Fokus på ældre stenalder

Forskning

 • Der er stort efterslæb på publiceringsområdet
 • Der er behov for udgravning af en super locus classicus: en stor moderne og banebrydende forskningsudgravning, der kan udvikle udgravningsmetoder og forskningsudbytte
 • Ældre stenalderforskningen bør være åben for nye ideer
 • International forskning er vigtig
 • Det teoretiske fundament er vigtigt
 • Naturvidenskab er vigtig
 • Antropologi er vigtig
 • Tværvidenskab generelt er vigtig

Faglig support

 • Faglig støtte i udgravningsfasen bør være obligatorisk
 • Der bør være et fast ekspertpanel til rådgivning i ældre stenalder i Danmark
 • Der bør være følgegrupper på de store udgravninger (helst to eksperter)

Ældre stenalder i Danmark

 • Store regionale forskelle. Delvist geografisk betinget. Delvist fagligt betinget. Delvist pga. anlægsarbejdernes intensitet
 • Behov for øget bevidsthed om ældre stenalderpotentiale i ansvarsområderne

Særlig fokus på

 • Funktionsbestemmelser
 • Tværvidenskab
 • Geofysik: vil i nogen grad kunne afsløre hyttetomter og grave
 • Fjordanalyser: svarende til Vedbæk-analysen. Behov f.eks. ved Lammefjorden

Fundgrupper og anlæg, der bør opprioriteres

 • Maglemose-benmateriale
 • Lokaliteter med bevarede anlæg
 • Overpløjede lokaliteter

Behov for metodeudvikling inden for

 • Udgravningsmetoder
 • Lokalisering
 • Prisbevidste analysemetoder

Bevaring for eftertiden

 • Behov for udpegning og in situ-bevaring af de fineste lokaliteter man kender til
 • Fredninger, hvor der må jordbehandles, bør genovervejes/skærpes

Trusler

 • Dyrkning og erosion (land og marin)
 • Hold øje med kulturarvsarealernes tilstand 
 • Naturgenopretning (land)
 • Opgravning af dødishuller (land)
 • Overset ved anlægsarbejde - ældre stenalder dukker tilfældigt op under de øvre lag og perioder (land)
 • Ændring af strømforhold (marin)
 • Ålegræsdød. Ålegræs "binder" og bevarer lokaliteter på havbunden (marin)

Rekognoscering

 • HAM-metoden - pløjning til sporing af flintkoncentrationer
 • HEM-metoden - nye Maglemosepladser
 • Hollænder-metoden - boringer i fossile fjordområder

Optimering og prioritering på udgravninger

 • Brug udgravningsstrategi
 • Brug faglig støtte af ekspertpanel
 • Prioritering på udgravning vigtig
 • Prioritér anlæg for fundspredning, og forstyrrede lag
 • Opvej kvalitet frem for kvantitet
 • Fokus på funktionsanalyser
 • Brug totalstation og feltregistreringskontor

Kategorisering udgravninger på baggrund af væsentlighed og bevaringsgrad

 • Kategori 1 - gennempløjede lokaliteter
 • Kategori 2 - gennempløjede lokaliteter med bevarede strukturer
 • Kategori 3 - ikke gennempløjede lokaliteter med bevarede strukturer og med gode organiske bevaringsforhold

Dokumentation

 • Benyt fælles identifikation og dokumentation
 • Brug detailplaner ved kategori 2 og 3-lokaliteter (totalplaner - rummer ofte for mange data og faser)

Budgetlægning

 • Budgetlægning kan i særlige tilfælde følge byarkæologiske udgravninger, i de dele af udgravningen, hvor der er kulturlag og stratigrafisk komplekse anlæg
 • Der kan i særlige tilfælde være behov for øgede midler til efterbehandling, konservering og naturvidenskab af de velbevarede kategori 3-lokaliteter

Efterbearbejdning

 • Efterbearbejdning kan i særlige tilfælde omfatte refitting og spredningsanalyser, på baggrund af en vurdering af potentialet
 • Efterbearbejdning kan om muligt påbegyndes allerede i felten, da det er væsentligt i forbindelse med de løbende prioriteringer, der skal foretages

Arkæologi i vand og på land

 • Marine lokaliteter er ofte forstyrrede, men kan rumme rigt organisk materiale. Landjord rummer oftere in situ-forhold
 • Marin- og landarkæologi kan drage nytte af at udveksle viden og gensidig rådgivning

[Tilbage til toppen]

 

Opdateret 30. juli 2019