Museumsloven

Museumsloven fastlægger rammer og vilkår for de museer, der modtager statslige driftsbevillinger og tilskud, og beskriver museernes lovpligtige opgaver.

Bekendtgørelser i relation til museumsloven

Der findes to bekendtgørelser i relation til museumsloven. Det drejer sig om hhv. bekendtgørelse om museer mv. og bekendtgørelse om rådgivning af Slots- og Kulturstyrelsen på museumsområdet.

En bekendtgørelse kan udstedes, når der i loven er givet bemyndigelse til, at ministeren kan fastsætte nærmere regler. En bekendtgørelse indeholder derfor regler, som uddyber konkrete bestemmelser i loven.

Bekendtgørelse om museer mv.

Bekendtgørelse om museer mv. fastsætter nærmere regler for bl.a. museernes opgaver, driftstilskud, budget, regnskab og revision. Bekendtgørelsen er senest ændret i 2013 som følge af ændringerne i museumsloven fra 2012.

Bekendtgørelsen om rådgivning af Kulturstyrelsen på museumsområdet

Bekendtgørelsen om rådgivning af Kulturstyrelsen på museumsområdet fra 2013 fastsætter regler for nedsættelse af rådgivende udvalg på museumsområdet.

Opdateret 15. juli 2019