Q&A til Pulje til kultur-, idræts- og foreningsaktiviteter til sårbare, udsatte og ældre under corona-krisen. Større projekter på 51.000-2.000.000 kr.

Hvor kan vi henvende os, hvis vi har spørgsmål til puljen?

Vi anbefaler, at I læser denne Q&A grundigt. Hvis I ikke finder svaret på jeres spørgsmål her, så kan I kontakte vores COVID19-hotline pr. mail på corona@remove-this.kum.dk eller på tlf. nr. 33 74 50 00. 

Hvordan ansøger vi?

Klik på den røde bjælke, hvor der står ANSØG nederst på siden om den pulje, I ønsker at søge. Her finder I ansøgningsskemaet og budget- og projektbeskrivelsesskabeloner samt skabeloner til samarbejdsaftaler, som skal vedhæftes i PDF-version til ansøgningsskemaet. I skal anvende Slots- og Kulturstyrelsen budget- og projektbeskrivelsesskabeloner samt skabeloner til samarbejdsaftaler, ellers får I et administrativt afslag på jeres ansøgning.

Baggrund

Hvad er baggrunden for puljen?

Den aktuelle situation med corona indebærer ekstra udfordringer for sårbare, udsatte og ældre borgere på grund af social isolation og forandringer i hverdagen. Corona-krisen har for mange medført ensomhed og mistrivsel. Samtidig kan mange af disse borgere kun i begrænset omfang få gavn af den gradvise genåbning af samfundet, fordi en stor del af dem fortsat er sårbare over for smitte og smittespredning. Puljen skal være med til at skabe livskvalitet og samvær samt genoprette sårbare, udsatte og ældre borgeres deltagelse i lokale kultur-, idræts- og foreningsaktiviteter i 2020.

Definitioner

Hvordan definerer I kultur-, idræts- og foreningsområdet?

Kultur-, idræts- og foreningsområdet skal forstås i bred forstand. Der kan søges støtte til lokale aktiviteter og til regionale eller nationale projekter, som udvikler aktiviteter, der bliver afviklet i samarbejde med lokale samarbejdspartnere.

Hvordan definerer I ansøgerkredsen?

Kulturinstitutioner, højskoler, aftenskoler, foreninger og organisationer, der udbyder kultur-, idræts- eller foreningsaktiviteter i samarbejde med sociale aktører og institutioner. Paraplyorganisationer og kommuner kan indgå som en samarbejdspartner på vegne af et større antal sociale aktører og institutioner. Samarbejdspartneren er påkrævet for at sikre projektets relevans for målgruppen, rekruttering af målgruppen og for at sikre kendskab til projektets målgruppe. Ansøger og samarbejdspartner(e) skal begge være nonprofit. 

Hvordan definerer I sociale aktører og institutioner?

Sociale aktører og institutioner er fagprofessionelle eller frivillige aktører og institutioner, der arbejder inden for det sociale område med en eller flere af puljens målgrupper. 

Hvordan definerer I en forening?

En forening er en frivillig sammenslutning af personer eller grupper af personer, som går sammen om et fælles formål. Formålet kan handle om at arbejde for et sæt værdier, at dyrke en aktivitet eller varetage medlemmernes fælles interesser. For at kunne modtage midler fra det offentlige skal foreningen have et cvr. nr. og en Nemkonto. Her skal man opfylde en række krav, som viser, at man formelt er en forening. Der er fem krav, som handler om vedtægter, ledelse, medlemmer, afgrænset økonomi og stiftelsesmøde, som det også er beskrevet i Center for frivilligt socialt arbejdes vejledning.

Læs mere på frivillighed.dk

Hvordan definerer I sårbare og udsatte borgere?

Sårbare og udsatte borgere defineres i puljen som borgere med en livssituation, som er karakteriseret ved at være vanskelig før såvel som under corona-krisen. Det kan f.eks. være borgere, der lever i udsatte og/eller sårbare livssituationer på grund af psykiske, sociale, eller fysiske udfordringer eller handicap. Inden for målgruppen hører også sårbare og udsatte børn og unge. 

Hvordan definerer I ældre borgere?

Ældre defineres i puljen som borgere over 70 år. Puljen er målrettet alle ældre både hjemmeboende og beboere plejehjem eller andre former for institutioner. 

Hvordan definerer I formål, mål og aktiviteter?

Formålet skal redegøre for den overordnede idé med projektet, mens mål og aktiviteterne beskriver de konkrete og målbare handlinger i projektet. Eksempelvis kan et formål være at engagere unge, der oplever ensomhed, i et givent fællesskab. Målet er at skabe et stærkere netværk blandt de unge. Aktiviteterne i netværket er virtuelle fællesspisninger og mentorordninger. 

Økonomi og udbetaling

Må de samlede lønudgifter for alle tilknyttet projektet overstige 34.000 kr. pr. måned?

Ja, det må de godt. Lønudgifterne på 34.000 kr. inkl. alt pr. måned er, hvad I maksimalt kan søge om pr. ansat. Man kan således godt søge om fire x 34.000 inkl. alt pr. måned, fx hvis projektet indebærer fire fuldtidsansatte. Vær opmærksom på at det svarer til en timepris på 212 kr. for deltids- eller fuldtidsansatte projektmedarbejdere/ledere. Hvis timeprisen for deltids- eller fuldtidsansatte i projektet er sat højere end de 212 kr., så skal resten dækkes af anden finansiering eller egenfinansiering. Ved honorar til kunstnere, freelancere eller lignende, der bliver ansat på timebasis i projektet kan timeprisen ligge højere og inkludere forberedelse, udgifter til transport til og fra projektet mv. Det skal fremgå tydeligt af jeres budget, hvordan der aflønnes i projektet ift. timepris. 

Skal vi betale moms af et modtaget tilskud?

Det afhænger af, om I selv kan afløfte moms. Budgetskabelonen skal indeholde de afholdte udgifter. Hvis I selv kan afløfte moms, skal det angivne beløb være ex. moms. Hvis I ikke kan afløfte moms, skal det angivne beløb være inkl. moms.  

Må tilskuddet indgå i et delprojekt, som er en del af et større projekt, der strækker sig over flere år?

Ja, så længe ansøgningen redegør for, hvordan tilskuddet til delprojektet og dets aktiviteter anvendes inden udgangen af 2020.

Kan vi få dispensation i forhold til udbetaling af tilskuddet, så hele tilskuddet bliver udbetalt i én rate, når projektet påbegyndes?

Ja, det kan I godt, men det kræver, at I kan dokumentere, hvorfor de har behov for hele tilskuddet, når projektet påbegyndes.

Ansøgningsfrist og vurdering af ansøgningen

Kan vi søge igen den 1. september, hvis vi får afslag den 8. juni 2020?

Ja, med en revideret ansøgning, som tager højde for afslagsbegrundelsen.  

Kommer der en ansøgningsrunde efter den 1. september 2020?

Nej. Det er der ikke afsat midler til. 

Hvornår har man dokumenteret erfaring med at arbejde med målgruppen?

Ansøger eller samarbejdspartner har dokumenteret erfaring med målgruppen, når de kan dokumentere, at de har gennemført projekter for målgruppen.

Kan vi søge puljen flere gange?

Ja, det kan I godt. Hvis I tidligere har fået et afslag, kan I søge igen med en revideret ansøgning, som tager højde for afslagsbegrundelsen. Den samme ansøger må gerne være med i flere forskellige projekter både som ansøger og samarbejdspartner. I kan søge til projekter mellem 51.000 og 2 millioner igen den 1. september 2020 eller til projekter ml. 10.000 og 50.000 løbende.  

Corona-information

Hvor kan vi læse de gældende retningslinjer i forhold til at begrænse corona-smitte?

I finder de nyeste opdateringer på de danske myndigheders fælles Covid-19-side
Det er disse retningslinjer, der til en hver tid er gældende i forhold til vores vurdering af jeres ansøgning. 

Opdateret 21. januar 2021