Kompensation til kulturinstitutioner med sæsonbetonet scenekunstvirksomhed mv. under COVID-19, som falder uden for arrangementsordningen

Producenter af professionel sæsonbetonet scenekunstvirksomhed kan søge kompensation for tab ved aflyste, udskudte eller væsentligt ændrede forestillinger. Forestillingerne skal have været planlagt til afholdelse i Danmark i perioden fra den 19. december 2021 til og med den 15. januar 2022. Såfremt forestillingens spilleperiode er begyndt inden 19. december 2021 og strækker sig ind i kompensationsperioden, kan der søges kompensation for hele forestillingens spilleperiode. Producenter der var underlagt restriktioner indtil den 15. januar 2022 er berettiget til kompensation frem til den 31. januar 2022. Producenter som har stående publikummer eller har plads til over 500 siddende publikummer og dermed var underlagt restriktioner til den 31. januar 2022, er berettiget til kompensation frem til den 15. februar 2022.
Note:

Der er udarbejdet en udførlig ansøgningsvejledning, som du som ansøger skal sætte dig grundigt ind i, før du laver din ansøgning. Du finder ansøgningsvejledningen længere nede i denne puljebeskrivelse.

Kunstområde :

Frist

 • 02.05.2022, kl. 23:59

Hvem kan søge?

Du kan søge ordningen, hvis du:

 • er en professionel, sæsonbetonet scenekunstvirksomhed, der ikke modtager drifttilskud fra Kulturministeriet.
 • er hovedansvarlig for produktionen af en forestilling, der er blevet aflyst, udskudt eller væsentligt ændret som følge af COVID-19.
 • har planlagt at opføre forestillinger i mere end 4 uger og mindre end 6 måneder på samme lokation i Danmark i perioden fra den 19. december 2021 til og med den 15. februar 2022, og har mindst 100 publikumspladser per opførsel. Opførelserne skal have været offentliggjort senest to måneder før forestillingens første spilledag.  
 • er blevet registreret i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) senest den 7. december 2021.
 • har betalt eller vil betale den skat for 2021 og/eller 2022, du er forpligtet til i henhold til gældende internationale aftaler og nationale regler.  

Bemærk at Grønnegaards Teatret og professionelle cirkusser med 100-349 publikumspladser er ekstraordinært tilskudsberettiget og behøver ikke opfylde ovenstående krav.

Hvem kan ikke søge?

Du kan ikke søge støtte fra ordningen, hvis:

 • du er omfattet af de to arrangementspuljer Kompensationsordningen for tab ved aflysning af større arrangementer som følge af COVID-19-afværgeforanstaltninger eller Kompensationsordningen for tab ved aflysning af større kultur- og idrætsarrangementer på Kulturministeriets område som følge af COVID-19-afværgeforanstaltninger.
 • du modtager drifttilskud fra Kulturministeriet herunder også drifttilskud fra armslængdeorganer så som Statens Kunstfond.
 • din virksomheds aktivitet ikke er sæsonbetonet og begrænser sig til en periode af året på mindst fire uger og højest seks måneder.

Hvad kan man søge kompensation for?

Du kan søge kompensation for:

 • forestillingens tab, som er påviseligt relateret til aflysningen, udskydelsen eller den væsentlige ændring, og som du ikke har kunnet afværge. Tabet udregnes som omkostninger fratrukket indtægter knyttet direkte eller indirekte til den pågældende forestilling i kompensationsperioden. Bindende aftaler som medtages i tabsopgørelsen skal være indgået senest den 7. december 2021.
 • rimelige og dokumenterbare udgifter, dog maksimalt 30.000 kr., til udarbejdelse af en revisorerklæring ved ansøgninger om kompensation over 500.000 kr., såfremt ansøgningen udløser kompensation.
 • Der er særlig mulighed for at søge kompensation for aftaler med kunstnere, der indeholder annullationsbestemmelser tilføjet efter den 15. marts 2021. Se ansøger-vejledningen for yderligere information om dette.

Hvad kan man ikke søge kompensation for?

Du kan ikke søge kompensation for:

 • Tabt overskud. Kompensationen må ikke resultere i en fortjeneste.
 • Tabte indtægter, som du ikke er kontraktlig forpligtet til at tilbagebetale.
 • Udgifter, som godtgøres på anden vis herunder ved forsikring, anden statslig kompensationsordning eller øvrige indtægter, der kan henføres direkte til forestillingen og oppebæres uanset forestillingens gennemførelse.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

NB! Husk at læse og følge den uddybende ansøgningsvejledning (pdf)

Til ansøgningsskabelonen skal følgende være vedhæftet:

Hvis det ansøgte kompensationsbeløb overstiger 500.000 kr.:

 • Bilag 3: Revisorerklæring (Skriv til corona@kum.dk hvis dette bilag er nødvendig for din ansøgning)
 • Bilag 4: Udgiftsbilag vedrørende udgift til revisor

Nederst på siden finder du ansøgningsskemaet som PDF. Det kan du orientere dig i, så du er sikker på, at du har alle oplysninger og bilag klar, inden du udfylder den egentlige ansøgning. Det elektroniske ansøgningsskema har nemlig en sikkerhedstimeout, hvis du har været inaktiv i 15 minutter, så du skal udfylde og indsende det relativt hurtigt.

Vi anbefaler, at du bruger browserne Chrome eller Firefox, når du udfylder din ansøgning.

Hvornår får du svar?

Kompensationsordningen kan søges til og med den 2. maj 2022. Slots- og Kulturstyrelsen behandler ansøgninger løbende.

Sagsbehandlingstiden er 20 arbejdsdage, gældende fra når sagen er fuldt oplyst.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du umiddelbart efter modtage en kvitteringsmail til den kontaktperson, du har angivet i ansøgningsskemaet. I kvitteringsmailen finder du dit ansøgningsnummer, som du skal oplyse, hvis du henvender dig til os.

Her kan du også se de bilag, du har vedhæftet i ansøgningen. Det er dit eget ansvar, at alle de nødvendige bilag er sendt med – så husk at kigge din ansøgningskvittering godt igennem.

Lovgrundlag

Afgørelser træffes i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 11. marts 2022 om midlertidig kompensation til kulturinstitutioner med sæsonbetonet scenekunstvirksomhed mv. under COVID-19, som falder uden for arrangementsordningen.

Hvis du får tilsagn/tilladelse/dispensation skal...

Udbetaling af kompensation vil ske direkte til producentens NemKonto (NCVR), når de fastsatte krav til dokumentation for tab er godkendt af Slots- og Kulturstyrelsen. 

Slots- og Kulturstyrelsen kan nedsætte kompensationen, hvis producenten ikke har iagttaget sin tabsbegrænsningspligt.

Regnskab

Såfremt du modtager kompensation, skal du som led i afrapporteringen indsende enten det ordinære årsregnskab eller det projektregnskab, der omfatter den periode, som kompensationen dækker. Slots- og Kulturstyrelsen fastsætter frist og nærmere retningslinjer for afrapporteringen.

Som led i afrapporteringen skal jeres virksomhed endvidere udarbejde en opgørelse og erklæring, der dokumenterer:

 • at jeres virksomhed har anvendt kompensationen til finansiering af tab ved sæsonbetonede forestilling(er) som følge af COVID-19 foranstaltninger.
 • at forudsætningerne for udbetalingen af kompensationen til jeres virksomhed ikke har ændret sig væsentligt.

Tilbagebetaling af kompensation

Hvis Slots- og Kulturstyrelsen anmoder om det, skal du udlevere øvrige oplysninger til styrelsen med henblik på efterfølgende kontrol af berettigelsen af den udbetalte kompensation.

Slots- og Kulturstyrelsen kan kræve udbetalt kompensation tilbagebetalt, hvis fx:

 • ansøger har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse.
 • kompensationen ikke er anvendt til at finansiere tab ved forestillingen.
 • kompensationen har bidraget til et overskud relateret til forestillingen.

Hvem vurderer ansøgningen

Slots- og Kulturstyrelsen udmønter puljen administrativt på baggrund af udmeldte kriterier efter bemyndigelse fra Kulturministeriet.

Slots- og Kulturstyrelsens afgørelser kan i henhold til den gældende bekendtgørelse påklages til Kulturministeriet.

Klagen skal rettes til Slots- og Kulturstyrelsen, som videresender klagen med sagens materiale og en udtalelse til Kulturministeriet.

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

Opdateret 31. marts 2023