Tilskud til formidling på museerne 2013

Herunder ses de tilskud der er uddelt fra formidlingspuljerne 1-4 i 2013. Efterhånden som projekterne afsluttes kan der downloades et skema med et koncentrat af museets erfaringer fra projektet. 

Pulje 1 Udvikling af museernes formidling

Danmarks Tekniske Museum
"Robotterne kommer! Unge bygger museumsrobotter sammen med programmører og interaktionsdesignere" Konceptudvikling, konstruktion og produktion af interaktive museumsrobotter, der kan kommunikere med museets brugere, reagere på stimuli og tage imod data, fotos mm. fra brugerne. Robotterne bliver et centralt element i udstillingen "Robotterne kommer!" og i museets formidling af menneske-/maskintemaer. De bygges af professionelle programmører/interaktionsdesignere med udgangspunkt i idéoplæg udviklet af gymnasieelever under en tværfaglig workshop om robotteknologi arrangeret af DTM, m.fl.
290.000 kr.
Læs om erfaringerne fra projektet her (pdf)
Bilag
Rapport (pdf)

Den Gamle By
"Gellerup in charge - lokale borgere tager ansvar for egen historie og bygger bro til omverdenen"
Projektet afprøver hvordan lokale borgere tager ansvar for egen formidling af deres historie og identitet. Kan et ønske om et lokalt guidekorps blive en velfungerende realitet? Kan unge mænd realisere deres ide om en museumsklub til noget, der når ud over lokalområdet. Kan DGB blive deres museum, sammen med andre i Gellerup, ved at vi som museum inviterer indenfor og lytter - til hvad der især optager dem, kan eksisterende rammer åbnes på nye måder, så vi får relevans fx for somaliske familier?
473.000 kr.
Læs mere om erfaringerne fra projektet her (pdf)
Bilag
Rapport (pdf)

Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum
"Dannelsesspejlet - Museet som inkluderende, engagerende og dannende instans"
Tilrettelæggelsen af længerevarende formidlingstilbud, der understøtter børns identitetsdannelse og kulturelle referencerammer. Gennem story telling og performance, der tager afsæt i barndommen og børns vilkår i landbosamfundet mellem 1700 og 1900, italesættes landbosamfundets skiftende dannelsesidealer og -krav i perioden. De sammenhængende forløb styrker børnenes fortrolighed med kulturinstitutioner og forbedrer deres forståelse for de kulturelle koder og fællesskab, der her konstitueres.
300.000 kr.
Bilag
Rapport (pdf)

Give-Egnens Museum
"1864NU - Lyden af krig"
1864NU - Lyden af Krig er nytænkende formidling af et samfundsrelevant emne, som er aktualiseret af nyere tids dansk krigsdeltagelse og af 150-året for 1864. Projektet vil skabe øget forståelse for de syn, der i fortid og nutid er anlagt på den danske soldat og fremme refleksion over de meningsdannende processer, der foregår under krig. Projektet består af auditiv formidling i udstillingen 1864NU på Give-Egnens Museum og af otte lydmontager, der tilgængeliggøres på forskellige medieplatforme.
350.000 kr.

Horsens Museum
"Tilbygning til faengslet2.dk - rockere og bander flytter ind"
Kortlægning af de historiske forhold i fængslet fra rockernes spæde fremkomst i 1970'erne til i dag, hvor rocker- og bandekriminalitet fylder massivt i strafferetssystemet, at udvikle en vidensplatform som et bidrag til en perspektivering af samfundsdebatten, vha. en digital udbygning af de digitale platforme Ejail.dk og Faengslet2.dk, samt et debatrum i udstillingen, som åbner på Fængslet i 2014, og med en udvidelse af 3D real time i et allerede planlagt Multimedieværksted, som åbner i 2013.
200.000 kr.

Industrimuseet Horsens
"Dagligdagstingskasse med oplevelsesfrirum - samarbejde med Horsens Sygehus, patienter / pårørende"
Inspireret af projektet "Heritage in hospitals" vil Danmarks Industrimuseum i samarbejde med Horsens Sygehus udvikle en besøgsform og en "afledningskasse" til ældre langtidssyge patienter. Dagligdagskassen skal fungere som "afledning" fra sygelejets ensformighed og sikre adspredelse og fornøjelse ved, at den syge kommunikerer (med museumsformidleren) om de genstande, han eller hun finder i kassen.
200.000 kr.

Industrimuseet Horsens
"Ej, her lugter bare total meget af mormor - dialogbaseret samarbejde mellem nyt og gammelt koncept om eksperimenterende duftoplevelser på museum"
Projektet rummer en afsøgning af internationale erfaringer med lugt/duft i formidlingen, etablering af et fast brugerpanel til videreudvikling af ideen samt gennemførelse af to konkrete formidlingsprojekter med fokus på sansestimulering gennem duft/lugt i museernes faste miljøudstillinger. Projektet er eksperimenterende i den forstand, at vi ikke er sikre på, hvor langt vi tør gå: Hvor dårligt kan det lugte samtidig med, at vi stadig har gæsten med? Den grænse skal projektet afsøge.
200.000 kr.
Bilag
Rapport (pdf)

Varde Museum
"Open Access på Ølgod Museum"
Vi vil tage en succes med ubemandet adgang til bibliotekerne i Varde Kommune og bruge samme system til at lave ubemandet adgang - Open Access - til Ølgod Museum. Projektet skal vende en udvikling med faldende lokalt engagement i et museum, der hidtil har nydt stor lokal opbakning. Projektet bygger på eksisterende systemer og erfaring med, at brugergruppen 13-18 årige kan trækkes ind på museet hvis det sker på deres præmisser.
95.150 kr.
Bilag
Rapport (pdf)

Museum Østjylland
"Billedfortælling med magiske sprækker"
Projektet skal skabe en indgang for museets mindste brugere til indholdet i Museum Østjyllands kommende, nye basis oldtidsudstilling. Slutproduktet er en billedfortælling i ca. 10 korte afsnit, der hver især har en enkelt udvalgt genstand som omdrejningspunkt. Fortællingen bringes på to platforme, dels i museets digitale rum "Tidshjulet", dels som e-bog, der kan anvendes i daginstitutioner på iPads/PC, og består af illustrationer og en lydside.
327.500 kr.
Bilag
Rapport (pdf)

Odense Bys Museer
"Mediemuseet 3.0 - et laboratorium for formidling af den digitale mediehistorie"
Udviklingsprojektet og -processen Mediemuseet 3.0 skal for en periode være med til at omskabe Mediemuseets særudstillingslokale til et interaktivt formidlingslaboratorium i både teknologisk, kulturel og social forstand. Denne del af det overordnede projekt består af en brugerinitieret og -skabt udstilling om den tidlige digitale kultur i 1980´erne med særlig fokus på computerspil og hackerkultur koblet sammen med en række ligeledes brugerstyrede events.
50.000 kr.
Læs om erfaringerne fra projektet her (pdf)
Bilag
Rapport

Skovgaard Museet
"Kunst, Kirke og Kultur. Joakim Skovgaards udsmykning & Viborg Domkirke"
Skovgaard Museet vil skabe en digital formidling af Joakim Skovgaards udsmykning af Viborg Domkirke, et hovedværk i dansk kunst- og kirkehistorie, i samarbejde med Viborg Museum og Viborg Domkirke. Formidlingen skal foregå via en app på en mobil platform i domkirken og et touch bord på Skovgaard Museet og give en fleksibel, varieret, informativ, tilgængelig og levende oplevelse med kunsten, kulturhistorien og kirkebygningen.
400.000 kr.

Storm P.- Museet
"Jeg har intet imod at være alene - bare jeg ikke havde mig selv at trækkes med - Kunst og humor som vej ud af sårbare ældres isolation"
Et lærings- og inklusionsprojekt skabt af ældre for ældre. Projektet har 3 mål, der alle forholder sig til livslang læring: 1: Styrket livskvalitet for ensomme ældre, gennem samvær og arbejde samt styrket netværk via de ældres tilknytning til museet. 2: Indsamle viden om Storm P. og livet på Frederiksberg, som implementeres i museets formidling målrettet 65+ 3: Erindringsværksted for ældre på plejehjem - primært demente - og ansatte udenfor museet.
558.000 kr.
Bilag
Rapport (pdf)

Strandingsmuseum St. George
"Finder I noget? - Digitalt formidlingsvindue mellem museum og udgravning"
Formidlingsprojektet "Finder I noget? - Digitalt vindue mellem museum og udgravning" er et delelement i det fællesmuseale forsknings- og formidlingsprojekt "Middelalderborge i Region Midtjylland", som de ti arkæologiske museer i regionen samarbejder om. Delelementet omhandler en direkte transmission fra museernes fællesudgravning af et voldsted til interaktive skærme på de ti museer eller i andre off. rum. Via skærmene er publikum i direkte dialog med arkæologerne i udgravningen.
325.000 kr.
Bilag
Rapport (pdf)

Svendborg Museum
"Fattigdommens stemmer"
"Fattigdommens stemmer" vil aktualisere og perspektivere fattiggårdens skjulte fortællinger med en app suppleret af to udstillingsrum. App'en får væggene til at tale, så levende fortællinger om fortidens fattigdom træder frem. Udstillingsrummene skal modstille nutidens og fortidens velfærd, og vil med sit debatfora skabe fundament for diskussion og refleksion om ligheder og forskelle mellem fortid og nutid. Projektet skal afdække nye rammer for museet som samfundsaktuel medspiller.
566.500 kr.
Læs om erfaringerne fra projektet her (pdf)
Bilag
Rapport

VejleMuseerne
"Berørt af kunsten. Et æstetisk og sansebåret forløb for demente"
Kunstmuseet ønsker at etablere et permanent formidlingstilbud målrettet borgere med en demensdiagnose. Projektet "Berørt af kunsten" er et forløb, der gennem interaktion med kunstværker etablerer et uformelt læringsrum, hvor demente borgere i fællesskab får mulighed for at udtrykke sig og fastholde deres identitetsfølelse gennem æstetisk og kunstpraktisk arbejde.
378.000 kr.
Bilag
Rapport (pdf)

Pulje 2 Udvikling af nye undervisningstilbud

Arbejdermuseet
”Læs, leg og lær med historien”
At kunne læse sig til viden er en grundlæggende kompetence for at kunne lære i det senmoderne samfund. Al forskning viser, at forkundskab er den enkeltfaktor, der har størst betydning for at huske og forstå det man læser (Ivar Bråten). Med Arbejdermuseets sansebaserede udstillinger og nære, vedkommende historier er projektets mål at udnytte museets potentiale for at etablere, aktive og udbygge elevernes forkundskab om dansk historie og styrke deres kompetencer inden for faglig læsning og skrivning.
450.134 kr.
Bilag
Rapport (pdf)

Arken Museum for Moderne Kunst
”Kurser i kreativ innovation – Undervisningsforløb med fokus på kunstneriske og teknologiske innovationsmetoder for erhvervsrettede gymnasieuddannelser”
Når projektet er gennemført er målet at kunne tilbyde kreative innovationskurser af en uges varighed (5 dage af 5 lektioner) udviklet og gennemført i samarbejde mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner, ARKEN og Teknologisk Institut. Med dette nye tilbud kan handelsskoler, tekniske skoler og andre ungdomsuddannelser fra hele landet tilbyde deres elever et kursus, hvor de arbejder praktisk og teoretisk med innovation og kreativitet i læringsrum uden for skolen.
280.000 kr.

Billund Museum
”Elevdesign - Undervisningsforløb designet af elever”
Projektet er et markant nybrud i forhold til inddragelse af elever i tilrettelæggelse af undervisningsforløb. Den teoretiske baggrund er Prof. A. Druins teorier om børn/unge, som ligeværdige designpartnere. Teorierne er ikke tidligere testet til udvikling af undervisning. Elever på forskellige klassetrin, fra både folkeskole og gymnasium, skal i samarbejde med undervisere udvikle nye undervisningsforløb i henhold til lærerplaner og Fælles Mål. Både resultater og metode bliver nyskabende.
420.000 kr.
Bilag
Ideen (pdf)
Undervisningsforløb (pdf)
Et typisk dagsforløb (pdf)

Danmarks Tekniske Museum
”Robotterne kommer! workshops i robotteknologi”
Danmarks Tekniske Museum gennemfører i foråret 2014 en række workshops for et udvalgt hold af elever fra HTX og STX.  Slutmålene for projektet er, at eleverne gennem disse workshops er blevet ”klædt på” til at kunne designe en robot til selve udstillingen ”Robotterne kommer!” Ydermere skal de varetage undervisning af elever fra grundskolen i forbindelse med de aktiviteter som Skoletjenesten arrangerer i forbindelse med Naturvidenskabsfestivalen.
165.000 kr.
Læs om erfaringerne fra projekter her (pdf)
Bilag
Rapport (pdf)

Gammel Estrup Jyllands Herregårdsmuseum
”Dannelsesspejlet – Museet som inkluderende, engagerende og dannende instans”
Udvikling af sammenhængende og længerevarende forløb, der understøtter børns identitetsdannelse og kulturelle referencerammer. Gennem story telling og performance, der tager afsæt i barndommen og børns vilkår i landbosamfundet mellem 1700 og 1900, italesættes landbosamfundets skiftende dannelsesidealer og -krav i perioden. De sammenhængende forløb styrker børnenes fortrolighed med kulturinstitutioner og forbedrer deres forståelse for de kulturelle koder og fællesskab, der her konstitueres.
300.000 kr.

Heart Herning Kunstmuseum
”På sporet af kunsten - aktiv kunstoplevelse i Birk”
Projektet har til formål via et tabletprodukt at gøre Birk Centerpark til et attraktivt læringsrum, hvor fysisk aktivitet og læring går hånd i hånd. Dette skal muliggøres ved at etablere en digital ”Discovery–sti”, der medtænker de fysiske rammer og etablering af playspots. Undervisningstilbuddet kombinerer fysisk og intellektuel udfoldelse og motiverer derved målgruppen til at interagere med de mange offentlige værker i Birk.
500.000 kr.

Industrimuseet Horsens
”Maden i den gale hals! Samarbejde om fremmedsprogsundervisning i Horsens, kultur på tværs”
Inspirationen til projektet er, ud over fast kontinuerligt samarbejde, hentet fra et ”Besøg danskere i deres hjem” som studenterpræsten har taget initiativ til for VIAs studerende, således de kan komme mere på højde med dansk kultur. Ansøger har fra sine to unge, en italiensk mand og en ung kvinde fra Rumænien, hørt, at på sprogskolen lærer man ikke andet end at tælle til 10 eller at de studerende ikke taler dansk nok.
270.000 kr.

KUNSTEN
”KUNSTEN on the move - mobilt undervisningstilbud”
KUNSTEN on the move er et mobilt undervisningstilbud, der består i 4 - 5 tematisk tilrettelagte mobile kunstkufferter med originale værker fra museets samling, et medfølgende undervisningsmateriale, og et dialogbaseret undervisningsforløb som gennemføres i 2014 og 2015 med besøg på alle skoler i Aalborg Kommune, samt efterfølgende implementering på det genåbnede museum. Materialet og tiltaget skal udvikles sammen med lærerne selv, og vil kunne anvendes i en eventuel helhedsskole. 
443.500 kr.
Rapport

Københavns Museum
”Movements of Love”
Gennem en forankring af kropslige læreprocesser - og danseworkshops - forholder unge med særlige behov sig til Kierkegaards kærlighedsbegreber og deres egen identitetsdannelse. Projektet fører udforsker endvidere begrebet selvrefleksion (i forlængelse af medborgerskabsprojektets 2 fase) og undersøger hvordan krop og selvrefleksion forholder sig til hinanden.
342.000 kr.
Rapport (pdf)

Københavns Museum
”GROWFLOW”
Fra april til oktober 2014 arbejder uddannelsesinstitutioner, bosteder og museum sammen om skabe en urban have på museets udendørsareal. Haven danner rum for uv, aktivering og samtaler mellem brugerne på tværs af grupper som sjældent interagerer.
413.375 kr.
Rapport (pdf)

Louisiana
”Brug Kunsten”
Projektet ønsker at inspirere gymnasielærere til at inddrage kunsten på tværs af fagene. Dels gennem gratis seminarier og workshops på museet, hvor kunstnere, gymnasielærere og kunstformidlere mødes, dels gennem tæt samarbejde med TATE og Globale Gymnasier omkring udviklingen af et digitalt arkiv med konkrete ideer til at bruge kunsten på tværs af fag samt etableringen af et netværk til udveksling af ideer og erfaringer via de sociale medier.
200.000 kr.

Museum Vestsjælland
”Museum på tværs - mobil læring”
Modelforsøg i region Midt- og Vestsjælland der gennem et tværgående undervisnings- og formidlingsteam i Museum Vestsjælland, strategiske partnerskaber og en kulturbus bygger bro mellem kulturinstitutioner og undervisningssektoren. Projektet gør kulturarven og kunsten mere synlig og tilgængelig og er med til at skabe en lokalforankring og sammenhæng mellem museer og uddannelsesinstitutioner i et stort geografisk område.
500.000 kr.

Museet for Samtidskunst
”Samtidskunst som en læringsressource i gymnasiet – Et samarbejde på tværs af kunstmuseerne og gymnasierne”
Udviklingsprojektet Samtidskunst som læringsressource i gymnasiet er et regionalt partnerskab mellem Museet for Samtidskunst, Sorø Kunstmuseum samt to gymnasier; Roskilde Gymnasium og Sorø Akademi. Projektet skal aktivt drage fordel af synergien mellem gymnasierne og museerne med henblik på fagligheder og metodikker. Målet er i fællesskab at udvikle undervisningsforløb og undervisningsmateriale, der understøtter Ny skriftlighed, AT og Innovation i gymnasiet, og som tager afsæt i samtidskunst.
350.000 kr.
Læs om erfaringerne fra projektet her (pdf)
Bilag
Rapport (pdf)
Model 1 (pdf)
Samtidskunst og at/innovation (pdf)
Samtidskunst og nyskriftlighed (pdf)

Museum Østjylland
”Opdag Oldtiden”
Opdag Oldtiden ønsker at eksperimentere og søge nye veje for digitale og virtuelle læringsforløb til skolerne i museets fysiske rammer. Forløbene indeholder digitale løsninger, der afvikles i museets multimediale rum Tidshjulet, samtidig med de kobler sig op på museets udstillinger og genstande. Forløbene integrerer og supplerer museets ny-udviklede e-læringportal Møde med oldtiden. Didaktisk tager projektet afsæt i en inkluderende didaktik baseret på innovation og entreprenørskab.
379.600 kr.

Naturhistorisk Museum
”Havet og mennesket”
Hovedformålet er gennem brugerdrevet engagement at udvikle tværfaglige lærermidler til alle grundskolens niveauer. Der udvikles moduler bestående af online materialer – ”vidensbanker” med billed- og tekstsamlinger samt inspirationsark til udvalgte steder – og desuden materialesamlinger og forløb på museerne. Disse kan kombineres i forhold til slutbrugerens mål og vinkel på emnet og gennem forskellige læringsstrategier anspore elever til selv at indsamle viden og fortolke den.
435.000 kr.
Læs om erfaringerne fra projektet her (pdf)
Bilag
Rapport (pdf)

Skanderborg Museum
”Museum+skole+læreruddannelse”
Gennem samarbejde med folkeskole og læreruddannelse skal museet som læringsrum indgå i læreruddannelsen ved, at studerende i et praktikforløb på en praktikskole benytter et af museets undervisningsforløb med deres praktikklasse. De studerende lærer at bruge museet og, at de studerende lærer ved at bruge museet. Museet styrker samarbejde, dialog og videndeling omkring museumsdidaktik og fagdidaktik med skole og seminarium. De studerende udvikler deres undervisningskompetencer.
172.700 kr.

Statens Forsvarshistoriske Museum
”POP-UP 1864: Unge fortolker krig”
POP-UP 1864 er et tværfagligt undervisningstilbud om Krigen 1864 til ungdomsuddannelser og udskoling i hele landet. Projektet udvikles med tre museer, 10 brugerklasser og international sparring. Eleverne fortolker krigen i et nutidsperspektiv gennem æstetiske produktioner, der indgår som del af museets særudstilling. Målet er at give elever en stemme i debatten om krig, national identitet og kollektiv erindring. Projektet er samtidig første skridt i kvalificeringen af museets læringspotentialer.
499.500 kr.
Læs om erfaringerne fra projektet her (pdf)

Statens Museum for Kunst
”Velkomstpakke til sprogskolerne – Udvidelse med forskning, kunstnersamarbejde, videndeling og nye brugerperspektiver”
Målet er at udvikle et stærkt uv-koncept i tæt partnerskab ml museer og sprogskoler og udvide ”Velkomstpakker til sprogskoler” (J.nr. 2012-7.42.04-0026). På baggrund af nye erfaringer fra sprogskolesamarbejde på Sorø Kunstmuseum vil vi kvalificere projektet gennem tilkøb af international følgeforskning, samarbejde med kunstner med indsigt i sproglige/identitetsskabende processer og videndeling i internationalt seminar. Målgruppen udvides til at inkludere kursister på dansk, niveau 1.
150.000 kr.
Læs om erfaringerne fra projekter her (pdf)
Bilag
Rapport (pdf)
Bilag 1 (pdf)

Storm P.- Museet
”SLIP TALEBOBLEN LØS! - et undervisningsmateriale om tegneserier lavet af unge og henvendt til unge”
Et tværfagligt projekt som skal udmunde i et nyt undervisningsmateriale baseret på museets tegneseriesamling. Materialets overordnede form og idé skal være skabt af unge og være henvendt til unge. Slutproduktet er målrettet primært læsesvage unge og udnytter tegneseriemediets unikke kvaliteter til at ramme netop denne målgruppe.
580.000 kr.

Thorvaldsens Museum
”Velkomstpakke til sprogskolerne – Udvidelse med forskning, kunstnersamarbejde, videndeling og nye brugerperspektiver”
Målet er at udvikle et stærkt uv-koncept i tæt partnerskab ml museer og sprogskoler og udvide ”Velkomstpakker til sprogskoler” (J.nr. 2012-7.42.04-0028). På baggrund af nye erfaringer fra sprogskolesamarbejde på Sorø Kunstmuseum vil vi kvalificere projektet gennem tilkøb af international følgeforskning, samarbejde med kunstner med indsigt i sproglige/identitetsskabende processer og videndeling i internationalt seminar. Målgruppen udvides til at inkludere kursister på dansk, niveau 1.
173.000 kr.

Vestsjællands Kunstmuseum
”Kunsten at lære sprog - en digital netværksportal målrettet danske museer og sprogcentre”
Projektet er et tværinstitutionelt – og tværregionalt samarbejde mellem museer og sprogcentrene, som har til formål at styrke og udvide samarbejdet mellem landets sprogcentre og de danske museer. Gennem et samarbejde på tværs af de kunst- og kulturhistoriske fagområder udvikles en digital netværksplatform, som muliggør, styrker og understøtter sprogskolernes bekendtgørelse om danskuddannelse til voksne udlændinge med fokus på de kulturelle og historiske læringsmål.
413.000 kr.

Pulje 3 Forskning i formidling

Københavns Museum
”Komparativ undersøgelse af brugerrespons på migrationsudstillinger i København og Montreal”
Projektet er en komparativ undersøgelse af brugernes respons på to migrationsudstillinger – henholdsvis The Scots: Dyed-in-the-Wool Montrealers (Les Écossais - des Montréalais pure laine), der blev vist på McCord-museet i 2003-2004 og udstillingen At blive københavner, der åbnede på Københavns Museum i 2010 og fortsat vises.
247.000

Odense Bys Museer
”Mediemuseet 3.0 – et laboratorium for formidling den digitale mediehistorie”
Projektet har fokus på at udvikle Mediemuseets potentiale som socialt læringsrum, herunder museets rolle som facilitator og stille skarpt på, hvordan vi bedst kan skabe gode rammer for vores brugere og os selv OG samtidig samle viden sammen, så alle involverede parter er i en kontinuerlig udviklingsproces. De kvalitative undersøgelse og analyser skal afdække projektets læringsresultater og skal fungere som en del af den samlede evaluering.
102.000

Storm P.- Museet
”Jeg har intet imod at være alene, - bare jeg ikke havde mig selv at trækkes med - Flue. Storm P. - Kunst og humor som vej ud af sårbare ældres isolation”
Tværfagligt forskningsprojekt i relation til et inklusionsprojekt, hvor ensomme ældre skaber erindringsmateriale på Storm P. Museet. (Forskningen er knyttet til projekt beskrevet i ansøgning til pulje 1.) Forskerne vil undersøge det museologiske arbejde, i form af et kvantitativt og et kvalitativt studie. Målet er at undersøge, hvordan disse områder sammen kan skabe viden om ensomme ældre borgeres livskvalitet og museets potentiale for inklusion og formidle denne viden i forsknings artikler.
527.000

Pulje 4 Brugerundersøgelser

Arken Museum for Moderne Kunst
”Hvordan kunstmuseet kan blive relevant for segmentet moderne individorienteret”
Konkret vil dette projekts brugerundersøgelse tage afsæt i slutbrugernes oplevelse af museumsbesøget i ”Kurser i Kreativ Innovation” (søgt gennem pulje 2). Projektet ønsker gennem komplementerende undersøgelsesmetoder at kortlægge andelen af segmentet Moderne Individorienterede brugere og deres tilfredshed med museumsoplevelsen.
280.000

Kroppedal, Museum for Astronomi. Nyere tid. Arkæologi
”Kender du museet rundt om hjørnet”
Kroppedal Museum har formidlingsansvar for et meget stort område på Vestegnen. Derfor flytter vi formidlingsinitiativer ud, hvor borgerne bor og færdes, til glæde for både eksisterende og nye brugergrupper i lokalområdet, herunder også ressourcesvage grupper. Qua den decentraliserede formidlingsstrategi, har vi imidlertid behov for en klar overordnet fortælling om Kroppedal Museum. En kvalitativ brugerundersøgelse skal støtte vores bestræbelser mod at skabe et stærkt overordnet billede af museet.
235.000

KØS
”Brugerne og monumenterne i det offentlige rum”
KØS ansøger om midler til at gennemføre en undersøgelse af, hvorledes borgerne forholder sig til værker i det offentlige rum i Danmark. Det sker i forbindelse med et forskningsbaseret udstillings- og formidlingsprojekt om mindesmærker. Undersøgelsen inddrager subkulturer og nydanskere og supplerer eksisterende brugerundersøgelser ved at give vigtig ny viden om, hvordan brugerne oplever mødet med monumenterne i det offentlige rum i situationer, hvor de ikke nødvendigvis har opsøgt kunsten.
344.500
Læs om erfaringerne fra projektet her (pdf)
Bilag
Rapport (pdf)

Statens Museum for Kunst
”Berigelse af museumsoplevelsen – udvikling af nye værktøjer til oplevelsesdesign”
Hovedformålet med projektet er udviklingen af to nye værktøjer til brug for optimeringen af museumsoplevelsen på alle danske kunstmuseer. Hovedspørgsmålet er: Hvordan bliver vi dygtigere til at berige forskellige brugere? Projektet vil undersøge den samlede museumsoplevelse før, under og efter besøget og dermed supplere Den Nationale Brugerundersøgelse og John Falks studier af brugernes motivationer med en udvidet forståelse af segmenterne i en dansk kontekst.
500.000

Trapholt kunstmuseet
”Ta’ på Trapholt – ungdomsliv og provinsmuseum”
Få unge i Kolding besøger kunstmuseet Trapholt til trods for at Kolding er en studieby i vækst. Hvordan kan Trapholt udarbejde en ungestrategi, der sætter Trapholts genstandsfelt i spil, tager højde for, at Kolding er en provinsby med en kreativ profil, og løfter den udfordring, at Trapholt ligger udenfor Kolding centrum? En dybdegående kvalitativ undersøgelse om unge koldingenseres kulturforbrug og –identitet skal hjælpe Trapholt med at lave en brugerinvolverende ungestrategi.
300.000
Læs om erfaringerne fra projektet (pdf)
Bilag
Rapport (pdf)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opdateret 09. juni 2020