Pulje til kompensation for aflyste og udsatte tv-produktioner

Puljen yder kompensation til danske film- og tv-produktionsselskaber, der som konsekvens af restriktioner i forbindelse med COVID-19 oplevede et økonomisk tab på grund af annullerede eller udsatte tv-produktioner i perioden fra og med den 11. marts 2020 til og med den 22. maj 2020.

Kunstområde :

Frist

 • 19.04.2021, kl. 23:59

Hvem kan søge?

Puljen kan kun søges af film- og tv-produktionsselskaber, der er registreret med et aktivt CVR-nummer inden den 11. marts 2020.

Der skal før den 11. marts 2020 være indgået en skriftlig aftale om produktionen mellem produktionsselskabet og en kunde.

Hvert produktionsselskab kan indsende én ansøgning for perioden. Det er muligt at søge om kompensation for flere produktioner i den samme ansøgning.

Der kan opnås kompensation, uanset om tv-produktionen var planlagt til at finde sted i Danmark eller andre lande.

Der ydes ikke kompensation for tab i forbindelse med reklameproduktioner eller til produktioner, der har modtaget støtte fra Det Danske Filminstitut.

Hvad er formålet med ordningen?

Puljens formål er at hjælpe film og tv-produktionsselskaber gennem COVID-19-krisen ved at kompensere for dele af de direkte økonomiske tab og afbøde de likviditetsudfordringer, der opstod på tv-produktioner som følge af forårets nedlukning af samfundet, hvor selskaberne måtte standse eller udsætte deres produktioner. 

Samspil med andre COVID-19-ordninger

Det er ikke muligt at få kompensation fra Pulje til tv-produktioner til omkostninger, der er dækket af andre COVID-19-ordninger, fx for lønkompensation.

Der ydes ikke kompensation for tab, der godtgøres produktionsselskabet på anden vis. Anden godtgørelse omfatter fx forsikringsdækning, andre offentlige refusioner, tilskud m.m.

Hvad kan der søges til?

Puljen yder kompensation for de direkte økonomiske tab, som film- og tv-produktionsselskaber har haft på grund af annullerede eller udsatte tv-produktioner, hvor produktionen var planlagt til hel eller delvis gennemførelse i perioden fra og med den 11. marts 2020 til og med den 22. maj 2020. Desuden ydes kompensation for COVID-19 relaterede meromkostninger i forbindelse med de tv-produktioner, der er gennemført i den samme periode. Omkostningerne skal være direkte relaterede til produktionen, men kan være faktureret både før og efter kompensationsperioden. Der ydes kun kompensation for omkostninger, der er afholdt på ansøgningstidspunktet. 

Ved en annulleret produktion forstås en produktion, hvor der før den 11. marts 2020 var en skriftlig aftale mellem et produktionsselskab og en kunde, og hvor der er foretaget en skriftlig ophævelse af aftalen begrundet i forhold relateret til COVID-19-udbruddet.

For en annulleret produktion består det direkte økonomiske tab af alle omkostninger i forbindelse med produktionen fratrukket eventuelle indtægter fra produktionen. Omkostninger kan fx være den del af løn til medarbejdere på midlertidige kontrakter, der vedrører pågældende tv-produktion, omkostninger til leje af udstyr og lokationer, omkostninger til casting af medvirkende, afskrivninger på købt udstyr, der kan henføres til produktionen og administrative omkostninger direkte knyttet til produktionen.

Ved en udsat produktion forstås en produktion, hvor der før den 11. marts 2020 var en skriftlig aftale mellem et produktionsselskab og en kunde, hvor produktionen var planlagt til hel eller delvis gennemførelse i perioden 11. marts til 22. maj 2020, og hvor produktionen blev udsat på grund af forhold relateret til COVID-19-udbruddet.

For en udsat produktion består det direkte økonomiske tab af alle meromkostninger, der er forårsaget af udsættelsen. Omkostninger for udsatte produktioner kan fx være udgifter til at afskedige medarbejdere, der var allokeret til specifikke produktioner, og medarbejdere på midlertidige kontrakter. Det kan også være meromkostninger, der afholdes i forbindelse med udsættelsen af produktionen, såsom omkostninger til leje af udstyr og lokationer, der ikke kunne bruges ved en udsættelse af produktionen, eller yderligere omkostninger til casting af medvirkende på grund af udsættelsen.

For produktioner, der blev gennemført fra 11. marts til 22. maj 2020, består det kompensationsberettigede tab af meromkostninger som følge af COVID-19-udbruddet, fx sikkerhedsudstyr, leje af nye lokationer på grund af sikkerhedsanbefalinger mv.

Udgifter med blivende værdi / omkostninger der kan genaktiveres kan ikke støttes.

Hvor meget kan der søges om?

Kompensation for tab kan maksimalt udgøre 800.000 € (brutto) svarende til ca. 5.949.440 kr. pr. CVR-registrerede produktionsselskab.

Ansøger skal i regnskabsskabelonen angive, hvis de har modtaget støtte under kapitel 3.1 i Midlertidige rammebestemmelser for statslige foranstaltninger til støtte for økonomien under det nuværende COVID-19-udbrud og i givet fald hvor meget, de har modtaget. Ordningen er godkendt under kapitel 3.1 og der kan maksimalt modtages 800.000 € (brutto) i støtte pr. CVR på tværs af COVID-19-ordninger godkendt under kapitel 3.1 i Midlertidige rammebestemmelser for statslige foranstaltninger til støtte for økonomien under det nuværende COVID-19-udbrud.

Der er afsat 24,2 mio. kr., som fordeles proportionalt mellem de godkendte ansøgninger.

Omkostningen til autoriseret revisors påtegning af tabsopgørelsen i forbindelse med ansøgningen til Slots- og Kulturstyrelsen dækkes med op til 65 %, hvis ansøgningen imødekommes, dog højst 16.000 kr. pr. produktion.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

I skal anvende og udfylde alle felter i Slots- og Kulturstyrelsens elektroniske ansøgningsskema, som findes her på siden.

Nederst på siden finder I ansøgningsskemaet som PDF. Det kan I orientere jer i for at sikre jer, at I har alle oplysninger og bilag klar, inden I udfylder det egentlige ansøgningsskema.

Ved indsendelsen af ansøgningsskemaet skal I skrive under med NemID medarbejdersignatur. 

Ud over ansøgningsskemaet skal følgende bilag vedhæftes ansøgningen:

1. Regnskabsskabelon med tabsopgørelse (xlsx)

Ansøgningen skal vedhæftes et regnskab med en tabsopgørelse for hver af de produktioner, der søges kompensation for. 

I skal for hver produktion angive i regnskabsskabelonen, om der er tale om en public service produktion.

I tabsopgørelsen kan I kun medtage omkostninger, der allerede er afholdt.

I skal trække indtægter, forsikringsbetalinger, lønkompensation og anden offentlig kompensation, I har modtaget til tabsdækning af produktionerne, samt alle sparede omkostninger, fra tabsberegningen.

2. Revisorerklæring (docx)

Ansøgningen skal vedhæftes en erklæring fra en uafhængig, autoriseret revisor. 

Vejledning til udarbejdelse af revisorerklæring   (pdf)

3. Dokumentation for revisoromkostninger

Der skal vedlægges dokumentation for omkostningerne til revisorerklæring i form af faktura eller bindende aftale. 

I ansøgningsskemaet skal ansøger desuden:

 • Erklære på tro og love, at produktionsselskabet var registreret med et aktivt CVR-nummer inden den 11. marts 2020
 • angive, om der søges kompensation for en eller flere public service-produktioner (til DR, TV 2 A/S eller TV 2-regioner).
 • Erklære på tro og love, at produktionsselskabet ikke har modtaget tilskud fra andre COVID-19-ordninger til de omkostninger, der søges om kompensation for i denne pulje,
 • Erklære på tro og love, at produktionsselskabet ikke var kriseramt før den 31. december 2019, jf. artikel 2, nr. 18 i Kommissionens forordning (EU) Nr. 651/2014 af 17. juni 2014.
 • Erklære på tro og love, at produktionen i perioden er henholdsvis annulleret, udsat eller gennemført med yderligere omkostninger begrundet i forhold relateret til COVID-19-udbruddet.
 • Erklære på tro og love, at ansøger er opmærksom på, at produktionsselskabet maksimalt må modtage 800.000 € brutto på tværs af COVID-19-ordninger godkendt under kapitel 3.1 i Midlertidige rammebestemmelser for statslige foranstaltninger til støtte for økonomien under det nuværende COVID-19-udbrud.
 • Erklære på tro og love, at for så vidt der søges kompensation til annullerede produktioner, at de omkostninger, der søges kompenseret ikke kan genaktiveres.
 • Erklære på tro og love, at de afgivne oplysninger i ansøgningen er korrekte.

Ansøger skal være opmærksom på, at:

 • de vedhæftede bilag maksimalt må fylde 15 MB i alt
 • vedhæftet materiale kun kan modtages i formaterne: PDF, Word og Excel. Vi modtager ikke ZIP-filer.
 • ansøger selv er ansvarlig for, at ansøgningsskemaet er udfyldt korrekt, og at alle de ønskede bilag er vedhæftet. Tjek derfor kvitteringsmail, hvor bilag til ansøgningen vil fremgå.
 • ansøger er forpligtet til at orientere Slots- og Kulturstyrelsen, hvis forudsætningerne for udbetaling af kompensationen ændrer sig væsentligt, efter at ansøgningen er indsendt.

Det elektroniske ansøgningsskema har en sikkerhedstimeout efter 15 minutters inaktivitet på siden, så det skal udfyldes og indsendes relativt hurtigt.

Vi anbefaler, at I bruger browseren Chrome eller Firefox til ansøgningen.

Hvornår kan der søges?

Ansøgningsfristen er den 19. april 2021 kl. 23:59.

Hvornår får du svar?

Der gives svar efter ansøgningsfristen, når alle ansøgninger er færdigbehandlet. Sagsbehandlingstiden vil være op til 4 uger efter ansøgningsfristen.

Afrapportering og efterregulering

Der udtages til stikprøvekontrol blandt de ansøgere, der modtager kompensation.

Lovgrundlag

Puljen til tv-produktioner har hjemmel i aktstykke 151 afgjort 4. februar 2021. Ordningen er godkendt under kap. 3.1. i Midlertidige rammebestemmelser for statslige foranstaltninger til støtte for økonomien under det nuværende COVID-19-udbrud.

Hvem vurderer ansøgningen

Det er Slots- og Kulturstyrelsen, der træffer afgørelse om, hvorvidt ansøger er berettiget til kompensation. 

Klageadgang

Slots- og Kulturstyrelsens afgørelser kan klages til Kulturministeriet.

Klagen skal rettes til Slots- og Kulturstyrelsen, som videresender klagen med sagens materiale og en udtalelse til Kulturministeriet.

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

Opdateret 31. marts 2023