Afrapportering for tilskud fra Aktivitetspulje til kulturaktiviteter

Note: Der har været identificeret en fejl i regnskabsskabelonen til afrapportering for tilskud på 100.000 til og med 500.000 kr. og tilskud over 500.000 kr. Hvis du har downloadet regnskabsskabelonen inden 25. marts 2021, skal du downloade den version af regnskabsskabelonen, som er tilgængelig her på siden. 

Slots- og Kulturstyrelsen kan i sin kontrol af tilskud i forbindelse med COVID-19 indhente oplysninger fra andre myndigheder, herunder Erhvervsstyrelsen.

Slots- og Kulturstyrelsen vil desuden i visse tilfælde være forpligtet til at overføre oplysninger til andre myndigheder. Vi videregiver kun dine personoplysninger til tredjemand, hvis vi er retligt forpligtet til det, eller hvis det i øvrigt er nødvendigt for, at vi kan udføre vores opgaver som myndighed. 

Læs Slots- og Kulturstyrelsens persondatapolitik 

Bemærk: et eventuelt overskud fra den tilskudsberettigede aktivitet skal tilbagebetales, dog maksimalt svarende til tilskuddets størrelse. Tilskuddet fra aktivitetspuljen må således ikke bidrage til, at der genereres overskud på aktiviteterne. Ansøger skal derfor være opmærksom på, at tilskud fra aktivitetspuljen indgår i beregningen af et eventuelt overskud til tilbagebetaling sammen med aktivitetens øvrige indtægter. Bemærk at egenfinansiering ikke skal medtages i regnskabet.

I de regnskabsskabeloner, som skal benyttes ved afrapportering af tilskud beregnes et eventuelt overskud til tilbagebetaling automatisk, når de udfyldes efter den tilhørende vejledning.

Al afrapportering skal indsendes elektronisk. I kan finde link til relevante blanketter og vejledning nedenfor. Tilskuddets størrelse bestemmer, hvordan der skal afrapporteres:

Tilskud på eller under 100.000 kr.

Hvis I har modtaget et tilskud på 100.000 kr. eller derunder, skal I indsende en elektronisk tro- og loveerklæring.

 • I erklæringen skal I oplyse modtaget tilskud, de faktiske afholdte omkostninger og de direkte indtægter til aktiviteten/aktiviteterne, samt publikumstal. Derudover skal I bekræfte, at tilskuddet er anvendt til formålet, og at betingelserne for tilskuddet i øvrigt er opfyldt, således som de er fastsat i bevillingsbrevet fra Slots- og Kulturstyrelsen. Eventuelle overskud skal oplyses i erklæringen, og skal tilbagebetales.

 • Hvis jeres faktiske afholdte omkostninger har været lavere end de omkostninger, I budgetterede med på ansøgningstidspunktet, vil tilskuddet i forbindelse med afrapporteringen blive nedreguleret til 65 % af de faktiske afholdte omkostninger. Tildelte tilskud vil ikke blive opjusteret.   
 • I forbindelse med afrapporteringen kan I afgive en afvigelsesforklaring, hvis antallet af publikummer var lavere end de forudsatte minimum 26. I skal ikke betale tilskuddet tilbage, hvis Slots- og Kulturstyrelsen godkender, at det lavere publikumstal ikke kan siges at være jeres egen skyld, eller hvis I ikke har haft grund til at forvente færre end 26 publikummer.
 • Når I har indsendt den elektroniske erklæring, vil I modtage en kvittering for indsendelsen på jeres e-mail adresse. I skal ikke foretage jer mere.

Blandt de modtagne erklæringer laver Slots- og Kulturstyrelsen stikprøvekontrol. Slots- og Kulturstyrelsen kan som led i stikprøvekontrol kræve, at modtagere af tilskud på 100.000 kr. eller derunder skal aflægge regnskab over for styrelsen.

Indsend erklæringsblanket

Tilskud over 100.000 kr. til og med 500.000 kr.

Hvis I har modtaget et tilskud over 100.000 kr. til og med 500.000 kr., skal I indsende et regnskab. 

I skal følge Slots- og Kulturstyrelsens vejledning for udfyldelse af regnskabsskabelonen.

Hent vejledning til regnskabsskabelon

 • I jeres afrapportering skal I benytte den obligatoriske regnskabsskabelon til Aktivitetspulje til kulturaktiviteter udarbejdet af Slots- og Kulturstyrelsen. Regnskabsskabelonen skal downloades fra denne side og vedhæftes i Excel, når I indsender afrapporteringen.
 • Regnskabet skal enten være gennemgået og underskrevet af en regnskabskyndig person eller være revideret af en statsautoriseret eller registreret revisor. 
 • Er der i ansøgningen modtaget tilskud til revision, skal dette bruges på en autoriseret revisor. Tilskuddet kan derfor ikke bruges til eventuel dækning af honorar eller løn til en regnskabskyndig.
 • Hvis jeres faktiske afholdte omkostninger har været lavere end de omkostninger, I budgetterede med på ansøgningstidspunktet, vil tilskuddet i forbindelse med afrapporteringen blive nedreguleret til 65 % af de faktiske afholdte omkostninger. Tildelte tilskud vil ikke blive opjusteret.  Eventuelle overskud skal oplyses i erklæringen, og skal tilbagebetales.
 • Såfremt at I, i forbindelse med aflysning af jeres aktivitet, har afholdt omkostninger, der kunne afværges, skal I selv finansiere disse omkostninger. I skal dermed enten undlade at skrive den afholdte omkostning ind i regnskabsskabelonen eller skrive 0 kr. ud fra budgetposten. 
 • Derudover, så skal I erklære jer på, at tilskuddet er anvendt til formålet, og at betingelserne for tilskuddet i øvrigt er opfyldt, således som de er fastsat i bevillingsbrevet fra Slots- og Kulturstyrelsen. 
 • Vil I vide mere om kravene til en regnskabskyndig. Læs mere på Statens Kunstfonds hjemmeside

Første ansøgningsrunde - 1. september til 31. oktober 2020

Hent regnskabsskabelon (XLXS)

Har du modtaget tilskud til revisor, skal du hente følgende regnskabsskabelon:

Hent regnskabsskabelon (XLXS)

Indsend afrapportering

Anden ansøgningsrunde - 1. november til 31. december 2020

Hent regnskabsskabelon (XLXS)

Har du modtaget tilskud til revisor, skal du hente følgende regnskabsskabelon:

Hent regnskabsskabelon (XLXS)

Indsend afrapportering

Tredje ansøgningsrunde - 1. januar til 28. februar 2021

Hent regnskabsskabelon (XLXS)

Har du modtaget tilskud til revisor, skal du hente følgende regnskabsskabelon:

Hent regnskabsskabelon (XLXS)

Indsend afrapportering

Fjerde ansøgningsrunde - 1. marts til 30. april 2021

Hent regnskabsskabelonen (XLXS)

Har du modtaget tilskud til revisor, skal du hente følgende regnskabsskabelon:

Hent regnskabsskabelon (XLXS)

Indsend afrapportering

Femte ansøgningsrunde - 1. maj til 30. juni 2021

Hent regnskabsskabelonen (XLXS)

Har du modtaget tilskud til revisor, skal du hente følgende regnskabsskabelon:

Hent regnskabsskabelon (XLXS)

Indsend afrapportering

Sjette ansøgningsrunde - 1. juli til 31. august 2021

Hent regnskabsskabelonen (XLXS)

Har du modtaget tilskud til revisor, skal du hente følgende regnskabsskabelon:

Hent regnskabsskabelon (XLXS)

Indsend afrapportering

Tilskud over 500.000 kr.

Hvis I har modtaget et tilskud på over 500.000 kr., skal I indsende et regnskab, som er revideret af en registreret eller statsautoriseret revisor.

I skal følge Slots- og Kulturstyrelsens vejledning for udfyldelse af regnskabsskabelonen.

Hent vejledning til regnskabsskabelon

 • I jeres afrapportering skal I benytte den obligatoriske regnskabsskabelon til Aktivitetspulje til kulturaktiviteter udarbejdet af Slots- og Kulturstyrelsen. Regnskabsskabelonen skal downloades fra denne side og vedhæftes i Excel, når I indsender afrapporteringen.

 • Regnskabet skal være revideret af en statsautoriseret eller registreret revisor. I skal indsende både en revisorerklæring og en revisionsberetning.

 • Hvis jeres faktiske afholdte omkostninger har været lavere end de omkostninger, I budgetterede med på ansøgningstidspunktet, vil tilskuddet i forbindelse med afrapporteringen blive nedreguleret til 65 % af de faktiske afholdte omkostninger. Tildelte tilskud vil ikke blive opjusteret. Eventuelle overskud skal oplyses i erklæringen, og skal tilbagebetales.
 • Såfremt at I, i forbindelse med aflysning af jeres aktivitet, har afholdt omkostninger, der kunne afværges, skal I selv finansiere disse omkostninger. I skal dermed enten undlade at skrive den afholdte omkostning ind i regnskabsskabelonen eller skrive 0 kr. ud fra budgetposten. 
 • Derudover, så skal I erklære jer på, at tilskuddet er anvendt til formålet, og at betingelserne for tilskuddet i øvrigt er opfyldt, således som de er fastsat i bevillingsbrevet fra Slots- og Kulturstyrelsen. 

Første ansøgningsrunde - 1. september til 31. oktober 2020

Hent regnskabsskabelon (XLXS)

Hent revisorerklæring (DOCX)

Hent revisorvejledning (PDF) 

Indsend afrapportering

Anden ansøgningsrunde - 1. november til 31. december 2020

Hent regnskabsskabelon (XLXS)

Hent revisorerklæring (DOCX)

Hent revisorvejledning (PDF)

Indsend afrapportering

Tredje ansøgningsrunde - 1. januar til 28. februar 2021

Hent regnskabsskabelon (XLXS)

Hent revisorerklæring (DOCX)

Hent revisorvejledning (PDF)

Indsend afrapportering

Fjerde ansøgningsrunde - 1. marts til 30. april 2021

Hent regnskabsskabelon (XLXS)

Hent revisorerklæring (DOCX)

Hent revisorvejledning (PDF)

Indsend afrapportering

Femte ansøgningsrunde - 1. maj til 30. juni 2021

Hent regnskabsskabelon (XLXS)

Hent revisorerklæring (DOCX)

Hent revisorvejledning (PDF)

Indsend afrapportering

Sjette ansøgningsrunde - 1. juli til 31. august 2021

Hent regnskabsskabelon (XLXS)

Hent revisorerklæring (DOCX)

Hent revisorvejledning (PDF)

Indsend afrapportering

Læs bekendtgørelserne

I skal afrapportere efter reglerne i bekendtgørelserne for regnskab og revision for projekt- og aktivitetstilskud, BEK nr. 1479 af 22. december 2014, dog gælder det for denne pulje, at der generelt dispenseres fra bekendtgørelsens krav om forvaltningsrevision jf. BEK § 10, stk. 2, nr. 4.

Opdateret 12. maj 2022

Afrapportering

Se oversigten over alle afrapporteringer
Gå til oversigten