver i fotos byens karakter og arkitektur. Kortbilagene er klare, tydelige og lette at forstå.

Hent lokalplanen for Dragør her (pdf)

Gudhjem-Melsted, Bornholms Regionskommune, 2008

Lokalplanen er et eksempel på en omfattende og grundig plan for en by i et meget karakteristisk landskab, og som har en tæt sammenhæng til havnen.

Lokalplanens område

Lokalplanen omfatter en stor del af Gudhjem og hele Melsted.

Lokalplanens hovedindhold

Formålet med lokalplanen er at bevare Gudhjem-Melsteds særegne bymiljøer, herunder karakteristiske gadeforløb, offentlige byrum og friarealer, havnefront, byens samspil med landskabet og den biologiske mangfoldighed. Bestemmelserne er omfattende og har både et bevarende formål og til opgave at styre nyt byggeri.  

Forarbejder

Lokalplanen er baseret på en kortlægning fra 2002 af øens bevaringsværdige bygninger og bymiljøer gennem SAVE-metoden.  

Detaljeringsgrad

Lokalplanen er omfattende, og redegørelsen indeholder en detaljeret beskrivelse af fire af de seks bygningskategorier, som er blevet registreret på Bornholm.  

Planens form, grafik og illustrationer

Lokalplanen beskriver i fotos byens karakter og arkitektur. Kortbilagene er klare, tydelige og lette at forstå.

Hent lokalplanen for Gudhjem-Melsted her (pdf)

Skælskør Bymidte, Slagelse Kommune, 2006

En lokalplan for en karakteristisk, mindre havneby. Lokalplanen er suppleret med en vejledning, der i tekst og tegning viser, hvad byrådet vil med planen. 

Lokalplanens område

Lokalplanen omfatter det historiske bymiljø med en række bevaringsværdige huse samt havneområdet, der er tæt omkranset af bymidten.  

Lokalplanens hovedindhold

Lokalplanen har til formål at sikre bymidtens bevaringsværdige bymiljøer, bebyggelsen, gårdrum, pladser og større træer gennem bevaringsbestemmelser. Lokalplanen skal sikre, at ny bebyggelse eller ombygninger opføres i harmoni med den oprindelige byggetradition.  

Forarbejder

Den første lokalplan for bevaring af bymidten blev udarbejdet i 1991. Siden er lokalplanen blevet revideret med tillæg nr. 1, og der er udarbejdet en vejledning, som i tekst og tegning redegør for, hvad man kan forvente at få tilladelse til.  

Detaljeringsgrad

I vejledningen, der hører til lokalplanen, er der en meget grundig gennemgang af husenes arkitektur og skiltene i byen.  

Planens form, grafik og illustrationer

Vejledningen, der hører til lokalplanen, er rigt illustreret med fotos og tegninger, der viser, hvordan Byrådet ønsker, at byen skal se ud.

Hent lokalplanen for Skælskør her (pdf)
Hent vejledningen til Skælskørs lokalplan her (pdf)

Tæt by uden for bymidte

Uden for bymidterne ligger ofte en række karakteristiske, ældre bebyggelser. Nogle af bebyggelserne er opført efter en fælles plan, der f.eks. har haft til formål at tilføre området lys og luft i kontrast til middelalderbyens tætte bebyggelse, mens andre ligger i tætte bygningsstrukturer, som f.eks. arbejderkvarterer opført i industrialiseringens barndom.

Vangsmindekarréen i Øgadekvarteret, Aalborg Kommune, 2000

Et eksempel på en overskuelig og informerende lokalplan for en blandet karrébebyggelse i et gammelt arbejderkvarter. Lokalplanen indeholder stilblade, som fortæller om bygningernes stilart.

Lokalplanens område

Området ligger uden for Aalborg centrum i et gammelt arbejderkvarter tæt på havnen. Området fremstår overvejende som boligkvarter, men karréen indeholder også håndværksvirksomheder, værksteder og butikker. Området er udpeget som byfornyelsesområde.  

Lokalplanens hovedindhold

Hovedformålet med lokalplanen er bl.a. at sikre, at områdets arkitektoniske og kulturhistoriske værdier fastholdes i forbindelse med byfornyelse og forbedring af området.  

Forarbejder

Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af en SAVE-registrering.  

Detaljeringsgrad

Karréens forskellige bebyggelser er klassificeret i forskellige stilarter, som er beskrevet detaljeret i hver sit stilblad. Herudover indeholder lokalplanen detaljerede bestemmelser om bygningernes udseende.  

Planens form, grafik og illustrationer

Lokalplanen er overskuelig og let at forstå. Stilbladene er gennemarbejdede og meget illustrative, hvilket gør lokalplanen særligt informativ.

Hent lokalplan for Øgadekvarteret her (pdf)

Frederiksgade, Langegade og Bjergegade, Odense Kommune, 2007

Et eksempel på en kortfattet og overskuelig lokalplan med fokus på bevaring af industri- og arbejderkulturens bygninger. Lokalplanen anviser byggefelter til ny bebyggelse i området.  

Lokalplanens område

Lokalplanen omfatter to mindre delområder i et tæt bebygget område i det gamle industri- og arbejderkvarter omkring jernstøberiet Tasso.  

Lokalplanens hovedindhold

Formålet med lokalplanen er at sikre, at områdets karakter af industrikvarter bevares, bl.a. ved at udpege bevaringsværdige bygninger og sikre, at ny bebyggelse i området tilpasses den eksisterende. I lokalplanen udlægges byggefelter til ny bebyggelse.  

Forarbejder

Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af en SAVE-registrering.  

Detaljeringsgrad

Lokalplanen er overskuelig og præcis. Der er en kortfattet, men fin redegørelse for områdets historie.  

Planens form, grafik og illustrationer

Lokalplanen er kortfattet og enkel. Den indeholder kun få fotos og illustrationer. Kortbilagene er enkle og informative.

Hent lokalplanen for gaderne i Odense her (pdf)

Sammenhængende bebyggelse og anlæg

Både i udkanten af vore byer og uden for byerne ligger bebyggelser opført efter en samlet plan. Det drejer sig både om offentlige anlæg, som f.eks. kaserner og hospitaler, og om ældre og nyere bolig­be­byggelser. Nogle af bebyggelserne er tegnet af én arkitekt og har derfor en meget homogen karakter.

Grænsen, Buen og Finsensvej, Frederiksberg Kommune, 1996

Lokalplanen omfatter en velbevaret bebyggelse med enkelthuse og dobbelthuse fra perioden 1915-1918 med rødder i den engelske havebytradition. Til lokalplanen hører et bilag der beskriver hvordan planen tolkes.

Lokalplanens område

Lokalplanen omfatter et samlet, homogent villaområde beliggende i et større byområde.  

Lokalplanens hovedindhold

Lokalplanen har til formål at fastholde områdets bebyggelse og tillader ikke nedrivning. Den meget kortfattede lokalplan skal læses sammen med ”Retningslinjer til fortolkning af den bevarende lokalplan 92”, som indeholder uddybning og forklaring på lokalplanens bestemmelser.  

Forarbejder

Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af en SAVE-registrering. De supplerende retningslinjer er blevet til i et samarbejde mellem Frederiksberg Kommune og bestyrelsen for boligforeningen.  

Detaljeringsgrad

Lokalplanen er meget kortfattet og indeholder stort set ingen forklaring på de kulturhistoriske værdier eller områdets arkitektoniske træk. Det gør de tilhørende retningslinjer til fortolkning af lokalplanen til gengæld.  

Planens form, grafik og illustrationer

Lokalplanen er uden fotos og illustrationer, mens den tilhørende ”Retningslinjer til fortolkning af den bevarende lokalplan 92” er velillustreret og inspirerende.  

Hent lokalplanen Grænsen, Buen og Finsensvej her (pdf)

Hent "Retningslinjer til fortolkning af den bevarende lokalplan 92" her (pdf)

Nærum Vænge og Fyrrevejen, Rudersdal Kommune, 2001

En lokalplan for en nyere boligbebyggelse, hvor der har været behov for at regulere opførelsen af småbygninger med mere. 

Lokalplanens område

Lokalplanen omfatter en bebyggelse omkring to veje og et stort grønt område i tilknytning til bebyggelsen.  

Lokalplanens hovedindhold

Formålet med lokalplanen er at bevare og sikre bebyggelsens arkitektoniske kvaliteter og landskabsværdier og at sikre, at der kan bygges terrasser, redskabsskure m.v., i tråd med områdets kvalitet. Lokalplanen er suppleret med en plejeplan for områdets grønne områder.

Forarbejder

Lokalplanen er udarbejdet på grundlag af en SAVE registrering.

Detaljeringsgrad

Lokalplanen omfatter en nyere bevaringsværdig bebyggelse og er meget præcis. Den indeholder bestemmelser, der sikrer de grønne strukturer og belægninger i området, og kortbilagene viser præcist, hvad man må opstille af småskure og tilbygninger.  

Planens form, grafik og illustrationer

Lokalplanens kortbilag beskriver meget illustrativt, hvordan man må opføre nye små bygninger i tilknytning til bebyggelsen.

Hent lokalplanen for Nærum Vænge og Fyrrevejen her (pdf)

Skovbakkevej m.fl. i Hasseris, Aalborg Kommune, 2006

En omfattende lokalplan, der har sat en ny standard for, hvordan man kan tænke bevaring ind i en villabebyggelse. Lokalplanen indeholder gennemarbejdede stilblade for områdets bygningstypologier.

Lokalplanens område

Lokalplanen omfatter et villaområde i Hasseris, sydvest for Aalborg centrum. Området grænser op til et større parkområde.  

Lokalplanens hovedindhold

Formålet med lokalplanen er at udpege bevaringsværdig bebyggelse og at sikre, at om- og tilbygninger respekterer bygningernes arkitektur. Herudover skal lokalplanen skabe et bedre administrationsgrundlag for byggesagsbehandlingen.  

Forarbejder

Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af en SAVE-registrering.  

Detaljeringsgrad

Lokalplanen er meget omfattende og indeholder en grundig typologisering af villabebyggelsen inden for området. Redegørelsen indeholder en række stilblade, der redegør for de forskellige stilretninger inden for området, samt en beskrivelse af bygningsudtryk.  

Planens form, grafik og illustrationer

Lokalplanen er rigt illustreret med fotos af både bygningsudtryk og eksempler på villabebyggelse fra forskellige tidsperioder.

Hent lokalplanen for Skovbakkevej m.fl. her (pdf)

Lindøboligerne i Munkebo, Kerteminde Kommune, 2008

Lokalplanen er et eksempel på, hvordan tre lokalplaner i tilknytning til Lindøværftet tilsammen kan bevare områdets karakter og samtidig formidle en kulturhistorisk fortælling om en bys udvikling.  

Lokalplanens område

Lokalplanen omfatter et sammenhængende boligområde bestående af de gamle arbejderboliger til Lindøværftet.  

Lokalplanens hovedindhold

Formålet med lokalplanen er at sikre, at områdets oprindelige udtryk bevares, f.eks. i forbindelse med ombygninger og opførelse af carporte, udhuse m.v.  

Forarbejder

Lokalplanen er blevet til i samarbejde med det lokale museum.  

Detaljeringsgrad

Lokalplanen har en god og klar redegørelse, der fortæller om områdets historie og sammenhæng med værftet. Lokalplanen er overskuelig og let at forstå. Lokalplanen indeholder detaljerede bestemmelser om, hvordan tilbygninger, skure m.v. skal opføres.  

Planens form, grafik og illustrationer

Lokalplanen indeholder gode kortbilag og fotos af områdets forskellige bygningstyper.

Hent lokalplanen for Lindøboligerne her (pdf)

Avedørelejren, Hvidovre Kommune, 2000

En lokalplan der muliggør, at et tidligere militæranlæg kan omdannes til boliger. Lokalplanen fastsætter bevaringsbestemmelser for bebyggelsen.

Lokalplanens område

Lokalplanen omfatter alle de tidligere militære bygninger i Avedørelejren samt tilkørselsarealer og grønne områder.  

Lokalplanens hovedindhold

Lokalplanens formål er at sikre den bevaringsværdige bebyggelse og at skabe mulighed for opførelse af nye boliger og bevaring af områdets grønne karakter. Det er planens formål at udvikle området til et attraktivt bolig-, erhvervs- og kulturområde.  

Forarbejder

Der har været udarbejdet en analyse af området, der bygger på SAVE.  

Detaljeringsgrad

Lokalplanen er meget omfattende, og indeholder en grundig registrering af bygningstypologier, beplantning mm. Planen har selvstændige bevaringsbestemmelser for alle delområder og fastlægger således kvaliteterne i de enkelte delområder.  

Planens form, grafik og illustrationer

Lokalplanen har mange kortbilag, der bl.a. viser, hvordan bebyggelsen kan placeres og hvilke bygningsdetaljer, der er særligt vigtige at bevare.

Hent lokalplanen for Avedørelejren her (pdf)

Hent designmanual for Avedørelejren her (pdf)

Hent "grøn manual" for Avedørelejren her (pdf)

Annebergparken, Odsherred Kommune, 2007

Lokalplan for et tidligere hospitalsanlæg. Lokalplanen lægger vægt på, at omdannelse af området skal respektere byggeriets arkitektoniske kvalitet.

Lokalplanens område

Lokalplanen omfatter alle de tidligere hospitalsbygninger i Annebergparken samt tilkørselsarealer og grønne områder.  

Lokalplanens hovedindhold

Lokalplanens formål er at udpege den bevaringsværdige bebyggelse og sikre, at bygningerne om- og tilbygges i respekt for den oprindelige stilart og kvalitet. Herudover er det planens formål, at det grønne præg, herunder de grønne hegn og store gamle træer, bevares.  

Forarbejder

Der er udarbejdet en analyse af området, der bygger på SAVE.  

Detaljeringsgrad

Lokalplanen har en meget høj detaljeringsgrad. Hvert område er behandlet selvstændigt for at lette administrationen af planen.  

Planens form, grafik og illustrationer

Lokalplanen er rigt illustreret med fotos og plantegninger. På trods af mange bestemmelser er planen overskuelig og let at finde rundt i.

Hent lokalplanen for Annebergparken her (pdf)

Dyrehavevej, Gentofte Kommune, 2008

Et eksempel på en kortfattet og overskuelig lokalplan med fokus på bevaring af en særlig arkitektonisk stilart og kulturhistorie, nemlig et eksempel på de engelske ’town houses’.

Lokalplanens område

Lokalplanen omfatter to afsluttede karréer beliggende op til et villakvarter i Gentofte.  

Lokalplanens hovedindhold

Formålet med lokalplanen er at sikre, at områdets karakter og arkitektur bevares.  

Forarbejder

Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af en SAVE-registrering.  

Detaljeringsgrad

Lokalplanen er overskuelig og præcis. Der er en kortfattet redegørelse for områdets historie. Lokalplanens bestemmelser er suppleret med detaljerede bilag om bygningsdetaljer, f.eks. udformning af døre og vinduer.  

Planens form, grafik og illustrationer

Lokalplanens redegørelse er ikke særlig omfangsrig. De supplerende tegningsbilag til lokalplanens bestemmelser er til gengæld meget detaljerede og beskriver de enkelte bygningsdetaljer, som er særlige for netop denne bebyggelse.

Hent lokalplanen for "De engelske rækkehuse" her (pdf)

Industri og havne

De ældre, danske industriområder og havne har igennem de senere år været udsat for en omfattende omdannelse. I den forbindelse er der udarbejdet lokalplaner, der tager sigte på at bevare bygningsstrukturer, enkeltbygninger og delelementer, som f.eks. banespor eller belægning.

Den kongelige Porcelænsfabrik, Frederiksberg Kommune, 2004

Lokalplanen omfatter et større, markant fabriksanlæg med bevaringsværdige bygninger. Lokalplanen muliggør omdannelse af området og dets bygninger til et nyt byområde.    

Lokalplanens område

Lokalplanen omfatter et sammenhængende område midt på Frederiksberg. Området rummer de gamle fabriksbygninger og administrationsbygninger, hvoraf flere er udpeget som bevaringsværdige.

Lokalplanens hovedindhold

Formålet med lokalplanen er bl.a. at sikre, at områdets bevaringsværdige fabriks- og administrationsbygninger kan omdannes til nye byformål samtidig med, at områdets struktur og karakter af fabriksområde bevares.

Forarbejder

Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af en SAVE-registrering.

Detaljeringsgrad

Lokalplanen er meget kortfattet og præcis. Der er en god sammenhæng mellem kortbilag og bestemmelser.  

Planens form, grafik og illustrationer

Lokalplanen indeholder gode og let forståelige kortbilag og diagrammer.

Hent lokalplanen for "Den kongelige Porcelænsfabrik" her (pdf)

Silkeborg Papirfabrik, Silkeborg Kommune, 2001

Et eksempel på en lokalplan for et sammenhængende industriområde, som har stor kulturhistorisk værdi for byen. Lokalplanen muliggør omdannelse af området, med bevaring af kulturmiljøet. 

Lokalplanens område

Inden for lokalplansområdet ligger et tidligere fabriksareal samt ca. 100.000 m2 ubebyggede arealer.  

Lokalplanens hovedindhold

Formålet med lokalplanen er at sikre, at det tidligere fabriksområde med bebyggelse kan bevares og genanvendes/omdannes til centerformål og boliger samt serviceerhverv i overensstemmelse med områdets kulturhistoriske værdi og arkitektoniske udtryk.  

Forarbejder

Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af en SAVE-registrering. Der har været et samarbejde med private investorer og særligt fokus på processen.  

Detaljeringsgrad

Lokalplanen er detaljeret og er suppleret med retningslinjer for udformning af friarealer. Retningslinjerne har til formål at bevare den karakteristiske fabriksstruktur og sammenhængen i området. Lokalplanens redegørelse indeholder en gennemarbejdet beskrivelse af området.  

Planens form, grafik og illustrationer

Lokalplanen indeholder foruden kortbilag, enkelte fotos af området og visualiseringer af det fremtidige projekt på området.

Hent lokalplanen for "Silkeborg Papirfabrik" her (pdf)

Sverigesgade, Odense Kommune, 2007

Et eksempel på en kortfattet og overskuelig lokalplan, som omfatter et traditionelt havneområde, hvor gamle pakhuse, kajarealer og belægninger tilsammen udgør et bevaringsværdigt pakhusmiljø. Lokalplanen muliggør, at området kan omdannes til f.eks. kontor- og serviceformål.

Lokalplanens område

Lokalplanen omfatter en mindre del af et pakhuskvarter på Odense havn

Lokalplanens hovedindhold

Lokalplanen har til formål at bevare områdets karakteristiske tidligere pakhusmiljø, som ud over områdets bebyggelse også omfatter kulturhistoriske spor som f.eks. belægninger, jernbanespor og andre havnerelaterede elementer. Lokalplanen muliggør, at området kan anvendes til kontor- og serviceformål.  

Forarbejder

Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af en SAVE-registrering.  

Detaljeringsgrad

Lokalplanen er overskuelig og præcis. Der er en kortfattet, men fin redegørelse for områdets historie. Lokalplanen indeholder både bestemmelser om, hvordan pakhusenes karakter bevares, og bestemmelser om bevaring af f.eks. kajkanter, jernbanespor m.v.  

Planens form, grafik og illustrationer

Lokalplanen er enkel og overskuelig. Den indeholder en god beskrivelse af de enkelte pakhuse i området og områdets kulturhistoriske værdier.

Hent lokalplanen for Sverigesgade, Odense, her (pdf)

Eksempler på lokalplaner efter temaer

Grønne træk og beplantning

Det er vigtigt at tænke det grønne ind som en del af kulturarven. Det kan både være overordnede grønne træk og bevaring af enkeltelementer, som er karakteristiske for et områdes identitet.  

Der ligger en særlig udfordring i at beskrive og fastsætte bestemmelser for bevaring af beplantning i en lokalplan. Hvad gør man f.eks., hvis en bevaringsværdig, gammel allé rammes af sygdom, eller de bevaringsværdige træer skygger. Det er vigtigt at have blik for, at det grønne forandres, og at bevaring af grønne træk skal ses over tid.  

Eksempelsamlingen indeholder ikke lokalplaner, der alene har til formål at bevare grønne træk. Det grønne behandles dog i flere af eksempelsamlingens lokalplaner. Nedenfor er angivet et udpluk af lokalplaner, hvor det grønne fremhæves som et særligt væsentligt bevaringstema.    

Hent lokalplan for Høsterkøb by og bevaringsvejledning (pdf)

Hent lokalplan for Nærum vænge (pdf)

Hent lokalplan for Avedørelejren (pdf) og den tilhørende grøn manual (pdf)

Hent lokalplan for Østerende og Vesterende Ballum (pdf) og den tilhørende vejledning (pdf)

Stilblade og bygningstypologier

Mange lokalplaner indeholder en beskrivelse af de karakteristiske træk ved et områdes eller en bebyggelses stilart – dvs. de nuværende fysiske forhold. I disse beskrivelser er områdets bygninger klassificeret efter den periode eller arkitektoniske stilart, de er bygget i.

Fordelen ved beskrivelserne/stilbladene er, at lokalplanen bliver let at forstå, også for ikke fagfolk. Samtidig kan stilbladene være med til at gøre den enkelte husejer mere bevidst om sin ejendoms kvaliteter, og hvad der bør tages særligt hensyn til ved eventuelle renoveringer og ombygninger.

Beskrivelserne supplerer og tydeliggør de bestemmelser, der er i lokalplanen. Det gør planen mere præcis og entydig.  

Nedenfor er angivet eksempler på lokalplaner, som indeholder beskrivelser af bygningstypologier eller stilblade.

Hent lokalplan for Skovbakkevej, Hasseris (pdf)

Hent lokalplan for Krystalgade (pdf)

Hent lokalplan for Østerende og Vesterende Ballum (pdf) og den tilhørende vejledning (pdf)

Vejledning om byggeskik, skilte, facader og lign.

I mange lokalplaner er planbestemmelserne suppleret med vejledninger, der beskriver bygningernes forskellige bygningsdele og stedlige byggetraditioner. I disse beskrivelser er der også forklaringer på, hvordan bygninger eller bygningsdelene vedligeholdes og fornys – dvs. de fremtidige fysiske forhold. Dette er med til at gøre lokalplanen let at forstå og administrere. Der findes både vejledninger, som knytter sig til enkelte bygningstypologier, og vejledninger om f.eks. skilte og facader.  

Nedenfor er angivet eksempler på lokalplaner, der indeholder supplerende vejledninger, enten i kombination med lokalplansbestemmelserne eller som selvstændige dokumenter, som lokalplanen henviser til.

Hent lokalplan for Dragør By (pdf)

Hent lokalplan for Nyborg Bymidte, facader og skilte (pdf)

Hent lokalplan for ved Grænsen, Buen og Finsensvej (pdf) og den tilhørende retningslinjer (pdf)

Hent lokalplan for klitgårde (pdf)

Om eksempelsamlingen

Eksempelsamlingen er udarbejdet for styrelsen af NIRAS Konsulenterne i efteråret 2009. I forbindelse med udarbejdelsen har en gruppe af kommunale planlæggere fungeret som sparringsparter og konstruktive kritikere. De udvalgte lokalplaner er ikke nødvendigvis de bedste, men de er valgt ud, fordi de er repræsentative blandt mange, spændende lokalplaner. Desuden har det været tilstræbt at få en rimelig geografisk spredning.

Opdateret 25. februar 2020

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen

Vil du vide mere om processerne og retsvirkningen bag lokalplaner, så findes disse i By- og Landskabsstyrelsens vejledninger om lokalplanlægning

Du kan hente vejledningen her