Netværksmøde: Stilarter og lokal identitet

Velbevarede kulturmiljøer kan være med til at styrke den sociale sammenhængskraft og lokale identitet i et område. Til netværksmødet den 20. september 2019 fik det kommunale netværk syn for sagn i Ribe.

Under overskriften ’Stilarter og lokal identitet’ løb årets tredje netværksmøde af stablen i Ribe, Danmarks ældste by. Dagen startede i nybyggede Kannikegården lige over for byens ikoniske domkirke. Med tung tegl og små vinduer er bygningen opført op omkring ruinerne af byens gamle kloster og spiller fint sammen med det historiske bymiljø, den er ligger midt i. Bag Kannikegården, der fungerer som blandt andet menighedshus og kirkegårdsforvaltning, ligger haven, som via terrasser fører ned til ruinens base, der kan ses igennem glasvægge. Herfra kan man bevæge sig rundt om bygningen og fornemme stedets mange kulturlag.

Se præsentationen af netværket og dagens program (pdf)

Ribes erfaringer med bevaringsarbejde

Stadsarkitekt Morten Harder skød dagen i gang med en introduktion til byen og Esbjerg Kommune. Det er nyt, at kommunen har en stadsarkitekt, som både skal favne noget af landets ældste bygningsarv i Ribe og det mere rå og upolerede miljø i Esbjerg. Den nyoprettede stilling understreger ifølge Harder, at politikerne prioriterer det byggede miljø og helheden med bygningerne, pladserne og torvene. Kommunens planlæggere er blandt andet restaureringsarkitekter, som har blik for, hvilke bygninger og miljøer, man råder over, og hvilke områder, der skal kunne hvad.

Næst på scenen var restaureringsarkitekt Karen Stoklund, Esbjerg Kommune, med et oplæg om, hvordan kommunen forstår områdets bygningskulturelle stilart og identitet. Og om hvordan man i Ribe har arbejdet med at fastholde kvaliteterne i den historiske by. Devisen er, at byen skal udvikles stille og roligt i et tæt samarbejde mellem kommunen, borgerne og det lokale erhvervsliv - blandt andet i regi af Ribe Byforum. Byens bygningsvedtægt er ca. 100 år gammel og gælder stadig. Borgerne nærer stor kærlighed til deres by og hjælper med at passe på den. Og fra vindueshasper til valg af teglsten skal kommunen godkende alle ændringer på bygninger i den historiske bymidte. Det stærke fokus på detaljerne betyder, at helheden kan bevares, sagde hun.

Hent præsentationen om Ribes erfaringer og bevaringsarbejder (pdf)

Udvikling af Ribes jernstøberi

Efter en kort pause fortalte Jan Ove Petersen, arkitekt i Esbjerg Kommune, om udviklingen af Ribe Jernstøberi, som ligger helt op til bykernen og er det største byudviklingsprojekt i byens historie. Udviklingen sker med følgegrupper og borgerinddragelse, og man arbejder på at fastholde kvaliteterne fra konkurrencen om helhedsplanen for området i både lokalplanen og i fremtidige byggetilladelser.

Læse mere om projektet Ribe Jernstøberi

Helhedsplanen er udarbejdet af tegnestuen Vandkunsten og spejler den historiske bymidtes kvaliteter - de velkendte og klassiske byrum med gader, stræder, små og store pladser, porte og åbninger og varierede rumligheder. Strukturelt er helhedsplanen disponeret som et aftryk af den uformelle måde, fabrikken er vokset frem på gennem årene og tager blandt andet afsæt i karréen, der historisk set har været den bærende bebyggelsesform i Ribe. Derfor får bygningerne i Ribe Jernstøberi forskellige højder, præcis som i den indre by. Da fremtidens biler formentlig bliver selvkørende og fleksible planlægges parkeringsfaciliteter efter én bil pr. husstand.

Hent Jan Ove Petersens præsentation om Ribes Jernstøberi (pdf)

Et samarbejde mellem kommune og museerne

Herefter kom der et oplæg fra direktør Flemming Just og museumsinspektør Mette Slyngborg, Sydvestjyske Museer. Det meget tætte samarbejde mellem kommune og museum bidrager positivt til udviklingen og bevaringen af Ribe by. Sammen har kommune og museum kortlagt kommunens kulturmiljøer og derigennem skabt en fælles forståelse og et samlet overblik, så man i fællesskab kan sætte nye tiltag i værk. Stien ved Jacob A. Riis Museum er et eksempel på dette. Næste projekt er en tilbageføring af byens broer, som igen skal udformes, så de træder frem i bybilledet.

Hent Flemming Just og Mette Slyngborgs præsentation af samarbejdet mellem museum og kommune (pdf)

Fælles byvandring

Efter frokost var der byvandring ved arkitekt Anette Gori, Esbjerg Kommune og formand for Ribe Byforum Ib Lauersen. På byvandringen kunne deltagerne se nærmere på, hvordan kommunens mangeårige indsats for at bevare den historiske bykerne udmønter sig i praksis. Overordnet er reglen, at kommunen skal godkende alle ændringer på bymidtens bygninger, og at nybyggeri skal spejle den eksisterende bygningskultur i materialer, farver etc.  I samlet flok gik deltagerne gennem bymidten, hvor kun nybyggede Kannikegården skiller sig ud fra helheden. På spørgsmålet om, hvor mange nybygninger som Kannikegården, byen kan bære, lød svaret: ”Én!”

Ved det nye fotomuseum for bysbarnet og fotografen Jacob A. Riis er anlagt en ny offentlig sti, som leder ned til åen.

Se mere om Jacob A. Riis museet

Deltagerne fik også indblik i Ribes historie. Byen er grundlagt omkring år 700 af vikingerne og er Danmarks ældste by. Det er også i Ribe, man finder det første fund af en kristen grav i Danmark. Ribe er bygget på fugtig undergrund, ’Ribesvampen’, som kontinuerligt skal fodres af vand, så byen ikke ’sætter’ sig.

Områdefornyelsen af Bramming

Tilbage i Kannikegården fortalte byplanlægger Kristine Dagnæs-Hansen, Esbjerg Kommune, om hvordan kommunen arbejder på at genfinde de oprindelige arkitektoniske kvaliteter i den funktionstømte stationsby Bramming. Det sker ved at støtte private bygningsejere i at tilbageføre ombyggede huse til deres oprindelige udtryk. Støtten udgøres ikke alene af økonomiske tilskud, men også gennem dialog og vejledning i form af handlingsplaner, oplysninger om stilarters karakteristika, historiske fotos og visualiseringer. Projektet har været en stor succes og vakt en gnist hos borgerne, som tager ejerskab for indsatsen for at genoprette byens bygningskultur.

Læs om byfornyelsen i Bramming

Hent Kristine Dagnæs-Hansens præsentation om Brammings fornyelse (pdf)

Lokal identitet gennem historiske stilarter

Arkitekt Jens Andrew Baumann, Baumann Boe-Whitehorn Arkitekter, gav en gennemgang af de mest fremherskende stilarter i dansk byggeskik og arkitekturhistorie eksemplificeret gennem nogle af de projekter, som tegnestuen har arbejdet med i kraft af rollen som Kongelig Bygningsinspektør for Ribe Stift.

Hent Jens Andrew Baumanns præsentation om lokal historisk identitet (pdf)

Esbjerg – Raskt skal det gå

Arkitekt Karen Stoklund, Esbjerg Kommune, gik på scenen igen med en introduktion til Esbjerg by, som er Danmarks yngste by og grundlagt med etableringen af havnen. Byen er etableret som et ’grid’ efter amerikansk forbillede med bygninger i primært historicistisk stil og varierende højder. Den voksede sig hurtigt stor og stærk i slutningen af 1800-tallet, blandt andet som et resultat af udvandringen til Amerika, og det har sat tydelige spor i byens planlægning. Lokalplanen for Esbjerg balancerer derfor både SAVE-registrerede bygninger og en udviklingsorienteret ambition om at bygge højt, fortalte Karen Stoklund.

Hent Karen Stoklunds præsentation om udvandringens spor i byen (pdf)

Workshop og afslutning

Dagen blev rundet af med en workshop – en fælles problemløsning på en specifik case for Esbjerg Kommune. Den nye lokalplan for Esbjerg bymidte giver mulighed for byggeri i op til fem etager for hele bymidten, og opgaven lød derfor: ”Lokalplanen skal være med til at skabe fortætning og rammerne for kommende infill-bygninger, men hvordan skal de nye bygninger indpasses ved siden af de bevaringsværdige bygninger, uden at Esbjerg by mister sin identitet?”

Deltagerne bød ind med en række pointer, blandt andet at nybyg bør forholde sig til nabobygningerne og helheden, at man bør fastholde de varierende højder, som er et kendetegn for Esbjerg. Og at fortætning ikke bør ske på bekostning af grønne oaser, livet mellem husene og en høj boligkvalitet.

Opdateret 08. oktober 2019