Program for netværksmøde 8. april 2021

Hvornår:
8. april 2021

Hvor:
Microsoft Teams
Tilmelding nødvendig
 
Tidspunkt:
9.00-12.00

Transformation og genanvendelse af industri- og havneområder

”Der er altid liv på en havn”, sagde man tidligere. Det gælder ikke nødvendigvis i dag. I de senere år har de traditionelle havne mistet deres funktion, og fabrikker, skibsværfter og andre industrielle monumenter er blevet utidssvarende og står funktionstømte. Langs havnefronter verden over er der derfor gennemført omdannelse af tidligere industri- og pakhusområder, hvorved der frigives attraktive og centralt beliggende byområder til nye formål. I omdannelsen af disse områder spiller kystsikringen ofte en afgørende rolle. Hvordan balancerer man hensynet til kystsikring i forhold til bevaringen af kulturarven? Hvordan kan kulturarven bidrage aktivt til udvikling af de mange havne?

Program


 

08:45-09:00 - Check-in på Microsoft Teams

Du får tilsendt link til mødet efter tilmelding og før mødet begynder

09:00-09:10 - Velkomst og introduktion

v. netværksleder Ida Christoffersen, BARK Rådgivning og projektleder Mikala Kloppenborg, Slots- og Kulturstyrelsen

09:10-09:45 - Stålsat By – Tydeliggørelse af Frederiksværks industrilandskab, med et fortidsminde som makker

v. Charlotte Scheel, Specialkonsulent, Halsnæs Kommune.
Frederiksværk har 250 års stolt militær- og industrihistorie. Byen ligger mellem Arresø og Roskilde Fjord, og opstod i starten af 1700-tallet, da man ønskede at udnytte vandkraften til industriproduktion af kanoner og krudt og frem til 1970’erne var der stadig produktion midt i byen. Frederiksværks Stålsatte Kulturarv var allerede fra kommunesammenlægningen et strategisk spor for byrådet. Politisk vilje, et 15-årigt samarbejde mellem planlæggere og museum og et fantastisk afsæt i vinderprojektet fra byrumskonkurrencen ”Stålsatte Byrum” i 2013-14 v. SLETH og Erik Brandt Dam bærer nu frugt i gadebilledet, med fysiske omdannelser i Frederiksværk for op imod 50. mio. kr. På netværksmødet hører vi om, hvordan vinderforslaget ’Landskab, værk & by’ fra 2014 implementeres og anvendes i praksis i Halsnæs Kommunes fortsatte udvikling af Frederiksværk.

09:45-10:20 - ’Spritten’ – transformation af et hovedværk i dansk fabriksarkitektur

v. Thomas Birket-Smith, Arkitekt, Aalborg Kommune
I 1931 byggede De Danske Spritfabrikker et stort fabriksanlæg i den vestlige del af Aalborg ned til Limfjorden. Fabrikken blev tegnet af arkitekt Alfred Cock-Clausen og anses i dag af Slots- og Kulturstyrelsen for at være et hovedværk i dansk fabriksarkitektur og anlæggets bygninger blev derfor fredet i 2015 samme år som produktionen helt stoppede. Det ikoniske industrianlæg skal transformeres til et nyt bykvarter med fokus på kunst og industriel kulturarv. Samtidig er der tale om ældre bygninger som ligge tæt på fjorden og er udsat for oversvømmelser.

Aalborg Kommune vil på netværksmødet fortælle om de metoder og foranalyser der er udført på ’Spritten’ og om udviklingsprocessen og projektets status netop nu.

10:20-10:30 - Pause

 

 

10:30-11:05 - Havne og maritim kulturarv som katalysator for turisme, bosætning, by- og erhvervsudvikling ved det sydfynske Øhav (Svendborg Kommune)

v. Borgmester Bo Hansen, Svendborg Kommune
De fire kommuner omkring det Sydfynske Øhav - Ærø, Langeland, Faaborg
Midtfyn og Svendborg kommuner - blev i 2008 udpeget i fællesskab som
kulturarvskommune. Borgmester Bo Hansen fortæller på netværksmødet,
hvordan Svendborg Kommune som kulturarvskommune arbejder med den
maritime kulturarv som katalysator for den by- og erhvervsudvikling som
fortsat er i gang på Frederiksø i Svendborg Havn, og løfter sløret for
spændende projekter på havnen, hvor nye investeringer omdanner den
identitetsskabende maritime bygningskulturarv til nye formål.

11:05-11:20 - Netværk i mindre grupper

 

 

11:10-11:50 - Dragør: Nænsom håndtering i en robust kommune

v. Hanna Rehling, Chefkonsulent og Projektleder for Den robuste kystkommune og Javier Corvalán, Planchef, Center for Plan, Teknik og Erhverv.
Hvis en 100 års-hændelse rammer Dragør, vil 40 % af alle matrikler blive berørt. Byen har havvand mod tre verdenshjørner og et sårbart kulturmiljø, der skal beskyttes. Med støtte fra Realdania og Miljø- og Fødevareministeriet har Dragør Kommune igangsat arbejdet med en fysisk - strategisk udviklingsplan for "Den robuste kystkommune", hvor målet er at kunne tilpasse kystbeskyttelsen af Dragør til fremtidens klima.

Dragør Kommune fortæller om deres forarbejde og input til konkurrenceprogrammet, hvor temaet: Håndtering af oversvømmelsesrisikoen i byområder med bygningsarv og kulturhistorie, der er et af konkurrencens fire hovedtemaer. Tre rådgiverteams er med i den aktuelle parallelkonkurrence og som afgøres i foråret 2021, hvor en vinder forventes offentliggjort.

11:50-12:00 - Afrunding og tak for i dag

v. netværksleder Ida Christoffersen, BARK Rådgivning og projektleder Mikala Kloppenborg, Slots- og Kulturstyrelsen

Opdateret 09. september 2021