"Grib Engagementet"

Her kan du læse mere om, hvordan kommunale modelforsøg skal give flere børn og unge mulighed for og lyst til at møde og engagere sig i kunst og kultur.

Modelforsøget "Grib Engagementet" har til formål at understøtte, at flere børn og unge får adgang og lyst til at deltage i kunstneriske aktiviteter som for eksempel musik, teater, billedkunst m.v. Initiativet består af en pulje på i alt cirka 37,6 millioner kroner og et proces-evalueringsforløb for de deltagende projekter.

Puljen støtter en række modelforsøg igangsat af landets kommuner, som retter sig mod børn og unge i alderen 0 til 24 år. Erfaringerne fra modelforsøgene - og den løbende faglige evaluering - skal danne grundlag for at vurdere, hvordan det fremadrettet er muligt at understøtte, at flere børn og unge deltager aktivt i kunstneriske aktiviteter.

Puljen består af to ansøgningsrunder. Midler fra 1. runde blev uddelt til 14 modelforsøg, der blev gennemført i 2021. Midler fra 2. runde bliver den 20. januar 2022 uddelt til 13 modelforsøg, der skal gennemføres i 2022.

Du kan læse mere om de støttede modelforsøg fra både 2021 og 2022 nedenfor:

Støttede projekter 2022

"Børnekulturstafetten 2 – Finalen"

Holbæk og Odsherred Kommuner samarbejder om modelforsøget, der har til formål at øge interessen for kunst og kultur med udgangspunkt i dagtilbudsbørns egen legende kreativitet. Visionen er, at en større gruppe af kommunernes børn i dagtilbud fremover tager del i kommunernes kunst- og kulturtilbud, og at tilbuddene i endnu højere grad målrettes aktiv, medskabende deltagelse. Modelforsøget er en forlængelse af kommunens modelforsøg af samme navn fra 2021.

Modelforsøget modtager et tilskud på 1.100.000 kr. 

Målgruppe: Vuggestue- og børnehavebørn fra 2-6 år.

Kunstarter: Litteratur, billedkunst, musik og scenekunst.

Partnere: Odsherred Kommune (Kultur og Fritidsforvaltningen, Odsherred Musikskole, Odsherredbibliotekerne), Holbæk Kommune (Kultur- og Fritidsforvaltningen, Holbæk Kulturskole, Teater Fair Play, Læring og Trivsel), Teaterskolen Harlekin og PH Absalon.

"SKABERTRANG - kreative ungefællesskaber i nye formater"

Roskilde Kommune vil med modelforsøget skabe nye måder at etablere, udvikle og støtte kreative ungefællesskaber med det formål at øge interessen for kunst og kultur hos unge, som normalt ikke er engagerede i kunst og kultur. Formålet er at skabe nye bæredygtige ungefællesskaber med kreativitet som omdrejningspunktet. Modelforsøget er en forlængelse af kommunens modelforsøg med samme navn fra 2021.

Modelforsøget modtager et tilskud på 1.800.000 kr. 

Målgruppe: Primært de 13-18-årige unge og sekundært de 9-12-årige børn og de 19-24-årige unge.

Kunstarter: Musik, billedkunst, dans/performance og poesi/tekstskrivning.

Partnere: Roskilde Kulturskole, Roskilde Musiske Skole, Fritidsklubberne i Roskilde, Rytmisk Musikkonservatorium, Egnsteatret Aaben Dans og Museet for Samtidskunst.                 

"Grib kreativiteten - De unge skaber engagement vol. 2"

I Skanderborg, Hedensted, Odder og Silkeborg Kommuner vil musik- og kulturskolerne med modelforsøget videreudvikle et brugerdrevet kulturklubkoncept med det formål at styrke børn og unges frie kreativitet og skabertrang inden for de kunstneriske fag. Den inspiration, erfaring og viden, der tilegnes via modelforsøget, skal bidrage til at kvalificere og udvikle undervisningspraksis og -formater i ungdomsskolerne, folkeskoler og musik- og kulturskoler.

Modelforsøget modtager et tilskud på 2.450.000 kr. 

Målgruppe: Børn og unge 7-20 år. 

Kunstarter: Billedkunst, musik og scenekunst.

Partnere: Ungdomsskolerne, musik- og kulturskolerne, to folkeskoler i hver af de deltagende kommuner (Skanderborg, Odder, Hedensted og Silkeborg Kommuner) og VIA University.

"Mød musikken"

Furesø Kommune og Furesø Musikskole vil med modelforsøget samarbejde om at udvikle musiktilbud for elever med Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF). Udviklingen vil foregå gennem kompetenceudvikling af musikundervisere, afprøvning af forskellige tilbud på flere klassetrin og etablering af et udviklende partnerskab med musikterapiuddannelsen. Det langsigtede formål er at etablere et udgangspunkt, så man kan rumme og tilbyde kvalificerede undervisningstilbud til denne målgruppe med mulighed for udvidelse til flere sårbare målgrupper.

Modelforsøget modtager et tilskud på 1.010.000 kr. 

Målgruppe: Primært de 6-15-årige på autismeafdeling.

Partnere: Furesø Musikskole, Lille Værløse Skole og en lektor i musikterapi fra Center For Dokumentation og Forskning i Musikterapi (CEDEMUS) på Aalborg Universitet.

Kunstarter: Musik.

"Musik med Krop 2"

Fredensborg Kommune vil i samarbejde med Tårnby, Lolland og Aalborg Kommuner give børn et løft i forhold til grundlæggende musiske, kunstneriske og motoriske færdigheder, og stimulerer til en mere aktiv deltagelse i kunst og kulturlivet. Modelforsøget vil desuden løfte undervisernes kompetencer gennem en ny kunstpædagogisk praksis, der favner dans, musik/rytmik og grundmotorisk træning. Det ønskede resultat er at danne børns musiske og kropslige forståelse samt introducere undervisere og politikere for, hvilken basal betydning udviklingen af musiske, kunstneriske og motoriske færdigheder har for børns identitet, læring og fejlmodighed. Modelforsøget skal skabe forudsætninger for en langtidsholdbar model, der kan forankres, forandres, og med tiden, udvides til flere kunstformer. Modelforsøget er en videreførelse forsøget i 2021 af samme navn. 

Modelforsøget modtager et tilskud på 1.700.000 kr.

Målgruppe: Børn i børnehave og 0. klasse.

Partnere: Musikskole, kulturskole, folkeskoler og gymnastikforeninger fra hhv. Fredensborg, Tårnby, Lolland og Aalborg Kommuner.          

Kunstarter: Musik.

"Nye praksisser for arbejdet med æstetik i dagtilbud og klubber"

Københavns Kommune og Børnekulturstedet Karens Minde vil med modelforsøget finde bæredygtige, realistiske og langsigtede løsninger til at nå en børne- og ungegruppe, som ikke af sig selv opsøger kunst og kultur. Dette skal gøres ved at eksperimentere med nye praksisser for arbejdet med æstetik i henholdsvis dagtilbud, klubber og helhedsplaner. 

Modelforsøget modtager et tilskud på 1.000.000 kr.

Målgruppe: Primært de 6-14-årige børn og unge fra klubber og det udsatte boligområde Sjælør Boulevard samt de 3-6-årige i dagtilbud. 

Partnere: Børnekulturstedet Karens Minde, Rubinens fritids- og ungdomsklub, den boligsociale helhedsplan Mit Kvarter, lokale institutioner og Københavns Professionshøjskole.

Kunstarter: Scenekunst, billedkunst, musik.

"Bandfabrikken - udviklende fællesskaber"

Modelforsøget i Herning, Ikast-Brande, Holstebro og Ringkøbing-Skjern Kommuner har til formål at skabe et sammenhængende, kreativt fællesskab i lokale bandklubber for børn og unge fra 9 til 18 år. I modelforsøget afprøves og udvikles pædagogiske metoder, og der skabes rum, hvor børn og unge kan udfolde sig og styrke deres kreativitet, musikalske kompetencer og evner udi kulturelt entreprenørskab, imens de får nye venner. Det sker i samarbejde mellem kommunernes musik- og kulturskoler, ungdomsskoler, scener og spillesteder - i lokale miljøer og i udvekslinger på tværs af regionen.

Modelforsøget modtager et tilskud på 1.558.000 kr.

Målgruppe: Børn og unge 9 til 18 år. 

Partnere: Musikskolen, kulturskolen, ungdomsskolen, lokalscener og spillesteder i hhv. Herning, Ikast-Brande, Holstebro og Ringkøbing-Skjern Kommuner. 

Kunstarter: Musik.

"Kulturen flytter ud - et kulturelt eksperimentarium for børn og unge med kompetenceudvikling for faggrupperne"

Modelforsøget er et fortsat samarbejde mellem Kalundborg og Lejre Kommune samt Professionshøjskolen Absalon. Modelforsøget bygger videre på de erfaringer, der er opnået i forrige års modelforsøg med kulturforløb i uformelle læringsmiljøer for børn og unge i SFO- og klubregi. Formålet med modelforsøget er at videreudvikle på modelforsøget er at kvalificere, hvordan det tværfaglige samarbejde bedst understøtter børns og unges adgang og deltagelse i kommunernes kunst- og kulturtilbud i SFO og klub. Dette søges opnået gennem strukturerede kompetenceudviklingsforløb med fokus på at styrke faggruppernes tværprofessionelle samarbejde.

Modelforsøget modtager et tilskud på 1.800.000 kr.

Målgruppe: Børn i SFO og fritidsklubber.

Partnere: Musisk Skole i Kalundborg, UNGKalundborg, Lejre Musik- og Billedskole, SFO'er i Lejre og Professionshøjskolen Absalon.

Kunstarter: Musik, scenekunst, litteratur, billedkunst og film. 

"KULTURLYST - BørneTakeover af Børnekulturens fyrtårn og laboratorie"

Høje-Taastrups Kommunes modelforsøg tester nye tilgange til tværprofessionelle arbejdsfællesskaber med det formål at bidrage til, at flere børn og unge bliver medudviklere af og initiativtagere til kulturen. Modelforsøget skal bidrage til at udvikle nye undervisningsformer, og udgør et pilotprojekt for mulige veje for husets fremtidige samarbejder, hverdagspraksisser, og som børnekulturlaboratorie – både i husets institutioner og på tværs. Modelforsøget er på den måde med til at skabe nye perspektiver på, hvordan et børne- og kulturhus kan gøre børn og unge medudviklere af og initiativtagere til kulturen.

Modelforsøget modtager et tilskud på 1.000.000 kr.

Målgruppe: Børn i 6. klasse og SFO, billedkunstlærere og billedkunstnere, børn og unge i Billedskolen

Partnere: Skoler. SFO'er samt billedskolen, musikskolen, dramaskolen, Ole Rømer-Skolen i Høje-Taastrup Kommune samt Taastrup Teater- og Musikhus og Billedkunstnernes Forbund.  

Kunstarter: Musik, billedkunst og scenekunst.

"GIV SCENEN FRI"

I modelforsøget samarbejder Gribskov, Hillerød, Helsingør og Halsnæs Kommuner om at skabe nye kreative miljøer og fællesskaber, og opsøge og finde musisk uopdyrket land til gavn for de børn og unge, der normalt ikke søger musik- og kulturskoletilbud. Dette søges opnået gennem uformelle læringsrum og en fleksibel og åben værkstedstilgang med ung til ung -læring. Modelforsøget undersøger, hvad der skal til for, at børn og unge bliver engagerede i kreative aktiviteter for fremadrettet at skabe bæredygtige, inkluderende fællesskaber med mangfoldighed som fællesnævner.

Modelforsøget modtager et tilskud på 1.800.000 kr.

Målgruppe: Børn og unge 8-18-år.

Partnere: 1) Kulturskole, ungdomsskole og bibliotek i Gribskov Kommune 2) Musik- og billedskolen og ungdomsklubben i Halsnæs Kommune 3) Musikskolen, Billedskolen og lokale kulturhuse i Helsingør Kommune 4) Musikskole, bibliotek, ungdomsskole, skoler, Klaverfabrikken, SSP Basen og Streetlab Hillerød.

Kunstarter: Musik, scenekunst, litteratur, billedkunst.

"Grib engagementet i de musiske fællesskaber"

Aarhus Kommunes modelforsøg er målrettet børn i specialklasser, som tilbydes forløb inden for musik, teater og billedkunst i et nært samarbejde mellem lærere, pædagoger, Teater Filuren og Aarhus Billed- og Medieskole. Modelforsøget søger at give børn i specialklasser lettere adgang til at deltage i fællesskaber inden for musik, teater og billedkunst i rammer og med metoder, der er tilpasset deres behov. Derudover bestræber modelforsøget på at styrke både specialpædagogikken og kunstskolernes evner til at rumme en stadig mere mangfoldig gruppe af børn i undervisnings- og fritidstilbud. Modelforsøget bygger videre på kommunens modelforsøg fra 2021 af samme navn.

Modelforsøget modtager et tilskud på 1.389.900 kr.

Målgruppe: Specialklasser på mellemtrinnet.

Partnere: Teaterhuset Filuren, Aarhus Billed- og Medieskole og Aarhus Musikskole, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning og Sundhed, Børn og Unge og Børnekulturhuset, Kulturforvaltningen. 

Kunstarter: Musik, visuel kunst, scenekunst.

"Afprøvning af alternative og forudsætningsfri, skabende undervisningsformer i Ishøj, Glostrup og Brøndby"

Ishøj, Glostrup og Brøndby Kommuners modelforsøg er et samarbejde mellem musik- og kulturskoler og andre aktører på børne-, unge- og kulturområdet. I dette forsøg vil der blive afprøvet undervisningsformer, hvor børn forudsætningsfrit skaber musik. Modelforsøget bæres af tre planlagte forløb med aktiviteter, der bygger på mødet mellem det digitale og analoge, mellem undervisning og facilitering og mellem velkendte og nye musikmiljøer.

Modelforsøget modtager et tilskud på 1.132.300 kr.

Målgruppe: 4.-7. klasse.

Partnere: Skoler, klubber, SFO'er og musik- og kulturskole i Ishøj, Glostrup og Brøndby Kommuner.

Kunstarter: Musik.

"Mere kulturskole på Amager"

Københavns Kommune og Børnekulturhus Ama'rs modelforsøg har til formål at skabe flere kulturtilbud i en demokratisk proces samt at udvikle nye læringsmiljøer. Modelforsøget skal bidrage til ny viden og nye erfaringer inden for den socialpædagogiske tilgang, og er et led i kommunens langsigtede plan om at styrke området og skabe de faciliteringer og ordninger, der sikrer, at endnu flere børn får glæde af kulturtilbud. I forsøget prioriteres dialogen med de unge, og der arbejdes med alle kunstformer.

Modelforsøget modtager et tilskud på 1.000.215 kr. 

Målgruppe: Børn og unge 10-18 år. 

Partnere: Rytmisk Center, Fritidsklub Joker, Idrætsprojektet, Børnekulturhus Amar/Kulturpiloterne og Peder Lykke Skolen.

Kunstarter: Musik, billedkunst og scenekunst.

STØTTEDE PROJEKTER 2021

"SKABERTRANG - kreative ungefællesskaber i nye formater"

Roskilde Kommune vil med modelforsøget udvikle nye kompetencer og formater til fremtidens kulturskoler, kunstformidlere og uddannelsesinstitutioner. Modelforsøget sigter mod at udvikle en bredere kunstpædagogisk faglighed præget af medskabelse og sømløst tværæstetisk og tværfagligt samarbejde. Her vil man fokusere på at skabe nye måder at etablere og støtte kunstneriske, kreative ungefællesskaber, der inkluderer unge, som normalt ikke er engageret i kunst og kultur.

Modelforsøget modtager et tilskud på 1.015.000 kroner.

Målgruppe: Primært 13-18 årige og sekundært 9 til 19-årige.

Kunstarter: Billedkunst, dans, performance og poesi/tekstskrivning.

"Den Magiske Musikmaskine"

Esbjerg og Odense Kommuner vil i samarbejde etablere et rejsehold af fagprofessionelle, der sammen med skolernes egne lærere kombinerer lokalkendskab med sagkundskab og omsætter det til musik. Modelforsøget vil nå ud til flere børn og unge i skolerne gennem en agil vifte af skabende aktiviteter, der tager udgangspunkt i børnenes naturlige musikalitet og vækker deres interesse og nysgerrighed.

Modelforsøget bibringer derudover ekstra underviser- og kunstnerressourcer i folkeskolens musikundervisning og SFO-tid, tæt på hvor børn og unge befinder sig.

Modelforsøget modtager et tilskud på 1.182.000 kroner.

Målgruppe: 3.-6. klasse.

Kunstarter: Musik.

"Musik med Krop"

Fredensborg Kommune vil i samarbejde med Lolland, Aalborg og Tårnby Kommuner invitere børn ind i kunstneriske fællesskaber, hvor fantasi, kreativitet og skaberlyst stimuleres. Modelforsøget initieres ud fra forståelsen af, at kunst, kultur og kreativitet har opbyggelig betydning for børns kognitive, sociale og motoriske udvikling.

Modelforsøget vil give 700 børn fra 4 kommuner; 8 skoler/institutioner og 32 klasser/grupper et 8-ugers forløb, hvor musik-motorikrytmik-dans udvikles med kroppen i centrum. Forskere og kunstnere bidrager til udvikling og implementering. Derudover vil lærere og pædagoger kompetenceudvikles gennem forsøget.

Modelforsøget modtager et tilskud på 1.450.300 kroner.

Målgruppe: 5-9-årige, 0.-2. klasse, såvel som 0.-9. klasse med fokus på elever med autismespektrumforstyrrelse.

Kunstarter: Musik og dans.

"Det Musiske Skolesystem"

Hjørring Kommune vil med modelforsøget bruge musikken som løftestang for børns sociale og personlige udvikling. Gennem musisk og æstetisk læring investerer modelforsøget i alle børns læring, trivsel og dannelse ved brug af den musikpædagogiske metode El Sistema.

Musikken skal herigennem udgøre en rød tråd i overgangen fra dagtilbud til skole. Visionen er, at alle børn i Hjørring Kommune lærer at spille musik i løbet af deres tid i dagtilbud og skole. 11 daginstitutioner og 3 skolecentre indgår i samarbejdet.

Modelforsøget modtager et tilskud på 1.596.348 kroner.

Målgruppe: 4-5-årige i dagtilbud og skoleelever tom. 5.-6. klasse.

Kunstarter: Musik.

"Kulturspor"

Viborg og Skive kommuner samarbejder om modelforsøget, der arbejder aktivt med puljens formål i form af udvikling af elevsammensætning, -rekruttering og outreach, såvel som samarbejde på tværs af kommunale institutioner, foreningsliv og undervisningssektorer.

Modelforsøget vil gennem integreret og tværfagligt kvalificerende indsatser i folkeskolen søge mod at give alle børn og unge adgang til et aktivt og skabende liv med kultur. I alt 19 institutioner vil deltage i modelforsøget, heriblandt Kulturskolen Viborg, Skive Musikskole, Kulturprinsen, VIA/TAW Viborg og VIA læreruddannelsen i Skive.

Modelforsøget modtager et tilskud på 2.250.000 kroner.

Målgruppe: 0.-10. klasse.

Kunstarter: Musik, billedkunst, scenekunst, tegning og animation.

"Børnekulturstafetten"

Holbæk og Odsherred Kommuner samarbejder om modelforsøget, hvor formålet er at styrke samarbejde mellem kunstnere, kulturskoleundervisere og dagtilbud i kommunerne. Dette er med henblik på udvikling af samskabelse, der kan motivere og skabe varig interesse for kunst- og kulturtilbud hos børn i dagtilbud og deres forældre.

Forsøget vil prioritere deltagelse fra yderområder, hvor børnenes møde med kunst- og kulturtilbud hæmmes af økonomiske forhold, kulturelle vaner eller geografisk afstand. Ydermere sigter modelforsøget mod at videreudvikle de involverede faggruppers viden og kompetencer i forhold til arbejdet med æstetisk praksis for børn i dagtilbud.

Modelforsøget modtager et tilskud på 1.150.700 kroner.

Målgruppe: Børn i dagtilbud.

Kunstarter: Teater, litteratur, tegning, drama, billedkunst og musik.

"Rammer der Rummer"

Vejle Kommune vil i samarbejde med Designskolen Kolding og Rytmisk Musikkonservatorium undersøge de fysiske rammer som ressource. Modelforsøget er således baseret på en antagelse om, at de fysiske rammer rummer potentiale for udvikling af nye pædagogiske og formidlingsmæssige former. Herved muliggøres en strategisk udvikling af undervisningstilbud og målet om bredere deltagelse.

Målgrupperne er 17-19-årige unge og børnefamilier, og der vil blive gennemført mindst seks indsatser af mindst tre måneders varighed.

Modelforsøget modtager et tilskud på 1.475.000 kroner.

Kunstarter: Musik m.m.

"Musik- og Kulturskolen som demokratisk arena"

Ballerup og Egedal Kommuner vil med projektparaplyen igangsætte tre modelforsøg på tværs af kommunegrænser. Formålet er at give flere børn og unge lyst til at deltage og engagere sig i lokale musik- og kunstmiljøer for derigennem at udvikle aktivt medborgerskab.

Der sigtes mod udvikling af nye aktiviteter, miljøer og pædagogikker med fokus på skabende fællesskaber og elevejerskab. Derudover vil en aktiv del af modelforsøgene være et kompetenceudviklingsforløb for alle deltagende aktører designet og faciliteteret af Rytmisk Musikkonservatorium.

Modelforsøget modtager et tilskud på 1.464.006 kroner.

Målgruppe: 3.-4. klasse og 12-24-årige.

Kunstarter: Medier og teknologier som børn/unge er kompetente brugere af.

"Grib engagementet - fold kunsten ud!"

Faaborg-Midtfyn Kommune vil med modelforsøget tiltrække og engagere børn og unge i kunst- og kulturaktiviteter. Mange børn og unge i Faaborg-Midtfyn får ikke gjort sig erfaringer med kunst og kreativitet i deres fritid, hvilket blandt andet kan skyldes, at kommunen ligger under landsgennemsnittet i uddannelses- og indtægtsniveau.

Kommunen ønsker med modelforsøget at udvikle på eksisterende aktiviteter og afprøve nye tilbud med et højt kunstfagligt niveau. Modelforsøget er henvendt til børn og unge op til 24 år og vil eksperimentere med lokalt forankrede samarbejder, lokal synlighed, involvering af familier og nye formater i kulturelle fritidstilbud.

Modelforsøget modtager et tilskud på 1.075.000 kroner.

Kunstarter: Musik, teater, litteratur/skriveværksted, billedkunst, design og film.

"Grib engagementet i de musiske fællesskaber"

Aarhus Kommune vil med modelforsøget udvikle langtidsholdbare modeller i fællesskab mellem kunstskoler og specialklasser, så eleverne får adgang og lyst til at deltage i fællesskaber inden for musik, teater, dans og billedkunst.

Modelforsøget er målrettet elever fra specialklasser og indbefatter et strategisk samarbejde med PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) og understøttes af følgeforskning fra VIA UC, der er med til at skabe fælles kompetenceudvikling og forankring.

Modelforsøget modtager et tilskud på 1.000.000 kroner.

Kunstarter: Teater, dans, visuel kunst og musik.

"Kreative Containere - plads til nysgerrighed og engagement"

Nordfyns og Varde Kommuner samarbejder om modelforsøget, hvor formålet er at fremme børns engagement i de kreative fag. For at opnå dette etableres fysiske rum i form af kreative containere, hvori børn i folkeskolen kan arbejde, lege, skabe og eksperimentere mere med musik og kunst.

Sideløbende samarbejder kommunerne med Syddansk Musikkonservatorium om at udvikle pædagogiske tilgange til musikken i krydsfeltet mellem skole og musikskole, hvor særligt børnenes adgang til instrumenter, fysiske rum og faciliteter står i centrum.

Modelforsøget modtager et tilskud på 1.055.000 kroner.

Målgruppe: Alle elever på deltagende folkeskoler, såvel som lærere i de kreative fag, musikskolelærere og musikpædagogikstuderende ved Syddansk Musikkonservatorium.

Kunstarter: Musik.

Grib kreativiteten - Unge skaber engagement

Silkeborg, Hedensted, Odder og Skanderborg Kommuner samarbejder om at fremkalde unges interesser og evner for det kunstneriske og kreative. Modelforsøget vil i samarbejde med de unge skabe og definere nye rammer for deltagelse i kunstneriske og kreative aktiviteter – særligt med henblik på de 13-18-årige.

Fokusgruppeinterviews med målgruppen, såvel som workshops i involverende og samskabende læringstilgange for de medvirkende undervisere, vil være afsæt for modelforsøget med kulturklubaktiviteter i hver af de medvirkende kommuner.

Modelforsøget modtager et tilskud på 1.050.000 kroner.

Kunstarter: Musik, dans, billedkunst og drama.

"Kulturen flytter ud - et kulturelt eksperimentarium"

Lejre, Ringsted, og Kalundborg Kommuner går sammen om at kvalificere og udbrede musik- og kulturskolernes læringstilbud, så de bliver lettere tilgængelige for alle børn og unge. I et lærende samspil mellem pædagogisk personale fra SFO'er og klubber, musik- og kulturskolernes undervisere/kunstnere og Professionshøjskolen Absalon, vil kommunerne med modelforsøget udvikle nye former for fleksible og uformelle læringsmiljøer, der kan medvirke til at flere børn og unge møder kunst og kultur.

Modelforsøget modtager et tilskud på 2.159.546 kroner.

Målgruppe: To forskellige målgrupper fordelt på tre kommuner - de 10-12-årige og de 13-17-årige.

Kunstarter: Musik, lyd, billedkunst, animation, drama og dans.

"Story of my life"

Gentofte Kommune vil med modelforsøget afprøve nye og alternative tværkunstneriske metoder med henblik på at rekruttere nye elever i alderen 13-24 år til kulturskolen og Gentofte Musikskole.

Modelforsøget bygger på ungdomsteatret C:NTACTs metoder og består af en række workshops, der skal skabe en forestilling, som skal opføres på Bellevue Teatret. "Story of my life" tager udgangspunkt i deltagernes egne fortællinger, som formidles gennem skabende processer og etablerer nye relationer og positive, forpligtende fællesskaber.

Modelforsøget modtager et tilskud på 1.032.000 kroner.

Kunstarter: Scenekunst, dans, rap, digtning og musik.

Opdateret 15. august 2023

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen