Musikalske grundkurser

Formål mv.

Der er 8 MGK-centre fordelt over hele landet. MGK-centrene modtager tilskud fra en særlig finanslovsbevilling, og det er Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik, der fordeler midlerne. Formålet med de musikalske grundkurser (MGK) er at uddanne musikudøvere og -skabere, som kan deltage i og stimulere det lokale og regionale musikliv, og at forberede elever til optagelse på en videregående musikuddannelse. MGK indgår som et væsentligt element i den musikalske fødekæde. MGK-centrenes formål er beskrevet i rammeaftaler med Statens Kunstfond. Der henvises desuden til kursernes egne hjemmesider. For MGK-centrene gælder fra juni 2016 en række fælles kursusfaglige retningslinjer:

Budget og årsrapport 

Budget og årsrapport udarbejdes og indsendes i henhold til driftstilskudsbekendtgørelsen. Budget og årsrapport skal desuden opfylde følgende formkrav:

Budget

MGK-centret skal senest 2 måneder før regnskabsårets begyndelse indsende et budget til Slots- og Kulturstyrelsen som tilsynsførende myndighed med henblik på godkendelse.

Budgettet skal indsendes som én samlet pdf-fil med følgende indhold:

 • (A) Budgetindledning samlet med oplysninger i denne rækkefølge og i kortfattet form:
  • Opsummering af kursets forventede økonomi og målopfyldelse i henhold til den indgåede rammeaftale.
  • Opregning af de vigtigste forventede begivenheder i budgetåret.
  • Beskrivelse af forventninger til budgetåret set i forhold til tidligere år og perspektiver for årene fremover.
  • Beskrivelse af eventuelle væsentlige afvigelser fra rammeaftalen.
  • Selvejende institutioner skal oplyse dato for bestyrelsens godkendelse af budgettet.
  • Den daglige leders underskrift med dato
 • (B) Driftsbudget udarbejdet i overensstemmelse med Slots- og Kulturstyrelsens budget- og regnskabsmodel.

Årsrapport

MGK-centret skal senest 6 måneder efter regnskabsårets afslutning indsende et revideret årsregnskab (årsrapport) til Slots- og Kulturstyrelsen som tilsynsførende myndighed med henblik på godkendelse.

Regnskabet skal indsendes som én samlet pdf-fil med følgende indhold:

 • (A) Slots- og Kulturstyrelsens tjekliste for udarbejdelse af årsrapport (version 2019-05-21), udfyldt og underskrevet af den daglige leder. Bemærk, at der for MGK-centre under kommunal forvaltning dispenseres fra punkterne 2 og 3 i tjeklisten.
 • (B) Oplysninger om MGK-centrets organisationsnavn og CVR-nr.
 • (C) Revideret årsregnskab (årsrapport) underskrevet af institutionens ledelse og med revisors påtegning. For MGK-centre ved kommunale institutioner underskrives årsregnskabet af den daglige ledelse for den kommunale institution, mens for MGK-centre ved selvejende institutioner underskriver den daglige leder samt bestyrelsen med angivelse af dato for bestyrelsens godkendelse af årsregnskabet mv. Driftsregnskabet skal følge Slots- og Kulturstyrelsens budget- og regnskabsmodel.
 • (D) Revisionsprotokollat underskrevet af institutionens ledelse og revisor. For MGK-centre ved kommunale institutioner underskrives årsregnskabet af den daglige ledelse for den kommunale institution, mens for MGK-centre ved selvejende institutioner underskriver den daglige leder samt bestyrelsen med angivelse af bestyrelsens godkendelse af årsregnskabet mv. Det skal fremgå af revisionsprotokollatet, at revisionen er sket i henhold til bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet (driftstilskudsbekendtgørelsen).

Bemærk også, at MGK-centrene samlet skal indsende særlige nøgletal om optag og dimittender mv. på MGK-centrene i regnskabsårene (jf. juni 2016).

Filer til udarbejdelse af budget og årsrapport

Følgende filer skal anvendes i forbindelse med udarbejdelsen af budget og årsrapport:


Rapportering af målopfyldelse i forhold til rammeaftalen sker i årsrapportens ledelsesberetning. Vejledning til udarbejdelse af ledelsesberetning findes her:

Til afrapportering af nøgletal som en del af årsrapportens ledelsesberetning kan nedenstående nøgletalsskabelon anvendes i årsrapport 2018:

God ledelse

Kulturministeriets anbefalinger for god ledelse i selvejende kulturinstitutioner retter sig mod bestyrelser og direktioner på de selvejende kulturinstitutioner.

Formålet med anbefalingerne er at styrke de ledelsesmæssige kompetencer, og at ledelsen tager dem i anvendelse med de nødvendige tilpasninger til institutionens forhold. Mange elementer i anbefalingerne kan også bruges på kommunale institutioner.

Anbefalingerne kan findes her: God ledelse

Rammeaftaler

Der er indgået flerårige aftaler med MGK-centrene. Aftalerne er forlænget til og med den 31. december 2021. Rammeaftaler for og evalueringer af de 8 MGK-centre findes i højre side.

Lovgrundlag

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)