Statsanerkendte museers budgetindberetning

Statsanerkendte museer skal indsende budgetskema til Slots- og Kulturstyrelsen inden den 1. november året før budgetåret. Kommunale museer skal indsende budgetskemaet inden budgetårets begyndelse.

I de tilfælde hvor Slots- og Kulturstyrelsen ikke er den økonomisk tilsynsførende myndighed, skal de statsanerkendte museer alene indsende budgetskema. Styrelsen kan dog bede museet indsende det fulde budget, hvis der er behov for det på grund af for eksempel forberedelse til en kvalitetsvurdering.

I de tilfælde hvor Slots- og Kulturstyrelsen er den økonomisk tilsynsførende myndighed, skal museerne i forbindelse med indsendelsen af budgetskemaet bilægge det fulde budget med tilhørende budgetkommentarer. Budgettet skal være godkendt af den samlede bestyrelse, eller det skal på anden vis dokumenteres, at det indsendte budget er godkendt af museets bestyrelse. Hvis bestyrelsen godkender væsentlige budgetændringer, skal museet hurtigst muligt indsende det reviderede budget til Slots- og Kulturstyrelsen med henblik på godkendelse.

Budgetoplysninger skal indberettes med Slots- og Kulturstyrelsens elektroniske indberetningsskema. 

Den tilsynsførende myndighed skal orientere andre offentlige tilskudsydere om godkendelse af museets budget inden budgetårets begyndelse. 

Opdateret 26. marts 2024