Klage over ulovlig sponsorering af programmet ”Søvnløs i sengeafdelingen” vist på TV 2

Resumé

Der var klaget over programmet ”Søvnløs i Sengeafdelingen”, der er sponsoreret af IKEA og ligeledes optaget i IKEA’s sengeafdeling.

Klager anførte bl.a., at det ikke fremgik klart af programmet, at det var sponsoreret af IKEA. Endvidere anførte klager, at programmet fremstod som en reklame for IKEA, fordi det var optaget i IKEA og viste IKEA’s produkter.

Radio- og tv-nævnet fandt, at sponsorkrediteringen for IKEA var udformet i overensstemmelse med reklamebekendtgørelsens § 26, stk. 1, eftersom TV 2 krediterede IKEA i rulleteksterne. Endvidere var varigheden af krediteringen i overensstemmelse med reklamebekendtgørelsens § 26, stk. 3, idet krediteringen varede 3 sekunder.

Endvidere tog nævnet stilling til, om programmet var udformet i strid med reklamebekendtgørelsens § 28, stk. 1, hvorefter programmer bl.a. ikke må indeholde tilskyndelser til køb af sponsors produkter eller indeholde fremhævelser med henblik på at fremme afsætningen af dem.

Fire nævnsmedlemmer (herunder formanden) fandt, at programmet ikke indeholdt fremhævelser af IKEA’s produkter, der gik over, hvad der kunne betegnes som redaktionelt berettiget. Medlemmerne lagde ved vurderingen vægt på, at der ikke forekom eksplicitte fremhævelser IKEA’s produkter. Endvidere fandt medlemmerne det åbenbart, at seerne kunne se, at optagelserne foregik i et møbelhus, men at det ikke kunne ses, hvilket møbelhus, der var tale om.

Nævnets fire øvrige medlemmer fandt omvendt, at en stor del af seerne ville kunne genkende IKEA’s produkter mv. i optagelserne og således vide, at programmet foregik i IKEA. Endvidere fandt disse medlemmer, at enkelte optagelser indeholdt indirekte fremhævelser af IKEA’s produkter, da de eksempelvis viste programdeltagerne i færd med at afprøve nogle af møblernes funktioner mv.

Da formandens stemme ved stemmelighed er udslagsgivende, fandt Radio- og tv-nævnet samlet set, at programmet var udformet i overensstemmelse med reklamebekendtgørelsens § 28, stk. 1.

Opdateret 01. februar 2019