Pulje til aktiviteter på biografområdet

Puljen giver tilskud til biografers omkostninger forbundet med filmforevisninger. Det er en betingelse for at opnå tilskud, at ansøger i forbindelse med filmforevisningerne har iværksat særlige publikumsfremmende tiltag. Filmforevisningerne skal afvikles i perioden fra og med den 1. december 2020 til og med den 31. december 2020. I starten af januar åbnes der for ansøgninger til anden runde, som har frist den 8. februar 2021, hvor der gives tilskud til filmforevisninger i perioden fra og med den 1. januar 2021 til og med den 31. januar 2021.

Kunstområde :

Frist

 • 07.12.2020, kl. 23:59

Hvem kan søge?

Biografer, der har hjemsted i Danmark, kan søge puljen.

Det er desuden en forudsætning, at den ansøgende biograf er CVR-registreret inden den 27. oktober 2020.

Puljen kan ansøges af den enkelte biograf, uanset om denne har selvstændigt CVR-nummer eller deler et CVR-nummer.

Hver biograf kan kun indsende én ansøgning for perioden. Det er muligt at søge om tilskud til flere filmforevisninger i den samme ansøgning.

Hvem kan ikke søge?

Statslige biografer kan ikke søge puljen. 

Hvad er formålet med ordningen?

Puljen yder tilskud til biografers omkostninger forbundet med filmforevisninger. Det er en betingelse for at opnå tilskud, at ansøger i forbindelse med filmforevisningen har iværksat særlige publikumsfremmende tiltag. Særlige publikumsfremmende tiltag i forbindelse med filmforevisningen kan fx være oplæg, quiz eller andre publikumsinddragende aktiviteter, ekstraordinær markedsføring, samarbejder med fx skoler, foreninger eller institutioner, reduceret billetpris eller andre rabatordninger. Puljen administreres således, at alle ansøgninger, der lever op til puljens kriterier, imødekommes.

Samspil med andre COVID-19-ordninger og offentlig støtte

Biografer vil fortsat have mulighed for at søge Aktivitetspulje til kulturaktiviteter. Man kan dog ikke søge om tilskud til den samme filmforevisning fra både Pulje til aktiviteter på biografområdet og Aktivitetspulje til kulturaktiviteter. De samme omkostninger til indirekte driftsomkostninger må heller ikke indgå i ansøgninger til både Pulje på biografområdet og Aktivitetspulje til kulturaktiviteter.

Man kan ikke søge om tilskud fra Pulje til aktiviteter på biografområdet til omkostninger, der er dækket af andre COVID-19-ordninger. Det er heller ikke muligt at søge om tilskud til omkostninger, der dækkes af andre former for offentlig støtte.

Hvad kan der søges til?

Puljen yder tilskud til filmforevisninger, der afvikles i perioden fra og med den 1. december 2020 til og med den 31. december 2020. Det er et krav, at der er iværksat publikumsfremmende tiltag i forbindelse med filmforevisningerne. Det er dog ikke et krav, at de publikumsfremmende tiltag skal være tilskudsberettigede.

Der gives som udgangspunkt ikke kompensation for aflysninger. I tilfælde af pludseligt opståede aflysninger af filmforevisninger, der har modtaget tilskud fra puljen, hvor arrangøren kan godtgøre, at aflysningen skyldes skærpede restriktioner fra myndighederne vedrørende COVID-19, for eksempel lokale smitteudbrud med nedlukning til følge, tilbagekræves kun den del af tilskuddet, der ikke er anvendt.

Der kan søges om tilskud til både direkte og indirekte omkostninger forbundet med filmforevisningen.

Direkte omkostninger er omkostninger, der er direkte knyttet til afholdelsen af den tilskudsberettigede filmforevisning. Disse omkostninger er nødvendige for at afholde den filmforevisning, der søges om tilskud til, og biografen ville ikke have haft dem, hvis ikke filmforevisningen blev afholdt. Direkte omkostninger kan for eksempel være filmleje, honorarer til kunstnere og oplægsholdere, markedsføring i forbindelse med filmforevisningen og omkostninger i forbindelse med COVID-19-relaterede restriktioner (ekstra rengøring, sprit osv.).

En forholdsmæssig andel af biografens faste driftsomkostninger i tilskudsperioden kan medregnes som indirekte omkostninger. Indirekte omkostninger kan for eksempel være løn til egne ansatte, husleje, anden fast leje og leasing, materialer og forsyninger, nødvendig vedligeholdelse på materielle anlægsaktiver og lejede/leasede aktiver, el, vand og opvarmning, ejendomsskatter, løbende rengøring, renteomkostninger, samt afskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver (efter sædvanlige regnskabsprincipper).

De indirekte omkostninger skal opgøres således, at der kun søges om tilskud til den del af de faste driftsomkostninger, der kan henføres til de tilskudsberettigede filmforevisninger. Det betyder, at hvis en biograf fx søger om tilskud til 30 % af sine filmforevisninger i perioden 1. december 2020 til 31. december 2020, kan 30 % af driftsomkostningerne i denne periode medregnes som indirekte omkostninger.

Omkostninger til autoriseret revisors revision af regnskab i forbindelse med afrapportering til Slots- og Kulturstyrelsen dækkes med op til 65 %, såfremt ansøgningen imødekommes med et tilskud, dog højst 16.000 kr. pr. CVR-nummer.

Der ydes ikke tilskud til tabte indtægter.

Hvor meget kan der søges om?

Der kan ydes tilskud på op til 65 % af filmforevisningens dokumenterede, tilskudsberettigede omkostninger, dog maksimalt 300.000 kr. pr. ansøger i tilskudsperioden fra og med den 1. december til og med den 31. december 2020. Puljemidlerne fordeles mellem alle de ansøgere, der lever op til puljens kriterier. Hvis der ved puljens ansøgningsfrist er ansøgt for et samlet beløb, der overstiger puljens størrelse, fordeles midlerne forholdsmæssigt til de ansøgninger, der imødekommes.

Tilskuddet modregnes ikke tilskudsmodtagerens eventuelle overskud i perioden.

Der skal aflægges regnskab for filmforevisningerne.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

I skal anvende og udfylde alle felter i Slots- og Kulturstyrelsens elektroniske ansøgningsskema, som findes her på siden. Vi modtager ikke fysisk materiale.

Nederst på siden finder I ansøgningsskemaet som PDF. Det kan I orientere jer i for at sikre jer, at I har alle oplysninger og bilag klar, inden I udfylder det egentlige ansøgningsskema. Det elektroniske ansøgningsskema har en sikkerhedstimeout efter 15 minutters inaktivitet på siden, så det skal udfyldes og indsendes relativt hurtigt.

Ved indsendelsen af ansøgningsskemaet skal I skrive under med NemID medarbejdersignatur. Læs mere om NemID og medarbejdersignatur her 

Vi anbefaler, at I bruger browseren Chrome eller Firefox til ansøgningen.

Ansøgningen skal vedhæftes den obligatoriske budgetskabelon. Find den obligatoriske budgetskabelon her.

I budgetskabelonen skal I angive de tilskudsberettigede omkostninger for jeres filmforevisning eller filmforevisninger.

I ansøgningsskemaet skal I desuden:

 • beskrive de særlige publikumsfremmende tiltag, I har iværksæt i forbindelse med den tilskudsberettigede filmforevisning (max 2400 tegn i alt)
 • erklære, at jeres institution mv. er en biograf
 • erklære, at I var CVR-registrerede inden d. 27. oktober 2020
 • erklære, at I ikke har søgt om tilskud fra Aktivitetspulje til Kulturaktiviteter til den eller de filmforevisninger, I søger om tilskud til i denne pulje
 • erklære, at jeres institution mv. for indeværende regnskabsår har betalt eller vil betale den skat, som den er forpligtet til i henhold til gældende internationale aftaler og nationale regler, og at institutionen mv. selv eller en legal ejer, der har kontrol med institutionen mv. ikke er skattemæssigt hjemmehørende i et land, som optræder på EU’s liste over lande med skattely
 •  erklære, at institutionen mv. ikke var kriseramt før d. 9. marts 2020, jf. artikel 2, nr. 18 i Kommissionens forordning (EU) Nr. 651/2014 af 17. juni 2014
 •  godkende, at Slots- og Kulturstyrelsen kan indhente yderligere oplysninger, herunder oplysninger om institutionen mv. og dennes ansatte, fra Erhvervsstyrelsen og andre myndigheder, i det omfang oplysningerne er nødvendige i forbindelse med behandlingen af ansøgningen
 • erklære, at de afgivne oplysninger i ansøgningen er korrekte.

Ansøger skal være opmærksom på, at:

 • de vedhæftede bilag maksimalt må fylde 15 MB i alt
 • vedhæftet materiale kun kan modtages i formaterne: PDF, Word og Excel. Vi modtager ikke ZIP-filer.
 • ansøger ikke kan eftersende bilag eller ændre i ansøgningen, når den først er indsendt. Mangler ansøgningen bilag eller anden information, skal der indsendes en ny, komplet ansøgning.
 • Slots- og Kulturstyrelsen kan meddele afslag på ansøgninger om tilskud, når oplysningerne i tilknytning til ansøgningen må anses som mangelfulde eller ikke-retvisende, samt når den dokumentation, der er fremsendt som bilag til ansøgningen, er utilstrækkelig
 • yderligere materiale, ud over det der er beskrevet i denne ansøgningsvejledning, ikke vil indgå i vurderingen af ansøgningen
 • ansøger selv er ansvarlig for, at ansøgningsskemaet er udfyldt korrekt, og at alle de ønskede bilag er vedhæftet. Tjek derfor kvitteringsmail, hvor bilag til ansøgningen vil fremgå.
 • ansøger er forpligtet til at orientere Slots- og Kulturstyrelsen, hvis forudsætningerne for udbetaling af tilskuddet ændrer sig væsentligt, efter at ansøgningen er indsendt.

Hvornår kan der søges?

Der kan søges til og med den 7. december 2020.

Hvornår får du svar?

Der gives svar efter ansøgningsfristen, når alle ansøgninger er færdigbehandlet. Sagsbehandlingstiden vil være op til 14 dage efter ansøgningsfristen.

Afrapportering og efterregulering

Senest seks måneder efter afviklingen af filmforevisningerne skal I afrapportere til Slots- og Kulturstyrelsen.

Hvis filmforevisningen aflyses, skal det samlede tilskudsbeløb betales tilbage. I tilfælde af pludseligt opståede aflysninger af filmforevisninger, der har modtaget tilskud fra puljen, hvor ansøger kan godtgøre, at aflysningen skyldes skærpede restriktioner fra myndighederne vedrørende COVID-19, for eksempel lokale smitteudbrud med nedlukning til følge, kræves kun den del af tilskuddet, der ikke er anvendt, tilbage.

Tilskuddet bortfalder, hvis I har givet urigtige eller vildledende oplysninger, og Slots- og Kulturstyrelsen træffer afgørelse om tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalt tilskud.

Hvis jeres faktiske omkostninger har været lavere end de omkostninger, I budgetterede med på ansøgningstidspunktet, vil tilskuddet i forbindelse med afrapporteringen blive nedreguleret til 65 % af de faktisk afholdte omkostninger. Tildelte tilskud vil ikke blive opjusteret.

Tilskudsmodtagers samlede offentlige støtte må ikke overstige 80 pct. af de tilskudsberettigede omkostninger eller 15 mio. kr. i tilskudsperioden (jf. EUROPA-KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. 651/2014 af 17. juni 2014 om visse kategorier af støttes forenelighed med det indre marked i henhold til traktatens artikel 107 og 108).

Hvordan I skal afrapportere, afhænger af størrelsen på jeres tilskud fra puljen.

For tilskud på 100.000 kr. eller derunder skal tilskudsmodtager:

 • afgive en erklæring om, at tilskuddet er anvendt efter formålet, og at betingelserne for tilskuddet i øvrigt er opfyldt, således som de er fastsat i bevillingsbrevet fra Slots- og Kulturstyrelsen. I erklæringen skal I også oplyse jeres driftsomkostninger og indtægter for tilskudsperioden, inklusive offentlig støtte.
 • Blandt de modtagne erklæringer laver Slots- og Kulturstyrelsen stikprøvekontrol. Slots- og Kulturstyrelsen kan som led i stikprøvekontrol kræve, at modtagere af tilskud på 100.000 kr. eller derunder skal aflægge regnskab over for styrelsen.

For tilskud på mere end 100.000 kr. skal tilskudsmodtager:

 • afgive en erklæring om, at tilskuddet er anvendt efter formålet, og at betingelserne for tilskuddet i øvrigt er opfyldt, således som de er fastsat i bevillingsbrevet fra Slots- og Kulturstyrelsen.
 • aflægge regnskab over for Slots- og Kulturstyrelsen. Regnskabet skal indeholde omkostninger og indtægter for tilskudsperioden, inklusive offentlig støtte. En regnskabsskabelon vil blive gjort tilgængelig af styrelsen. Regnskabet skal være underskrevet af tilskudsmodtager eller tilskudsmodtagers ledelse.
 • Regnskabet skal enten være gennemgået og underskrevet af en regnskabskyndig person eller være revideret af en statsautoriseret eller registreret revisor.
 • Tilskudsmodtagere kan blive udtaget til yderligere kontrol.

For puljen gælder, at den administreres efter Kulturministeriets bekendtgørelse for regnskab og revision for projekt- og aktivitetstilskud (BEK nr. 1479 af 22. december 2014), idet der dog for denne pulje generelt dispenseres fra bekendtgørelsens krav om forvaltningsrevision (jf. BEK § 10, stk. 2, nr. 4).

Lovgrundlag

Pulje til aktiviteter på biografområdet har hjemmel i aktstykke nr. 54, afgjort den 19. november 2020.

Hvem vurderer ansøgningen

Det er Slots- og Kulturstyrelsen, der træffer afgørelse om, hvorvidt ansøger er berettiget til tilskud.

Klageadgang

Slots- og Kulturstyrelsens afgørelser kan påklages til kulturministeren. 

Klagen skal rettes til Slots- og Kulturstyrelsen, som videresender klagen med sagens materiale og en udtalelse til kulturministeren. 

Opdateret 31. marts 2023