Afgørelser om Norlys TV

Afgørelser 2023

Afgørelse vedr. Norlys' redegørelse og årsregnskab for 2022
Se Radio- og tv-nævnets afgørelse her.
4. oktober 2023

Afgørelser 2022

Afgørelse vedr. Norlys' redegørelse og årsregnskab 2021
Se Radio- og tv-nævnets afgørelse her.
16. december 2022

 

Afgørelser 2021

Afgørelse vedr. Norlys' redegørelse og årsregnskab for 2020
Se Radio- og tv-nævnets afgørelse her.
27. januar 2022

Afgørelser 2020

Afgørelse vedrørende dispensation fra Boxer A/S
Radio- og tv-nævnet har den 23. marts 2020 modtaget en anmodning fra Boxer A/S (herefter benævnt Boxer) om dispensation fra kravet om, at distribution via de tildelte sendemuligheder i frekvensbåndet 470-694 MHz (UHF) skal være påbegyndt senest den 4. april 2020. Boxer understregede i den forbindelse, at en dispensation også vil indebære en dispensation fra den forudsatte kanalplan i henhold til tilladelsens bilag 1.
Radio- og tv-nævnet har taget stilling til sagen og finder, at der kan dispenseres fra kravet om, at Boxer skal påbegynde distribution via de tildelte sendemuligheder i frekvensbåndet 470-694 Mhz senest 4. april 2020 således, at starttidspunktet for distributionen ændres til den 2. juni 2020. Nævnet tager således foreløbigt til efterretning, at det ikke vil være muligt for Boxer at implementere den i tilladelsen forudsatte kanalplan før efter den 4. april 2020.
Se Radio- og tv-nævnets afgørelse her.
31. marts

Afgørelse - ændring af pris mv
Boxer TV A/S (herefter benævnt Boxer) har ved skrivelse af henholdsvis 23. og 24. marts 2020 oplyst, at Boxer bl.a. pr. 1. april 2020 planlægger at hæve prisen på Boxer Flex 8 og dermed ændres den gennemsnitlige pris pr. kanal pr. måned også.
Radio- og tv-nævnet tager de planlagte prisændringer til efterretning, ligesom Nævnet tager oplysningen om ændringen af den gennemsnitlige pris pr. kanal pr. måned fra 20,43 kr. til 20,67 kr. til efterretning.
Radio- og tv bemærker, at som følge af den politiske beslutning om at forlænge den nuværende tilladelse af 4. april 2008 til og med 1. juni 2020 fortsætter vilkårene i sin helhed uændret i den nuværende tilladelse indtil da. Såfremt Boxer derfor påtænker yderligere ændringer, må Boxer rette henvendelse på ny.
Se Radio- og tv-nævnets afgørelse her.
31. marts

Afgørelser 2019

Afgørelse vedrørende Boxer TV A/S's henvendelse om pris- og pakkeændringer (september)
Boxer TV A/S (herefter benævnt Boxer) har ved skrivelse af 3. september 2019 oplyst, at Boxer pr. 1. januar 2020 planlægger at hæve priserne på en række produkter.
Radio- og tv-nævnet tager de planlagte prisændringer til efterretning, ligesom Nævnet tager oplysningen om ændringen af den gennemsnitlige pris pr. kanal fra 20,34 kr. til 20,43 kr. til efterretning.
Se Radio- og tv-nævnets afgørelse her.
31. oktober

Afgørelse vedrørende Boxer TV A/S's henvendelse om pris- og pakkeændringer (juni)
Boxer TV A/S (herefter benævnt Boxer) har ved skrivelse af 19. juni 2019 oplyst, at Boxer vil foretage pris- og pakkeændringer, idet ”History” og ”ID-Investigation Discovery” udgår for at gøre plads til ”National Geographic Channel” og ”Xee” samt at prisen på Boxer Max hæves.
Radio- og tv-nævnet tager oplysningerne til efterretning, ligesom Nævnet tager oplysningen om ændringen af den gennemsnitlige pris pr. kanal fra 19,88 kr. til 20,34 kr. til efterretning.
Se Radio- og tv-nævnets afgørelse her.
31. oktober

Afgørelse vedrørende Boxer TV A/S’s henvendelse om kanalændring
Boxer TV A/S har ved mail af 1. april 2019 oplyst, at Boxer vil foretage kanalændring pr. 1. april 2019, idet MTV fjernes fra DTT-platformen for at gøre plads til, at Paramount Network kan sendes i HD-kvalitet.
Radio- og tv-nævnet tager oplysningen om MTV til efterretning, ligesom Nævnet tager oplysningen om ændringen af den gennemsnitlige pris pr. kanal fra 19,70 kr. til 19,88 kr. til efterretning.
Se Radio- og tv-nævnets afgørelse her.
27. juni 2019

Afgørelse vedrørende orientering om fusionen mellem SE a.m.b.a. og Eniig a.m.b.a.
Boxer TV A/S har ved mail af 16. januar 2019 fremsendt orientering til Radio- og tv-nævnet om den planlagte fusion mellem SE a.m.b.a.
Radio- og tv-nævnet godkender overdragelsen af Boxer til det kommende nye andelsselskab Norlys a.m.b.a. i forbindelse med fusionen mellem SE a.m.b.a og Eniig a.m.b.a.
Godkendelsen er betinget af, at opfyldelsen af vilkårene og forpligtelserne i tilladelsen – med de ændringer, som allerede er givet af Radio- og tv-nævnet - i det hele vil fortsætte uændret ligesom godkendelse er betinget af overholdelsen af vilkårene for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens godkendelse af fusionskontrollen.
Se Radio- og tv-nævnets afgørelse her.
27. juni 2019

Afgørelse vedrørende anvendelse af forskellige kanalplaner i forbindelse med gennemførelse af transitionen
Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur har ved mail af 5. april 2019 oversendt ansøgning fra Boxer TV A/S (herefter
benævnt Boxer TV) om at anvende forskellige kanalplaner frem mod 3. april 2020 for
at gennemføre transitionen som beskrevet i afsnit 11.4 i Radio- og tv-nævnets udbud af
20. december 2017 af jordbaserede digitale tv-sendemuligheder til Nævnets godkendelse.
Radio- og tv-nævnet godkender anvendelse af de forskellig kanalplaner frem mod
3. april 2020 som følge af gennemførelsen af transitionen.
Se Radio- og tv-nævnets afgørelse her.​​​​​​​​​​​​​​
22. maj 2019

Afgørelser 2018

Afgørelse vedrørende henvendelse om ændring af priser
Boxer TV A/S har ved brev af 26. september 2018 oplyst, at Boxer pr. 1. januar 2019 planlægger at hæve priserne på en række produkter.
Radio- og tv-nævnet tager de planlagte prisændringer til efterretning, hvorefter den gennemsnitlige
pris pr. kanal ændrer sig fra kr. 18,95 til kr. 19,70 pr. 1. januar 2019.
Radio- og tv-nævnet noterer sig, at abonnementsprisen på Boxer Flex ændres fra kr. 80,00
til kr. 88,00 pr. måned.
Se Radio- og tv-nævnets afgørelse her.
21. november 2018

Afgørelser 2017

Henvendelse om ændring af priser
Boxer TV A/S (herefter benævnt Boxer) har ved brev af henholdsvis 6. oktober 2017 og 6. november 2017 oplyst, at Boxer pr. 1. januar 2018 planlægger at hæve priserne på en række produkter.
Radio- og tv-nævnet tager den planlagt prisændring på 20 kr. pr. måned for visse af de udbudte dog 17 kr. pr. måned på Boxer Flex8 til efterretning, hvorefter den gennemsnitlige pris pr. kanal ændrer sig fra 19,75 til kr. 18,95 pr. 1. januar 2018. Samtidig noterer Radio- og tv-nævnet sig, at abonnementsprisen på Boxer Flex ændres fra kr. 70,00 til kr. 80,00 pr. måned.
Se Radio- og tv-nævnets afgørelse her.
20. december 2017

Afgørelse vedrørende overdragelse af aktierne i Boxer TV AS til SE a.m.b.a
Boxer TV A/S ("Boxer") har ved henvendelse af 17. maj 2017 anmodet Radio- og tv-nævnet om at godkende at aktierne i Boxer TV A/S kan overdrages til SE a.m.b.a.
Radio- og tv-nævnet har godkendt, at aktierne i Boxer kan overdrages til energi- og telekommunikationsselskabet SE a.m.b.a.
Boxer vil fortsat blive drevet som en selvstændig virksomhed frem til udløbet af deres tilladelse den 3. april 2020.
Boxer TV skal derfor også fortsat leve op til sine forpligtelser som gatekeeper af digitale tv-sendemuligheder, jf. tilladelsen.
Se Radio- og tv-nævnets afgørelse her.
29. september 2017

Boxer TV A/S’ anmodning om ophævelse af forpligtelsen til at lancere mobil-tv via DTT
Boxer TV A/S har ved henvendelse af 9. februar 2017 til Radio- og tv-nævnet ansøgt om ophævelse af sin forpligtelse til at lancere mobil-tv via DTT.
Boxer TV A/S har i sin ansøgning anført, at forpligtelsen ikke længere er relevant, idet det sædvanlige tv-signal i stigende grad kan modtages også via mobile enheder, hvilket vil opfylde hensigten bag det relevante udbudsvilkår, mens der ikke længere er udsigt til, at der udvikles en særskilt transmissions-teknologi til mobil-tv.
Kammeradvokaten har i relation til Boxer TV A/S’ tidligere henvendelser vedrørende anmodning om ophævelse og udskydelse af forpligtelsen udtalt, at det vil være i strid med EU-udbudsreglernes grundlæggende formål, hvis en forpligtigelse til at levere en ydelse på en bestemt teknologi opretholdes, når markedet er gået bort fra den pågældende teknologi.
Der er fortsat ikke udviklet en teknologi til mobil-tv via DTT-nettet, og der er ingen efterspørgsel herefter. På den baggrund og sammenholdt med den korte tid, som er tilbage af tilladelsens levetid, er det Radio- og tv-nævnets opfattelse, at nævnet ikke bør fastholde Boxer i forpligtelsen til at lancere mobil-tv i den distributionsteknologi.
Radio- og tv-nævnet finder på den baggrund, at Boxers forpligtelse til at lancere mobil-tv via DTT-nettet bør ophæves.
Se Radio- og tv-nævnets afgørelse her.
27. juni 2017

Afgørelse vedrørende Boxers forpligtelser vedrørende "high-pay" kanaler
Den 14. oktober 2016 anmodede Radio- og tv-nævnet af egen drift Boxer TV A/S om en redegørelse vedrørende Boxers opfyldelse af forpligtelserne vedrørende andelen af ”high-pay” kanaler i Boxers udbud.
Radio- og tv-nævnet har truffet afgørelse om, at det på baggrund af Boxers oplysninger lægges til grund, at Boxer ikke udbyder tv-pakker, som indeholder både ”high-pay” kanaler og andre, dvs. billigere tv-kanaler, i overensstemmelse med bekendtgørelsens § 4, stk. 4.
Nævnet har endvidere truffet afgørelse om, at det på baggrund af Boxers oplysninger lægges til grund, at andelen af ”high-pay” kanaler i Boxers udbud, ikke udgør mere end 25 pct. af Boxers samlede kapacitet målt i båndbredde, i overensstemmelse med bekendtgørelsens § 4, stk. 5.  
Se Radio- og tv-nævnets afgørelse her.​​​​​​​
15. maj 2017

Afgørelser 2016

Afgørelse vedrørende ændring af sendekanal
Teracom har ved mail af 29. september 2016 på vegne af Boxer TV A/S rettet henvendelse til Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur med anmodning om ændring af sendekanal, idet der ønskes en frekvensbytning fra sendekanal 22 og 33 mellem Læsø og Anholt. Ændringerne påvirker efter Teracoms opfattelse ikke opfyldelse af tilladelsens vilkår.
Radio- og tv-nævnet godkendte ved afgørelse af 28.november 2016 anmodningen om frekvensbytningen, idet det blev lagt til grund, at Boxer fortsat opfylder vilkåret om en dækningsgrad på mindst 97 pct. 
Se Radio- og tv-nævnets afgørelse her.
28. november 2016

Afgørelse vedrørende kanaludskiftning
Boxer TV A/S har ved henvendelse af 22. september 2016 orienteret Radio- og tv-nævnet om en kanalændring, idet tv-kanalen National Geographic Channel udskiftes med tv-kanalen ID Discovery .Ændringerne påvirker efter Boxers opfattelse ikke opfyldelse af tilladelsens vilkår.
Radio- og tv-nævnet tog ved afgørelse af 28. november 2016 oplysningen om kanalændringen til efterretningen, idet det blev lagt til grund, at Boxer fortsat opfylder vilkåret om mangfoldighed.
Se Radio- og tv-nævnets afgørelse her.
28. november 2016

Afgørelse vedrørende henvendelse om ændring af priser mv.
Boxer TV A/S (Boxer) har ved brev af 12. juli 2016 orienteret Radio- og tv-nævnet om, at Boxer pr. 1. januar 2017 planlægger at gennemføre en række prisændringer.
Radio- og tv-nævnet tager den planlagte prisændring til efterretning, hvorefter den gennemsnitlige pris pr. kanal ændrer sig fra kr. 19,75 til kr. 19,84 pr. 1. januar 2017.
Se Radio- og tv-nævnets afgørelse her.
4. oktober 2016

Afgørelse vedrørende ændring af kanaludbud og priser
Boxer TV A/S har ved henvendelse af 23. december 2015 orienteret Radio- og tv-nævnet om nogle ændringer i udbuddet af tv-kanaler, som planlægges gennemført pr. 1. april 2016. Ændringerne påvirker efter Boxers opfattelse ikke opfyldelsen af tilladelsens vilkår.
Radio- og tv-nævnet tog ved afgørelse af 8. marts 2016 oplysningen om, at to nabolandskanaler, BBC World News og Discovery Science, udgår og erstattes af Eurosport 1, TV3 Sport 2 og Comedy Central til efterretning, idet det blev lagt til grund, at Boxer fortsat opfylder vilkåret om såvel udsendelse af mindst én nabolandskanal som vilkåret om mangfoldighed. Endvidere tog Radio- og tv-nævnet den planlagte prisændring til efterretning.
Se Radio- og tv-nævnets afgørelse her.​​​​​​​​​​​​​​
8. marts 2016

Afgørelser 2015

Afgørelse vedrørende ændring af programpakker
Boxer TV A/S har ved henvendelse af 30. september 2015 anmodet Radio- og tv-nævnet om at godkende en ny fortolkning af tilladelsens krav om minimum 16 programpakker i Boxers programudbud til fordel for et helt frit valg af tv-kanaler.
Radio- og tv-nævnet fastholdt ved afgørelse af 21. december 2015, at Boxer skal overholde forpligtelsen i tilladelsen til distribution af lyd- og billedprogrammer ved hjælp af jordbaserede digitale tv-sendemuligheder om, at der skal udbydes minimum 16 programpakker svarende til det oplyste i ansøgningen.
Se Radio- og tv-nævnets afgørelse her.
21. december 2015

Afgørelse om forlængelse af udskydelse af lanceringen af mobil-tv
Boxer TV A/S har ved henvendelse af 5. december 2014 anmodet Radio- og tv-nævnet om yderligere tilladelse til at udskyde sin forpligtelse til at lancere mobil-tv via MUX 6 samt om fortsat at kunne anvende MUX til distribution af HD-kanaler.
Radio- og tv-nævnet imødekom Boxers anmodning om at forlænge udskydelsen af forpligtelsen til at lancere mobil-tv i yderligere to år indtil 1. juli 2017, men forpligtelsen til at lancere og distribuere mobil-tv i MUX består fortsat. Samtidig blev der givet Boxer forsat indtil videre tilladelse til at anvende MUX 6 til distribution af HD-kanaler.
Se Radio- og tv-nævnets afgørelse her.​​​​​​​
7. maj 2019

Afgørelser 2014

Afgørelse om ændring af tv-kanaler og priser
29. august 2019

Afgørelse om udskiftning af kanaler
25. marts 2014

Afgørelser 2013

Afgørelse om frit valg af enkeltkanaler
Boxer TV A/S har ved brev af af 22. november 2013 oplyst, at man har planer om at indføre udbud af à la carte enkeltkanaler i form af et nyt tv-produkt med arbejdstitlen Flex1+ og om at nedlægge Boxers nuværende tv-pakke Flex4. Boxer anmodede herefter om Radio- og tv-nævnets godkendelse.
Radio- og tv-nævnet tog Boxers anmodning om lancering af det beskrevne tv-produkt Flex1+ og om nedlæggelsen af tv-pakken Flex4 til efterretning. Endvidere tog nævnet den heraf følgende nedjustering af gennemsnitsprisen i tv-pakkerne pr. kanal pr. 1. januar 2014 fra de tidligere oplyste kr. 19,57 til kr. 18,82 til efterretning. Endelig godkendte nævnet nedjusteringen af Boxers gennemsnitlige antal kanaler pr. pakke fra 3,70 til 3,68.
Se Radio- og tv-nævnets afgørelse her.
18. december 2013

Afgørelse om ibrugtagen af MUX 6
Boxer TV A/S har ved brev af 5. juli 2013 oplyst, at Boxer i forbindelse med ibrugtagningen af MUX 6 ultimo september 2013 planlægger en række ændringer, som Boxer vil orientere Radio- og tv-nævnet om.
Radio- og tv-nævnet tog anmodningen om ibrugtagningen af MUX 6 med fem HD-kanaler til efterretning, idet det blev bemærket, at anvendelsen af HD-kanaler i MUX 6 er midlertidig og at forpligtelsen til at lancere og distribuere mobil-tv i MUX 6 fortsat består, ligesom forpligtelsen til aktivt at arbejde med udviklingen af mobil-tv eventuelt efter standarden DVB T2 Lite ligeledes består.
Desuden imødekom Radio- og tv-nævnet anmodningen om distributionen af TV 2 Fri og ændring af Canal  8 herunder justering af Boxers gennemsnitlige kanaler pr. pakke fra 3,65 til 3.70 samt ændret gennemsnitlige pris pr. kanal fra kr. 18,47 til kr. 18,28.
Se Radio- og tv-nævnets afgørelse her.
27. august 2013

Afgørelse om prisvilkår
Boxer TV A/S har ved brev af 18. juni 2013 oplyst, at Boxer har planer om bl.a. at  øge transparensen ved at gøre op med kortafgiften og i stedet markedsføre en samlet pris. Boxer anmoder om Radio- og tv-nævnets godkendelse.
Radio- og tv-nævnet tog orienteringen til efterretning.
Samtidig blev det besluttet at udarbejde et tillæg til tilladelsen af 4. juli 2008 om, at Radio- og tv-nævnet på grundlag af dokumentation for prisstigninger på markedet kan godkende stigninger udover forbrugerprisindekset i den gennemsnitlige pris pr. kanal i programpakkerne.
Se Radio- og tv-nævnets afgørelse her.
27. august 2013

Afgørelse om distribution af CANAL8
Boxer TV A/S har ved brev af 12. maj 2012 oplyst,at Boxer planlægger at påbegynde distribution af tv-kanalen Canal8 fra 1. august 2013. Boxer anmodede herefter om Radio- og tv-nævnets godkendelse.
Radio- og tv-nævnet tog orienteringen om distribution af Canal8 fra 1. august 2013 til efterretning, idet det forudsættes, at Boxer fortsat overholder bekendtgørelsens og tilladelsens vilkår om udbud af kanaler, et varie-ret programudbud, programpakker m.v.
Se Radio- og tv-nævnets afgørelse her.
29. maj 2013

Afgørelse om lancering af nye temapakker
Boxer TV A/S har ved brev af 19. april 2013 anmodet Radio- og tv-nævnet om lancering af tre nye temapakker.
Radio- og tv-nævnet imødekom Boxers anmodning om en lancering af tre nye temapakker herunder en justering af det gennemsnitlige antal kanaler pr. pakke fra 3,88 til 3,65 samt en gennemsnitlig pris pr. kanal fra 18,80 til 18,47.
Se Radio- og tv-nævnets afgørelse her.​​​​​​​
29. maj 2019

Afgørelser 2012

Afgørelse om ændring af kanalanvendelse på Vestsjælland
Boxer TV A/S har ved brev af 13. november 2012 anmodet Radio- og tv-nævnet om tilladelse til ændring af kanalanvendelse på Vestsjælland.
Radio- og tv-nævnet godkendte ændringen af kanalanvendelsen på Vestsjælland, således at kanal 60 ændres til kanal 48.
Se Radio- og tv-nævnets afgørelse her.
20. december 2012

Afgørelse vedr. kanalændringer
Boxer TV A/S har ved brev af 21. september 2012 oplyst, at Boxer planlægger med virkning fra henholdsvis 1. januar 2013 og 1. juli 2013 at udskifte tv-kanalen Star! med TV3 og tv-kanalen Canal+ Hits med TV3 Puls.
Boxer anmoder i brevet Radio- og tv-nævnet om at godkende disse ændringer.
Radio- og tv-nævnet tog orienteringen om ændringen af kanaludbuddet og deraf følgende ændring i pakketeringen til efterretning.
Det forudsættes,at Boxer fortsat overholder tilladelsens vilkår om antal kanaler, et varieret programudbud samt gennemsnitlige pris pr. kanal, der udbydes i programpakker m.v.
Bemærk, at der er ikke tale om den komplette afgørelse, men om en version af afgørelsen, der ikke indeholder fortrolige oplysninger.
Se Radio- og tv-nævnets afgørelse her.
2. november 2012

Afgørelse om regulering efter forbrugerindekset
Boxer TV A/S har ved brev af 12. september 2012 anmodet Radio- og tv-nævnet om en regulering af den gennemsnitlige pris pr. kanal i programpakkerne efter forbrugerprisindekset, således at den gennemsnitlige pris efter punkt 13 i tilladelsen ændres fra kr. 17,21 til kr. 18,96.
Radio- og tv-nævnet godkendte principperne for reguleringen efter forbrugerprisindekset og tog ændringen til efterretning, således at den gennemsnitlige pris pr. kanal i programpakkerne efter punkt 13 i tilladelsen ændres fra kr. 17,21 til kr. 18,96.
Se Radio- og tv-nævnets afgørelse her.
1. oktober 2012

Afgørelse om justering af det gennemsnitlige antal kanaler pr. pakke
Boxer TV A/S har ved brev af 6. juni 2012 anmodet Radio- og tv- nævnet om en justering af Boxers gennemsnitlige antal kanaler pr. pakke fra 3,67 til 3,76 som følge af Boxers lancering af yderligere to små tv-pakker som en udvidelse af Boxers eksisterende udbud af tv-pakker.
Radio- og tv-nævnet imødekom Boxers anmodning om en justering af Boxers gennemsnitlige antal kanaler pr. pakke fra 3,67 til 3,76 som følge af lanceringen af to nye tv-pakker - Boxer TV 2-pakken og Flex4-pakken.
Se Radio- og tv-nævnets afgørelse her.​​​​​​​​​​​​​​
1. oktober 2012

Afgørelser 2011

Afgørelse vedrørende udskydelse af lancering af mobil-tv
4. marts 2011

Afgørelse om forpligtelsen til at sende mobil-tv i DVB-H-standarden
Boxer TV A/S har ved brev af 27. april 2012 anmodet Radio- og tv-nævnet om, at forpligtelsen til at lancere og distribuere mobil-tv via DVB-H-standarden i MUX 6 ophæves.
Radio- og tv-nævnet fandt, at Boxer fritages for forpligtelsen til at lancere og distribuere mobil-tv via DVB-H standarden i MUX 6. Forpligtelsen til at lancere og distribuere mobil-tv i MUX 6 består i øvrigt uændret men udskydes dog i tre år til 1. juli 2015.
Boxer får indtil videre tilladelse til at anvende MUX 6 til distribution af HD-kanaler. Dette er dog under forudsætning af, at vilkårene om dækningsgrad, udbud af kanaler, programpakker mv. i MUX 3-5 overholdes.
Se Radio- og tv-nævnets afgørelse her.
4. marts 2011

Opdateret 08. februar 2024