Styrelsen giver dispensation til ændringer på Nyborg Slot

  Slots- og Kulturstyrelsens Center for Kulturarv har netop truffet en delafgørelse i forbindelse med projekt ”Nyborg Slot – levende kulturarv”.
  Kongefløjen på Nyborg Slot bliver lige nu restaureret. Foto: Thomas Rahbek.
  Foto af Kongefløjen på Nyborg Slot, der er pakket ind i stilladser og plastic.

  I forbindelse med det igangværende Nyborg Slot-projekt har Slots- og Kulturstyrelsens Center for Kulturarvs fortidsmindeenhed netop truffet en delafgørelse.

  Center for Kulturarv har meddelt dispensation til de ansøgte ændringer på fortidsmindet, og afgørelsen er truffet i henhold til museumslovens § 29 j, stk. 1, jf. § 29 e, stk. 1. Delafgørelsen vedrører etablering af terrændæk og ledningsføring i 1. stokværk på Kongefløjen, som er vestfløjen på Nyborg Slot.

  Hvis man ønsker at klage

  Slots- og Kulturstyrelsens afgørelse (efter museumslovens § 29 j, stk. 1) kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. museumslovens § 29 t, stk. 2, 2. pkt., og § 12, stk. 1 og 2, i delegationsbekendtgørelsen.

  Klagefristen er fire uger fra meddelelsen af afgørelsen.

  Hvem kan klage?

  Afgørelsen kan påklages af organisationer og foreninger, der er klageberettigede.

  Ifølge museumslovens § 29 u, stk. 1, er følgende klageberettigede i forhold til styrelsens afgørelser om dispensation til ændringen i tilstanden af fortidsminder:

  1. Adressaten for afgørelsen
  2. Ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører
  3. Offentlige myndigheder
  4. Lokale foreninger og organisationer, som har væsentlig interesse i afgørelsen
  5. Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø og
  6. Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

  I forlængelse af ovenstående bemærkes, at det i forbindelse med en eventuel klage efter museumslovens § 29 u, stk. 1, nr. 5, vil være Miljø- og Fødevareklagenævnet, som tager stilling til, hvorvidt klager er klageberettiget.

  Læs  brev om afgørelsen (pdf)

  Læs bilag til afgørelsen (pdf)

  Yderligere oplysninger:
  Specialkonsulent Marianne Rasmussen Lindegaard, Slots- og Kulturstyrelsen, Center for Kulturarv, tlf.: 33 74 51 35, mrl@remove-this.slks.dk
  Slots- og Kulturstyrelsens pressetelefon: 22 61 19 95 

  Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

  Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

  På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

  (dialogboks slutter)