Pulje til kompensation for Folkeuniversitetet. Afrapportering for kompensation på mere end 100.000 kr. og på højst 500.000 kr.

Fristen for afrapportering er 8. december 2020.

Hvis I – på baggrund af regnskabsskemaet - afrapporterer for en kompensation på over 100.000 kr. og på højst 500.000 kr., skal I indsende et regnskabsskema, som er underskrevet af den, der ifølge vedtægterne tegner organisationen økonomisk og en regnskabskyndig person.

I kan også vælge at få regnskabet revideret af en statsautoriseret revisor, en registreret revisor eller af et revisionsorgan, der udfører revision for kommuner eller regioner.

Bemærk, at det er et krav, at endelig kompensation fra andre hjælpepakker i forbindelse med Covid-19 er opgjort/efterkontrolleret, før der kan aflægges regnskab og beregnes endelig kompensation for tabt deltagerbetaling for den folkeoplysende voksenundervisning og daghøjskoler i forbindelse med Covid-19.

Regnskabsskemaet indsendes sammen med den elektroniske erklæring. I kan finde erklæringen til indsendelse i boksen til højre på denne side, hvor I bl.a. skal oplyse:

 • Organisationens navn
 • CVR-nummer
 • Produktionsnummer
 • Journalnummer (fremgår af tilsagnsbrevet)
 • Erklæringen signeres ved indsendelse med NemID

Når I har indsendt erklæringen, vil I automatisk modtage en kvittering for indsendelsen på den e-mailadresse, I har oplyst i erklæringen. Slots- og Kulturstyrelsen vil efterfølgende gennemgå det indsendte, og I vil høre fra os senest otte uger efter indsendelsen. 

Skema til udarbejdelse af regnskab

Regnskabet skal udarbejdes i det regnskabsskema, som I finder til højre på denne side. Her finder I også erklæringen til indsendelse.

Når I har udfyldt regnskabsskemaet, skal det: 

 • udskrives, underskrives i hånden, scannes, gemmes på jeres computer og vedhæftes erklæringen eller
 • gemmes på jeres computer og underskrives med NemID fx via PENNEO, hvor underskrifterne er juridisk bindende

Regnskabet skal indeholde følgende:

 • Opgørelse over alle udgifter i den periode, der er søgt om kompensation for.
 • Opgørelse over alle indtægter i den periode, der er søgt om kompensation for.
 • Opgørelse over indtægter fra deltagerbetaling for kompensationsperioden i 2020 og for den tilsvarende periode i 2019
 • To underskrifter med dato: en fra den, der ifølge vedtægterne tegner organisationen økonomisk samt en fra en regnskabskyndig eller en statsautoriseret eller en registreret revisor eller et revisionsorgan, der udfører revision for kommuner eller regioner. Nedenfor findes en vejledning, som skal gives til den regnskabskyndige sammen med regnskabet i forbindelse med gennemgangen af regnskabet.

Regnskabsskemaet skal vedhæftes og indsendes med den elektroniske erklæring.

Vejledning til regnskabsaflæggelse

Udgifter er dokumenterebare udgifter, der knytter sig til alle kurser og aktiviteter under folkeoplysningsloven i den søgte kompensationsperiode, herunder løn, honorarer, lokaleleje, kommunikation, administration, revision med videre. Afskrivninger betragtes også som udgifter. Udgifter, der er afholdt via indtægter fra særskilte offentlige puljetilskud, medregnes ikke. Ved særskilte offentlige puljetilskud forstås tilskud til tidsafgrænsede projekter. Finansielle udgifter skal heller ikke medregnes.

Indtægter i kompensationsperioden er indtægter fra kommunale tilskud, andre offentlige tilskud, kompensation fra hjælpepakker i forbindelse med Covid-19 mv., indtægter fra deltagerbetaling til kurser efter genåbning af skolen samt øvrige indtægter. Indtægter fra særskilte offentlige puljetilskud medregnes ikke. Ved særskilte offentlige puljetilskud forstås tilskud til tidsafgrænsede projekter. Finansielle indtægter skal heller ikke medregnes.

Den kompensationsgivende tabte deltagerbetaling udregnes på følgende vis:

Indtægter fra deltagerbetaling svarende til den ansøgte periode fra 2019 minus
indtægter fra samme periode i 2020.

Eksempel på opgørelse af tabt deltagerbetaling:

200.000 kr. i deltagerbetaling i perioden fra den 9. marts 2019 til den 8. juli 2019
minus 30.000 kr. fra deltagerbetaling fra den 9. marts 2020 til den 8. juli 2020
= faktisk tabt deltagerbetaling på 170.000 kr. 

Efterregulering

Ved regnskabsaflæggelse vil Slots- og Kulturstyrelsen beregne det endelige kompensationsberettigede beløb og evt. foretage en efterregulering baseret på den tabte deltagerbetaling og de faktisk afholdte udgifter. Efterreguleringen kan evt. betyde, at det tidligere udbetalte aconto kompensationsbeløb suppleres eller reduceres.

Kompensation beregnes som 90 pct. af den tabte deltagerbetaling. Den endelige kompensation for tabt deltagerbetaling kan ikke overstige de faktiske afholdte udgifter i perioden, som ikke allerede er dækket andre indtægter eller kompensationer.

Det resterende beløb af den endeligt beregnede kompensation, som ikke blev udbetalt i forbindelse med den foreløbige kompensation, udbetales til den NemKonto, der er knyttet til modtagerens CVR-nummer.

I tilfælde af reduktion, vil Slots- og Kulturstyrelsen anmode om tilbagebetaling af den del af den udbetalte kompensation, der overstiger den efterregulerede kompensation.

Herudover kan Slots- og Kulturstyrelsen kræve helt, eller delvis tilbagebetaling af kompensation, såfremt betingelserne for tildeling af kompensation ikke er opfyldt.

Regnskabskyndiges underskrift

Når I har udarbejdet og underskrevet regnskabet, skal det tjekkes og underskrives af en regnskabskyndig person eller en statsautoriseret eller en registreret revisor eller et revisionsorgan, der udfører revision for kommuner eller regioner.

Hvem kan være medunderskriver som regnskabskyndig?
Begrebet regnskabskyndig anvendes i bekendtgørelsen som alternativ til en statsautoriseret eller en registreret revisor eller et revisionsorgan, der udfører revision for kommuner eller regioner. Det er for at give mulighed for at kontrol af regnskaber for kompensation på under 500.000 kr. kan ske af en ikke faguddannet revisor, da det kan betyde en besparelse af tid og penge for kompensationsmodtager.

Der er to betingelser, der skal være opfyldt for, at man kan tale om, at en person kan udfylde ”rollen” som regnskabskyndig: uafhængighed og kompetence.

Uafhængighed vil sige, at den regnskabskyndige/kontrolløren ikke kan være den samme, som underskriver regnskabet eller løser opgaver, som er en del af projektet, herunder bogføringsopgaven. Det vil sige, at den regnskabskyndige/kontrolløren ikke kan være den samme, som den der har lavet regnskabet. Hensigten er, at det er ”andre øjne”, der gennemgår projektet og at den pågældende med sin underskrift giver en øget sikkerhed for, at der ikke foreligger væsentlige mangler, fejl eller misbrug.

Kompetence vil sige, at vedkommende skal have en faglig kompetence til at gennemgå regnskabet i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik. Det betyder, at gennemgangen skal ske under iagttagelse af bestemmelserne i § 7 i bekendtgørelse nr. 651 af 18/05/2020 om udmøntning af kompensation for tabt deltagerbetaling til folkehøjskoler, den folkeoplysende voksenundervisning, daghøjskoler og Folkeuniversitetet som følge af Covid-19, dvs. at den regnskabskyndige i et passende omfang skal efterprøve, om:

 • Regnskabet er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler
 • Kompensationsbetingelserne i tilsagnssbrevet er opfyldt
 • Kompensationen er anvendt efter formålet
 • Kompensationsmodtager har ”taget skyldige økonomiske hensyn” dvs. ageret økonomisk fornuftigt

Det er kompensationsmodtagerens ansvar, at den valgte regnskabskyndige opfylder ovenstående krav.

Vejledning til den regnskabskyndige

Vi har udarbejdet en vejledning, som du som kompensationsmodtager kan vedlægge til den regnskabskyndige, der skal efterprøve regnskabet.

Behold jeres bilag

Vi vil ikke have bilag, kvitteringer mv. sammen med regnskabet. Slots- og Kulturstyrelsen kan bede om dokumentation i fem år fra udgangen af det år, hvor kompensationen er udbetalt. I skal derfor gemme regnskabsmateriale, dvs. bilag, kvitteringer mv. i den periode.

Særlige omstændigheder

Gør der sig særlige forhold gældende for jeres institution, således at indtægter fra deltagerbetaling fra år 2019 ikke kan anvendes som reference ved opgørelsen af faktisk tabt deltagerbetaling, bedes I kontakte Slots- og Kulturstyrelsen.

Læs bekendtgørelsen

I skal aflægge regnskab efter reglerne i bekendtgørelse om udmøntning af kompensation for tabt deltagerbetaling til folkehøjskoler, den folkeoplysende voksenundervisning, daghøjskoler og Folkeuniversitetet som følge af Covid-19 fra Kulturministeriet.

Læs bekendtgørelse nr. 651 af 18. maj 2020 samt bekendtgørelse nr. 994 af 25/6/2020

Indsend regnskabskema og elektronisk erklæring 

Opdateret 02. november 2020