Formidlingsordningens pulje 2

Tilskud til nedbringelse af billetpriser for stationære teatre og andre producerende teatre samt scenekunstkompagnier uden fast scene, sæson 2022/23
Note:

Benyt Firefox eller Chrome når du udfylder ansøgningsskemaet.

Frist

  04.01.2022, kl. 23:59

Hvem kan søge?

Puljen kan søges af:

 • Den Jyske Opera, Dansk Danseteater, Dansehallerne, Randers Teater og Vendsyssel Teater
 • Egnsteatre
 • Små storbyteatre
 • Teatre, som modtager tilskud fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst samt Musikdramatisk Udvalg
 • Andre teatre, som producerer professionelt teater herunder scenekunstkompagnier uden fast scene
 • Opførelser, der er godkendt af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst.
  Læs mere om, hvordan man får en forestilling godkendt her

I hovedstadsområdet har flertallet af teatrene etableret en fælles rabatordning. Her ligger ansøgningsfristen tidligere.

Se flere informationer på www.scenit.dk.

Er du berettiget til at søge?

Krav til forestillingerne: Formidlingstilskuddet kan ydes til forestillinger af professionel scenekunst. Forestillingerne skal være offentligt tilgængelige. Der kan således ikke opnås formidlingstilskud til lukkede forestillinger på fx institutioner. For billetter, der sælges med rabat til forestillingerne, skal teatret have opkrævet en minimumspris og have givet en minimumsrabat for at billetten/rabatten kan medregnes i tilskudsgrundlaget. Se nærmere i vejledningen for Formidlingsordningens pulje 2.

Hvad er formålet med ordningen?

Formidlingstilskuddet giver teatret mulighed for at tilbyde publikum rabatfordele ved køb af billetter til scenekunstforestillinger. Tilskuddet skal primært anvendes enten til rabatter på billetter til børn og unge under 25 år eller til øvrige publikumsrabatter på billetter til professionelle scenekunstforestillinger.

En del af tilskuddet kan anvendes til markedsføring og administration af rabatordningen på det enkelte teater. Teatret fastlægger - inden for rammerne af det bevilgede formidlingstilskud - selv en rabatstruktur for den kommende sæson. Rabatstrukturen skal være klart beskrevet. Se nærmere om anbefalede rabatformer i vejledningen for formidlingsordningens pulje 2. 

Sådan vurderes din ansøgning

Ved beregningen af formidlingstilskuddet til et teater, kan billetter solgt med rabat som udgangspunkt udgøre op til 70 % af teatrets samlede billetsalg (ekskl. fribilletter) opgjort i styk, hhv. budgetterede billetsalg (ekskl. fribilletter) opgjort i styk, hvis der er tale om scenekunstkompagnier uden fast scene eller nyetablerede teatre.

Hvis teatrets samlede produktion af professionelle scenekunstforestillinger helt overvejende er rettet specielt mod børn og unge under 25 år, kan teatret som led i sin ansøgning om formidlingstilskud tillige ansøge Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst om, at antallet af billetter som teatret har solgt med rabat henholdsvis budgetterer at sælge med rabat, i forbindelse med beregningen af formidlingstilskuddet kan udgøre op til 90 procent af teatrets samlede billetsalg (opgjort i styk). Slots- og Kulturstyrelsen forelægger denne del af ansøgningen - som beror på en faglig vurdering - for Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst, der træffer beslutning om, hvorvidt det samlede formidlingstilskud til teatret, kan beregnes efter det forhøjede loft på 90 % (opgjort i styk).

For teatre, som præsenterer et andet eller et blandet repertoire (fx både børne- og ungdomsteater, familieteater og teater for voksne) beregnes tilskuddet ud fra loftet på 70 % af teatrets samlede billetsalg (ekskl. fribilletter), opgjort i styk. Dette gælder også, hvis børneteater som genre udgør en stor, men ikke en helt overvejende andel af teatrets samlede repertoire.

Hvis et teater ansøger om at få sit formidlingstilskud beregnet efter det forhøjede loft, der gælder for børneteatre, skal det til ansøgningen vedlægge repertoireplan for den senest afsluttede sæson og for den sæson, der søges formidlingstilskud til. Nyetablerede teatre og nyetablerede scenekunstkompagnier skal dog kun vedlægge repertoireplan for den sæson, der søges formidlingstilskud til. Slots- og Kulturstyrelsen kan herudover indhente yderligere dokumentation til belysning af denne del af ansøgningen. Beregningen af tilskuddet til det enkelte teater eller scenekunstkompagni mv. 

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Læs uddybende vejledning om formidlingsordningens pulje 2 (pdf) før du går i gang med at udfylde det elektroniske ansøgningsskema og standardbilaget. Sørg for at have alle bilag klar inden du udfylder det elektroniske ansøgningsskema.

Følgende bilag skal vedhæftes ansøgningen:

Ansøgninger, der ikke indeholder de krævede oplysninger, vil ikke blive behandlet.

Økonomi

Slots- og Kulturstyrelsen beregner formidlingstilskuddet til teatre på grundlag af det samlede antal billetter, som det enkelte teater har solgt henholdsvis med rabat til børn og unge under 25 år og med øvrige former for rabat i den senest afsluttede teatersæson.

For scenekunstkompagnier uden fast scene (projektteatre) samt teatre, der er nyetablerede eller af andre årsager ikke har solgt billetter med rabat den senest afsluttede teatersæson, baseres tilskuddet som udgangspunkt på det af scenekunstkompagniet / teatret budgetterede antal billetter, som forventes solgt med rabat til børn og unge under 25 år og billetter solgt med øvrige former for rabat. Slots- og Kulturstyrelsen kan i disse tilfælde indhente dokumentation for forudsætningerne bag de budgetterede salgstal og rekvirere et revideret budget, hvis de budgetterede salgstal vurderes urealistisk høje i forhold til, hvor mange billetter der erfaringsmæssigt kan forventes solgt med rabat til tilsvarende forestillinger, hhv. repertoire mv. Beregningen af formidlingstilskuddet til det pågældende scenekunstkompagni / teater kan i så fald baseres på et skøn, foretaget af Slots- og Kulturstyrelsen.

Et teater, som forventer at få en væsentlig aktivitetsopgang eller -nedgang i den kommende teatersæson, fx fordi teatret får eller ophører med at have status som egnsteater eller lille storbyteater, kan ansøge Slots- og Kulturstyrelsen om at få tildelt formidlingstilskud i henhold til sit budget for salg af billetter solgt med rabat i den kommende sæson i stedet for efter regnskabstallene for salg af billetter med rabat i den senest afsluttede sæson. Ansøgning om dette skal indsendes senest 4. januar sammen med teatrets ansøgning om formidlingstilskud for den kommende sæson.

Efter bekendtgørelsen kan billetter solgt med rabat indgå i grundlaget for beregningen af formidlingstilskuddet når følgende har været/er opfyldt:

 • Prisen for de solgte billetter (kundeandelen) skal have udgjort / udgøre mindst 32 kr. eksklusive moms og eventuelt gebyr pr. billet, når rabatten er ydet
 • Den rabat, som er ydet / ydes, skal have udgjort/udgøre mindst 30 kr. eksklusive moms pr. billet.
 • Antallet af billetter, solgt med rabat, som kan indgå i beregningsgrundlaget for tilskuddet, kan maksimalt udgøre 70 %, hhv. 90 % af teatrets samlede billetsalg (ekskl. fribilletter), opgjort i styk. 

Billetter, der er solgt til forpremierer, kan medtages i beregningsgrundlaget for tilskuddet, i det omfang at de solgte billetter til forpremiererne opfylder de anførte krav til minimumspris og minimumsrabat.

Ved beregningen af det samlede formidlingstilskud til det enkelte teater mv. anvender Slots- og Kulturstyrelsen de beregnede hhv. fastsatte tilskudssatser pr. solgt billet med rabat, som opfylder de ovennævnte kriterier mv. Der beregnes en basistilskudssats (kronesats) for billetter solgt med rabat under øvrige rabatformer. For billetter der er solgt med rabat til børn og unge under 25 år er der i bekendtgørelsen om formidlingstilskud fastsat en fast kronesats på 78 kr.

For stationære teatre og teatre med fast tilknytning til en stationær scene beregnes formidlingstilskuddet for den kommende sæson ved at gange det antal billetter, som teatret har solgt med rabat til henholdsvis børn og unge under 25 år og med øvrige former for rabat i den senest afsluttede teatersæson, med de gældende kronesatser i sæsonen.

Formidlingstilskuddet til scenekunstkompagnier uden fast scene (projektteatre) samt til teatre, der er nyetablerede eller af andre årsager ikke har solgt billetter med rabat den senest afsluttede teatersæson, beregnes som udgangspunkt ved at gange det antal billetter, som scenekunstkompagniet/teatret budgetterer at sælge i den kommende teatersæson med rabat til henholdsvis børn og unge under 25 år og med øvrige former for rabat, med de gældende kronesatser i sæsonen.

Den samme beregningsmetode gælder for teatre, som forventer at få en væsentlig aktivitetsopgang eller –nedgang, og hvor Slots- og Kulturstyrelsen har godkendt, at formidlingstilskuddet kan beregnes på grundlag at teatrets budget for billetsalget i stedet for billetsalget i henhold til teatrets senest afsluttede regnskab. Slots- og Kulturstyrelsen kan dog i stedet beslutte at fastsætte formidlingstilskuddet til den enkelte ansøger i denne gruppe efter et skøn, i de tilfælde hvor styrelsen vurderer, at de af ansøgeren budgetterede salgstal for billetter med rabat er urealistisk høje. 

Hvornår får du svar?

Der kan forventes svar på ansøgningen 1. juni 2022. Fra du har indsendt ansøgningen, til du får svar, bliver ansøgningerne klargjort, læst og behandlet.

Når alle sager fra samme frist er klar, bliver resultatet udmeldt samlet på www.slks.dk.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du modtage en kvitteringsmail med en vedhæftet kopi af ansøgningen. 

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

Opdateret 12. januar 2022