Slots- og Kulturstyrelsen

Kompensation for arrangører af større kultur- og idrætsarrangementer som følge af COVID-19

Ordningen har til formål at yde kompensation for tab ved aflysning, udskydelse eller væsentlige ændringer af kultur- og idrætsarrangementer på Kulturministeri-ets område. Den gælder for arrangementer med et forventet deltagerantal på mere end 350 personer samtidigt, eller hvor betingelserne for afvikling af sådanne arrange-menter er væsentligt ændret som følge af COVID-19 i perioden 1. september – 31. december 2020.

* Note: Der er udarbejdet en udførlig ansøgningsvejledning, som du, som ansøger, skal sætte dig grundigt ind i, før du ansøger. Se link til ansøgningsvejledningen senere i denne puljebeskrivelse.

Hvem kan søge?

Du kan ansøge ordningen, hvis du:

 • er arrangør på kultur- og idrætsområdet (fx virksomheder, institutioner, fonde og foreninger) af et arrangement på over 350 samtidige deltagere og modtager 50 pct. eller mere i offentligt driftstilskud
 • er et kommunalt spillested med en publikumskapacitet på over 350 uanset andel af offentlig finansiering

For at kunne ansøge skal du være hovedansvarlig for det berørte arrangement og være registreret i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) inden den 6. marts 2020.

Arrangementet skal desuden leve op til den udvidede definition af arrangementer, der er omfattet af denne ordning. Arrangementer er defineret som:

 • Enkeltstående begivenheder i Danmark, der er enestående i deres indholds- og/eller formidlingsmæssige udtryk fra gang til gang
 • Ordningen omfatter alene enkeltstående arrangementer, som er planlagt til at finde sted mindre hyppigt end dagligt (højest hver anden dag, fx sportsbegivenheder, der finder sted ugentligt) eller finder sted dagligt i en afgrænset periode på op til 4 ugers varighed. Perioden på 4 uger gælder for hver lokation, hvor et arrangement afholdes
 • Arrangementer der er planlagt til at finde sted i perioden 1. september – 31. december 2020
 • Arrangementer, der har været åbne for offentlig tilmelding og deltagelse, og som har haft et forventet deltagerantal på mere end 350 personer samtidigt
 • Arrangementer, der er er annonceret inden den 5. april eller er fast tilbagevendende, og dermed har været planlagt, inden der blev indført forbud mod større forsamlinger.

Hvem kan ikke søge?

Du kan ikke ansøge ordningen, hvis du:

 • modtager mindre end 50 pct. i offentligt driftstilskud. Her kan du søge kompensation i Erhvervsstyrelsen
 • alene er leverandør til et arrangement
 • er en statsinstitution eller kommunal institution (kommunale spillersteder undtaget).  Desuden er TV2 , DR og landsindsamlinger ikke omfattet af ordningen

Hvad kan man søge kompensation for?

Du kan som arrangør søge om kompensation for:

 • Tab ved arrangementet, som er påviseligt relateret til aflysningen, udskydelsen eller den væsentlige ændring, og som du ikke har kunne afværge
 • Afholdte udgifter og kontraktlige forpligtelser med leverandører, venues og kunstnere, som du ikke har kunnet frasige dig.
 • Hvis dit arrangement skulle have fundet sted mellem 1. september – 31. oktober 2020, skal der senest 13. august 2020 være indgået bindende aftaler om de udgifter, der bliver medtaget i tabsopgørelsen
 • Hvis dit arrangement skulle have fundet sted mellem 1. november og 31. december 2020, skal der senest 22. oktober være indgået bindende aftaler om de udgifter, der bliver medtaget i tabsopgørelsen.
 • Dokumenterbare udgifter til udarbejdelse af en revisorerklæring, såfremt ansøgningen udløser kompensation, dog højest 30.000 kr. Det gælder for ansøgninger om kompensation på over 500.000 kr.

Hvad kan man ikke søge kompensation for?

Du kan ikke søge om støtte til:

 • Tabt overskud. Kompensationen må ikke resultere i en fortjeneste
 • Tabte indtægter, som du ikke er kontraktlig forpligtet til at tilbagebetale
 • Udgifter, som du kan godtgøre på anden vis, herunder ved forsikring, anden statslig kompensationsordning eller øvrige indtægter, som kan henføres til arrangementet og oppebæres uanset om arrangementet bliver gennemført

Ansøgningsprocessen består af følgende trin

 1. Læs ansøgningsvejledningen grundigt (docx)
 2. Download alle relevante bilagsskabeloner, som du finder på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside
 3. Udfyld på forhånd de relevante skabeloner
 4. Find alle relevante bilag, der skal bruges til dokumentation og gem dem på din computer
 5. Åben det elektroniske ansøgningsskema og udfyld online. OBS: Vær opmærksom på, at du højst må være inaktiv i skemaet i 15 minutter
 6. Vedhæft alle bilag
 7. Indsend ansøgning 

Nederst på siden kan du finde ansøgningsskemaet som PDF. Det kan du orientere dig i, så du er sikker på at have alle oplysninger og bilag klar, inden du udfylder den egentlige ansøgning. Vær opmærksom på, at du højst må være inaktiv i skemaet i 15 minutter.

Vi anbefaler, at du bruger browserne Chrome eller Firefox, når du udfylder din ansøgning.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Du skal anvende og udfylde alle felter i Slots- og Kulturstyrelsens elektroniske ansøgningsskema. Herudover skal du vedhæfte en række bilag, som dokumenterer, at dit arrangement opfylder betingelserne.

Du skriver under med NemID ved indsendelsen af ansøgningsskemaet.

Følgende bilag skal vedhæftes i ansøgningen. Bilagene må højst fylde 15 MB i alt. Fil format: PDF, Excel og Word. Bilag må ikke være i formaterne "Pages", "Zip" og "Jpg".

Alle ansøgninger:

 • Regnskabsskabelon 1 (xlxs) (Slots- og Kulturstyrelsens excelskabelon skal benyttes)
 • Regnskabsskabelon 2 (xlxs) (obs! kun hvis du søger kompensation for indirekte omkostninger) (Slots- og Kulturstyrelsens excelskabelon skal benyttes)
 • Bilag 2: Redegørelse for tabsbegrænsning samt dokumentation for omkostninger over 50.000 kr. (docx) (obs. Skal kun indsendes, hvis man søger kompensation for omkostninger over 50.000 kr.) (Slots- og Kulturstyrelsens skabelon skal benyttes)
 • Bilag 3: Anden relevant dokumentation. Her kan du eksempelvis vedlægge dokumentation på omkostninger relateret til særlige COVID-19 afværgeforanstaltninger, tabsbegrænsningstiltag mv. (Skal kun indsendes, hvis relevant)
 • Bilag 5: Tro- og loveerklæring (docx) (Slots- og Kulturstyrelsens skabelon skal benyttes)

Hvis det ansøgte kompensationsbeløb er 500.000 kr. eller derunder:

 • Bilag 1: Dokumentation vedrørende mulighed for offentlig deltagelse 

Hvis det ansøgte kompensationsbeløb overstiger 500.000 kr.:

Se vejledningen til revisor (docx) 

NB! Husk at læse og følge den uddybende ansøgningsvejledning.

Hvornår får du svar?

Kompensationsordningen er åben for ansøgning til og med den 30. april 2021. Slots- og Kulturstyrelsen behandler ansøgninger løbende.

Vi kan desværre ikke oplyse en generel sagsbehandlingstid. Slots- og Kulturstyrelsen behandler ansøgninger hurtigst muligt.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du umiddelbart efter modtage en kvitteringsmail. I kvitteringsmailen finder du dit ansøgningsnummer, som du skal oplyse, hvis du henvender dig til os.

Her kan du også se en oversigt over de bilag, du har vedhæftet i ansøgningen. Det er dit eget ansvar, at de nødvendige bilag er sendt med – så husk at kigge din ansøgningskvittering godt igennem.

Lovgrundlag

Ansøgningerne behandles efter Aktstykke nr. 35 af 12. november 2020 og Bekendtgørelse 51 af 16. januar 2021 om kompensation for tab ved aflysning, udskydelse og/eller væsentlig ændring af større arrangementer som følge af COVID-19-afværgeforanstaltninger.

Hvis du får tilsagn /tilladelse /dispensation skal du...

Udbetaling af kompensation vil ske direkte til ansøgers NemKonto (NCVR), når de fastsatte krav til dokumentation for udgifter er godkendt af Slots- og Kulturstyrelsen. 

Der bliver ikke udbetalt kompensation, hvis den fremsendte dokumentation er utilstrækkelig.

Tilbagebetaling af kompensation

Hvis Slots- og Kulturstyrelsen anmoder om det, skal du udlevere øvrige oplysninger til styrelsen med henblik på efterfølgende kontrol af den udbetalte kompensation.

Slots- og Kulturstyrelsen kan kræve helt eller delvis tilbagebetaling af tilskud, hvis betingelserne for tildeling af kompensation ikke er opfyldt.

Slots- og Kulturstyrelsen kan kræve udbetalt kompensation tilbagebetalt, hvis du har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse.

Hvis forudsætningerne for udbetaling af kompensationen ændrer sig væsentligt efter ansøgningstidspunktet, skal du orientere Slots- og Kulturstyrelsen herom.

Hvem vurderer din ansøgning?

Slots- og Kulturstyrelsen udmønter puljen administrativt på baggrund af udmeldte kriterier efter bemyndigelse fra Kulturministeriet.

Slots- og Kulturstyrelsens afgørelser kan i henhold til den gældende bekendtgørelse påklages til Kulturministeriet. Klagefristen er fire uger fra den dag, hvor afgørelsen er meddelt den pågældende ansøger.

Klagen skal rettes til Slots- og Kulturstyrelsen, som videresender klagen med sagens materiale og en udtalelse til Kulturministeriet.

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)