Slots- og Kulturstyrelsen

Kompensation for arrangører af større kultur- og idrætsarrangementer som følge af COVID-19

Ordningen har til formål at yde kompensation for tab ved aflysning, udskydelse eller væsentlige ændringer af kultur- og idrætsarrangementer på Kulturministeriets område. Den gælder for arrangementer med et forventet deltagerantal på mere end 350 personer samtidigt, eller hvor betingelserne for afvikling af sådanne arrangementer er væsentligt ændret som følge af COVID-19 i perioden 6. marts – 31. august 2020. OBS Ordningen er blevet forlænget til 31. januar 2021. Det er endnu ikke muligt at søge for den forlængede periode. Nærmere information følger snarest på denne side.

* Note: Der er udarbejdet en udførlig ansøgningsvejledning, som du, som ansøger, skal sætte dig grundigt ind i, før du ansøger. Se link til ansøgningsvejledningen senere i denne puljebeskrivelse. OBS: Ordningen er blevet forlænget til 31. januar 2021. Nærmere information om ansøgningsprocessen for den nye periode følger snarest på denne side.

Hvem kan søge?

Du kan ansøge ordningen, hvis du:

 • er arrangør på kultur- og idrætsområdet (fx virksomheder, institutioner, fonde og foreninger) af et arrangement på over 350 samtidige deltagere og modtager 50 pct. eller mere i offentligt tilskud til at dække ordinære driftsomkostninger
 • er et kommunalt spillested med en publikumskapacitet på over 350 uanset andel af offentlig finansiering

For at kunne ansøge skal du være hovedansvarlig for det berørte arrangement og være registreret i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) inden den 6. marts 2020.

Arrangementet skal desuden leve op til den udvidede definition af arrangementer, der er omfattet af denne ordning. Arrangementer er defineret som:

 • Enkeltstående begivenheder i Danmark, der er enestående i deres indholds- og/eller formidlingsmæssige udtryk fra gang til gang
 • Ordningen omfatter alene enkeltstående arrangementer, som er planlagt til at finde sted mindre hyppigt end dagligt (højest hver anden dag, fx sportsbegivenheder, der finder sted ugentligt) eller finder sted dagligt i en afgrænset periode på op til 4 ugers varighed. Perioden på 4 uger gælder for hver lokation, hvor et arrangement afholdes
 • Arrangementer der er planlagt til at finde sted i perioden 6. marts – 31. august 2020.
  (OBS: Ordningen er blevet forlænget til 31. januar 2021. Nærmere information om ansøgningsprocessen for den nye periode følger snarest på denne side.)
 • Arrangementer, der har været åbne for offentlig tilmelding og deltagelse, og som har haft et forventet deltagerantal på mere end 350 personer samtidigt
 • Arrangementer, der er er annonceret inden den 6. april

Hvem kan ikke søge?

Du kan ikke ansøge ordningen, hvis du:

 • modtager mindre end 50 pct. i offentligt tilskud til at dække ordinære driftsomkostninger. Her kan du søge kompensation i Erhvervsstyrelsen
 • alene er leverandør til et arrangement
 • hører under en af følgende grupper: Statslige myndigheder og statsfinansierede selvejende institutioner, kommuner og regioner, kommunale og regionale organisationer, kommunale institutioner, der er registreret under en kommunes CVR-nummer (kommunale spillesteder undtaget), selvstændige offentlige virksomheder og Danmarks Radio, TV 2 samt arrangører af landsindsamlinger

Hvad kan man søge kompensation for?

Du kan som arrangør søge om kompensation for:

 • Tab ved arrangementet, som er påviseligt relateret til aflysningen, udskydelsen eller den væsentlige ændring, og som du ikke har kunne afværge
 • Afholdte udgifter og kontraktlige forpligtelser med leverandører, venues og kunstnere, som du ikke har kunnet frasige dig. Der skal senest den 5. april 2020 være indgået bindende aftale om de udgifter, der bliver medtaget i tabsopgørelsen (regnskabsskabelon 1 og regnskabsskabelon 2)
 • Dokumenterbare udgifter til udarbejdelse af en revisorerklæring, såfremt ansøgningen udløser kompensation, dog højest 30.000 kr. Det gælder for ansøgninger om kompensation på over 500.000 kr.

Hvad kan man ikke søge kompensation for?

Du kan ikke søge om støtte til:

 • Tabt overskud. Kompensationen må ikke resultere i en fortjeneste
 • Tabte indtægter, som du ikke er kontraktlig forpligtet til at tilbagebetale
 • Udgifter, som du kan godtgøre på anden vis, herunder ved forsikring, anden statslig kompensationsordning eller øvrige indtægter, som kan henføres til arrangementet og oppebæres uanset om arrangementet bliver gennemført

Ansøgningsprocessen består af følgende trin 

 1. læs ansøgningsvejledningen grundigt (nærværende vejledning på 31 sider)
 2. download alle relevante bilagsskabeloner, som du finder på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside
 3. udfyld på forhånd de relevante skabeloner
 4. find alle relevante bilag, der skal bruges til dokumentation og gem dem på din computer
 5. åben det elektroniske ansøgningsskema og udfyld online. OBS: Vær opmærksom på, at du højst må være inaktiv i skemaet i 15 minutter
 6. vedhæft alle bilag
 7. indsend ansøgning

Nederst på siden kan du finde ansøgningsskemaet som PDF. Det kan du orientere dig i, så du er sikker på at have alle oplysninger og bilag klar, inden du udfylder den egentlige ansøgning. Vær opmærksom på, at du højst må være inaktiv i skemaet i 15 minutter.

Vi anbefaler, at du bruger browserne Chrome eller Firefox, når du udfylder din ansøgning.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Du skal anvende og udfylde alle felter i Slots- og Kulturstyrelsens elektroniske ansøgningsskema. Herudover skal du vedhæfte en række bilag, som dokumenterer, at dit arrangement opfylder betingelserne.

Du skriver under med NemID ved indsendelsen af ansøgningsskemaet.

Følgende bilag skal vedhæftes i ansøgningen. Bilagene må højst fylde 15 MB i alt. Fil format: PDF, Excel og Word. Bilag må ikke være i formaterne "Pages", "Zip" og "Jpg".

Hvis det ansøgte kompensationsbeløb overstiger 500.000 kr.:

Hvis det ansøgte kompensationsbeløb er 500.000 kr. eller derunder:

 • Bilag 1: Dokumentation vedrørende mulighed for offentlig deltagelse
 • Bilag 2: Dokumentation for udgifter på 100.000 kr. og derover (skal kun indsendes, hvis der er udgifter på 100.000 kr. og derover)
 • Bilag 3: Anden relevant dokumentation (Eksempelvis redegørelse for tabsbegrænsning i forbindelse med kunstnerhonorarer, herunder at du har været kontraktuelt forpligtet til at udbetale honoraret)

Alle ansøgninger:

 • Regnskabsskabelon 1 (Slots- og Kulturstyrelsens excelskabelon skal benyttes)
 • Regnskabsskabelon 2 (obs! kun hvis du søger kompensation for indirekte omkostninger) (Slots- og Kulturstyrelsens excelskabelon skal benyttes)
 • Bilag 5: Tro- og loveerklæring (skal indsendes) (Slots- og Kulturstyrelsens wordskabelon skal benyttes)

NB! Husk at læse og følge den uddybende ansøgningsvejledning.

Hvornår får du svar?

Kompensationsordningen er åben for ansøgning til og med den 31. december 2020. Slots- og Kulturstyrelsen behandler ansøgninger løbende.

Vi kan desværre ikke oplyse en generel sagsbehandlingstid. Slots- og Kulturstyrelsen behandler ansøgninger hurtigst muligt.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du umiddelbart efter modtage en kvitteringsmail. I kvitteringsmailen finder du dit ansøgningsnummer, som du skal oplyse, hvis du henvender dig til os.

Her kan du også se en oversigt over de bilag, du har vedhæftet i ansøgningen. Det er dit eget ansvar, at de nødvendige bilag er sendt med – så husk at kigge din ansøgningskvittering godt igennem.

Lovgrundlag

Ansøgningerne behandles efter Aktstykke 189 af 4. juni 2020 og Bekendtgørelse nr. 836 af 11. juni 2020 om kompensation for tab ved aflysning, udskydelse og/eller væsentlig ændring af større arrangementer som følge af COVID-19-afværgeforanstaltninger. 

Hvis du får tilsagn

Udbetaling af kompensation vil ske direkte til ansøgers NemKonto (NCVR), når de fastsatte krav til dokumentation for udgifter er godkendt af Slots- og Kulturstyrelsen. 

Der bliver ikke udbetalt kompensation, hvis den fremsendte dokumentation er utilstrækkelig.

Hvis du får udbetalt støtte, indberetter vi beløbet til Skattestyrelsen. Se mere om skat og støtte som følge af COVID-19 under 'Skat af tilskud fra kompensationsordninger' på skat.dk/corona.

Tilbagebetaling af kompensation

Hvis Slots- og Kulturstyrelsen anmoder om det, skal du udlevere øvrige oplysninger til styrelsen med henblik på efterfølgende kontrol af den udbetalte kompensation.

Slots- og Kulturstyrelsen kan kræve helt eller delvis tilbagebetaling af tilskud, hvis betingelserne for tildeling af kompensation ikke er opfyldt.

Slots- og Kulturstyrelsen kan kræve udbetalt kompensation tilbagebetalt, hvis du har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse.

Hvis forudsætningerne for udbetaling af kompensationen ændrer sig væsentligt efter ansøgningstidspunktet, skal du orientere Slots- og Kulturstyrelsen herom.

Hvem vurderer din ansøgning?

Slots- og Kulturstyrelsen udmønter puljen administrativt på baggrund af udmeldte kriterier efter bemyndigelse fra Kulturministeriet.

Slots- og Kulturstyrelsens afgørelser kan i henhold til den gældende bekendtgørelse påklages til Kulturministeriet. Klagefristen er fire uger fra den dag, hvor afgørelsen er meddelt den pågældende ansøger.

Klagen skal rettes til Slots- og Kulturstyrelsen, som videresender klagen med sagens materiale og en udtalelse til Kulturministeriet.

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)