Museernes opgaver og drift

Museerne varetager en række basisopgaver om indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling. På disse sider bliver museumsfaglige, praktiske og økonomiske aspekter af museernes virke og drift beskrevet. Beskrivelserne bliver suppleret med vejledninger og rådgivning om specifikke emner.
Museerne varetager en række basisopgaver om indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling. Foto: Skagens Museum
Foto af kvinde der konservere et maleri

Gennem de indbyrdes forbundne opgaver indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling skal museerne i et lokalt, nationalt og globalt perspektiv aktualisere viden om kultur- og naturarv og gøre denne tilgængelig og vedkommende, samt udvikle anvendelse og betydning af kultur- og naturarv for borgere og samfund og sikre kultur- og naturarv for fremtidens anvendelse.

Indsamling

Museerne indsamler genstande og værker, som museerne tillægger betydning. Det sker i forbindelse med undersøgelser og forskning i særlige emner eller temaer. Ofte får museerne tilbudt genstande og værker af privatpersoner. Museerne vurderer i så fald om genstandene og værkerne har betydning og kan supplere de bestående samlinger. De to indsamlingsmåder kaldes aktiv og passiv indsamling.  

Registrering

Når genstande og værker indgår i museernes samlinger, skal de registreres. Registreringen omfatter, ud over en beskrivelse af genstanden, også de oplysninger, der knytter sig til genstanden – dens proveniens. Registreringen indberettes til ”Museernes Samlinger” eller ”Kunstindeks Danmark”. Det er de fælles databaser for alle landets museer.     

Bevaring

Kulturhistoriske genstande vil altid bære præg af slid og ælde. Kunstværker er ofte udført i materialer med ringe holdbarhed. En restaurering eller konservering er derfor nødvendig for at genstandene og værkerne kan bevares. Hvor de ikke umiddelbart kan indgå i museernes udstillinger, stilles de på magasin. Flere museer er gået sammen om nye fællesmagasiner, som sikrer gode opbevaringsforhold.

Forskning

Museernes forskning skal tilføre ny viden. Om genstandene og værkerne i museernes samlinger og om deres betydning set med nutidens øjne. Men forskningen er i lige så høj grad rettet mod fænomener, tilstande og forandringer ude i samfundet. Resultaterne af forskningen danner fundament for museernes indsamling og formidling.

Formidling

Museerne omsætter deres viden og samlinger i udstillinger, publikationer og undervisningstilbud. Mange museer har på deres hjemmeside introduktioner til udstillinger og undervisningsmateriale til skolebrug. Der er tradition for, at museerne stiller deres faglige viden til rådighed for alle, som henvender sig. Museerne er en vidensbank. 

Samarbejde med planmyndighederne

De kulturhistoriske museer samarbejder med de kommunale planmyndigheder. Planmyndighederne skal underrette museerne om planforslag og om bygge- og nedrivningstilladelser. Museerne rådgiver planlægningsmyndigheden om sikring af væsentlige bevaringsværdier. Hvor dette ikke er muligt, dokumenterer museerne forholdene.

 

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)