Beregning af bibliotekspenge for bøger

Der er mange elementer, der spiller ind i udregningen af bibliotekspenge. Her kan du læse, om hvordan vi beregner bibliotekspengene for fysiske bøger (inkl. lydbøger) og e-bøger (inkl. netlydbøger).

Fakta om beløb og udbetalingsintervaller

Fordelingen af bibliotekspengene mellem fysiske og digitale titler

Det samlede beløb, der udbetales i bibliotekspenge, fastsættes på finansloven. I 2024 udbetales der i alt 206.465.868 kr. til bibliotekspenge for bøger.

Ud af den samlede pulje går en del til fysiske bøger og en del til digitale bøger (e-bøger og netlydbøger).

Fordeling af bibliotekspenge i 2024

 • Pulje til fysiske bøger: 78,6 % til fysiske bøger og lydbøger: 162.226.376 kr.
 • Pulje til digitale bøger: 21,4 % til e-bøger og netlydbøger: 44.239.492 kr.

Dynamisk fordelingsmodel

Forholdet mellem, hvor mange penge der er i puljerne til henholdsvis fysiske og digitale titler, bygger fra 2024 på en dynamisk fordelingsmodel baseret på udlån.

Det betyder, at forholdet mellem de to puljer svarer til forholdet mellem fysiske og digitale udlån på landets biblioteker.

Dermed kan andelen af midler i de to puljer variere fra år til år.

Det er kun størrelsen på de to puljer, der udelukkende er baseret på udlån. Hvor mange penge, den enkelte modtager, afhænger for fysiske bøger af bestand og for digitale bøger af tilrådighedsstillelse, udbredelse og anvendelse.

Læs mere under HVAD ER TILRÅDIGHEDSSTILLELSE, UDBREDELSE OG ANVENDELSE?

Kilde: Danmarks Statistik

Beløbsgrænser og udbetalingsintervaller

Beløb til udbetaling af bibliotekspenge for bøger i 2024: 206.465.868 kr.

Udbetalingsintervallerne i 2024:

 • Beløb under 1.452 kr. udbetales ikke
 • Beløb indtil 539.896 kr. udbetales uden reduktion
 • Beløb, der ligger mellem 539.896 kr. og 719.780 kr., reduceres med 50 %
 • Beløb, der overstiger 719.780 kr., reduceres til en tredjedel (dvs. for hver krone over 719.780 kr. udbetales kun 0,33 øre)

Omfordeling til fordel for dem, der modtager mindst

Det beløb, der genereres som resultat af udbetalingsintervallerne, omfordeles til dem, der i årets udbetaling modtager mindst 1.452 kr. og højst 5.805 kr. i bibliotekspenge for bøger.

Læs mere om omfordelingen her

Nationalbibliografien som reference

Det er Nationalbibliografiens registrering, der ligger til grund for bibliotekspengenes beregninger i forhold til sidetal, kategorisering af litteraturtype, og hvorvidt bidragene skal beregnes som primære eller sekundære. 

Undtagelse: Som bidragsyder kan du i særlige tilfælde søge om, at Slots- og Kulturstyrelsen fraviger Nationalbibliografiens opdeling i primære og sekundære bidragydere.


Fysiske bøger/lydbøger:

Biblioteksafgiftens pointsystem

Bibliotekspenge for bøger fordeles efter et pointsystem på grundlag af følgende fire kriterier (jf. bekendtgørelsens § 6):

 1. Point for litteraturtype
 2. Sidetal pr. titel
 3. Bestandstal
 4. Fordelingsnøgle

Sidetal og litteraturtype

Hver titel tildeles en pointværdi (jf. bekendtgørelsens §§ 7-8).

Fysiske bøger: 1 side i en bog udløser 1 point.

Lydbøger: For lydbøger tælles der i minutter i stedet for i sider. 1 minut i en lydbog udløser ½ point.

Litteraturtyper, der udløser særlige regler: For nogle litteraturtyper gælder dog særlige regler. I parentes fremgår titellistens kode for litteraturtypen:  

 • Billedbøger (for børn) (BI) = 3 point pr. side (1½ point pr. minut)
 • Tegneserier (TE) = 3 point pr. side (1½ point pr. minut)
 • Lyriksamlinger (LYRIK) = 6 point pr. side (3 point pr. minut)
 • Nodesamlinger (NO) = 6 point pr. side (3 point pr. minut)
 • Skønlitterære bøger (for voksne) (SKØNV) = 1,7 point pr. side til forfatteren
 • Skønlitterære lydbøger (for voksne) (SKØNA) = 0,85 point pr. minut til forfatteren
 • Oversættelser (OVERS) = 1/3 point pr. side (1/6 point pr. minut) til oversætteren
 • Lyrikoversættelser (OVLYR) = 2 point pr. side (1 point pr. minut) til oversætteren
 • Ordbøger mellem dansk og fremmedsprog (ORDBO) = 1/3 point pr. side (1/6 point pr. minut)
 • Antologier (SAMLI) = 1 point pr. side (1/2 point pr. minut)
 • Sangbøger (ALM) = 1 point pr. side (1/2 point pr. minut)

Hvad er bestandstal – og hvordan beregnes det?

Bibliotekspenge for bøger beregnes på baggrund af bibliotekernes bestand af bøger. Bestandstallet opgøres på baggrund af indberetninger fra folke- og skolebiblioteker i Danmark pr. 31. december.

Kun bøger fra tilmeldte personer indgår i udregningen af bestandstallet.

Særregel: En særregel for folkeskolens pædagogiske læringscentre (jf. bekendtgørelsens § 12, stk. 5) betyder, at en titels bestand afskæres med 2/3 af de indberettede eksemplarer fra og med det 16. eksemplar.

Fordelingsnøgle – primære og sekundære bidragsydere

Bibliotekspenge fordeles efter, hvilke bidrag der er leveret til en given bog. 

Har en bog en primær bidragyder og ingen sekundære, får den primære bidragyder alle bogens point.

Har en bog flere primære bidragydere og ingen sekundære, får de primære bidragydere hver sin lige store andel af alle bogens point.

Har en bog både primære og sekundære bidragydere, deles pointene med 75 % til den eller de primære bidragydere og 25 % til den eller de sekundære bidragydere. 

Udregning af bibliotekspenge for fysiske bøger/lydbøger

Udregningsmodel for point pr. titel

Antal sider x litteraturtype x bestand x fordelingsnøgle = samlet antal point pr. titel

Hver bidragyder får et samlet pointtal for alle de titler, der er omfattet af ordningen bibliotekspenge for bøger.

Udregningsmodel for den samlede fordeling

Når det samlede antal point for alle bidragydere og for alle titler er beregnet, kan den endelige fordeling gøres op ved at udregne pointværdien pr. point:

Bevilling/samlet antal point = pointværdi 

Udregningsmodel for dine bibliotekspenge

Det beløb, der kan komme til udbetaling som bibliotekspenge for bøger afhænger af din samlede biblioteksafgift: 

Samlet antal point x pointværdi = samlet biblioteksafgift

Til sidst udregnes den samlede biblioteksafgift for digitale og fysiske titler til fordeling til hver enkelt forfatter mv. Alt efter om beløbet ligger inden for udbetalingsintervallerne, vil du modtage bibliotekspenge for bøger.

Eksempel på udregning af point

En tilmeldt forfatter har en dansksproget tegneserie på 30 sider stående i 40 bind (dvs. eksemplarer) på landets biblioteker. Forfatteren er eneste bidragsyder (primær bidragsyder). Forfatteren vil få følgende point for værket:

30 (sider) x 3 (litteraturtype) x 40 (bind ) x 1 (fordelingsnøgle) = 3.600 point

Hvis samme forfatter derudover har fået 40.000 point for andre udgivelser, vil forfatteren i 2017-tal tildeles følgende beløb i bibliotekspenge for bøger:

43.600 point x 0,067574 kr. pr. point = 2.946,23 kr.


E-bøger/netlydbøger

Bibliotekspengene for e-bøger og netlydbøger beregnes på baggrund af indberetninger fra bibliotekernes digitale udlånstjenester.

Udfordringer med at beregne bestand og sideantal 

Udgangspunktet er, at e-bøgerne og netlydbøgerne i videst mulig omfang skal beregnes på samme måde som de fysiske bøger. En afgørende forskel i forhold til beregningen er, at en e-bog kun findes i ét eksemplar, der teoretisk set kan udlånes i det uendelige. Derfor er det nødvendigt at simulere et kunstigt "bestandstal" for e-bøger. Det samme gør sig gældende for sideantallet.

Her kan du læse, hvordan bibliotekspenge for e-bøger og netlydbøger bliver beregnet.

Pointtildeling

Et grundlæggende paramenter i fordelingen af bibliotekspenge for bøger er tildelingen af point på baggrund af titlens sideantal. En side i en bog udløser normalt 1 point, og 1 minut på en lydbog udløser 1/2 point. 

Alt efter hvilken litteraturtype (lyrik, billedbog etc.) titlen er registreret som, tildeles titlen en bestemt pointfaktor – læs mere under SIDETAL OG LITTERATURTYPE FOR FYSISKE BØGER/LYDBØGER.

Hvordan beregnes sidetal i en e-bog?

Når vi beregner en e-bogs sidetal, omregnes 1.800 anslag (inkl. mellemrum) i en e-bog til 1 side. Derudover tillægges alle tekstbøger 20 sider til det beregnede sidetal, og illustrerede bøger tillægges herefter yderligere 10 % til sidetallet.

Baggrunden for denne udregningsmetode er, at det beregnede sidetal skal være så tæt som muligt på den fysiske bogs sidetal.

For e-bøger, der er udgivet i "fixed format", beregnes sidetallet ikke, da fixed format-sidetallet vil være identisk med sidetallet i bogens fysiske udgave.

For lydbøger og netlydbøger anvendes minuttallet for indspilningen.

Hvad er tilrådighedsstillelse, udbredelse og anvendelse?

For at kompensere for, at der ikke er en egentlig bestand af e-bøgerne, bruger vi i beregningen oplysninger om e-bogens tilrådighedsstillelse, udbredelse og anvendelse i stedet. E-bøger og netlydbøger får point efter følgende faktorer:

Tilrådighedsstillelse: en e-bog får et halvt point for hver kommune, der har e-bogen til udlån.

Udbredelse: en e-bog får 5 point for hver kommune, der har udlånt e-bogen.

Anvendelse: en e-bog får point for graden af anvendelse (udlån). 

Udlån udløser point efter følgende skala:
0-25 udlån = 0 point
26-75 udlån = 50 point
76-150 udlån = 100 point
151-400 udlån = 150 point
401-1.000 udlån = 200 point
1.001-2.000 udlån = 250 point
2.001-5.000 udlån = 500 point
5.001-10.000 udlån = 750 point
Over 10.000 udlån = 1.000 point

De opnåede point for tilrådighedsstillelse, udbredelse og anvendelse lægges til sidst sammen, og de udgør tilsammen e-bogens beregnede bestandstal.

Udregning af bibliotekspenge for e-bøger og netlydbøger

Udregningsmodel for point pr. titel

Sidetal x litteraturtype x fordelingsnøgle x (tilrådighedsstillelse + udbredelse + anvendelse) = antal point

Hver bidragsyder får et samlet pointtal for alle de titler, der er omfattet af ordningen bibliotekspenge for bøger.

Udregningsmodel for den samlede fordeling

Når det samlede antal point for alle bidragsydere og for alle titler er beregnet, kan den endelige fordeling gøres op ved at udregne, hvor meget hvert enkelt point er ”værd”:

Bevilling/samlet antal point = pointværdi 

Udregningsmodel for dine bibliotekspenge

Det beløb, du kan få i bibliotekspenge for bøger afhænger af den samlede biblioteksafgift for e-bøger og netlydbøger:

Samlet antal opnåede point x pointværdi = samlet biblioteksafgift for e-bøger og netlydbøger

Til sidst udregnes den samlede biblioteksafgift for e-bøger og de fysiske bøger for hver enkelt forfatter mv. Alt efter om beløbet ligger inden for udbetalingsintervallerne, vil du modtage bibliotekspenge for bøger.

Eksempel på udregning af point

En tilmeldt forfatter til en fagbog på 360.000 anslag stiller bogen til rådighed på eReolen. Den stilles til rådighed i alle 97 kommuner, men udlånes kun i 50 af kommunerne med et samlet udlånstal for alle kommuner på 205. Forfatteren er eneste bidragsyder (dvs. primær bidragsyder).

Forfatteren vil få følgende antal point for værket:
220 beregnede sider x 1 x ((97 kommuner x 0,5) + (50 kommuner med udlån x 5) + anvendelsesfaktor 150)) = 98.670 point

Opdateret 12. april 2024

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen

Om pointværdier for årets udbetaling

Her kan du læse mere om omfordelingen af bibliotekspenge i bund og top og se, hvor mange penge, hvert point er værd.
Gå til siden