Ofte stillede spørgsmål til Pulje til 1.000 nye fællesskaber mod ensomhed (tilskud på 10.000-15.000 kr.)

Hvor kan vi henvende os, hvis vi har spørgsmål til puljen?

Vi anbefaler, at I læser denne Q&A grundigt. Hvis I ikke finder svaret på jeres spørgsmål her, så kan I kontakte vores corona-hotline pr. mail på corona@remove-this.kum.dk eller på tlf. nr. 33 74 50 00.

Hvordan ansøger vi?

Klik på den røde bjælke, hvor der står ANSØG nederst på siden om den pulje, I ønsker at søge. Her finder I ansøgningsskemaet og budgetskabelonen.

Budgetskabelonen skal vedhæftes i PDF-version til ansøgningsskemaet. I skal anvende Slots- og Kulturstyrelsens ansøgningsskabelon og budgetskabelon, ellers får I et administrativt afslag på jeres ansøgning.

Baggrund

Hvad er baggrunden for puljen?

Puljen er en del af kulturministerens og social- og indenrigsministerens aftale om at afsætte 50 mio. kr. til at bekæmpe ensomhed i forbindelse med corona-pandemien. Foreninger på kultur- og socialområdet kan søge midlerne, fordi foreningslivet spiller en vigtig rolle i bekæmpelsen af ensomhed. Der er afsat 10 mio. kr. til aktiviteter, som giver adgang til nye fællesskaber til borgere over 21 år, der mærker konsekvenserne af pandemien i form af ensomhed. For børn og unge under 21 år holdes foreningslivet fortsat i gang med lempede restriktioner. Men for voksne, seniorer og ældre betyder forsamlingsforbuddet, at mange sociale aktiviteter er sat på pause. Formålet med puljen er at engagere borgere over 21 år i fællesskaber, de ellers ikke har adgang til. Puljens midler fordeles i 2020. Puljen bliver udmøntet af Slots- og Kulturstyrelsen under Kulturministeriet.

Definitioner

Hvordan definerer I ansøgerkredsen?

Puljen kan søges af foreninger på kultur- og socialområdet, der i forvejen er aktive i lokalsamfundet, fx idrætsforeninger, folkeoplysende foreninger (herunder aftenskoler), museumsforeninger, læseforeninger, sociale foreninger.

Hvordan definerer I kulturområdet?

Kulturområdet skal forstås i bred forstand. Det betyder, at alle foreninger, der udbyder kulturaktiviteter, herunder kunstneriske aktiviteter og idrætsaktiviteter, kan søge.

Hvordan definerer I socialområdet?

Socialområdet skal forstås i bred forstand. Det betyder, at alle foreninger, der udbyder aktiviteter inden for det sociale område, kan søge.

Hvordan definerer I en forening?

En forening er en frivillig sammenslutning af personer eller grupper af personer, som går sammen om et fælles formål. Formålet kan handle om at arbejde for et sæt værdier, at dyrke en aktivitet eller varetage medlemmernes fælles interesser. For at kunne modtage midler fra det offentlige skal foreningen have et cvr. nr. og en NemKonto. Her skal man opfylde en række krav, som viser, at man formelt er en forening. Der er fem krav, som handler om vedtægter, ledelse, medlemmer, afgrænset økonomi og stiftelsesmøde, som det også er beskrevet i Center for frivilligt socialt arbejdes vejledning.

Læs om hvad der skal til for at stifte en forening  

Hvordan definerer I formål og aktiviteter?

I kan udelukkende søge støtte til digitale og analoge aktiviteter, som lever op til puljens formål om at støtte aktiviteter til borgere over 21 år, som mærker konsekvenserne af corona-pandemien i form af ensomhed. Aktiviteterne kan være nyudviklede aktiviteter, eksisterende aktiviteter til nye målgrupper eller eksisterende aktiviteter, som tilpasses målgruppens behov og de gældende retningslinjer ift. COVID-19. Aktiviteter kan fx være online læseklubber, fælles vandreture eller virtuel bingo.

Økonomi og udbetaling

Må de samlede lønudgifter for alle ansatte tilknyttet aktiviteterne overstige 34.000 kr. pr. måned?

Ja, det må de godt. Lønudgifterne på 34.000 kr. inkl. alt pr. måned er, hvad I maksimalt kan søge om pr. ansat. Man kan således godt søge om fire x 34.000 inkl. alt pr. måned, fx hvis projektet indebærer fire fuldtidsansatte. Vær opmærksom på, at det svarer til en timepris på 212 kr. for deltids- eller fuldtidsansatte projektmedarbejdere/ledere. Hvis timeprisen for deltids- eller fuldtidsansatte i projektet er sat højere end de 212 kr., så skal resten dækkes af anden finansiering eller egenfinansiering. Ved honorar til kunstnere, freelancere eller lignende, der bliver ansat på timebasis i projektet, kan timeprisen ligge højere og inkludere forberedelse, udgifter til transport til og fra projektet mv. Det skal fremgå tydeligt af jeres budget, hvordan der aflønnes i projektet ift. timepris.

Skal vi betale moms af et modtaget tilskud?

Det afhænger af, om I selv kan afløfte moms. Budgetskabelonen skal indeholde de afholdte udgifter. Hvis I selv kan trække momsen fra, skal det angivne beløb være ekskl. moms. Hvis I ikke kan trække momsen fra, skal det angivne beløb være inkl. moms.

Må tilskuddet indgå i et delprojekt, som er en del af et større projekt?

Ja, så længe ansøgningen redegør for, hvordan tilskuddet til delprojektet og dets aktiviteter anvendes inden udgangen af 2021.

Ansøgningsfrist og sagsbehandlingstid

Puljen har en løbende ansøgningsfrist, hvornår skal vi søge?

Puljen er åben indtil den 14. december 2020 kl. 23:59, og alle ansøgninger til aktiviteter på 10.000-15.000 kr. behandles løbende ud fra et først til mølle princip.

Hvordan håndterer I den løbende ansøgningsfrist?

Vi sagsbehandler løbende og giver svar på ansøgninger om støtte til aktiviteter mellem 10.000-15.000 kr. senest 10 hverdage efter, vi har modtaget jeres ansøgning.

Kan vi søge puljen flere gange?

Ja, det kan I godt. Hvis I tidligere har fået et afslag, kan I søge igen med en revideret ansøgning, som tager højde for afslagsbegrundelsen. Den samme ansøger må gerne være med i flere forskellige projekter både som ansøger og samarbejdspartner, men puljen kan maksimalt søges fem gange til samme aktivitet, også selvom aktiviteten gennemføres på flere geografiske steder. Ønsker I at ansøge om støtte til flere enkeltstående aktiviteter eller til forløb med flere aktiviteter, anbefaler vi, at I søger støtte til projekter på 15.000-99.000 kr. eller projekter på 100.000-1.000.000 kr.

Corona-information

Hvor kan vi læse de gældende retningslinjer i forhold til at begrænse corona-smitte?

I finder de nyeste opdateringer på Coronasmitte.dk

Det er disse retningslinjer, der til enhver tid er gældende i forhold til vores vurdering af jeres ansøgning. I skal følge anbefalingen om en ”social boble” på højst 10 personer, så længe denne er gældende, og tilpasse aktiviteten til de retningslinjer, som er gældende på aktivitetens udførelsestidspunkt.

Opdateret 21. januar 2021