Vejledning til udskillelse

Hvis et statsligt eller statsanerkendt museum ønsker at udskille genstande m.v. fra samlingerne, skal det ske efter museumslovens regler. Find vejledning om udskillelse her.

Vejledning til ansøgning om tilladelse til udskillelse fra statslige og statsanerkendte museumssamlinger

De statsanerkendte museer kan – uden ansøgning – udskille genstande, kunstværker og anden dokumentation fra samlingerne ved at overdrage dem til et andet statsligt eller statsanerkendt museum, som vil optage dem i sin samling.

De statsanerkendte museer må ikke udskille genstande, kunstværker og anden dokumentation fra samlingerne til andre end statslige og statsanerkendte museer, medmindre kulturministeren giver tilladelse hertil (museumsloven § 14, stk. 1, nr. 8).

De statslige museer kan i særlige tilfælde efter godkendelse af kulturministeren udskille genstande, kunstværker og anden dokumentation fra samlingerne (museumsloven § 11, stk. 2).

Hvis et statsligt eller statsanerkendt museum ønsker at udskille genstande m.v. fra samlingerne, skal det ske efter museumslovens regler. De statslige museer skal ansøge Kulturministeriet om tilladelse til udskillelse. De statsanerkendte museer ansøger Slots- og Kulturstyrelsen. I begge tilfælde sker der en sagsbehandling i Slots- og Kulturstyrelsen – for så vidt angår de statslige museer i form af en indstilling til Kulturministeriets departement. 

Standardsagsforløb ved ansøgning om udskillelse af genstande fra statsanerkendte museers samlinger

1. Før museet ansøger Slots- og Kulturstyrelsen om tilladelse til at udskille en genstand/kunstværk/dokumentation (herefter benævnt genstand), skal museet tilbyde relevante statslige og statsanerkendte museer at optage genstanden i deres samling.

Ønsker et statsligt eller statsanerkendt museum at optage genstanden i sin samling, kan museet overdrage genstanden til dette museum uden ansøgning herom. Der skal dog i museets arkiv ligge dokumentation for, at genstanden er udskilt til andet museums samling. Ejerskiftet skal desuden reflekteres i de centrale kulturarvsregistre.

2. Hvis ingen statslige eller statsanerkendte museer ønsker at optage genstanden i deres samling, skal museet undersøge, om giver (hvis der er en sådan) ønsker genstanden retur. 

3. Museet ansøger derefter Slots- og Kulturstyrelsen om tilladelse til udskillelse fra samlingen. Ansøgningen skal motiveres, og skal indeholde oplysninger om, hvilke statslige og statsanerkendte museer genstanden er blevet tilbudt. Ansøgningen skal desuden for hver genstand oplyse om:

  • Museumsnummer
  • Genstandsbetegnelse 
  • Oplysning om proveniens 
  • Fotografi eller kopi af registreringskort med foto
  • Begrundelse for ønsket om udskillelse
  • Metode for udskillelse (f.eks. returnering til giver, formidlingsformål, kassation)

Oplysning om proveniens og det medsendte foto har til formål at støtte identifikationen af genstanden ved behandlingen af ansøgningen. I nogle tilfælde kan dette formål opfyldes på anden måde.   

Begrundelsen for ønsker om udskillelse kan for eksempel være, at genstanden mangler forbindelse til ansvarsområdet, at oplysninger om genstanden er mangelfulde, at der findes tilsvarende genstande med større forsknings- og/eller formidlingsmæssig værdi i museets egen samling eller i et andet statsligt eller statsanerkendt museum, eller at omkostningerne til konservering ikke står i rimeligt forhold til genstandens forsknings- og/eller formidlingsmæssige værdi.

Oplysning om udskillelsesmetoden tjener statistiske formål, og indgår ikke som et parameter i behandlingen af ansøgningen. I vurderingen af ansøgningen forholder styrelsen sig alene til om genstanden fortsat skal være omfattet af museumsloven. Hvad der skal ske med en genstand, når den er udskilt fra samlingen (og dermed fra museumsloven), beslutter museet selv. 

Se her, hvordan en genstandsliste kan udformes.

Læs artikel om Nationalmuseets udskillelsesproces på Frilandsmuseet.

Museets ansøgning om tilladelse til udskillelse fra samlingen skal underskrives af museets leder.

Ansøgningen sendes til Slots- og Kulturstyrelsen. I behandlingen af sagen kan styrelsen indhente supplerende oplysninger hos ansøger, i andre museer og eventuelt hos andre særligt sagkyndige.      

Vurderer Slots- og Kulturstyrelsen, at ansøgningen ikke eller kun delvist kan imødekommes, gives klagevejledning i relation til afslaget.

Opdateret 02. juni 2021