Høring om evaluering af værditestordningen

Nu sendes Rapport om evaluering af værditestordningen 2016 og en kortlægning af erfaringerne med værditest i udvalgte andre lande i en ca. 8 ugers høring.

Baggrund


Som det fremgår af den mediepolitiske aftale for 2015-2018 skal der foretages en evaluering af værditestordningen med henblik på at foretage nødvendige ændringer af ordningen. Siden indførelsen af den gældende ordning i 2011, har der ikke været gennemført en værditest.

I forlængelse heraf blev det af partierne bag medieaftalen på ordførermødet den 20. januar 2016 besluttet, at evalueringen igangsættes med udgangspunkt i det aftalte kommissorium. Hovedfokus i kommissoriet er at få undersøgt, om der er elementer i ordningen, der bevirker, at der endnu ikke har været foretaget værditest med den gældende ordning.

Til brug for evalueringen har analyseinstituttet Megafon på foranledning af Slots- og Kulturstyrelsen gennemført en interviewundersøgelse med udvalgte markedsaktører. Desuden er der blevet foretaget en kortlægning af erfaringerne med værditest i udvalgte lande.

På baggrund af interviewundersøgelsen, landekortlægningen og høringen vil Kulturministeriet i dialog med Slots- og Kulturstyrelsen udarbejde en evaluering af værditestordningen med en indstilling, om hvorvidt der bør ske ændringer af ordningen. Evalueringen vil efterfølgende blive drøftet i kredsen af partier bag Medieaftalen 2015-2018 med henblik på en politisk stillingtagen til, om der skal ske ændringer af ordningen.

Høringsfrist mv.


Frist for at afgive høringssvar er den 29. august 2016 kl. 12.00.

Høringssvaret sendes til medi@remove-this.slks.dk med emnefeltet ”Høringssvar evaluering af værditestordningen”.

Rapporten om evaluering af værditestordningen 2016 med bilag og notat om landkortlægningen kan ses neden for.

Opdateret 16. februar 2023