Centralbiblioteker

Centralbiblioteksstrukturen, hvor staten finansierer en overbygning for de kommunale folkebiblioteker, er unik i både det danske og internationale kulturlandskab.

Der er seks centralbiblioteker: Aalborg, Herning, Vejle, Odense, Roskilde og Gentofte.

Ny rammeaftale 2021-2024

Slots- og Kulturstyrelsen og centralbibliotekerne har netop underskrevet rammeaftale for perioden 2021 til 2024.  Fra 2021 bliver der i centralbibliotekernes rammeaftale sat fokus på to kerneopgaver:

  • At sikre fri og lige adgang til viden via materialeoverbygning.
  • At sikre udrulning af nationale kulturpolitiske indsatser gennem udvikling og implementering af temaspor, der prioriteres af kulturministeren for to år ad gangen.

I første periode af rammeaftalens løbetid arbejder centralbibliotekerne med følgende tre temaspor:

  • Glæden ved sprog, litteratur og læsning
  • Kultur for alle
  • Borgeren i den digitale transformation

Gennem de to kerneopgaver, materialeoverbygningen og temaspor, arbejder centralbibliotekerne for at styrke samarbejdet mellem folkebibliotekerne og samarbejdet i bibliotekssektoren.

Læs mere i nyheden om nye rammeaftaler

Læs mere om temasporene i Kulturministeriets pressemeddelelse

Gældende rammeaftaler 2016-2020

I de rammeaftaler der gælder året 2020 ud, er der tre kerneopgaver for centralbibliotekerne:

  • at skabe en relevant, effektiv og tidssvarende materialeoverbygning
  • at levere aktuelle kompetenceudviklingstilbud af høj kvalitet, der er med til at bære fællestræk for folkebiblioteksudviklingen frem i hele landet
  • at sætte kræfter ind på at understøtte initiativer i folkebibliotekerne og skabe sammenhæng bibliotekerne imellem gennem koordinering, facilitering og faglig sparring.

Om Centralbiblioteksstrukturen

Slots- og Kulturstyrelsen har via en særlig finanslovsbevilling ansvaret for at sikre driften af centralbiblioteksfunktionen for de kommunale folkebiblioteker. Funktionen varetages af seks folkebiblioteker, der med statslige tilskud samtidig virker som centralbibliotek. Det er bibliotekerne i Aalborg, Herning, Vejle, Odense, Roskilde og Gentofte Kommune, der varetager funktionen. Disse centralbiblioteker betjener folkebibliotekerne i 6 regioner, der følger regionsstrukturen bortset fra, at region Syddanmark er delt mellem Vejle og Odense.

Du kan se et danmarkskort med inddelingen i centralbiblioteks-regioner her.

Centralbibliotekernes opgaver

De seks centralbiblioteker sørger igennem materialeoverbygningen for, at indkøbe, formidle og vedligeholde en overbygningssamling af fysiske og digitale materialer, som ligger uden for, hvad man kan forvente, at de enkelte folkebiblioteker indkøber. Overbygningsmaterialerne som eksempelvis udgøres af smal skøn- eller faglitteratur stilles til rådighed for folkebibliotekerne og derigennem borgerne.

Videre udbyder centralbibliotekerne i den nuværende rammeaftaleperiode kompetenceudviklingsforløb for folkebibliotekerne, der via de nationale strategier sigter mod målrettet og aktuel biblioteksbetjening af borgerne. De tilbyder også faglig rådgivning til og koordinering mellem bibliotekerne, hvilket er med til at styrke det samarbejdende biblioteksvæsen i Danmark.

Centralbibliotekerne er gennem disse opgaver med til at understøtte og udvikle det danske folkebiblioteksvæsen og er en veludbygget kanal for udbredelse af nationale biblioteksstrategier og kulturpolitikken på biblioteksområdet.

Samarbejdet reguleres i 4-årige rammeaftaler, som indgås med Slots- og Kulturstyrelsen. Se rammeaftalerne for 2016-2020 og den nye rammeaftale for 2021-2024 i højremargenen.

Opdateret 26. august 2021

Kontakt

Har du spørgsmål om biblioteksområdet? Så kan du henvende dig til os her.

Link til centralbibliotekerne

Centralbibliotekerne formidler deres CB-aktiviteter via et fælles site: centralbibliotek.dk

Rammeaftale 2021-2024

Se centralbibliotekernes fælles rammeaftale for 2021-2024:

Rammeaftaler 2016-2019

Se rammeaftalerne for 2016-2019:

De enkelte CB'ers strategier for arbejdet 2016-2019 findes på centralbibliotek.dk

Lovgrundlag og bevilling

Centralbiblioteksvirksomheden har hjemmel i Bibliotekslovens §§ 9- 12.

Jvf. § 12 afholder Staten udgiften til centralbiblioteksvirksomheden. Bevillingen fastsættes på de årlige finanslove.