Redaktionel produktionsstøtte - Ansøgning

Tilskud til trykte og skrevne internetbaserede nyhedsmedier til produktion af redaktionelt indhold.
Note:

Vær opmærksom på, at du ved opgørelsen af redaktionelle omkostninger skal fratrække eventuel kompensation i form af lønkompensation.

Medienævnet træffer afgørelse på baggrund af det gældende lovgrundlag. Såfremt et nyt lovgrundlag træder i kraft i 2023, vil der blive sendt en nyhed ud herom, ligesom ansøgere af redaktionel produktionsstøtte 2023 vil blive kontaktet.

Ansøgningsfristen til redaktionel produktionsstøtte 2024 forventes at være ved udgangen af 2023.

Kunstområde :

Frist

  Ikke angivet

Hvem kan søge?

Redaktionel produktionsstøtte kan søges af trykte nyhedsmedier og skrevne internetbaserede nyhedsmedier. Nyhedsmediet skal have et indhold, der er redigeret til et dansk publikum og som består af beskrivelser af danske samfundsforhold eller har et dansk perspektiv på udenlandske begivenheder. Nyhedsmediet skal desuden opfylde en række betingelser, som er beskrevet nærmere nedenfor under overskriften ”Sådan vurderes din ansøgning”.

Ved trykte nyhedsmedier forstås dagblade, dagbladslignende publikationer, fagblade eller lignende. Ved skrevne internetbaserede nyhedsmedier forstås internetmedier, hvis indhold primært består af tekstindhold på eksempelvis web, tablet eller mobil. Levende billeder og lyd kan indgå i mindre omfang, hvis det understøtter tekstindholdet.

Hvem kan ikke søge

Der kan ikke ydes produktionsstøtte til nyhedsmedier, der ejes helt eller delvist af offentlige institutioner eller af offentligt finansierede selskaber eller lignende. Det gælder dog ikke nyhedsmedier, der henvender sig til det danske mindretal i Sydslesvig eller det tyske mindretal i Sønderjylland.

Der kan ikke ydes produktionsstøtte til nyhedsmedier, der ejes med to tredjedele eller mere af arbejdsgiver-, arbejdstager- eller brancheorganisationer. Dette gælder uanset om nyhedsmediet i øvrigt opfylder alle lovgivningens betingelser.

Læs mere om hvordan du indberetter redaktionelle omkostninger m.m.

Hvad er formålet med ordningen?

Redaktionel produktionsstøtte har til formål at fremme et alsidigt og mangfoldigt udbud af nyheder af samfundsmæssig og kulturel karakter med henblik på styrkelse af det danske demokrati og den demokratiske debat i Danmark.

Sådan vurderes din ansøgning

Det er Medienævnet, der vurderer og træffer afgørelse vedrørende ansøgninger om redaktionel produktionsstøtte. Nævnet træffer deres afgørelse på baggrund af, hvorvidt ansøgerne opfylder de betingelser for tilskud som følger af mediestøtteloven og mediestøttebekendtgørelsen. Betingelserne skal være opfyldt på ansøgningstidspunktet og i tilskudsåret.

Redaktionel produktionsstøtte består af en hovedordning og en supplementsordning. Når du ansøger om produktionsstøtte, vil du i ansøgningsblanketten blive bedt om at angive, om du både søger om tilskud fra hoved- og supplementsordningen eller kun fra hovedordningen.

Tilskud fra hovedordningen kan ydes til trykte og skrevne internetbaserede nyhedsmedier, der opfylder følgende betingelser:

 1. Nyhedsmediet er et selvstændigt medie
 2. Nyhedsmediet har en ansvarshavende redaktør
 3. De redaktionelle medarbejdere på nyhedsmediets redaktion udgør sammen med den ansvarshavende redaktør minimum tre årsværk
 4. Nyhedsmediet henvender sig til en bred kreds af brugere, og er ikke alene rettet mod bestemte erhvervs- og faggrupper, medlemmer af arbejdsgiver-, arbejdstager- eller brancheorganisationer, politiske partier eller ansatte i offentlige institutioner m.v.
 5. Nyhedsmediet leveres og stilles til rådighed i hele landet på ens vilkår for brugerne og er tilgængelig for alle, evt. mod betaling
 6. Mindst halvdelen af nyhedsmediets indhold er redaktionelt stof i form af artikler m.v. inden for et bredt emneområde og med behandling af aktuelt nyhedsstof
 7. Nyhedsmediets redaktionelle stof behandler primært politiske, samfundsrelaterede og kulturelle temaer
 8. Mindst en sjettedel af nyhedsmediets samlede indhold er selvstændigt journalistisk bearbejdet med henblik på offentliggørelse i det pågældende nyhedsmedie
 9. Nyhedsmediet udkommer med minimum ti udgaver eller versioner om året

Tilskud fra supplementsordningen ydes til følgende type nyhedsmedie:

 • Trykte landsdækkende nyhedsmedier, der udkommer minimum fire dage om ugen og har et samlet oplag på under 40.000 eksemplarer pr. udgivelse

Nyhedsmediet skal desuden opfylde betingelserne beskrevet under hovedordningen ovenfor dog med følgende to skærpelser:

 • Mindst 75 % af nyhedsmediets indhold er redaktionelt stof i form af artikler m.v. inden for et bredt emneområde og med behandling af aktuelt nyhedsstof
 • Mindst en tredjedel af nyhedsmediets samlede indhold er selvstændigt journalistisk bearbejdet med henblik på offentliggørelse i det pågældende nyhedsmedie

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Du skal udfylde og indsende den ansøgningsblanket, som du finder til højre på siden her. Der er kun adgang til blanketten – og dermed mulighed for at ansøge – i måneden op til ansøgningsfristen.

Til ansøgningsblanketten skal du vedhæfte en række bilag. Til nogle af bilagene er der skabeloner, som du også kan finde til højre på siden her. Vær opmærksom på, at hvis der en skabelon til et bilag, skal du benytte den. Følgende bilag kan eller skal vedhæftes ansøgningen:

Det er en god ide at have alle bilag klar inden du begynder at udfylde ansøgningsblanketten.

Vejledning til ansøgning og indberetning om redaktionel produktionsstøtte i 2023 (gælder også for indberetning for så vidt angår oplysninger om betingelser for tilskud) kan du læse mere om, hvordan de forskellige betingelser for tilskud skal forstås og om hvordan du skal udfylde de enkelte felter i ansøgningsblanketten.

Økonomi

Tilskud til redaktionel produktion ydes for et kalenderår af gangen. Dog kan modtagere af etableringsstøtte ved den årlige ansøgningsrunde ansøge om at modtage redaktionel produktionsstøtte for det år, hvori et etableringsprojekt udløber. Produktionsstøtte kan da tildeles forholdsmæssigt fra det tidspunkt, hvor et etableringsprojekt udløber, hvis betingelserne herfor i øvrigt er til stede. Betingelserne for at opnå redaktionel produktionsstøtte skal være opfyldt på ansøgningstidspunktet.

Hele puljen fordeles mellem alle de tilskudsberettigede nyhedsmedier på baggrund af mediernes redaktionelle omkostninger i det seneste år, hvor der foreligger et godkendt årsregnskab.

Tilskud fra hovedordningen kan maksimalt udgøre 35 % af et medies redaktionelle omkostninger og et medie kan maksimalt opnå et tilskud på 17,5 mio. kr. årligt.

Det samlede tilskud til trykte landsdækkende nyhedsmedier, der også modtager supplerende tilskud, kan ikke udgøre mere end mediets samlede redaktionelle omkostninger. 

Tilskud udbetales til den NemKonto, der er tilknyttet til det CVR-nr., der er oplyst i ansøgningsblanketten.

Hvornår får du svar?

Medienævnet træffer afgørelse på sit møde i slutningen af november 2022, herefter skal mødereferatet godkendes og tilskuddene beregnes. Svar på ansøgning kan forventes ca. 12 uger efter ansøgningsfristen.

Når du har indsendt ansøgningen

Når ansøgningen er modtaget hos os, får du en automatisk kvittering med et referencenummer. Kvitteringen sendes til den mailadresse, du har oplyst i ansøgningen. Har du fået kvitteringen, er ansøgningen gået igennem.

Lovgrundlag

Redaktionel produktionsstøtte er fastsat i lov nr. 1604 af 26. december 2013 om mediestøtte som ændret ved lov nr. 472 af 17. maj 2017 samt bekendtgørelse nr. 480 af 17. maj 2017 om mediestøtte.

Opdateret 31. marts 2023