Redaktionel produktionsstøtte - Ansøgning

Tilskud til nyhedsmedier til produktion af redaktionelt indhold.
Note:

Mediestøttelovgivningen regulerer ikke muligheden for at dispensere i tilfælde af overskridelse af en ansøgningsfrist. Medienævnet realitetsbehandler derfor som udgangspunkt kun de ansøgninger, der modtages inden fristens udløb.

Der kan imidlertid dispenseres fra dette udgangspunkt, hvis overskridelsen af fristen skyldes tekniske problemer på Slots- og Kulturstyrelsens ansøgningsportal i forbindelse med indgivelse af ansøgningen, og ansøgningen er modtaget, så snart de tekniske problemer er ophørt.

Det er i disse tilfælde en forudsætning for dispensation, at ansøgningen er indsendt på ansøgningsskemaet, som skal anvendes ved ansøgning om mediestøtte, og at alle forpligtende oplysninger og bilag er modtaget sammen med ansøgningen.

Kunstområde :

Frist

 • 05.03.2024, kl. 14:00

Ny tilskudsportal

Denne pulje søges igennem vores tilskudsportal med NemID. Søger du på vegne af en virksomhed, institution eller lignende, skal du benytte en medarbejdersignatur.

Hvem kan søge?

Redaktionel produktionsstøtte kan søges af:

 • Trykte nyhedsmedier. Ved trykte nyhedsmedier forstås dagblade, dagbladslignende publikationer, fagblade eller lignende.
 • Internetbaserede nyhedsmedier, der primært består af tekstindhold. Ved internetbaserede nyhedsmedier forstås nyhedsmedier som distribueres til et dansk publikum elektronisk via internettet eller andre digitale platforme, herunder via mobil, apps, tablets m.v.
 • Nyhedsmedier med nyhedsindhold, der primært består af levende billeder, lyd m.v., så længe skrevne nyheder udgør minimum én tredjedel af nyhedsmediets samlede indhold og har en selvstændig værdi, dvs. at det skrevne nyhedsindhold er uafhængigt af mediets øvrige indhold.

Skrevet indhold, der understøtter videoindslag, podcast m.v., f.eks. i form af transskribering, billedtekst, shownotes m.v., betragtes ikke som skrevet nyhedsindhold med selvstændig værdi. Skrevet indhold, der baserer sig på videoindslag, podcast mv. betragtes kun som skrevet nyhedsindhold, såfremt det indeholder ekstra elementer, der giver indholdet en anden funktion for brugeren.

Nyhedsmediet skal desuden have et indhold, der er redigeret til et dansk publikum og som består af beskrivelser af danske samfundsforhold eller har et dansk perspektiv på udenlandske begivenheder. Nyhedsmediet skal derudover opfylde en række betingelser (læs om kriterierne under ”sådan vurderes din ansøgning”.

Hvem kan ikke søge

Der kan ikke ydes produktionsstøtte til nyhedsmedier, der ejes helt eller delvist af offentlige institutioner eller af offentligt finansierede selskaber eller lignende. Det gælder dog ikke nyhedsmedier, der henvender sig til det danske mindretal i Sydslesvig eller det tyske mindretal i Sønderjylland.

Der kan ikke ydes produktionsstøtte til nyhedsmedier, der ejes med to tredjedele eller mere af arbejdsgiver-, arbejdstager- eller brancheorganisationer. Dette gælder uanset, om nyhedsmediet i øvrigt opfylder alle lovgivningens betingelser.

Hvad er formålet med ordningen?

Redaktionel produktionsstøtte har til formål at fremme et alsidigt og mangfoldigt udbud af nyheder af samfundsmæssig og kulturel karakter med henblik på styrkelse af det danske demokrati og den demokratiske debat i Danmark.

Sådan vurderes din ansøgning

Det er Medienævnet, der vurderer og træffer afgørelse vedrørende ansøgninger om redaktionel produktionsstøtte. Nævnet træffer deres afgørelse på baggrund af, hvorvidt ansøgerne opfylder de betingelser for tilskud som følger af mediestøtteloven og mediestøttebekendtgørelsen. Betingelserne skal være opfyldt på ansøgningstidspunktet og i tilskudsåret.

Redaktionel produktionsstøtte består af en hovedordning og en supplementsordning. Dertil ydes der øget tilskud til lokale/regionale nyhedsmedier, der formidler selvstændigt journalistisk bearbejdet stof. Når du ansøger om produktionsstøtte, vil du i ansøgningsblanketten blive bedt om at angive, om du både søger om tilskud fra hoved- og supplementsordningen eller kun fra hovedordningen. Du vil desuden blive bed om at angive, om du søger som et lokalt/regionalt nyhedsmedie.

Tilskud fra hovedordningen kan ydes til trykte og skrevne internetbaserede nyhedsmedier, der opfylder følgende betingelser:

 1. Nyhedsmediet er et selvstændigt medie meden ansvarshavende redaktør
 2. De redaktionelle medarbejdere på nyhedsmediets redaktion udgør sammen med den ansvarshavende redaktør minimum tre årsværk
 3. Nyhedsmediet henvender sig til en bred kreds af brugere, og er ikke alene rettet mod bestemte erhvervs- og faggrupper, medlemmer af arbejdsgiver-, arbejdstager- eller brancheorganisationer, politiske partier eller ansatte i offentlige institutioner m.v.
 4. Nyhedsmediet er ikke ejet med to tredjedele eller mere af arbejdsgiver-, arbejdstager- eller brancheorganisationer
 5. Nyhedsmediet leveres og stilles til rådighed i hele landet på ens vilkår for brugerne og er tilgængelig for alle, evt. mod betaling
 6. Mindst halvdelen af nyhedsmediets indhold er redaktionelt stof inden for et bredt emneområde og med behandling af aktuelt nyhedsstof
 7. Nyhedsmediets redaktionelle stof behandler primært politiske, samfundsrelaterede og kulturelle temaer
 8. Mindst en sjettedel af nyhedsmediets samlede indhold er selvstændigt journalistisk bearbejdet med henblik på offentliggørelse i det pågældende nyhedsmedie
 9. Nyhedsmediet udkommer med minimum ti udgaver eller versioner om året

Tilskud fra supplementsordningen ydes til følgende type nyhedsmedie:

 • Trykte landsdækkende nyhedsmedier, der udkommer minimum fire dage om ugen og har et samlet oplag på under 40.000 eksemplarer pr. udgivelse

Nyhedsmediet skal desuden opfylde betingelserne beskrevet under hovedordningen ovenfor dog med følgende to skærpelser:

 • Mindst 75 % af nyhedsmediets indhold er redaktionelt stof i form af artikler m.v. inden for et bredt emneområde og med behandling af aktuelt nyhedsstof
 • Mindst en tredjedel af nyhedsmediets samlede indhold er selvstændigt journalistisk bearbejdet med henblik på offentliggørelse i det pågældende nyhedsmedie

Øget tilskud kan ydes til lokale eller regionale nyhedsmedier. Medienævnet lægger i deres vurdering af, hvorvidt der er tale om et lokalt/regionalt medie, vægt på følgende:

 • en væsentlig andel af det redaktionelle stof behandler lokale eller regionale forhold i det pågældende geografiske område,
 • en væsentlig andel af det selvstændigt journalistisk bearbejdede stof behandler lokale eller regionale forhold i det pågældende geografiske område,
 • der i nyhedsmediet jævnligt optræder redaktionelt stof fra hele det pågældende geografiske område,
 • nyhedsmediets hovedredaktion er placeret i det pågældende geografiske område, og
 • nyhedsmediets branding og profil afspejler, at der er tale om et regionalt eller lokalt nyhedsmedie fra det pågældende geografiske område.

Et nyhedsmedie, der ansøger om tilskud, jf. stk. 1, skal ved ansøgning beskrive og dokumentere sin lokale eller regionale profil (se bilag under ”Hvad skal ansøgningen indeholde?”).

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Der er kun adgang til ansøgningsblanketten – og dermed mulighed for at ansøge – i måneden op til ansøgningsfristen.

I Vejledning til ansøgning om redaktionel produktionsstøtte i 2024 kan du læse mere om, hvordan de forskellige betingelser for tilskud skal forstås og om hvordan du skal udfylde de enkelte felter i ansøgningsblanketten.

Til ansøgningsblanketten skal du vedhæfte en række bilag. Til nogle af bilagene er der skabeloner, som du kan finde nedenfor. Vær opmærksom på, at hvis der en skabelon til et bilag, skal du benytte den.

Følgende bilag kan eller skal vedhæftes ansøgningen:

 • Revisorerklæring vedrørende nyhedsmediets redaktionelle udgifter. Erklæringen er obligatorisk og skal være udarbejdet som angivet i Vejledning til opgørelse og dokumentation af redaktionelle omkostninger.
 • Opgørelsesskemaskema vedrørende nyhedsmediets redaktionelle udgifter. Skemaet er obligatorisk og skal udarbejdes i skabelonen Opgørelsesskema vedr. redaktionelle omkostninger.
 • Liste over samtlige publicerede redaktionelle enheder (artikler, podcastepisoder, videoindslag mv.) i januar 2024. Listen er obligatorisk og skal udarbejdes i skabelonen Liste over samtlige publicerede redaktionelle enheder i januar 2024. For medier, der søger som lokalt/regionalt medie, skal listen over redaktionelle enheder være identisk med den liste over enheder, der fremgår af bilaget ’Dokumentation for lokal-regional medie’.
 • Dokumentation for lokalt-regionalt medie. Alle ansøgere, der søger om øget tilskud som lokal/regionalt nyhedsmedie skal vedhæfte bilaget Dokumentation for mediets lokalt-regionalt medie. De redaktionelle enheder (artikler, podcastepisoder, videoindslag mv.), der fremgår af dette bilag, skal være identiske med de redaktionelle enheder i bilaget 'Liste over publicerede redaktionelle enheder i januar 2024'.
 • En evt. ansøgning om dispensation i forbindelse med medtælling af ulønnet arbejdskraft i opgørelsen af redaktionelle årsværk. Opgørelsen skal udarbejdes i skabelonen Dispensationsansøgning redaktionel produktionsstøtte.

Det er en god ide at have alle bilag klar inden du begynder at udfylde ansøgningsblanketten.

Økonomi

Tilskud til redaktionel produktion ydes for et kalenderår af gangen.

Dog kan modtagere af etableringsstøtte ved den årlige ansøgningsrunde ansøge om at modtage redaktionel produktionsstøtte for det år, hvori et etableringsprojekt udløber. Produktionsstøtte kan da tildeles forholdsmæssigt fra det tidspunkt, hvor et etableringsprojekt udløber, hvis betingelserne herfor i øvrigt er til stede. Betingelserne for at opnå redaktionel produktionsstøtte skal være opfyldt på ansøgningstidspunktet.

Hele puljen fordeles mellem alle de tilskudsberettigede nyhedsmedier på baggrund af mediernes redaktionelle omkostninger i det seneste år, hvor der foreligger et godkendt årsregnskab.

Tilskud fra hovedordningen kan maksimalt udgøre 35 % af et medies redaktionelle omkostninger og et medie kan maksimalt opnå et tilskud på 12,5 mio. kr. årligt.

Tilskud i form af øget redaktionel produktionsstøtte til lokale og regionale nyhedsmedier kan maksimalt udgøre 35 pct. af nyhedsmediets redaktionelle omkostninger og maksimalt 18,5 mio. kr. årligt. I beregningsgrundlaget vægtes de redaktionelle omkostninger for lokale og regionale nyhedsmedier desuden med en faktor på 1,3.

Det samlede tilskud til trykte landsdækkende nyhedsmedier, der også modtager supplerende tilskud, kan ikke udgøre mere end mediets samlede redaktionelle omkostninger.

En virksomhed, der modtager redaktionel produktionsstøtte kan maksimalt opnå redaktionel produktionsstøtte på 90,0 mio. kr. årligt.

Tilskud udbetales til den NemKonto, der er tilknyttet til det CVR-nr., der er oplyst i ansøgningsblanketten.

Hvornår får du svar?

Medienævnet træffer afgørelse på sit møde medio maj 2024, herefter skal mødereferatet godkendes og tilskuddene beregnes. Svar på ansøgning kan forventes ca. 12 uger efter ansøgningsfristen.

Når du har indsendt ansøgningen

Det anbefales, at der efter indsendelse af ansøgningen downloades en kvittering for indsendelse af ansøgningen. Det er ikke muligt at få tilsendt kvitteringen på mail.

Hvis du får tilsagn/tilladelse/dispensation skal...

Medienævnet kræver udbetalt tilskud helt eller delvist tilbagebetalt og tilbagekalder tilsagn om tilskud i tilfælde af, at tilskudsmodtager har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet væsentlige oplysninger i forbindelse med ansøgninger eller dokumentation, samt i tilfælde hvor tilskudsmodtager ikke opfylder de betingelser, der er knyttet til tilskuddet, eller ikke gennemfører de forudsatte aktiviteter.

Medienævnet kan i umiddelbar forlængelse af en afgørelse fastsætte skærpede vilkår for tilskud til et nyhedsmedie, herunder om aflevering af redegørelser, dokumentation m.v., hvis dette er nødvendigt for at forebygge yderligere overtrædelser.

Medienævnet vil bringe udbetaling af støtte til et nyhedsmedie til ophør, hvis det ud fra en samlet vurdering må anses for åbenbart, at grundlaget for støtte er bortfaldet.

Opdateret 31. marts 2023