Midlertidig kompensationsordning for produktionsomkostninger til kulturinstitutioner m.v., der modtager driftstilskud fra Kulturministeriet eller visse driftslignende tilskud fra Børne – og Undervisningsministeriet.

Kompensationsperioder: 9. marts 2020 til 30. juni 2021 og 19. december 2021 til 15. januar 2022.

Hvis I har modtaget kompensation fra kompensationsordningen for produktionsomkostninger, er I forpligtet til at indsende afrapportering til Slots- og Kulturstyrelsen. At afrapportere på kompensationsordningen for produktionsomkostninger betyder, at I skal indsende en række oplysninger om den publikumsrettede aktivitet, I har modtaget kompensation for. I har fået udbetalt kompensation på baggrund af forventede omkostninger og omsætning i kompensationsperioden. Når I afrapporterer, skal I blandt andet oplyse jeres realiserede produktionsomkostninger for den publikumsrettede aktivitet i kompensationsperioden, således at Slots- og Kulturstyrelsen kan udregne jeres endelige korrekte kompensationsbeløb. Dette beløb kan være højere eller lavere end det beløb, I fik udbetalt på ansøgningstidspunktet

Fristen for afrapportering er den 30. november 2022.

Afrapporteringen signeres ved indsendelse med MitID. Læs mere om MitID Erhverv

Vær særlig opmærksom på

Bemærk, at hvis I har modtaget kompensation for produktionsomkostninger for mere end én ansøgning, skal der indsendes en afrapportering for hver af ansøgningerne.

Hvordan afrapporterer vi?

At afrapportere for kompensation for produktionsomkostninger betyder, at I skal indsende følgende materiale:

For ansøgninger indsendt før den 11. april 2021 skal denne beregningsmodel anvendes

For ansøgninger indsendt inden den 9. juni 2021, skal denne beregningsmodel anvendes

For ansøgninger indsendt efter den 16. juni 2021, skal denne beregningsmodel anvendes

I skal udfylde beregningsmodellen for afrapportering for produktionsomkostninger. Her skal I blandt andet oplyse institutionens faktisk afholdte produktionsomkostninger og indtægter i kompensationsperioden, inklusive øvrige kompensationer og tilskud fra andre COVID-19- hjælpepakker. 

2. AFRAPPORTERINGSSKEMA
I skal udfylde og indsende ovenstående dokumentation via afrapporteringsskemaet, som I finder på denne side.

I afrapporteringsskemaet skal I:

  • erklære, at de omkostninger, I har modtaget kompensation for i den ansøgning, der afrapporteres for, ikke er dækket gennem andre COVID-19 hjælpepakker
  • erklære på tro og love, at de afgivne oplysninger er korrekte.

Slots- og Kulturstyrelsen gør opmærksom på, at det er strafbart at afgive urigtige eller vildledende oplysninger til en offentlig myndighed, eller fortie oplysninger af betydning for sagens afgørelse, særligt oplysninger afgivet på tro og love, jf. Straffelovens §§ 161-163, 171 samt § 289a. I forbindelse med Covid-19- hjælpepakker gælder et skærpet strafansvar, jf. §81d.

Udveksling af information

Slots- og Kulturstyrelsen kan i sin kontrol af tilskud i forbindelse med COVID-19 indhente oplysninger fra andre myndigheder, herunder Erhvervsstyrelsen og relevante offentlige registre, herunder Skatteforvaltningen.

Slots- og Kulturstyrelsen vil desuden i visse tilfælde være forpligtet til at overføre oplysninger til andre myndigheder. Vi videregiver kun oplysninger til tredjepart, hvis vi er retligt forpligtet til det, eller hvis det i øvrigt er nødvendigt for, at vi kan udføre vores opgaver som myndighed.

Læs Slots- og Kulturstyrelsens persondatapolitik 

Statsstøtte

Jeres kompensation for produktionsomkostninger er tildelt i overensstemmelse med stk. 7 i Gruppefritagelsesforordningen. Kompensationen kan højest dække driftsunderskuddet og en rimelig fortjeneste.

I forbindelse med afrapporteringen for en kompensation, der er gruppefritaget kan Slots – og Kulturstyrelsen pålægge jer at indsende et statsstøtteark, hvor I oplyser hvilken EU-vurderet statsstøtte, I har modtaget fra andre puljer og offentlige myndigheder. Arket vil være ledsaget af en vejledning til, hvordan det skal udfyldes.

Om gruppefritagelsesforordningen
Gruppefritagelsesforordningens artikel 53, stk. 7, giver mulighed for at yde støtte svarende til driftsunderskud og en rimelig fortjeneste, dog maksimalt 75 mio. euro (562,5 mio. kr.) pr. institution eller virksomhed mv. pr. år. Dette følger af Europa-Kommissionens forordning (EU) nr. 651/2014 af 17. juni 2014 om visse kategorier af støttes forenelighed med det indre marked i henhold til traktatens artikel 107 og 108.

Hvornår får man svar?

Når I har indsendt jeres afrapportering, vil I modtage en mail med en kvittering for indsendelsen. I skal derefter ikke foretage jer mere.

Slots- og Kulturstyrelsens behandlingstid på afrapporteringer er op til seks måneder fra, at vi har modtaget dem.

Efterregulering

Slots- og Kulturstyrelsen kan foretage efterregulering af den udbetalte kompensation, hvis det i forbindelse med den efterfølgende kontrol viser sig, at I har modtaget mere eller mindre i kompensation, end I er berettiget til.

Tilbagebetaling

Slots- og Kulturstyrelsen kan kræve den udbetalte kompensation helt eller delvist tilbagebetalt, hvis:

  • det viser sig, at forudsætningerne for kompensationen har ændret sig væsentligt
  • ansøger har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse, herunder for beregningen af kompensationen.

Lovgrundlag

I skal afrapportere efter reglerne i bekendtgørelse nr. 612 af den 12. april 2021 om den midlertidige kompensationsordning for produktionsomkostninger til kulturinstitutioner m.v. der modtager driftstilskud m.v. fra Kulturministeriet eller visse driftslignende tilskud fra Børne- og Undervisningsministeriet med senere ændringer, hvis I har modtaget kompensation i perioden 9. marts 2020 til 31. juni 2021.

Hvis I har modtaget kompensation for perioden 19. december 2021 til den 15. januar 2022, skal I afrapportere efter reglerne i bekendtgørelse nr. 299 af den 28. februar 2022 om den midlertidige kompensationsordning for produktionsomkostninger til kulturinstitutioner m.v. der modtager driftstilskud m.v. fra Kulturministeriet eller visse driftslignende tilskud fra Børne- og Undervisningsministeriet med senere ændringer.

Slots- og Kulturstyrelsen kan udveksle oplysninger med andre myndigheder ifølge lov nr. 2054 af den 16. november 2021 om Slots- og Kulturstyrelsens kontrol og tilsyn med covid-19-kompensationsordninger m.v. på Kulturministeriets område.

Opdateret 31. oktober 2023