Udviklingstilskud fra Innovationspuljen - Medier

Tilskud til udvikling af nyhedsmedier. Tilskud ydes til forundersøgelser og til projekter, hvor et selvstændigt nyhedsmedie udvikles.
Note:

Næste ansøgningsfrist til Innovationspuljen er den 2. september 2024 kl. 14.00.

Kunstområde :

Frist

 • 02.09.2024, kl. 14:00

Ny tilskudsportal

Denne pulje søges igennem vores tilskudsportal med NemID. Søger du på vegne af en virksomhed, institution eller lignende, skal du benytte en medarbejdersignatur.

Hvem kan søge?

Udviklingstilskud kan søges af:

 • trykte nyhedsmedier og internetbaserede nyhedsmedier, der primært består af tekstindhold.
 • nyhedsmedier med nyhedsindhold, der primært består af levende billeder, lyd m.v.

Udviklingstilskud kan kun søges af eksisterende nyhedsmedier.

Udviklingstilskud kan søges af virksomheder med et CVR-nummer, der ønsker at udvikle et eksisterende, selvstændigt nyhedsmedie med henblik på at fastholde eller udvikle produktion og formidling af det redaktionelle indhold.

Ved udvikling forstås tiltag, der understøtter nytænkning og innovation m.v., herunder projekter med forsøg med anvendelse af ny teknologi rettet mod produktudvikling, markedsudvikling, forretningsudvikling og indholdsudvikling m.v., idet det ansøgende projekts hovedformål dog skal vedrøre formidling af det redaktionelle indhold.

For at kunne søge udviklingsstøtte, skal mediet allerede på ansøgningstidspunktet opfylde en række kriterier. Nyhedsmediet skal således have et indhold, der er redigeret til et dansk publikum og som består af beskrivelser af danske samfundsforhold eller har et dansk perspektiv på udenlandske begivenheder. Nyhedsmediet skal desuden opfylde en række betingelser, som er beskrevet nærmere nedenfor under overskriften ”Sådan vurderes din ansøgning”.

Hvis hensigten med et projekt derimod er at etablere et medie, som bliver et nyhedsmedie i mediestøttelovens forstand, kan der i stedet ansøges om etableringsstøtte.

Tilskud til udvikling kan ydes i 3 år. Såfremt særlige forhold taler herfor, kan Medienævnet forlænge støtteperioden.

Ved trykte nyhedsmedier forstås dagblade, dagbladslignende publikationer, fagblade eller lignende.

Ved internetbaserede nyhedsmedier forstås nyhedsmedier, som distribueres til et dansk publikum elektronisk via internettet eller andre digitale platforme, herunder via mobil, apps, tablets m.v.

Grupper af eksisterende nyhedsmedier, der alle opfylder kriterierne for opnåelse af tilskud, kan søge om udviklingstilskud. Hvert nyhedsmedie i gruppen skal udfylde et separat ansøgningsskema med enslydende projektbeskrivelse og – titel.

Hvis I modtager tilskud fra Medienævnet til en forundersøgelse, skal I være opmærksomme på, at I skal afrapportere for forundersøgelsen, og Medienævnet skal have haft lejlighed til at vurdere afrapporteringen, før I ansøger om tilskud til projektet. Afrapporteringen skal derfor være indsendt senest 4 uger inden den ansøgningsfrist, hvor I påtænker at søge om udviklingsstøtte. 

Hvem kan ikke søge

Der kan ikke ydes støtte til nyhedsmedier, der ejes helt eller delvist af offentlige institutioner eller af offentligt finansierede selskaber eller lignende. Det gælder dog ikke nyhedsmedier, der henvender sig til det danske mindretal i Sydslesvig eller det tyske mindretal i Sønderjylland.

Der kan ikke ydes støtte til nyhedsmedier, der ejes med to tredjedele eller mere af arbejdsgiver-, arbejdstager- eller brancheorganisationer. Dette gælder uanset, om nyhedsmediet i øvrigt opfylder alle lovgivningens betingelser.

Hvad er formålet med ordningen?

Innovationspuljen har til formål at fremme et alsidigt og mangfoldigt udbud af nyheder af samfundsmæssig og kulturel karakter med henblik på styrkelse af det danske demokrati og den demokratiske debat i Danmark.

Sådan vurderes din ansøgning

Det er Medienævnet, der vurderer og træffer afgørelse vedrørende ansøgninger om innovationstilskud. Nævnet træffer afgørelse på baggrund af en konkret vurdering af, om ansøger opfylder betingelserne for tilskud i mediestøtteloven og mediestøttebekendtgørelsen.

Tilskuddet gives til forundersøgelser og projekter, hvor der gennemføres en udvikling af et eksisterende, selvstændigt nyhedsmedie, der:

 • i hele projektperioden har en redaktion bestående af en ansvarshavende redaktør, hvis ansættelse sammen med de redaktionelle medarbejdere udgør mindst ét lønnet årsværk
 • formidler selvstændigt journalistisk bearbejdet stof
 • er et selvstændigt medie
 • henvender sig til en bred kreds af brugere, og ikke alene er rettet mod bestemte erhvervs- og faggrupper, medlemmer af arbejdsgiver-, arbejdstager- eller brancheorganisationer, politiske partier eller ansatte i offentlige institutioner m.v.
 • leveres eller stilles til rådighed i hele landet på ens vilkår for brugerne og er tilgængelig for alle, eventuelt mod betaling
 • har et indhold, hvor mindst halvdelen er redaktionelt stof inden for et bredt emneområde og med behandling af aktuelt nyhedsstof
 • i det redaktionelle stof primært behandler politiske, samfundsrelaterede og kulturelle temaer
 • har et indhold, hvor mindst en sjettedel af det samlede indhold er selvstændigt journalistisk bearbejdet med henblik på offentliggørelse i det pågældende nyhedsmedie
 • udkommer minimum ti gange om året

Hvis de ovennævnte betingelser er opfyldt, foretager Medienævnet desuden en konkret vurdering af det samlede projekt. Ved afgørelsen om, hvorvidt og i hvilket omfang et projekt tildeles støtte, lægger nævnet blandt andet vægt på følgende:

 • I hvilken grad projektet vurderes at bidrage til at understøtte nytænkning og innovation
 • I hvilken grad projektet vurderes at kunne få en økonomisk og positiv langsigtet effekt på mediet
 • I hvilken grad projektet er egnet til at fremme et alsidigt og mangfoldigt udbud af nyheder

Disse kriterier skal være opfyldt på ansøgningstidspunktet. Det er desuden en forudsætning for at opnå udviklingstilskud, at egenfinansieringen udgør minimum 60 pct., jævnfør afsnittet "Økonomi".

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Slots- og Kulturstyrelsen anvender en portalløsning for vores tilskudsansøgere. For at benytte Tilskudsportalen kræver det, at du logger på med medarbejdersignatur (organisationer) eller NemID eller MitID (enkeltpersoner). 

Læs Vejledning til ansøgning om udviklingstilskud fra Innovationspuljen (pdf) før du går i gang med at udfylde det elektroniske ansøgningsskema i Tilskudsportalen.

Bemærk, at du skal vedlægge en række obligatoriske bilag til ansøgningen.

Følgende skabeloner til bilag skal benyttes, hvis der søges om udviklingstilskud eller om støtte til forundersøgelse til udviklingsprojekt:

Sørg for at have alle bilag klar inden du udfylder det elektroniske ansøgningsskema i portalen.

Ansøgningerne vil blive behandlet på baggrund af de oplysninger m.v., der er indsendt på tidspunktet for ansøgningsfristen.

Økonomi

Virksomheder med en årlig omsætning under 250 mio. kr. kan ydes tilskud. Ved beregning af en virksomheds omsætning betragtes alle koncernforbundne virksomheder som en enkelt virksomhed.

Der er intet loft for størrelsen af det ansøgte beløb.

Ansøgers egenfinansiering til udviklingsprojekter eller forundersøgelse heraf skal udgøre mindst 60 pct. af det samlede budget for projektet. Det betyder, at der maksimalt kan ansøges om tilskud til de resterende 40 pct. Ansøger skal vedhæfte et budget for projektet/forundersøgelsen. 

Medienævnet vil, på baggrund af ansøgningen og det medsendte budget, vurdere det ansøgte beløb i forhold til projektet i sin helhed. Nævnet kan således også træffe afgørelse om delvist tilsagn i form af et mindre tilskud end det ansøgte.

Medienævnet kan desuden beslutte at reducere egenfinansieringsgraden til minimum 25 pct., hvis udviklingsprojektet har særlig betydning for børn, unge eller andre grupper i samfundet, herunder handicappede, ældre og etniske minoriteter.  

Tilskudsberettigede udgifter

Der kan som udgangspunkt ydes støtte til udgifter til forsøg med anvendelse af ny teknologi eller den infrastruktur, som anvendes til formidling af nyhedsmediers indhold. Der kan også søges støtte til udgifter i forbindelse med produktudvikling, markedsudvikling, forretningsudvikling og indholdsudvikling eller i forbindelse med gennemførelse af investeringer i opførelse, ombygning, udvidelse og modernisering af anlæg m.v. til fremstilling og formidling af nyhedsmedier.

Ved forundersøgelser kan der ydes støtte til aktiviteter, som normalt gennemføres, inden der foretages investeringer i fysiske installationer, dvs. for eksempel markedsundersøgelser m.v.

Der kan som udgangspunkt ikke ydes tilskud til udviklingsprojekter, der alene eller hovedsageligt vedrører udvikling af it-systemer m.v., som ikke tjener til produktion eller formidling af det redaktionelle indhold. 

Marketingstiltag af større omfang eller lignende udgifter skal stå i direkte sammenhæng med projektet og forklares uddybende i projektbeskrivelsen. Der kan ikke ydes tilskud til intern annoncering, dvs. annoncering inden for samme koncern, som overstiger den pågældende markedspris. Udgifter til forplejning, middage m.v. i forbindelse med projektet kan der som udgangspunkt ikke ydes tilskud til.

Medienævnet træffer afgørelse om, hvilke udgifter, der kan støttes helt eller delvist.

Hvis ansøger er momsregistret, skal de ansøgte beløb, der indeholder moms, angives eksklusiv den moms, ansøger kan få refunderet via Skattestyrelsen. Hvis ansøger ikke kan fratrække moms, kan ansøger anvende tilskudsmidlerne til betaling af momsdelen på de udgifter ansøger har. I så fald bør ansøger ansøge om tilskud ud fra dette udgiftsniveau, ellers vil ansøger typisk ikke have fået tilstrækkelig i tilskud til at kunne afholde de planlagte udgifter.

Tilskuddet udbetales til den NemKonto, der er tilknyttet det CVR-nummer, der er oplyst i ansøgningen. Tilskudsbeløbet kan blive udbetalt som engangsbeløb eller i rater. Slots- og Kulturstyrelsen indberetter tilskuddet til Skattestyrelsen på tidspunkterne for udbetaling.

Udbetalingsprincipper

 

Under 500.000 kr.

500.000-1.000.000 kr.

Over 1.000.000 kr.

     < 1 år

Som udgangspunkt udbetales hele beløbet på én gang

Udbetales i 1-2 rater afhængigt af tilskudsperiode og -beløb

Udbetales i 1-2 rater afhængigt af tilskudsperiode og -beløb

     1 år - 2 år

Udbetales i 1-2 rater afhængigt af tilskudsperiode og -beløb

Udbetales i 1-2 rater afhængigt af tilskudsperiode og -beløb

Udbetales i 2 rater afhængigt af tilskudsperiode og -beløb

     2 år - 3 år

Udbetales i 1-3 rater afhængigt af tilskudsperiode og -beløb

Udbetales i 2-3 rater afhængigt af tilskudsperiode og -beløb

Udbetales i 2-3 rater afhængigt af tilskudsperiode og -beløb

        3 år

Udbetales i 1-3 rater afhængigt af tilskudsperiode og -beløb

Udbetales i 3 rater

Udbetales i 3 rater

 

Hvornår får du svar?

Svar på ansøgningen kan forventes ca. 14 - 15 uger efter ansøgningsfristen.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du umiddelbart efter se en kvittering på skærmen. Du modtager ikke en mail.

Du kan under hele forløbet se din ansøgning i portalen under "Mine ansøgninger".

Det er dit eget ansvar, at de nødvendige bilag er sendt med. Hvis noget mangler, kan du stående på samme sag sende en redigeret version. Denne version 2 skal være fuldstændig, for eksempel skal du medsende samtlige bilag.

Al kommunikation imellem os om din sag sker gennem tilskudsportalen.

Lovgrundlag

Hvis du får tilsagn/tilladelse/dispensation skal...

Du skal være opmærksom på, at tilskudsmodtagere, der har modtaget tilskud over 100.000 kr., skal indsende et endeligt regnskab senest tre måneder efter projektets afslutning. Regnskabet skal overholde kravene i bekendtgørelse nr. 1479 af 22. december 2014 om regnskab og revision af projekt- og aktivitetstilskud fra Kulturministeriet. 

Sammen med regnskabet skal der indsendes en beretning over anvendelsen af tilskudsmidler. Beretningen skal redegøre for projektets forløb og resultater og en evaluering af, om de konkrete mål for projektet, som anført i ansøgningen, er nået. Budgetposterne fra ansøgningen skal være sammenlignelige med regnskabsposterne. 

Medienævnet kan endvidere beslutte, at tilskudsmodtager skal indsende en periodevis rapportering om projektet eller tilskudsbetingelserne. Medienævnet kan ligeledes fastsætte delmål, som skal opfyldes, før resterende rater udbetales.

Hvis tilskuddet er på eller under 100.000 kr., skal du alene indsende en elektronisk erklæring om, at tilskuddet er anvendt til formålet.

Læs mere om regnskabsaflæggelse her.

Hvem vurderer ansøgningen

Det er Medienævnet, der vurderer og træffer afgørelse vedrørende ansøgninger om innovationstilskud.

 

Opdateret 31. marts 2023