Folkehøjskoler. Afrapportering for tilskud over 500.000 kr.

Hvis I har modtaget et tilskud over 500.000 kr., skal I indsende regnskab, som er revideret af en statsautoriseret revisor eller en registreret revisor eller af et revisionsorgan der udfører revision for kommuner eller regioner.

Regnskabet skal indsendes elektronisk. I kan finde blanket til indsendelse i boksen til højre på denne side. 

Når I har indsendt blanketten, vil I automatisk modtage en kvittering for indsendelsen på den e-mail adresse, I har oplyst i blanketten.

Slots- og Kulturstyrelsen kan i forbindelse med sin kontrol af tilsagn om kompensation i forbindelse med COVID-19 indhente oplysninger fra andre myndigheder, herunder Erhvervsstyrelsen.

Slots- og Kulturstyrelsen vil desuden i visse tilfælde være forpligtet til at overføre oplysninger til andre myndigheder. Vi videregiver kun dine personoplysninger til tredjemand, hvis vi er retligt forpligtet til det, eller hvis det i øvrigt er nødvendigt for, at vi kan udføre vores opgaver som myndighed. Du kan finde Slots- og Kulturstyrelsens persondatapolitik her: slks.dk/persondatapolitik/

Slots- og Kulturstyrelsen vil efterfølgende gennemgå det indsendte, og I vil høre fra os senest seks måneder efter indsendelsen.

Skabelon til udarbejdelse af regnskab

Regnskabet skal udarbejdes i den regnskabsskabelon, som I finder til højre på denne side. 

  • udskrives, underskrives i hånden, scannes, gemmes på jeres computer og vedhæftes blanketten eller
  • gemmes på jeres computer og underskrives med MitID fx via PENNEO, hvor underskrifterne er juridisk bindende. 

Revisorerklæring 

Revisor skal afgive en underskrevet erklæring om regnskabet. Til denne anvendes skabelonen til højre på denne side.

Regnskabet skal indeholde følgende:

  • Opgørelse over alle udgifter i den periode, der er søgt om kompensation for.
  • Opgørelse over alle indtægter i den periode, der er søgt om kompensation for.
  • Opgørelse over tabt deltagerbetaling
  • To underskrifter med dato: en fra højskolens forstander og en fra højskolens bestyrelsesformand

Følgende dokumenter skal indsendes sammen med regnskabet samt revisorerklæring og vedhæftes den elektroniske blanket. Dokumenterne skal indsendes i pdf-format:

  • En underskrevet revisorerklæring fra en statsautoriseret revisor, en registreret revisor eller et revisororgan, der udfører revision for kommuner eller regioner.
  • Skolens godkendte årsplan for skoleåret 2020/21.
  • Elevliste for kursusugen, hvor eleverne blev sendt hjem (09. december 2020 for korte kurser og 21. december 2020 for lange kurser).
  • En opgørelse over det forventede antal deltagere på kurset eller dokumentation for det faktiske antal tilmeldte til kurset i form af elevliste. 

Opgørelsen over forventede antal deltagere beregnes ud fra det forventede antal elever i de planlagte antal uger. Ved forventede antal deltagere forstås det antal elever, som skolen med rimelighed kan forvente på det pågældende kursus, enten ud fra en liste over antal tilmeldte elever eller med udgangspunkt i et tilsvarende kursus sidste år. Elevliste eller anden dokumentation for antal elever fra tilsvarende kursus i 2019 vedhæftes som dokumentation. 

Vejledning til regnskabsaflæggelse

Udgifter opgøres som de samlede udgifter i 2019 divideret med det antal måneder, I har søgt kompensation for, fratrukket 12 % (estimeret besparelse på mad, el, vand og varme under nedlukningen) i de måneder, hvor højskolen har været lukket, og 6 % i december 2020, marts 2021, april 2021 og maj 2021, hvor højskolen eventuelt har været delvist åbent. Afskrivninger samt udgifter til revision ifm. afrapportering for tilskuddet medregnes. Udgifter afholdt via indtægter fra særskilte offentlige puljer og fonde samt finansielle udgifter skal ikke medregnes.

Indtægter i kompensationsperioden er indtægter fra kommunale tilskud, andre offentlige tilskud, indtægter fra hjælpepakker i forbindelse med Covid-19 mv., indtægter fra deltagerbetaling til kurser efter genåbning af højskolen samt øvrige indtægter. Indtægter fra særskilte offentlige puljer og fonde samt finansielle indtægter skal ikke medregnes. 

Ved regnskabsaflæggelse opgøres de faktiske udgifter på følgende måde:

Udgifter i kompensationsperioden minus indtægter i kompensationsperioden = faktiske udgifter 

Efterregulering

Ved regnskabsaflæggelse vil Slots- og Kulturstyrelsen beregne det endelige tilskudsberettigede beløb og evt. foretage en efterregulering baseret på den tabte deltagerbetaling og de faktisk afholdte udgifter. Efterreguleringen kan evt. betyde, at det tidligere udbetalte aconto kompensationsbeløb suppleres eller reduceres.

Kompensation beregnes som 90 pct. af den tabte deltagerbetaling. Den endelige kompensation for tabt deltagerbetaling kan ikke overstige de faktiske afholdte udgifter i perioden, som ikke allerede er dækket andre indtægter. 

I tilfælde af en opregulering af den endeligt beregnede kompensation vil Slots- og Kulturstyrelsen udbetale det resterende beløb til den NemKonto, der er knyttet til højskolens CVR-nummer.

I tilfælde af reduktion, vil Slots- og Kulturstyrelsen anmode om tilbagebetaling af den del af den udbetalte kompensation, der overstiger den efterregulerede kompensation. 

Herudover kan Slots- og Kulturstyrelsen kræve helt eller delvis tilbagebetaling af tilskud, såfremt betingelserne for tildeling af kompensation ikke er opfyldt. 

Behold jeres bilag

Vi vil ikke have bilag, kvitteringer mv. sammen med regnskabet. Men Kulturministeriet/Slots- og Kulturstyrelsen kan bede om dokumentation i fem år fra udgangen af det år, hvor kompensationen er udbetalt. I skal derfor gemme regnskabsmateriale, dvs. bilag og kvitteringer i den periode. 

Lov grundlag

I skal afrapportere efter reglerne i bekendtgørelse om udmøntning af kompensation for tabt deltagerbetaling til folkehøjskoler, den folkeoplysende voksenundervisning, daghøjskoler og Folkeuniversitetet som følge af Covid-19 fra Kulturministeriet

Udmøntningen af Puljen til kompensation for tabt deltagerbetaling på folkehøjskoler i forbindelse med Covid-19, har afsæt i bekendtgørelse nr. 216 af 12/02/2021 om udmøntning af kompensation for tabt deltagerbetaling til folkehøjskoler som følge af Covid-19, ændringsbekendtgørelse nr. 551 af 29/03/2021 om ændring af bekendtgørelse om udmøntning af kompensation for tabt deltagerbetaling til folkehøjskoler som følge af Covid-19, og bekendtgørelse nr. 1222 af 08/06/2021 om ændring af bekendtgørelse om udmøntning af kompensation for tabt deltagerbetaling til folkehøjskoler som følge af Covid-19.

Bekendtgørelserne udstedt i medfør af aktstykke nr. 241 af 20/05/2021 om yderligere samt forlængelse af tabt deltagerbetaling til folkehøjskoler og folkeoplysning, aktstykke nr. 167 af 25/02/2021 om forbedring af de eksisterende kompensationsordninger samt nye tiltag som følge af COVID-19-restriktionerne, aktstykke nr. 154 af 28/01/2021 om kompensation til folkehøjskolerne.

Opdateret 31. oktober 2023