Pulje til særligt nødlidende kulturinstitutioner med faste attraktioner

Puljen yder ekstraordinært driftstilskud til kulturinstitutioner med faste attraktioner eller tilsvarende, der som konsekvens af COVID-19 forventer et driftsunderskud i 2021. Det forventede driftsunderskud skal kunne tilskrives et fald i entréindtægter eller andre publikumsrettede indtægter som følge af fald i antal betalende besøgende i 2021.
Note:

Hvis der ved puljens ansøgningsfrist er ansøgt for et samlet beløb, der overstiger puljens størrelse, fordeles midlerne forholdsmæssigt mellem de ansøgninger, der kan imødekommes. Puljen er på 10,0 mio. kr.

Kunstområde :

Frist

 • 24.11.2021, kl. 23:59

Hvem kan søge?

Følgende institutionstyper kan søge puljen:

 • Statsanerkendte museer
 • Kunsthaller, der pr. 1. juni 2021 er medlemmer af Foreningen af Kunsthaller i Danmark (FKD).
 • Zoologiske anlæg, der er godkendt af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, og som har dyrehold som hovedaktivitet (Se oversigt over godkendte anlæg på Fødevarestyrelsens hjemmeside)
 • Videnspædagogiske aktivitetscentre, der modtager driftsstøtte fra Børne- og Undervisningsministeriet, samt Terrariet i Vissenbjerg og Naturkraft.

Puljen kan kun søges én gang pr. ansøger. Der søges på CVR-nummer.

Hvad er formålet med ordningen?

Puljens formål er at yde ekstraordinært driftstilskud som bidrag til at dække et forventet driftsunderskud i 2021 hos kulturinstitutioner med faste attraktioner eller tilsvarende.

Det ekstraordinære driftstilskud skal bidrage til, at kulturinstitutioner, der har oplevet fald i entréindtægter eller andre publikumsrettet indtægter som følge af fald i antal betalende besøgende, herunder turister, kommer bedre igennem 2021. 

Hvad støtter puljen?

Puljen yder et ekstraordinært driftstilskud til kulturinstitutioner med driftsunderskud i 2021, der som følge af COVID-19 har et fald i entréindtægter og/eller anden publikumsrettet indtægt.

Puljen yder et tilskud som bidrag til at dække kulturinstitutionens forventede driftsunderskud som følge af færre entréindtægter eller andre publikumsrettede indtægter i 2021 målt i forhold til 2019. Hvis særlige forhold, for eksempel midlertidig lukning eller andet, medførte, at 2019 ikke var et normalt år for institutionen, kan 2021 sammenlignes med seneste normalår før 2019.

Driftsunderskuddet for 2021 skal kunne tilskrives fald i følgende indtægtstyper:

 • Entréindtægter
 • Indtægter i forbindelse med publikumsrettede begivenheder, der knytter sig til institutionens varige eller regelmæssigt tilbagevendende aktiviteter, eksempelvis koncerter, udstillinger, foredrag, omvisninger mv.
 • Indtægter fra kulturinstitutionens café og/eller butik, som indgår i ansøgers årsregnskab (under samme CVR-nummer).

Puljen dækker udelukkende driftsunderskud, der kan tilskrives fald i ovenstående typer af indtægter, der sædvanligvis dækker kulturinstitutionens driftsomkostninger (jf. artikel 53. stk. 5). Det er en forudsætning, at faldet i disse indtægtstyper er årsag til et forventet underskud på den samlede drift i 2021.

Hvad støtter puljen ikke?

 • Driftsunderskud, der ikke kan henføres til fald i entréindtægter eller andre publikumsrettede indtægter i 2021 grundet fald i antal betalende besøgende

Hvor meget kan der søges om? 

Der kan søges om tilskud til den del af det forventede driftsunderskud i 2021, der kan tilskrives faldet i entréindtægter eller anden publikumsrettet indtægt i 2021 sammenlignet med 2019 (eller seneste normalår). Tilskuddet kan ikke overstige det forventede driftsunderskud i 2021.

Hvis der ved puljens ansøgningsfrist er ansøgt for et samlet beløb, der overstiger 10,0 mio. kr., vil puljens midler blive fordelt forholdsmæssigt ud fra nedgangen i publikumsrettet indtægt fra 2019 til 2021. Der kan i den forbindelse endvidere blive behov for at fastsætte et evt. tilskudsloft.  

Hvornår kan der søges?

Der er ansøgningsfrist den 24 november 2021, kl. 23.59.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

1. Beregningsskema (xlsx) 

Det obligatoriske beregningsskema skal anvendes og vedhæftes ansøgningen i Excel-format.

I beregningsskemaet skal ansøger oplyse:

 • Det samlede forventede driftsunderskud i 2021
 • Forventede entréindtægter og andre publikumsrettede indtægter i 2021
 • Entréindtægter og andre publikumsrettede indtægter i 2019 (eller seneste normalår)

2. Dokumentation

Ansøger skal vedhæfte følgende dokumentation til ansøgningen:

 • Årsregnskab for 2019 (eller seneste normalår), som skal inkludere entréindtægter og/eller andre publikumsrettede indtægter
 • Perioderegnskab for 1.-3. kvartal af 2021, som skal inkludere entréindtægter og/eller andre publikumsrettede indtægter
 • Seneste reviderede driftsbudget for 2021, som skal inkludere entréindtægter og/eller andre publikumsrettede indtægter. Driftsbudgettet skal påvise det seneste forventede underskud for 2021

3. Ansøgningsskema

Slots- og Kulturstyrelsens elektroniske ansøgningsskema skal anvendes, og alle felter skal udfyldes. Skemaet findes nederst på denne side.

I ansøgningsskemaet skal ansøger desuden: 

 • På tro og love erklære, at ansøger er et statsanerkendt museum, en kunsthal, der pr. 1. juni 2021 er medlem af Foreningen af Kunsthaller i Danmark (FKD), et zoologisk anlæg, der er godkendt af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, og som har dyrehold som hovedaktivitet eller et videnspædagogisk aktivitetscenter (herunder Terrariet i Vissenbjerg og Naturkraft), der modtager driftslignende tilskud fra Børne- og Undervisningsministeriet
 • Ledelsen erklærer, at kulturinstitutionen forventer et driftsunderskud i 2021, der kan tilskrives et fald i entréindtægt eller andre publikumsrettede indtægter grundet et fald i antal betalende besøgende i 2021 sammenlignet med 2019 (eller seneste normalår), som følge af COVID-19
 • På tro og love erklære, at driftsunderskuddet er påvirket af tab af indtægter, der knytter sig til institutionens sædvanlige driftsomkostninger
 • Godkende, at Slots- og Kulturstyrelsen kan indhente yderligere oplysninger, herunder oplysninger om institutionen mv. og dennes ansatte, fra Erhvervsstyrelsen og andre myndigheder, i det omfang oplysningerne er nødvendige i forbindelse med behandlingen af ansøgningen
 • På tro og love erklære, at institutionen mv. ikke var kriseramt før den 31. december 2019, jf. artikel 1, stk. 4, litra a og artikel 2, nr. 18 i Kommissionens forordning (EU) Nr. 651/2014 af 17. juni 2014
 • Bekræfte, at institutionen er indforståede med, at det er ansøgers ansvar at sikre, at institutionen ikke har modtaget mere end 75 mio. euro. i gruppefritaget støtte under stk. 7. og støtte efter andre statsstøtteregelsæt end gruppefritagelsesforordningen til de samme støtteberettigede omkostninger i indeværende regnskabsår, samt at institutionen er indforstået med, at eventuelle overskud i forbindelse med afrapporteringen vil blive modregnet det udbetalte tilskud
 • På tro- og love erklære, at de afgivne oplysninger i ansøgningen er korrekte.

Ved indsendelsen af ansøgningsskemaet underskrives med NemID. Hvis en medarbejder søger på vegne af institutionen mv., skal vedkommende skrive under med NemID vha. medarbejder-signatur. 

Læs mere om NemID og medarbejdersignatur

Slots- og Kulturstyrelsen gør opmærksom på, at det er strafbart at afgive urigtige eller vildledende oplysninger til en offentlig myndighed eller fortie oplysninger af betydning for sagens afgørelse, særligt oplysninger afgivet på tro og love, jf. Straffelovens §§ 161-163, 171 samt § 289a, samt i forbindelse Covid19-hjælpepakker § 81d, stk. 2. 

Ansøger skal desuden være opmærksom på, at:

 • De vedhæftede bilag maksimalt må fylde 15 MB i alt
 • Der ikke kan eftersendes bilag eller ændres i ansøgningen, når den først er indsendt
 • Slots- og Kulturstyrelsen kan meddele afslag på ansøgninger om tilskud, når oplysningerne i tilknytning til ansøgningen må anses som mangelfulde eller ikke-retvisende, samt når den dokumentation, der er fremsendt som bilag til ansøgningen, er utilstrækkelig
 • Yderligere materiale, ud over det der er beskrevet i denne ansøgningsvejledning, ikke vil indgå i vurderingen af ansøgningen
 • Ansøger selv er ansvarlig for, at ansøgningsskemaet er udfyldt korrekt, og at alle de ønskede bilag er vedhæftet
 • Ansøger er forpligtet til at orientere Slots- og Kulturstyrelsen, hvis forudsætningerne for udbetaling af tilskud ændrer sig væsentligt efter, at ansøgningen er indsendt.

Det elektroniske ansøgningsskema har en sikkerhedstimeout efter 15 minutters inaktivitet på siden. Det skal derfor udfyldes og indsendes relativt hurtigt. 

Slots- og Kulturstyrelsen anbefaler, at der anvendes browseren Chrome eller Firefox til ansøgningen. 

Slots- og Kulturstyrelsen gør endvidere opmærksom på, at der ikke modtages fysisk materiale. 

Hvornår får du svar?

Der gives svar efter ansøgningsfristen, når alle ansøgninger er færdigbehandlede. Slots- og Kulturstyrelsens afgørelse foreligger inden for 20 arbejdsdage efter ansøgningsfristen er udløbet.

Tilskud vil blive udbetalt til den NemKonto, der er knyttet til den ansøgende institutions CVR-nummer. 

Hvis ansøger får udbetalt støtte, indberetter Slots- og Kulturstyrelsen beløbet til Skattestyrelsen. Se mere om skat og støtte som følge af Covid-19 under 'Skat af tilskud fra kompensationsordninger' på skat.dk/corona

Afrapportering og regnskab 

Senest den 30. juni 2022 skal institutionen afrapportere for tilskud til Slots- og Kulturstyrelsen.

Institutionen skal som en del af afrapporteringen indsende almindeligt revideret årsregnskab for 2021. Institutionen skal desuden indsende en opgørelse over den faktiske difference mellem entréindtægt eller anden publikumsrettet indtægt i 2019 (eller seneste normalår) og 2021. Slots- og Kulturstyrelsen stiller en skabelon til rådighed.

Blandt de modtagne afrapporteringer kan Slots- og Kulturstyrelsen foretage risikobaseret kontrol.

Slots- og Kulturstyrelsen kan kræve tilskuddet helt eller delvist tilbagebetalt, hvis:

 • Institutionen har opnået et lavere fald i entreindtægt eller anden publikumsrettet indtægt mellem 2019 (eller seneste normalår) og 2021 og dermed har opnået et for højt tilskud
 • Institutionen har opnået et positivt regnskabsresultat i regnskabsåret 2021
 • Institutionen har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse, herunder for beregningen af tilskud
 • Det reviderede årsregnskab ikke fremsendes inden den angivne frist den 30. juni 2022
 • Institutionen på trods af påmindelse undlader at udlevere oplysninger med henblik på efterfølgende kontrol.

Slots- og Kulturstyrelsen træffer afgørelse om tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalt tilskud. Tilskud opreguleres ikke.

Lovgrundlag

Puljen har hjemmel i aktstykke nr. 21 vedtaget den 28-10-2021. 

Om statsstøtte

Ordningen er i statsstøtteretlig henseende etableret med udgangspunkt i gruppefritagelsesforordningens artikel 53, stk. 7, som giver mulighed for at yde støtte svarende til driftsunderskud og en rimelig fortjeneste, dog maksimalt 75 mio. euro (562,5 mio. kr.) pr. institution eller virksomhed mv. pr. år (jf. EUROPA-KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. 651/2014 af 17. juni 2014 om visse kategorier af støttes forenelighed med det indre marked i henhold til traktatens artikel 107 og 108).

For denne pulje kan tilskuddet dog kun bidrage til at dække underskuddet og ikke en rimelig fortjeneste. 

Hvem vurderer ansøgningen

Det er Slots- og Kulturstyrelsen, der behandler indkomne ansøgninger og træffer afgørelse.

Klageadgang 

Slots- og Kulturstyrelsens afgørelser kan påklages til Kulturministeriet.

Klagen skal rettes til Slots- og Kulturstyrelsen, som videresender klagen med sagens materiale og en udtalelse til Kulturministeriet.

Opdateret 31. marts 2023