Opstart af nye udstillingsplatforme

Tilskud til opstart af nye udstillingsplatforme i Danmark
Note:

Der er én årlig ansøgningsfrist.

Puljen er åben for indsendelse af ansøgninger en måned før fristen. Bemærk, at der kan forekomme ændringer i puljen op til dette tidspunkt.

Vi anbefaler, at du i god tid forbereder de obligatoriske bilag, der skal vedhæftes til ansøgningsskemaet. Se under "Hvad skal ansøgningen indeholde".

Tilmeld dig infomail fra billedkunst www.kunst.dk/tilmeld-nyhedsbrev

 

Kunstområde :

Frist

 • 10.01.2025, kl. 14:00

Hvem kan søge?

Puljen retter sig mod aktører, der opstarter nye udstillingsplatforme i Danmark, som højst har eksisteret et år og som ikke tidligere har fået tilskud til opstart.

Du kan søge tilskud til:

 • driftslignende omkostninger og til omkostninger forbundet med udstillinger
 • udstillingsplatforme i minimum 1 og maksimum 2 år og du kan kun få tilskud én gang. 

Søger du tilskud til udstillingsrækker på mindre end et år, beder vi dig søge puljen Værkproduktion og udstilling.

Du kan ikke søge tilskud til:

 • permanente værker i det offentlige rum, som støttes via anden pulje under Legatudvalget for Billedkunst
 • atelierleje
 • diæter
 • invitationer, forplejning og lignende i forbindelse med ferniseringer
 • assistenters rejse og ophold (som hovedregel)
 • rejse og ophold i forbindelse med udstillinger på gallerier, som kunstneren er fast tilknyttet
 • lokaltransport
 • projektansøgninger, som udvalget allerede tidligere har behandlet (genansøgninger)
 • udstillinger, som er påbegyndt inden ansøgningsfristen
 • produktion af nye kunstværker. Kunstneren skal selv søge tilskud fra puljen Værkproduktion og udstilling.

Hvad er formålet med ordningen?

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst ønsker at fremme billedkunst i Danmark ved at stimulere kunstmiljøer i hele Danmark og ved at fremme, at et bredt publikum i hele Danmark får mulighed for at opleve samtidskunst af høj kvalitet.

Udvalget forventer, at nye udstillingsplatforme, f.eks. et kunstnerdrevnet udstillingssted, kan være med til at stimulere og samle et kunstnerisk miljø og yderligere kan nye udstillingsplatforme give publikum mulighed for at møde samtidskunsten på et nyt eller uventet sted, måske præsenteret på en ny eller uventet måde.

Derfor støtter udvalget opstart af nye udstillingsplatforme, der tilfører kunstmiljø og publikum noget, der ikke i forvejen findes på den givne lokalitet og i den givne form. Dette kan i særlig grad, men ikke kun, være relevant udenfor de større byer.

Formålet med støtten er at understøtte den nye udstillingsplatforms udgifter til opstart og drift i den første periode på 1-2 år. Udvalget har valgt at tidsbegrænse driftsstøtten til max 2 år, for at undgå at kunststøttemidlerne bliver fastfrosset i driftsbevillinger.

Hvis udstillingsplatformen har et længere tidsperspektiv og fortsætter med at eksistere efter opstartsperioden, kan den ikke modtage yderligere støtte til driftslignende omkostninger, men den kan dog fortsat søge støtte til udstillingsomkostninger i puljen ”Værkproduktion og udstilling”.
For udstillingsplatforme i denne kategori er opstartsperioden typisk en mulighed for at få tid til at opnå lokal opbakning og sikre fremtidig lokal finansiering til drift.

Sådan vurderes din ansøgning

Når udvalget vurderer ansøgningen er hovedkriteriet, om der er tale om en væsentlig ny udstillingsplatform af høj kunstnerisk og kunstfaglig kvalitet.

Dernæst vurderer udvalget ud fra følgende kriterier, hvoraf ikke alle behøver at være opfyldt:

 • Har udstillingsplatformen en tydelig profil?
 • Er udstillingsplatformen netværksskabende?
 • Viser udstillingsplatformen både dansk og udenlandsk samtidskunst?
 • Skaber udstillingsplatformen lokal dynamik?
 • Har udstillingsplatformen kommunal eller lokal (kan være privat) medfinansiering?
 • Er udstillingsplatformen geografisk placeret et sted i Danmark, hvor det brede publikum kun i mindre omfang har mulighed for at møde samtidskunst lokalt.

Kunstnerisk kvalitet og kunstfagligt niveau
I vurderingen af et projekts kunstneriske kvalitet og kunstfaglige niveau vægter projektstøtteudvalget, at ansøger kort, konkret og præcist i tekst og billeder kan beskrive det projekt, der søges støtte til.

Udvalget foretager en samlet vurdering ud fra tre kriterier:

 1. Faglig helhed
  Er der sammenhæng imellem idé og form?
  Udvalget prioriterer ansøgninger, der demonstrerer en kompetent og gennemtænkt anvendelse af billedkunstneriske virkemidler, herunder medier, materialer, teknik og idémæssigt indhold. Vi finder det væsentligt, at der er overensstemmelse mellem projektets indholds- og udtryksformer i den givne kontekst.
   
 2. Nødvendighed
  Hvad vil projektet formidle? 
  Kunsten er for os alle, men har værdi og relevans for hver enkelt på forskellige måder. Udvalget ønsker at fremme æstetisk forståelse og samtalen om kunst med et blik for mangfoldighed og diversitet. Her lægger vi vægt på en reflekteret bevidsthed hos ansøgeren i forhold til kunstens rolle og betydning set i lyset af historiske, samfundsmæssige, etiske og miljømæssige problemstillinger.
   
 3. Nye perspektiver
  Stiller projektet spørgsmål til vores fælles virkelighed, og bringer det nye erkendelser med sig?
  Her vurderer udvalget, om ansøgningerne udviser vilje og mod til at udvikle billedkunstens udtryk og genrekonventioner på tankevækkende og eksperimenterende vis.

Spredning af kunststøtten
Udvalget tilstræber, at der er geografisk spredning i det samlede støttefelt, så støtten når så bredt ud i landet som muligt.

Udvalget forbeholder sig retten til at imødekomme ansøgningen med et mindre beløb end ansøgt ud fra en vurdering af ansøgningen i forhold til det samlede felt af ansøgninger, de afsatte midler samt ønsket om at sikre mangfoldighed og en spredning af kunststøtten.

Hvis du modtager et mindre beløb end du har ansøgt om, vil du kunne læse i dit bevillingsbrev, om du skal indsende flere oplysninger, før vi kan udbetale dit tilskud.

Har du inden for de sidste tre år søgt tilskud hos Statens Kunstfond, vil disse oplysninger indgå som grundlag for behandling af din ansøgning. En livsvarig hædersydelse fra Statens Kunstfond indgår ikke i behandlingen af din ansøgning.

Bæredygtighed
Statens Kunstfond opfordrer ansøgere til at indtænke grøn bæredygtighed i deres virke. Hvis du ønsker at følge projektets forbrug og blive klogere på indsatsområder, kan du finde inspiration og værktøjer til arbejdet med grøn bæredygtighed her.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Du indsender ansøgningen via Tilskudsportalen, som du finder her på siden. Når du først har oprettet din profil på Tilskudsportalen, kan du til enhver tid gå ud og ind af portalen og tjekke, om du har alle bilag og oplysninger med, inden du indsender ansøgningen.

Vi anbefaler, at du bruger browseren Chrome eller Firefox, når du udfylder din ansøgning.  

Hvis du er fritaget for Digital Post eller grundet helt særlige forhold ikke kan anvende den digitale selvbetjeningsløsning skal du skrive til post@slks.dk.

Du skal vedhæfte følgende bilag:

 • Projektbeskrivelse, inklusive budget, finansieringsplan og udstillingsprogram. Du skal bruge denne obligatoriske skabelon, som du henter her.

  I skabelonen skal du beskrive, hvad dit mål er for det projekt, du søger tilskud til. Det kan for eksempel være at gennemføre et udstillingsprogram, der indeholder en sammenhængende række af udstillinger, som fremhæver udstillingsplatformens profil. Hvis du skal afrapportere for et eventuelt tilskud, ser vi nemlig på, om du har opfyldt de mål, du skriver i din ansøgning.
 • CV for kunstfaglig ledelse på maksimum én side per person.

Derudover skal du indsætte et resumé af din projektbeskrivelse på 500 tegn i ansøgningsskemaet.  

Bemærk, at din ansøgning skal præsentere et udstillingsprogram for hele den ansøgte periode. 

Hvis du søger tilskud til det samme projekt hos andre udvalg under Statens Kunstfond, skal du også skrive det i ansøgningen.

Du skal være opmærksom på:

 • at de vedhæftede bilag maksimalt må fylde 25 MB i alt
 • at vedhæftet materiale kun kan modtages i formaterne: PDF, Word, MP3 og MP4. Vi modtager ikke ZIP-filer
 • at du før ansøgningsfristens udløb har mulighed for at redigere en allerede indsendt ansøgning og indsende en ny version på samme sag
 • at du efter ansøgningsfristens udløb ikke kan redigere din ansøgning
 • at det altid er den seneste ansøgning, du har indsendt til os, der bliver behandlet af udvalget
 • at din ansøgning skal indeholde alle obligatoriske bilag for at blive behandlet af udvalget. Yderligere materiale, ud over det der er beskrevet i ansøgningsvejledningen, vil ikke indgå i vurderingen af din ansøgning
 • at du selv er ansvarlig for, at ansøgningsskemaet er udfyldt korrekt, og at alle de ønskede bilag er vedhæftet
 • at bilag modtaget efter ansøgningsfristens udløb ikke vil blive vedlagt din ansøgning
 • som udgangspunkt kan du ikke overdrage din ansøgning – og eventuelt tilsagn – til en anden juridisk person eller virksomhed. Derfor er det vigtigt, at du får afklaret, hvem der er ansøger, inden du indsender din ansøgning. Samtidig skal du sikre, at der er knyttet en NemKonto til det CVR-nummer, du benytter.

Økonomi

Der er ikke fastsat et loft over eventuelle tilskudsbeløb. Du kan danne dig et indtryk af beløbsstørrelser på projekttilskud ved at kigge på tidligere tildelinger.

Får du tilskud, kan du ikke modtage yderligere støtte fra udvalgets andre puljer i den periode du får tilskud. 

Udbetaling

Hvis du får tilskud, skal du have en NemKonto, for at vi kan udbetale beløbet. Alle tilskud bliver udbetalt til den NemKonto, der er knyttet til det CPR/CVR-nummer, du oplyser i ansøgningen. Hvis du for eksempel ansøger med et nyt CVR-nummer, skal du sikre, at du har fået tilknyttet en NemKonto. Det skal ske inden du får et eventuelt tilsagn og tilskuddet bliver udbetalt.

Hvis du, efter Skatteforvaltningens definition, er fraflyttet Danmark, eller er udenlandsk ansøger, kan du få udbetalt et eventuelt tilskud til en udenlandsk konto. I de tilfælde skal du udfylde bankoplysningsskema for lande med IBAN eller bankoplysningsskema for lande uden IBAN.

Modtager du tilskud på:

 • 100.000 kroner eller derunder bliver pengene udbetalt så tæt som muligt på den startdato, du har oplyst for din udgiftsperiode. Du bør derfor afstemme startdatoen for dit projekt med den dato, hvor dine første udgifter for projektet falder.
 • over 100.000 kroner med en projektperiode længere end seks måneder, udbetaler vi pengene i rater.

Dit tilskud vil blive indberettet til SKAT, da vi har indberetningspligt. Det er uanset om og hvordan du skal beskattes af tilskuddet. Langt de fleste af vores tilskud bliver indberettet med AM-bidrag.

Hvornår får du svar?

Du får svar på din ansøgning senest 8 uger efter ansøgningsfristen. Du modtager en notifikationsmail, når dit svar ligger klar på din profil i Tilskudsportalen, medmindre du har fravalgt dette.

I perioden indtil da vil alle ansøgninger blive klargjort og sendt til udvalget og herefter læst og behandlet. Når der er truffet afgørelse i alle sager fra samme ansøgningsrunde får alle ansøgere svar i Tilskudsportalen, eller via e-mail, og samtidig bliver tildelingerne offentliggjort på vores hjemmeside.

Her finder du også navnene på alle ansøgere til Statens Kunstfond, der bliver offentliggjort i udvalgenes referater.

Hvis du ikke har ansøgt via Tilskudsportalen, kan du se hvordan du får svar her.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din ansøgning i Tilskudsportalen, får du en skærmkvittering, som du kan downloade, hvis du vil, men du kan altid se din ansøgning og dens status i Tilskudsportalen under ”Mine ansøgninger". Når den er indsendt korrekt, har den status som "Indsendt".

Du modtager ikke en kvitteringsmail, når du har indsendt en ansøgning.

På din ansøgningssag i Tilskudsportalen kan du også se de bilag, du har vedhæftet til ansøgningen. Det er dit eget ansvar, at de nødvendige bilag er sendt med – så husk at kigge din ansøgning godt igennem.

Du kan redigere i en ansøgning, selvom du allerede har indsendt den. Så længe det er før fristens udløb. Hvis du redigerer i en indsendt ansøgning skal du igen sikre dig, at alle nødvendige bilag er sendt med. Udvalget forholder sig udelukkende til den senest indsendte ansøgning.  

Hvis du har brug for at kontakte en sagsbehandler i sekretariatet, skal du henvende dig via kontaktknappen på din sag i Tilskudsportalen.

Hvis du ikke har ansøgt via Tilskudsportalen, så se her.

Hvis du får tilsagn/tilladelse/dispensation skal...

Når vi uddeler tilskud i Statens Kunstfond, er det vigtigt for os, og ikke mindst lovmæssigt påbudt, at pengene bliver brugt til netop det, du har søgt dem til. Og det er derfor, du skal afrapportere til Slots- og Kulturstyrelsen efter bestemte retningslinjer. Hvordan du skal afrapportere, afhænger af hvor stort et tilskud du har fået. Læs mere om afrapportering/regnskabsaflæggelse.

Hvem vurderer ansøgningen

Det er Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst, der vurderer ansøgningerne og træffer den endelige beslutning om hvem, der skal modtage tilskud.

Opdateret 31. marts 2023