Status for RDA forberedelse 2018:1

Orientering fra Bibliografisk Råd

(også publiceret som Katformat-nyt 2018:5)

Dette nyhedsbrev er en kort status pr. august 2018. For mere overordnede beskrivelser henvises til tidligere nyhedsbreve.

Tilbage i januar 2017 orienterede Bibliografisk Råd om forberedelserne til at gennemføre Slots- og Kulturstyrelsens (SLKS) beslutning om dansk overgang til de nye katalogiseringsregler Resource Description and Access (RDA) pr. 1.1.2018. Denne dato ophørte al vedligeholdelse af de gamle katalogiseringsregler, mens danMARC2 fortsat bliver opdateret i relation til implementering og udvikling af RDA.

Det blev i samme information udmeldt, at den endelige dato for, hvornår vi i Danmark faktisk katalogiserer efter RDA, endnu ikke er fastlagt og at RDA-udviklingen i dansk regi følger to spor:

• tilrette regler mv. (SLKS – udmøntet af Bibliografisk Råd)

• teknisk udvikling (DDB – udmøntet af DBC).

Der er i BIR-regi arbejdet videre med at klargøre danMARC2 til RDA katalogiseringer og med forberedelse af en autoritetsdatabase. Der er endvidere nogle internationale nyheder.

RDA udgave af danMARC2

Der er udarbejdet et nyt forord til danMARC2, som helt overordnet beskriver hvordan at danMARC2 fremover skal understøtte katalogisering efter RDA. Endvidere er udarbejdet en ny indledning til danMARC2 med generel opdatering og forberedelse til RDA; herunder at brugen af delfelt 1 er udvidet fra alene at være et markørfelt (som tomt delfelt) af lokal kontrolleret form, til også at markere RDA-entitetsniveaumed koderne v (for Værk), u (for Udtryk) og m (for manifestation).

Den nedsatte RDA formatarbejdsgruppe har gennemarbejdet RDA med henblik på at identificere de felter og delfelter i danMARC2, som skal anvendes for at kunne katalogisere i RDA. Formatarbejdsgruppen tog udgangspunkt i en tilsvarende amerikansk oversigt over RDA i forhold til MARC21, og har med bidrag fra gruppens medlemmer nu næsten færdiggjort et forslag til udvidelse af danMARC2 med felter/delfelter mht. RDA. Denne oversigt skal forelægges BIR 10.9.2018.

Derefter vil arbejdsgruppen gå videre med en beskrivelse af, hvordan specifikationerne i RDA skal udmøntes i brug af danMARC2. Formen af sidstnævnte er endnu ikke afklaret, da den skal spille sammen med det nye RDA Toolkit (se herom nedenfor).

Nationalt Autoritetsdata Repositorium (NAR)

Som format for registrering af personer anvendes danMARC2 hjælpepostformat internt på DBC. DBC har ud fra de nationalbibliografiske registreringer fra og med 1997 etableret en person-database, som er grundlaget for det danske bidrag til VIAF - Virtual International Authority File.

Der er under Bibliografisk Råd nedsat en arbejdsgruppe vedr. RDA autoritetsdata. Opgaverne er specifikationer for anvendelse af autoritetsdata, ligesom der vil opstå spørgsmål i forbindelse med den tekniske implementering af autoritetsdata, der fagligt bør vurderes. Der er tidligere udarbejdet et regelsæt for bibliotekernes samarbejde om autoritetsdata og definitioner af niveauer for registrering.

Ud over personer skal det kommende Nationale Autoritetsdatarepositorium i en første version også rumme korporationer og de bibliografiske entiteter Værker og Udtryk.

Der er et tæt samspil mellem arbejdsgruppen vedr. RDA autoritetsdata og DBC i funktionen som udførende på den nationale infrastruktur efter aftale med DDB. Arbejdsgruppen har fastlagt de overordnede retningslinjer, og DBC arbejder i 2018 videre med specifikationer og forslag. Der skal endvidere tages udgangspunkt i indhøstede erfaringer i forbindelse med etablering af en testplatform for autoritetsposter i databrønden. Specifikationerne for Nationalt Autoritetsdata Repositorium skal bl.a. adressere disse områder: metadataindhold, datamodel, funktionalitet og snitflader i forhold til fælleskatalog og lokale systemer.

Der er udarbejdet et skema med dataelementer og relationer på personer og værker. Dette skema skal efter sommerferien afprøves ud fra et sæt eksempler, som arbejdsgruppen leverer.

RDA Toolkit

 I 2017 påbegyndte man en gennemgribende modernisering af indholdet af RDA og værktøjet RDA Toolkit. Indhold skulle dels tilpasses IFLAs LRM-model og dels den situation, at RDA bruges og forventes brugt bredere i fremtiden.  Mht. RDA Toolkit – værktøjet vi ser RDA igennem – var der gået 7 år siden starten, og en mere tidsvarende løsning, der erstattede det boglignende format med en webversion, fordrede en stor omstrukturering af sitet. Derudover var det nødvendigt at finde en bedre måde at håndtere mange sproglige versioner på, herunder vedligeholdelsesmæssigt.

Projektet er døbt ”The 3R Project” (= RDA Toolkit Restructure & Redesign). Som en følge af projektet er det nuværende RDA Toolkit lukket for opdateringer. Det var planen, at det nye RDA indhold og Toolkit skulle være klar den 13. juni 2018, men det blev desværre ikke en færdig version 1.0 som egentlig lovet, men derimod en mere ufuldstændig beta-version, der bl.a. mangler eksempler.

Vi har derfor ikke haft mulighed for at vurdere, i hvilket omfang den danske profil til RDA skal opdateres/opgraderes for at modsvare den nye RDA version. Den danske profil er udarbejdet i henhold til den nuværende version af RDA, og det giver en ekstra opgave at opbryde profilen til den ny struktur, ligesom der vil skulle tages dansk stilling til de indholdsmæssige ændringer, der pt. foretages i RDA, før profilen kan publiceres endeligt i RDA Toolkit.

Det er muligt ved selvsyn at se såvel det nuværende toolkit som betaversionen af det fremtidige toolkit , idet Slots- og Kulturstyrelsen har tegnet en national licens. Henvendelse om adgang skal rettes til Slots- og Kulturstyrelsens Biblioteksenhed.

EURIG møde maj 2018

BIR-FU følger udviklingen nøje via den europæiske RDA organisation EURIG, hvor BIRs næstformand Hanne Hørl Hansen for tiden er formand. EURIG holdt i maj måned sit årlige medlemsmøde, og diverse europæiske initiativer omkring det nye RDA blev her vedtaget. En europæisk gruppe blev nedsat til at vurdere selve toolkitet; det overvejes pt. hvordan indholdet bør vurderes og hvornår, da der er tale om en foreløbig version. Derudover skal de lande der allerede anvender RDA vurdere, om en overgang til det nye indhold inkl. eventuelle oversættelser og de nødvendige hjælperedskaber er realistisk indenfor et år efter den endelige version af det nye RDA (forventes færdig primo 2019).  

Teknisk implementering

Der arbejdes med en konkretisering af de tekniske opgaver. En række af opgaverne forudsætter et samspil mellem arbejdet med regler og specifikationer i regi af Bibliografisk Råd og den tekniske forberedelse i regi af DDB og DBC.

For mere konkret information om den tekniske implementering henvises til paragraf 2.4 RDA-understøttelse i DDB’s  Udviklingsplan 2018 for bibliotekernes fælles IT-infrastruktur.

 

Med venlig hilsen

Bibliografisk Råds Forretningsudvalg

Leif Andresen (formand)
Hanne Hørl Hansen (næstformand)
Anders Cato (sekretær)            

Opdateret 06. februar 2019