Pulje til kultur-, idræts- og foreningsaktiviteter til sårbare, udsatte og ældre under corona-krisen (ansøgninger på 10.000 - 50.000 kr.) – OBS. Puljens midler er fordelt. Puljen kan ikke længere søges.

Puljen skal mindske ensomhed og mistrivsel samt forøge livskvaliteten blandt ældre, samt hos sårbare og udsatte grupper under corona-krisen. Puljen skal understøtte de nævnte gruppers deltagelse i lokale kultur-, idræts-, og foreningsaktiviteter i 2020.
Note:

Puljen kan søges løbende, indtil de 5 mio. kr. er fordelt. Der er nu bevilget 2.5 mio. kr. til sårbare og udsatte, og midlerne for denne målgruppe er derfor opbrugte. Puljen kan stadig søges til projekter, der henvender sig til ældre. Dog kan puljen senest søges den 1. oktober 2020. Der er ugentlig ansøgningsfrist hver tirsdag. Hvis du søger om et projekt på mere end 51.000, brug linket til højre.

Hvem kan søge?

Kulturinstitutioner, højskoler, aftenskoler samt foreninger og organisationer, der udbyder kultur-, idræts- eller foreningsaktiviteter i samarbejde med sociale aktører og institutioner.

Ansøger skal have CVR-nummer for at kunne søge.

Hvad er formålet med ordningen?

 

Puljen skal mindske ensomhed og mistrivsel samt forøge livskvaliteten blandt ældre, samt hos sårbare og udsatte grupper under corona-krisen. Puljen skal understøtte de nævnte gruppers deltagelse i lokale idræts-, kultur- og foreningsaktiviteter i 2020.

Hvad støtter puljen?

Aktiviteter og tilbud som understøtter sårbare, udsatte og ældre gruppers deltagelse i lokale idræts-, kultur- og foreningsaktiviteter, eller som skaber nye kultur-, idræts- og foreningsaktiviteter målrettet de nævnte grupper i 2020.

Der er nu opbrugt 2.5 mio. kr. til sårbare og udsatte, og puljen har derfor ikke længere midler tilbage til projekter til denne målgruppe. Der kan stadig søges til projekter, der henvender sig til ældre.

Tilbuddene til de ældre borgere kan være målrettet ældre på plejehjem såvel som hjemmeboende ældre. 

Hvad støtter puljen ikke? 

 • Almindelige drifts- og administrationsomkostninger
 • Uspecificerede projektomkostninger
 • Diæter
 • Udgifter til anskaffelse af inventar og udstyr, som ikke er afgørende for aktiviteternes gennemførelse.

Sådan vurderes din ansøgning

Slots- og Kulturstyrelsen træffer afgørelse på baggrund af det indsendte ansøgningsmateriale.

Ansøgningen skal opfylde følgende krav:

 • Det ansøgte beløb er minimum 10.000 kr. og maksimum 50.000 kr.
 • Projektets aktiviteter overholder de til enhver tid gældende retningslinjer fra sundhedsmyndighederne vedr. begrænsning af corona-smitte.
 • Projektet skal sættes i gang inden for en måned efter modtagelsen af tilsagnet og være afsluttet inden udgangen af 2020.

Ansøgningen vurderes ud fra en samlet vurdering af følgende kriterier (ikke-prioriteret rækkefølge):

 • Projektets relevans for målgruppen set i forhold til puljens formål om at mindske ensomhed og mental mistrivsel blandt ældre samt sårbare og udsatte borgere.
 • Projektets realiserbarhed.
 • Projektets aktiviteter og omfang står mål med ressourceforbruget.
 • At projektet sikrer målgruppens deltagelse i aktiviteten.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Ansøgere skal anvende og udfylde alle felter i Slots- og Kulturstyrelsens elektroniske skabeloner. Slots- og Kulturstyrelsen vurderer ansøgninger med udgangspunkt i nedenstående obligatoriske dokumenter, der skal vedhæftes i PDF-format.

Slots- og Kulturstyrelsen behandler alle ansøgninger, som de er indkommet. Ansøgninger, der mangler oplysninger, eller hvor projektbeskrivelsesskabelon eller budgetskabelon ikke er anvendt, vil modtage et administrativt afslag. Det samme er gældende for ansøgninger, hvor bilag ikke indsendes i PDF-format.

Ansøgninger på under 10.000 kr. eller over 50.000 kr., som benytter ansøgningsskabelon til projektstøtte på 10.000-50.000 kr., vil ikke blive behandlet.

Økonomi

Puljen dækker projektrelaterede lønudgifter på maksimum 34.000 kr. pr. måned (inkl. pensionsbidrag, feriepenge m.v.). Hvis ansøger er momsregistret, skal de ansøgte beløb (der indeholder moms) angives ekskl. moms.

Projekter, der modtager tilsagn, skal være igangsat senest en måned efter tilsagnet og afsluttet inden udgangen af 2020. Hvis projektet ikke er igangsat og afsluttet på disse tidspunkter, bortfalder tilskuddet.

Vi udbetaler et eventuelt tilskud til den NemKonto, der er knyttet til institutionens CVR-nummer. Tilskuddet udbetales inden for en uge efter, at ansøger har fået besked om tilsagn.

Senest tre måneder efter projektets afslutning skal tilskudsmodtager indsende en elektronisk erklæring om, at tilskuddet er anvendt til formålet som afrapportering, i henhold til BEK. nr. 1479 af 22/12/2014 om regnskab og revision af projekt- og aktivitetstilskud fra Kulturministeriet

Erklæringen skal indsendes elektronisk via www.slks.dk.

Hvornår får du svar?

Slots- og Kulturstyrelsens afgørelse foreligger inden for 10 arbejdsdage fra den førstkommende tirsdag, efter ansøgningen er modtaget. Når ansøgningen er modtaget, sender Slots- og Kulturstyrelsen en kvittering med en liste over de bilag, der er kommet ind med ansøgningen.

Lovgrundlag

Aktstykke nr. 173 af 14/5 2020 Aktstykke om midlertidig tilskudsordning for udsatte og sårbare borgere som følge af COVID-19

Tilskudsmodtagere skal aflægge regnskab i henhold til BEK. nr. 1479 af 22/12/2014 om regnskab og revision af projekt- og aktivitetstilskud fra Kulturministeriet.

Opdateret 31. marts 2023