Afgørelser vedrørende tilsyn med ikkekommercielt lokaltv

Radio- og tv-nævnet har kompetencen til at føre tilsyn med udøvelsen af den lokale programvirksomhed, herunder med anvendelsen af tilskudsmidlerne. Nævnet gennemfører i denne forbindelse stikprøvekontrol.

Hvad består tilsynet i?

Tilsynet vil typisk bestå i en kontrol af:

  • om stationen sender det korrekte antal førstegangsudsendelser
  • om stationen udøver programvirksomheden fra tilladelsesområdet
  • om stationen udsender skjult reklame
  • om stationen opfylder kravet om at min. 80 pct. af programmerne skal være med lokalt indhold (den enkelte station kan dog have forpligtet sig til mere end 80 pct.)
  • om stationen anvender driftstilskuddet korrekt
  • om stationen er ophørt med sin programvirksomhed.

Tilbageholdelse af tilskud

Radio- og tv-nævnet kan i forbindelse med behandling af sager om overtrædelse af loven, bestemmelser fastsat efter loven samt vilkår fastsat i forbindelse med udstedelse af programtilladelse tilbageholde en eller flere tilskudsrater til den eller de stationer omfattet af den pågældende tilsynssag, hvilket der normalvis gør sig gældende, når der føres tilsyn med en forening jf. § 39, i bekendtgørelse nr. 1517 af 29. juni 2021 om ikkekommercielt tv i MUX 1.

Opbevaringspligt

Det følger af opbevaringsbekendtgørelsen, at radio- og fjernsynsvirksomheder løbende skal optage alle programmer i deres fulde udstrækning og kunne dokumentere, hvad der har været udsendt på tekst-tv, digitale tillægstjenester knyttet til programmerne og RDS.

Det er stationens ansvar, at optage og i 6 måneder opbevare optagelser af programfladen. Stationen er ydermere forpligtet til at opbevare materialet indtil erklæring på tro og love er modtaget eller årsregnskabet er godkendt af Radio- og tv-nævnet i henhold til de gældende regler om driftstilskud.

Radio- og tv-nævnet kan til brug for behandlingen af f.eks. en tilsynssag pålægge stationen at stille optagelserne til rådighed og fastsætte en frist for indsendelse heraf.

Programtilladelsen kan inddrages midlertidigt eller endeligt, hvis stationen tilsidesætter pligten til at optage og/eller opbevare programmerne.

Afgørelser

Afgørelser 2024

Afgørelse vedr. Tilsyn med Ø-tv Bornholm 
Læs Radio- og tv-nævnets afgørelse her
27. juni 2024

Afgørelse om tilbagebetalingskrav vedr. Århus Global Media
Læs Radio- og tv-nævnets afgørelse her
2. maj 2024

Afgørelse om tilbagebetalingskrav vedr. Aarhus Lokalradio og tv
Læs Radio- og tv-nævnets afgørelse her
2. maj 2024

Afgørelse om tilbagebetalingskrav vedr. Børne og ungdoms radio og tv
Læs Radio- og tv-nævnets afgørelse her
2. maj 2024

Afgørelse vedr. Århus Global Media
Læs Radio - og tv-nævnets afgørelse her
22. marts 2024

Afgørelse vedr. Aarhus Lokalradio og tv
Læs Radio - og tv-nævnets afgørelse her
22. marts 2024

Afgørelse vedr. Børne og Ungdoms Radio og TV
Læs Radio - og tv-nævnets afgørelse her
22. marts 2024

Afgørelse vedrørende tilsyn kanalvest
Læs Radio- og tv-nævnets afgørelse her
22. marts 2024

Afgørelse vedrørende tilsyn med Vesterbro Lokal Tv
Læs Radio- og tv-nævnets afgørelse her
25. januar 2024

Afgørelser 2023

Afgørelse vedrørende tilsyn med NXTV
Læs Radio- og tv-nævnets afgørelse her
5. oktober 2023

Afgørelse vedrørende skærpet tilsyn med TV Frihed
Læs Radio- og tv-nævnets afgørelse her
31. august 2023

Afgørelse vedrørende tilsyn med Odense Ser Rødt
Læs Radio- og tv-nævnets afgørelse her
26. juni 2023

Afgørelse vedrørende tilsyn med TV Frihed
Læs Radio- og tv-nævnets afgørelse her
29. juni 2023

Afgørelse vedrørende tilsyn med TV-M
Læs Radio- og tv-nævnets afgørelse her
29. Juni 2023

Afgørelse vedrørende tilsyn med Odense Ser Rødts afrapportering af driftstilskud for 2021
Læs Radio- og tv-nævnets afgørelse her
Læs bilaf 1 her
4. maj 2023

Afgørelse vedrørende tilsyn med TV Kant
Læs Radio- og tv-nævnets afgørelse her
4. maj 2023

Afgørelse vedrørende tilsyn med Kip TV
Læs Radio- og tv-nævnets afgørelse her
16. marts 2023

Afgørelse vedrørende tilsyn med Canal 6000
Læs Radio- og tv-nævnets afgørelse her
16. marts 2023

Afgørelse vedrørende tilsyn med Sydfyn TV
Læs Radio- og tv-nævnets afgørelse her
16. marts 2023

Afgørelse vedrørende TV RØSTs anmodning om justering af programtilladelse
Læs Radio- og tv-nævnets afgørelse her.
27. januar 2023

Afgørelse vedrørende BURTs anmodning om genbehandling
Læs Radio- og tv-nævnets afgørelse her.
30. januar 2023

Afgørelse vedrørende TV Vestsjællands anmodning om genbehandling
Læs Radio- og tv-nævnets afgørelse her.
30. januar 2023

Afgørelse vedrørende TV Friheds afrapportering af årsregnskab
Læs Radio- og tv-nævnets afgørelse her.
Læs bilag 1 her.
30. januar 2023

Afgørelser 2022

Afgørelse vedrørende tilsyn med Børne- og ungdoms TV (BURT)
Læs Radio- og tv-nævnets afgørelse her. 
6. oktober 2022

Afgørelse vedrørende tilsyn med DKsyd
Læs Radio- og tv-nævnets afgørelse her.
8. november 2022

Afgørelse vedrørende tilsyn med forening
Læs Radio- og tv-nævnets afgørelse her.
8. november 2022

Afgørelse vedrørende opfølgende tilsyn med Christiania TV
Læs Radio- og tv-nævnets afgørelse her.
15. december 2022

Afgørelse vedrørende tilsyn med TV Vestsjælland
Læs Radio- og tv-nævnets afgørelse her.
15. december 2022

Afgørelser 2021

Afgørelse vedrørende tilsyn med Christiania TV
Radio- og tv-nævnet har gennemgået Christiania TVs årsregnskab for 2020 samt gennemført et tilsyn med foreningens programvirksomhed og tilskudsforhold.
Læs Radio- og tv-nævnets afgørelse her. 
17. december 2021

Afgørelse vedrørende tilsyn med Kanal 1’s tilskudsforhold og programvirksomhed
Radio- og tv-nævnet traf den 21. november 2019 afgørelse om at påtale Kanal 1’s manglende overholdelse af kravet om egenproduktion ved at have anvendt 436.380 kr. af det udbetalte driftstilskud i 2018 til betaling af Mediehuset København ApS for produktion af Kanal 1’s programmer. 
Læs Radio- og tv-nævnets afgørelse her. 
16. december 2021

Afgørelse vedrørende tilsyn med Foreningen TV Nordkystens afrapportering for 2020
Radio- og tv-nævnet har gennemgået Foreningen TV Nordkystens årsregnskab for 2020 og er i den forbindelse blevet opmærksom på, at foreningen har anvendt en del af driftstilskuddet til produktion af programmer, som ikke er produceret af tilladelseshaver selv. 
Læs Radio- og tv-nævnets afgørelse her.
16. december 2021

Afgørelse vedrørende tilsyn med Foreningen Pitchs afrapportering af driftstilskud for 2020 
Radio- og tv-nævnet har gennemgået Foreningen Pitchs årsregnskab for 2020 og er i den forbindelse blevet opmærksom på, at foreningen har anvendt en del af driftstilskuddet til produktion af programmer, som ikke er produceret af tilladelseshaver selv. 
Læs Radio- og tv-nævnets afgørelse her.
16. december 2021

Afgørelse vedrørende opfølgende tilsyn med Dit Lokal TVs afrapportering for driftstilskud for 2020 
Radio- og tv-nævnet traf den 21. november 2019 afgørelse om at påtale foreningen Dit Lokal TVs manglende overholdelse af kravet om egenproduktion ved at have anvendt 443.800 kr. af det udbetalte driftstilskud i 2018 til betaling af EM Produktion og JEM Produktion for produktion af Dit Lokal TVs programmer. 
Læs Radio- og tv-nævnets afgørelse her.
16. december 2021

Afgørelse vedrørende opfølgende tilsyn med Tvung
Radio- og tv-nævnet har ført et opfølgende tilsyn med Tvungs programvirksomhed med henblik på at tage stilling til, hvorvidt Tvung har ændret foreningens praksis i overensstemmelse med nævnets afgørelse af 26. august 2021, således at foreningens driftstilskud for 2022 kan udbetales. 
Læs Radio- og tv-nævnets afgørelse her.
15. december 2021

Afgørelse vedrørende skærpet tilsyn med City TV Copenhagen
Radio- og tv-nævnet traf afgørelse vedrørende tilsyn med CityTV Copenhagen den 28. maj 2021. Foreningen var i henhold til denne afgørelse forpligtet til at indsende specifikke oplysninger samt materiale til Radio- og tv-nævnet. Nævnet har efterfølgende gennemgået de indsendte oplysninger samt materiale. 
Læs Radio- og tv-nævnets afgørelse her.
8. november 2021

Afgørelse vedrørende tilsyn med TVdots afrapportering for driftstilskud 2019
Radio- og tv-nævnet traf den 21. november 2019 afgørelse om at påtale Foreningen TVdots manglende overholdelse af kravet om egenproduktion ved at have anvendt 228.670 kr. af det udbetalte driftstilskud i 2018 til betaling af Foreningen Uranusfilm for produktion af TVdots programmer. Nævnet har i 2021 ført tilsyn med det indsendte årsregnskab for 2019.
Læs Radio- og tv-nævnets afgørelse her. 
11. oktober 2021

Afgørelse vedrørende tilsyn med Provins TV
Radio- og tv-nævnet traf den 9. september 2021 afgørelse om, at Provins TV overholder vilkårene for sin programtilladelse samt overholder kravet vedrørende medlemmer af bestyrelsen.
Læs Radio- og tv-nævnets afgørelse her.
9. september 2021

Afgørelse vedrørende tilsyn med Tvung
Radio- og tv-nævnet traf den 26. august 2021 afgørelse om at udstede et tilbagebetalingskrav til Tvung på 776.092,20 kr. for manglende overholdelse af kravet om egenproduktion i 2020. Tilbagebetalingskravet vil blive modregnet i Tvungs driftstilskud for 2021, som er tilbageholdt.
Desuden påtalte Radio- og tv-nævnet Tvung for manglende overholdelse af kravet om at udsende to timers egenproduceret førstegangsudsendt programvirksomhed per uge, idet de indsendte programmer for uge 8 og 40 i 2020 indeholder optagelser, der er produceret før 1. januar 2020, og dermed ikke kan betragtes som førstegangsudsendelser.
Endvidere påtalte Radio- og tv-nævnet Tvung for overtrædelse af kravet om, at programmer skal optages i tilladelsesområdet, idet de indsendte programmer for uge 8 og 40 i 2020 indeholder optagelser, der er optaget uden for tilladelsesområdet eller tilgrænsende tilladelsesområder.
Radio- og tv-nævnet indskærpede endelig, at Tvung senest 1. oktober 2021 skal ændre sin praksis i forbindelse med produktion af stationens programmer i overensstemmelse med denne afgørelse, samt traf afgørelse om, at der skal gennemføres et opfølgende tilsyn med Tvung efter denne dato. Nævnet tilbageholder Tvungs driftstilskud for 2022, indtil nævnet beslutter, at Tvung har ændret sin praksis i overensstemmelse med afgørelsen.
Læs Radio- og tv-nævnets afgørelse her.
26. august 2021

Afgørelse vedrørende tilsyn med CityTV Copenhagen
Radio- og tv-nævnet har på baggrund af en henvendelse fra Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og international Kriminalitet (SØIK) vedrørende forhold hos foreningen CityTV Copenhagen indledt et tilsyn med foreningen.
Læs Radio- og tv-nævnets afgørelse her.
28. maj 2021

Afgørelse vedrørende Aarhus Lokalradio og TVs anvendelse af kaldenavn
Radio- og tv-nævnet traf den 15. marts 2021 afgørelse om at inddrage Aarhus Lokalradio og TVs programtilladelse til stationen LTV – Djursland-Aarhus-Samsø fra og med 1. april til og med 30. april 2021. Derudover bortfalder tilsagnet om tilskud for april 2021.
Læs Radio- og tv-nævnets afgørelse her.
15. marts 2021

Afgørelser 2020

Afgørelse vedrørende Tvungs klage over afgørelse
Radio- og tv-nævnet traf den 18. december 2020 afgørelse vedrørende Tvungs klage over Radio- og tv-nævnets afgørelse af 21. november 2019.
18. december 2020

Afgørelse vedrørende Foreningen SydfynTV's klage over afgørelse
Radio- og tv-nævnet traf den 18. december 2020 afgørelse vedrørende Foreningen SydfynTV's klage over Radio- og tv-nævnets afgørelse af 2. november 2020.
18. december 2020

Afgørelse vedrørende tilsyn med Dit Lokal TV
Radio- og tv-nævnet traf den 18. december 2020 afgørelse vedrørende tilsyn med Dit Lokal TV.
18. december 2020

Afgørelse vedrørende tilsyn med TV Bella
Radio- og tv-nævnet traf den 18. december 2020 afgørelse vedrørende tilsyn med TV Bella.
18. december 2020

Afgørelse vedrørende tilsyn med TV Vestjylland
Radio- og tv-nævnet traf den 18. november 2020 afgørelse om, at TV Vestjylland overholder vilkårene for sin programtilladelse.
Radio- og tv-nævnet gjorde TV Vestjylland opmærksom på manglende oplysninger på hjemmesiden, herunder angivelse af genudsendelser i programoversigten samt angivelse af, at tilladelseshaver hører under dansk myndighed.
18. november 2020

Afgørelse vedrørende tilsyn med Foreningen SydfynTV
Radio- og tv-nævnet traf den 2. november 2020 afgørelse om at påtale Foreningen SydfynTV’s brug af co-produktioner i sin programvirksomhed i perioden fra 1. januar 2020 til 2. oktober 2020, idet Foreningen SydfynTV i perioden har co-produceret tv-stationens ugentlige programmer ’Kulturmagasinet’ og ’Sportsmagasinet’. Nævnet fandt således, at Foreningen SydfynTV ikke fuldt ud har levet op til kravet om at udsende 2 timers egenproduceret førstegangsudsendt programvirksomhed hver uge i perioden.  
Radio- og tv-nævnet indskærpede derfor, at Foreningen SydfynTV skulle overholde kravet om at udsende 2 timers egenproduceret førstegangsudsendt programvirksomhed per uge. 
På baggrund af Foreningen SydfynTV’s brug af co-produktioner, og dermed manglende egenproducerede førstegangsudsendelser, udstedte Nævnet et tilbagebetalingskrav på 335.123,756 kr. til Foreningen SydfynTV. 
Derudover påtalte Radio- og tv-nævnet det forhold, at et indslag i Foreningen SydfynTV’s program ’SYDFYN NU’ bragt lørdag den 15. februar 2020 i uge 7, udgjorde reklame. 
Nævnet understregede, at fremtidige overtrædelser kan medføre, at Nævnet inddrager programtilladelsen midlertidigt eller endeligt.
2. november 2020

Afgørelse vedrørende tilsyn med TVMarineret
Radio- og tv-nævnet traf den 1. oktober 2020 afgørelse om at påtale TVMarinerets manglende overholdelse af vilkårene i stationens programtilladelse om udsendelse af programmer med lokalt indhold.
1. oktober 2020

Afgørelse vedrørende tilsyn med TV KANT
Radio- og tv-nævnet traf den 27. maj 2020 afgørelse om, at TV KANT overholder vilkårene for sin programtilladelse på det foreliggende grundlag.
27. maj 2020

Afgørelse vedrørende LTVOJ
Radio- og tv-nævnet traf den 23. januar 2020 afgørelse om, at påtale Aarhus Lokalradio og TVs anvendelse af et kaldenavn i LTVOJs ansøgning om programtilladelse og driftstilskud.
23. januar 2020

Afgørelser 2019

Afgørelse vedrørende tilsyn med TV Sydsjælland
Radio- og tv-nævnet har ført stikprøvetilsyn med TV Sydsjællands programvirksomhed og driftstilskud. Radio- og tv-nævnet har nu taget stilling i sagen og truffet afgørelse om at påtale TV Sydsjællands manglende overholdelse af kravet om førstegangsudsendelser, idet programmet ”S/S Skelskør 1” er blevet sendt på internettet, inden programmet er blevet førstegangsudsendt i MUX 1. Radio- og tv-nævnet indskærper, at TV Sydsjælland skal overholde kravet om at udsende 2 timers førstegangsudsendelse per uge. Nævnet understreger, at fremtidige overtrædelser af dette krav kan medføre, at Nævnet inddrager programtilladelsen midlertidigt eller endeligt. På baggrund af de manglende udsendte førstegangsudsendelser udsteder Nævnet et tilbagebetalingskrav på 2.990 kr. 
20. december 2019

Afgørelse vedrørende tilsyn med årsregnskaber for 2018
Radio- og tv-nævnet traf på sit møde den 22. oktober 2019 afgørelse om at påtale 13 lokal-tv-stationers manglende overholdelse af kravet om egenproduktion i forbindelse med tilsyn med årsregnskaber for 2018. Som eksempel lægges en konkret afgørelse op i anonymiseret form.
21. november 2019

Afgørelse vedrørende tilsyn med DKsyd
Radio- og tv-nævnet traf den 4. september 2019 afgørelse om, at DKsyd overholder vilkårene for sin programtilladelse.
4. september 2019

Afgørelser 2018

Afgørelse vedrørende manglende genudsendelser af Sønderborg Lokal TV
Radio- og tv-nævnet har truffet afgørelse om at tage Sønderborg Lokal Tv's manglende genudsendelser til efterretning.
18. december 2018

Afgørelse vedrørende TV Alternativs anmodning om ændring af programtilladelse
Radio- og tv-nævnet har truffet afgørelse om at imødekomme TV Alternativs anmodning om ændring af programtilladelse, således at TV Alternativ fremover minimum skal sende 80 pct. lokalt indhold og ikke 100 pct. lokalt indhold.
26. oktober 2018

Afgørelse vedrørende tilsyn med TeleVision
Radio- og tv-nævnet har truffet afgørelse om at påtale TeleVisions manglende opfyldelse af kravet om 10 timers programvirksomhed per uge i ugerne 32-35 i 2018.
26. oktober 2018

Afgørelse vedrørende tilsyn med Foreningen MV TV
Radio- og tv-nævnet har truffet afgørelse om at Foreningen MV TV ikke på tilfredsstillende vis har meddelt nævnet de oplysninger, som nævnet har bedt om, hvilket påtales. Derudover udstedes der et tilbagebetalingskrav for manglende førstegangsudsendelser.
2. oktober 2018

Afgørelse vedrørende tilsyn med TV Fritid
Radio- og tv-nævnet traf den 6. juli 2018 afgørelse om at TV Fritid sender i henhold til vilkårene i sin programtilladelse.
6. juli 2018

Afgørelse vedrørende tilsyn med Sønderborg Lokal TV (SLTV)
Radio- og tv-nævnet traf den 25. maj 2018 afgørelse om at påtale manglende overholdelse af kravet om, at sponsorerede programmer skal krediteres ved programmets begyndelse, slutning eller begge steder.
25. maj 2018

Afgørelser 2017

Afgørelse vedrørende med Fynbo TV
Radio- og tv-nævnet har på baggrund af Fynbo TV’s årlige afrapportering for 2016 ført tilsyn med Fynbo TV’s programvirksomhed og driftstilskud. Nævnet traf den 6. oktober 2017 afgørelse om, at stationen lever op til vilkårene i sin programtilladelse.
6. oktober 2017

Afgørelse vedrørende tilsyn med Middelfart Lokal TV
Radio- og tv-nævnet har på baggrund af Middelfart Lokal TV’s årlige afrapportering for 2016 ført tilsyn med Middelfart Lokal TV’s programvirksomhed og driftstilskud. Nævnet traf den 6. oktober 2017 afgørelse om, at stationen har udsendt skjult reklame i et af stationens programmer, hvilket medfører en påtale.
6. oktober 2017

Afgørelse vedr. tilsyn med TV København
Radio- og tv-nævnet traf den 12. september 2017 afgørelse om, at nævnet påtaler en række af TV Københavns programmer fra 2016, idet de ikke overholder kravet om, at udsendte programmer skal optages i tilladelsesområdet (eller undtagelsesvist tilgrænsende tilladelsesområder), hvilket yderligere udløser et tilbagebetalingskrav. Radio- og tv-nævnet har tillige truffet afgørelse om at påtale TV Københavns manglende overholdelse af vilkårene i stationens programtilladelse om udsendelse af programmer med lokalt indhold.
12. september 2017

Afgørelse vedrørende tilsyn med Foreningen TVdot
Radio- og tv-nævnet traf den 4. september 2017 afgørelse om, at nævnet påtaler Foreningen TVdot’s udsendelse af et program i 2016, ”Danskere i Spanien”, der ikke er optaget i tilladelsesområdet, hvilket tillige udløser et tilbagebetalingskrav, da programmet ikke er tilskudsberettiget. Foreningen Tvdot har desuden i 2016 udsendt tidligere udsendte programmer som førstegangsudsendelser, hvilket ligeledes udløser en påtale og et tilbagebetalingskrav.
4. september 2017

Afgørelse om tilsyn med station
Radio- og tv-nævnet traf afgørelse af den 28. juni 2017 om at inddrage en stations programtilladelse per 1. juli 2017 med hjemmel i de almindelige forvaltningsretlige grundsætninger. Derudover traf nævnet afgørelse om, at driftstilskuddet for perioden 1. juli – 31. december 2017 bortfaldt. 
Stationen har anmodet om genoptagelse af sagen. Radio- og tv-nævnet forventes at tage stilling til dette på sit møde den 28. august 2017. 
28. juni 2017

Justeret afgørelse vedrørende tilsyn med TV Bella
Radio- og tv-nævnet traf den 9. maj 2017 justeret afgørelse om at påtale TV Bellas manglende overholdelse af vilkårene i stationens programtilladelse om udsendelse af programmer med lokalt indhold, om lokal produktion og udsendelse af hjemmesider.
9. maj 2017

Afgørelse vedrørende tilsyn med Sønderborg Lokal TV
Radio- og tv-nævnet traf den 31. marts 2017 afgørelse om, at en række af Sønderborg Lokal TV’s programmer i 2016 ikke er optaget i tilladelsesområdet. Nævnet påtaler derfor, jf. § 26 i bekendtgørelsen om ikkekommercielt tv i MUX 1, Sønderborg Lokal TV’s manglende overholdelse af kravet om at udøve programvirksomheden i tilladelsesområdet. Da Sønderborg Lokal TV havde sendt for få førstegangsudsendelser i 2016, bortfaldt stationens tilskud delvist.
31. marts 2017

Afgørelse vedrørende Foreningen Silkeborg Lokal TV
Radio- og tv-nævnet traf den 31. marts 2017 afgørelse om at meddele afslag på Foreningen Silkeborg Lokal TV’s anmodning om tilladelse til at ændre i procentsatsen for lokalt indhold fra 100 pct. til 80 pct.
31. marts 2017

Afgørelse vedrørende Randers Lokal TV
Radio- og tv-nævnet traf den 31. marts 2017 afgørelse om at imødekomme Randers Lokal TV’s anmodning om tilladelse til at ændre i procentsatsen for lokalt indhold fra 100 pct. til 80 pct.
31. marts 2017

Tilsyn med Frederiksberg Lokal-TV
Radio- og tv-nævnet traf den 31. marts 2017 afgørelse om, at der er overensstemmelse mellem Frederiksberg Lokal-TV’s udøvede programvirksomhed og vilkårene i den udstedte programtilladelse samt vilkårene for tilskud.
31. marts 2017

Afgørelse vedrørende tilsyn med Randers Lokal TV
Radio- og tv-nævnet gennemførte et stikprøvetilsyn med Randers Lokal TV’s drifttilskud og programvirksomhed. Nævnet påtalte Randers Lokal TV’s manglende overholdelse af vilkårene i stationens programtilladelse om udsendelse af programmer med lokalt indhold. Nævnet fandt, at to programmer ”Welcome to my world  - Terry Blackwood” og ”Stig Ulrichsen fortæller om Anker Jørgensen”  var af almen og generel interesse, og at programmerne ikke havde tilstrækkelig lokal tilknytning til tilladelsesområdet. 
2. februar 2017

Afgørelse vedrørende SIFATV
SIFATV.DK var blevet meddelt afslag på sin ansøgning om programtilladelse i MUX 1 den 15. december 2016. SIFTATV.DK anmodede herefter Radio- og tv-nævnet om at genbehandle foreningens ansøgning om programtilladelse i MUX 1. Radio- og tv-nævnet traf på sit møde d. 27. januar afgørelse om at afvise genbehandling af ansøgningen. Nævnet understregede samtidig, at ansøger havde ansvaret for at anføre korrekte oplysninger i ansøgningen.
2. februar 2017

Tilsyn med TV Bella
Radio- og tv-nævnet traf den 2. februar 2017 afgørelse om at påtale stationens manglende overholdelse af vilkårene i stationens programtilladelse om udsendelse af programmer med lokalt indhold, om lokal produktion samt om udsendelse af rulletekster med informationer og af hjemmesider.
2. februar 2017

Afgørelser 2016

Afgørelse om europæiske programmer på TV København
TV København anmodede Radio- og tv-nævnet om tilladelse til at sende europæiske programmer produceret af Focus TV.
Radio- og tv-nævnet har den 19. december 2016 truffet afgørelse om at imødekomme TV Københavns anmodning om tilladelse til at sende europæiske programmer produceret af Focus TV.
19. december 2016

Tilsyn med Foreningen Silkeborg Lokal TV
Radio- og tv-nævnet førte på baggrund af Foreningen Silkeborg Lokal TV’s halvårlige afrapportering for 2. og 3. kvartal 2015 tilsyn med Foreningen Silkeborg Lokal TV’s programvirksomhed og driftstilskud.
Nævnet påtalte en række programmer der handlede om emner af general og almen interesse og derfor ikke opfyldte kravet om lokalt indhold.
25. november 2016

Tilsyn med TV Alternativ
Radio- og tv-nævnet førte på baggrund af TV Alternativs halvårlige afrapportering for 2. og 3. kvartal 2015 tilsyn med TV Alternativs programvirksomhed og driftstilskud.
Nævnet påtalte en række programmer der handlede om emner af general og almen interesse og derfor ikke opfyldte kravet om lokalt indhold. Derudover vurderede nævnet, at et interview med en præst fra Brødremenigheden i Christiansfeld opfyldte kravet om lokalt indhold, da programmet omhandlede Christiansfelds historie og Brødemenighedens betydning for byen. Nævnet konstaterede, at hele programserien "Ugens Religiøse Spørgsmål" kunne påtales. "Ugens Religiøse Spørgsmål" var et fast programformat og TV Alternativ havde i sit høringssvar oplyst, at tilsynsugerne var repræsentative for TV Alternativs programvirksomhed.
25. november 2016

Tilsyn med MV TV
Radio- og tv-nævnet erfarede, at foreningen MV TV’s kanal, Midtvest TV, havde bragt indslag, som var optaget uden for region Midt-Vest, hvor foreningen har sin programtilladelse. Nævnet førte på den baggrund tilsyn med MV TV’s programvirksomhed. 
Nævnet konkluderede, at der var overensstemmelse mellem MV TV’s udøvede programvirksomhed og vilkårene i den udstedte programtilladelse.
25. oktober 2016

Godkendelse af TV-Bellas regnskab for 2015
Radio- og tv-nævnet modtog regnskab for 2015 fra TV-Bella i forbindelse med stationens årlige afrapportering.
Det fremgik af TV-Bellas regnskab, at stationens driftsudgifter var lavere end stationens driftstilskud. Nævnet traf således afgørelse af den 24. oktober 2016 om, at TV-Bella skulle tilbagebetale de ubrugte tilskudsmidler. 
Derudover fremgik det af regnskabet, at revisor havde påpeget, at foreningen ikke overholdt bogføringsloven, og at foreningen efter revisors opfattelse ikke i tilstrækkelig grad havde overholdt kildeskattelovens regler om indberetning af honorarer til SKAT. Nævnet pålagde TV-Bella at indsende et regnskab for 2016, hvor der var rettet op på de
Nævnte forhold. Endelig blev stationen pålagt at fremsende dokumentation, når stationen havde indberettet 80.000 kr., svarende til udbetalte honorarer, til SKAT.
Radio- og tv-nævnet godkendte herefter TV-Bellas regnskab for 2015.
27. oktober 2016

Tilsyn med Middelfart Lokal TV
Radio- og tv-nævnet har den 22. juni 2016 truffet afgørelse om, at en række af MLTV’s udsendte programmer i 2015 ikke er optaget i tilladelsesområdet. Nævnet påtaler derfor Middelfart Lokal TV’s manglende opfyldelse af § 11, stk. 1, nr. 1, i bekendtgørelsen om MUX 1. Som følge heraf har Middelfart Lokal TV sendt for få førstegangsudsendelser i 2015, hvorfor stationens tilskud bortfalder delvist.
22. juni 2016

Anmodning fra Fynbo TV om ændring af programtilladelse
Radio- og tv-nævnet har den 22. juni 2016 imødekommet Fynbo TV’s anmodning om ændring af programindhold, således at Fynbo TV kan sende musik i et nærmere angivet omfang under forudsætning af, at programvirksomheden i øvrigt fortsat opfylder programtilladelsens vilkår.
22. juni 2016

Tilsyn med TV Nordsjælland
Radio- og tv-nævnet førte på baggrund af Nordsjælland TV Foreningens halvårlige afrapportering for 2. og 3. kvartal 2015 ført tilsyn med Nordsjælland TV Foreningens programvirksomhed og driftstilskud.
Nævnet fandt, at Nordsjælland TV Foreningen i et indslag om Asserbo Golf Club havde overtrådt forbuddet i lokalradiobekendtgørelsens § 16, stk. 1, om udsendelse af reklamer. Radio- og tv-nævnet indskærpede reglerne vedrørende forbud mod reklamer og pålagde stationen omgående at ophøre med at sende reklamer. Nævnet understregede, at fremtidige overtrædelser af forbuddet kunne medføre, at nævnet inddrager programtilladelsen midlertidigt eller endeligt.
2. maj 2016

Tilsyn med Vesterbro Lokal TV
Radio- og tv-nævnet førte på baggrund Vesterbro Lokal TVs halvårlige afrapportering for 2. og 3. kvartal 2015 ført tilsyn med Vesterbro Lokal TVs programvirksomhed og driftstilskud.
Nævnet fandt, en række programmer om folketingsvalget i 2015, clairvoyance og tarotkort ikke opfyldt kravet om lokalt indhold, jf. § 11, stk. 2 og 3, og at Vesterbro Lokal TV derved havde overtrådt vilkårene, som fremgår af stationens programtilladelse, jf. § 26, i bekendtgørelsen om MUX 1. Dette forhold blev påtalt.
Derudover konstaterede nævnet, at Ældre TVs logo blev vist i en række programmer. Dette forhold blev påtalt.
2. maj 2016

Tilsyn med Østjyske Studerendes TV
Radio- og tv-nævnet har den 15. marts 2016 truffet afgørelse om, at en række af Østjyske Studerendes TV’s programmer ikke overholder kravet om, at udsendte programmer skal være produceret efter den 1. januar 2014, hvor den gældende lokal-tv-ordning trådte i kraft, at udsendte programmer skal optages i tilladelsesområdet (eller tilgrænsende tilladelsesområder), samt at udsendte programmer skal være produceret af tilladelseshaveren selv eller borgere, der er hjemmehørende i tilladelsesområdet. Derudover påtalte nævnet Østjyske Studerendes TV’s fejlkrediteringer af de udsendte programmer.
30. marts 2016

Tilsyn med TV København
Radio- og tv-nævnet traf afgørelse af den 8. marts 2016 om, at TV København ikke overholdt vilkårene i sin programtilladelse. På denne baggrund påtalte nævnet TV Københavns udsendelse af programmer produceret inden den nugældende ordning og eksterne- og co-produktioner samt fejlkrediteringer.
14. marts 2016

Tilsyn med Kanal 1
Radio- og tv-nævnet traf afgørelse af den 8. marts 2016 om, at Kanal 1 ikke overholdt kravet om at sende to timers førstegangsudsendelser. Derudover påtalte nævnet Kanal 1s udsendelse af programmer produceret inden den nugældende ordning, fejlkrediteringer, eksterne- og co-produktioner, overtrædelse af forbuddet mod skjult reklame og manglende overholdelse af vilkårene i Kanal 1s programtilladelse om udsendelse af programmer med lokalt indhold. Nævnet fandt, at programmer om TTIP, EU-retsforbeholdet, filosofi, udlændingepolitik, overførselsindkomst og øvrige generelle emner ikke var lokalt indhold.
14. marts 2016

Afgørelser 2015

Afgørelse om tilsyn med TV-M
Som følge af Radio- og tv-nævnets afgørelse om afslag på anmodning om samarbejde mellem TV-M og HLTV førte nævnet et opfølgende tilsyn for at klarlægge hvor mange timers førstegangsudsendelse HLTV havde produceret for TV-M.
Nævnet fandt, at HLTV havde produceret 11 timer og 37 minutters førstegangsudsendelse svarende til et tilbagebetalingskrav på 93.890 kr.
26. august 2015

Anmodning om samarbejde mellem TV-M og HLTV
På baggrund af en anmodning fra bestyrelsen i Sendesamvirket MUX 1 Øst om samarbejde om produktion af programmer mellem Nykøbing-Falsters Multimedieklub (NFMK), der har en programtilladelse til at sende under navnet TV-M, med HLTV, behandlede Radio- og tv-nævnet spørgsmålet om samarbejde mellem en programtilladelseshaver og HLTV og gav afslag på anmodningen.
Radio- og tv-nævnet vil i forlængelse af afgørelsen føre tilsyn med TV-M for at klarlægge, hvor mange timers produktion der ikke er produceret af tilladelseshaveren NFMK.
6. maj 2015

Afgørelse om anmodning fra Fynbo TV om ændring af programindhold
Fynbo TV anmodede Radio- og tv-nævnet om tilladelse til at ændre sin programplan op til Folketingsvalget, da man ønskede at sætte fokus på Folketingsvalget og de fynske politikere i 3-6 uger. Nævnet godkendte Fynbo TVs anmodning.
2. marts 2015

Afgørelse om tilsyn med Sønderborg Lokal TV
Radio- og tv-nævnet førte tilsyn med programvirksomheden i 2015 for Sønderborg Lokal TV. Tilsynet afdækkede, at Sønderborg Lokal TV havde sendt programmer produceret af Aabenraa Lokal TV.
Nævnet fandt, at Sønderborg Lokal TV skulle tilbagebetale tilskuddet for de pågældende udsendelser. 
22. juni 2015

Anmodning om ændring af programvilkår af TV Vestsjælland
TV Vestsjælland anmodede nævnet om at udvidede stationens programtilladelsens vilkår om programkategorier. 
I afgørelsen lagde nævnet vægt på, at programkategorierne i region Øst, hvor TV Vestsjælland har programtilladelse ikke var afgørende for nævnets alsidighedsvurdering i forbindelse med nævnets behandling af ansøgninger ved udbuddet. Således ville en godkendelse af anmodningen fra TV Vestsjælland, efter nævnets vurdering, ikke forrykke grundlaget for alsidighedsvurderingen i Region Øst. På denne baggrund godkendte nævnet anmodningen fra TV Vestsjælland.
6. marts 2015

Tilsyn med regnskaber for året 2013 for Presse Tv, Gender TV og Eurozone
Radio- og tv-nævnet gennemførte tilsyn med de indsendte regnskaber for Presse TV (7 stationer), Gender TV (8 stationer) og Eurozone (8 stationer), da da der ved gennemgangen forekom en del sammenfald og uklarheder i regnskaberne.
Efter gennemgangen fandt nævnet, at regnskaberne ikke kan godkendes blandt andet fordi regnskabspraksis ikke er fulgt. På denne baggrund kræves tilskuddene for 2014 tilbagebetalt.
6. marts 2015 

Afgørelse om tilsyn med TV Sydsjælland
Radio- og tv-nævnet gennemførte tilsyn med TV Sydsjælland, da TV Sydsjælland havde oplyst at have optaget programmer udenfor tilladelsesområdet og ikke at have sendt 10 timer hver uge.
28. januar 2015

Opdateret 28. juni 2024