Lån af kunst

Lån af billedkunst, kunsthåndværk og design fra Statens Kunstfond i minimum 5 år og op til 10 år.
Note:

Frister i 2024: 11. januar, 26. september

 

Fristen udløber kl. 14:00 på dagen for ansøgningsfristen, men vi anbefaler, at du indsender i god tid.

Ansøgningsskemaet vil være tilgængeligt her på siden senest en måned før fristen - bemærk at der kan forekomme ændringer i puljen op til dette tidspunkt.

Frist

 • 26.09.2024, kl. 14:00

Hvem kan søge?

 • Statslige, regionale, kommunale eller andre institutioner, der er tilgængelige for en større del af befolkningen, kan ansøge om langtidslån af kunst.

Hvem kan ikke søge?

 • Museer kan ikke søge. 

Hvad er formålet med ordningen?

Formålet med ordningen er at give borgere i hele landet mulighed for at møde kunst af høj kvalitet, der hvor de færdes til daglig.

Statens Kunstfonds Legatudvalg for Billedkunst og Statens Kunstfonds Legatudvalg for Kunsthåndværk og Design indkøber hvert år omkring 200 værker, som bliver udlånt til offentligt tilgængelige institutioner, hvor mange forskellige mennesker færdes.

Hjemmesiden vores.kunst.dk er en samlet indgang til kunst indkøbt og støttet af Statens Kunstfond. Her kan alle se, hvilke værker Kunstfonden har indkøbt, hvor de er placeret og danne sig et indtryk af hvilke værker, det er muligt at låne. Kunstfonden har kun meget sjældent værker, der egner sig til placering udendørs.

Sådan vurderes din ansøgning

Statens Kunstfond vurderer ansøgninger ud fra følgende 3 kriterier:

 • Der skal være tilstrækkelig offentlig adgang til institutionen
  Ansøgningen bliver vurderet på, hvor mange forskellige mennesker, der kommer det sted/ de steder, hvor I gerne vil have kunst. For at komme så mange mennesker som muligt til gode, skal kunstværkerne primært placeres steder, som mange har adgang til – typisk forhal, mødelokaler, kantine eller gangarealer.
 • Institutionen skal være egnet til at præsentere kunst
  For at sikre gode helhedsløsninger i samspillet mellem kunst og sted vil udvalgene vurdere, hvordan de fysiske rammer hos jer, vil fungere sammen med de kunstværker, der i øjeblikket er til rådighed. Det handler for eksempel om samspillet med arkitekturen og den øvrige indretning på stedet, samt bevaringsmæssige forhold. Det er derfor vigtigt med en grundig dokumentation af stedet.
 • Institutionen skal have behov for kunst
  Udvalgene vil vurdere institutionens behov for kunst til at løfte stedets fysiske rammer. Her ser udvalgene også på, hvad der evt. allerede findes af kunst på institutionen. Derfor skal det også indgå i ansøgningen, hvad I evt. har af kunst og design i forvejen.

Kunstfonden køber bredt ind, så mange værktyper og udtryk bliver tilgodeset (kunsthåndværk, foto, video, skulptur, design, maleri, lyskunst og installation). I behandlingen af jeres ansøgning vil der blive set på jeres åbenhed i forhold til at modtage værker, der repræsenterer en mangfoldighed af kunstformer og værktyper.

Det er også muligt at søge om kunsthåndværk og designgenstande til brug eksempelvis service og mindre møbler. 

I behandling af ansøgningen bliver der lagt vægt på, at I motiverer, hvordan I tænker, kunsten vil kunne indgå i den daglige brug af institutionen og hvilken forskel I mener, kunsten vil gøre hos jer.

For at sikre lokalt ejerskab af kunsten, bliver der også set på jeres vilje til at engagere jer i formidlingen af kunsten hos jer.

Hvis institutionen råder over ældre værker af høj kvalitet, kan Kunstfonden i forbindelse med lån af værker tilbyde en kunstnerisk genophængning af institutionens eksisterende værker sammen med de nye værker. Her skal institutionen være indstillet på at bidrage til udgifter ved maling af de vægge, der skal bruges til kunst.

OBS: Ansøgninger fra institutioner målrettet børn og unge vil blive prioriteret.

OBS: Ansøgninger om lån af kunst til færdigbyggede bygninger vil blive prioriteret.

Spredning af kunststøtten

 • Geografisk spredning
  Kunstfonden prioriterer samlet set en bred geografisk fordeling mellem landets regioner ved placering af værkerne.
 • Institutionel spredning
  For at give en mangfoldighed af borgere mulighed for at opleve kunst, prioriterer Kunstfonden samlet set en bred fordeling mellem forskellige typer af institutioner ved placering af værkerne.

Da antallet af ansøgninger overstiger antallet af værker til rådighed, kan alle kvalificerede institutioners ønske om at modtage kunst desværre ikke imødekommes. Institutioner, der ikke tidligere har modtaget værker fra Kunstfonden, vil blive prioriteret.

Har I inden for de sidste tre år søgt tilskud hos Statens Kunstfond, vil disse oplysninger indgå som grundlag for behandling af jeres ansøgning.

Ansvar for værkerne i 5 år

I skal kunne tage vare på værkerne på forsvarlig vis i minimum 5 år. Der vil også blive set på de sikkerhedsmæssige forhold hos jer.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

I indsender ansøgningen via Tilskudsportalen, som I finder her på siden. Når I først har oprettet jeres profil på Tilskudsportalen, kan I til enhver tid gå ud og ind af portalen og tjekke, om I har alle bilag og oplysninger med, inden I indsender ansøgningen.

Vi anbefaler, at I bruger browseren Chrome eller Firefox, når I udfylder jeres ansøgning.  

Hvis du er fritaget for Digital Post eller grundet helt særlige forhold ikke kan anvende den digitale selvbetjeningsløsning skal du skrive til post@slks.dk.

 

I skal vedhæfte følgende bilag: 

 • Motivationsbeskrivelse (samlet cirka 1-2 sider). Her skal I beskrive, hvorfor I ønsker kunst hos jer, hvordan I tænker, at kunsten vil kunne indgå i den daglige brug af institutionen, og evt. hvordan I kan formidle den. I kan også skrive eventuelle ønsker og/eller udfordringer, samt eventuelle særlige hensyn i forhold til institutionens brugere.
   
 • Grundig fotodokumentation (max 6 sider). Jeres ansøgning bliver blandt andet behandlet på baggrund af de fotos, I indsender. Det er derfor vigtigt, at de fotos I vælger, giver et grundigt indtryk af jeres institution både generelt, og de steder I ønsker at placere kunst. Der må meget gerne være mennesker, møbler med videre på jeres fotos. Det giver nemlig en fornemmelse af, hvordan stedet er indrettet og bliver brugt. I har også mulighed for at indsende små film, der giver indtryk af det rumlige forløb hos jer. 
  For at skabe gode helhedsløsninger og markant dialog mellem kunst og sted prioriterer Kunstfonden at sende flere værker til én institution.
 • Oversigt over eksisterende kunst. I skal vedhæfte en liste over den kunst, I allerede har på jeres institution, samt fotos af kunstværkerne, hvor man kan se deres placering i sammenhæng med omgivelserne. Det gælder både kunst fra Statens Kunstfond og andre steder fra.

Dokumenter ud over dette vil ikke indgå i ansøgningsbehandlingen. I skal derfor ikke indsende fx en omfattende kunst- eller designstrategi. 

I skal så vidt muligt samle alle jeres fotos i ét samlet dokument, for eksempel i PDF-format. Ansøgningerne vil blive behandlet digitalt, og derfor anbefaler vi, at I formindsker jeres fotos til 72 dpi, inden I vedhæfter dem. Videooptagelser kan I sende som MP4-filer eller som links, for eksempel via Youtube. 

Det kan også være en fordel, at I orienterer jer i, hvilke typer af værker der i øjeblikket kan lånes på vores.kunst.dk. Dog kan udvalgene ikke altid imødekomme specifikke ønsker, da der kan være flere institutioner, som er interesserede i de samme værker.

I skal være opmærksomme på:

 • at de vedhæftede bilag maksimalt må fylde 25 MB i alt
 • at vedhæftet materiale kun kan modtages i formaterne: PDF, Word, MP3 og MP4. Vi modtager ikke ZIP-filer
 • at I før ansøgningsfristens udløb har mulighed for at redigere en allerede indsendt ansøgning og indsende en ny version på samme sag
 • at I efter ansøgningsfristens udløb ikke kan redigere jeres ansøgning
 • at det altid er den seneste ansøgning, I har indsendt til os, der bliver behandlet af udvalget
 • at jeres ansøgning skal indeholde alle obligatoriske bilag for at blive behandlet af udvalget. Yderligere materiale, ud over det der er beskrevet i ansøgningsvejledningen, vil ikke indgå i vurderingen af jeres ansøgning
 • at I selv er ansvarlige for, at ansøgningsskemaet er udfyldt korrekt, og at alle de ønskede bilag er vedhæftet
 • at bilag modtaget efter ansøgningsfristens udløb ikke vil blive vedlagt jeres ansøgning
 • som udgangspunkt kan I ikke overdrage jeres ansøgning – og eventuelt tilsagn – til en anden juridisk person eller virksomhed. Derfor er det vigtigt, at I får afklaret, hvem der er ansøger, inden I indsender jeres ansøgning. Samtidig skal I sikre, at der er knyttet en NemKonto til det CVR-nummer, I benytter.

Økonomi

Det er gratis at låne værker af Statens Kunstfond. I kan dog forvente udgifter i forbindelse med den fysiske installering/ophængning af værker. Det kan være til skinner, kroge, podier eller lignende. Der kan også være udgifter til jeres formidling af værkerne som for eksempel foldere til et indvielsesarrangement eller en kunstneraften.

Hvornår får du svar?

Du får svar på din ansøgning senest 12 uger efter ansøgningsfristen. Du modtager en notifikationsmail, når dit svar ligger klar på din profil i Tilskudsportalen, medmindre du har fravalgt dette.

I perioden indtil da vil alle ansøgninger blive klargjort og sendt til udvalget og herefter læst og behandlet. Når der er truffet afgørelse i alle sager fra samme ansøgningsrunde, får alle ansøgere svar i Tilskudsportalen eller via email, og samtidig bliver tildelingerne offentliggjort på vores hjemmeside.

Her finder du også navnene på alle ansøgere til Statens Kunstfond, der bliver offentliggjort i udvalgenes referater.

Hvis du ikke har ansøgt via Tilskudsportalen, kan du se hvordan du får svar her.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din ansøgning i Tilskudsportalen, får du en skærmkvittering, som du kan downloade, hvis du vil, men du kan altid se din ansøgning og dens status i Tilskudsportalen under ”Mine ansøgninger". Når den er indsendt korrekt, har den status som "Indsendt".

Du modtager ikke en kvitteringsmail, når du har indsendt en ansøgning.

På din ansøgningssag i Tilskudsportalen kan du også se de bilag, du har vedhæftet til ansøgningen. Det er dit eget ansvar, at de nødvendige bilag er sendt med – så husk at kigge din ansøgning godt igennem.

Du kan redigere i en ansøgning, selvom du allerede har indsendt den. Så længe det er før fristens udløb. Hvis du redigerer i en indsendt ansøgning skal du igen sikre dig, at alle nødvendige bilag er sendt med. Udvalget forholder sig udelukkende til den senest indsendte ansøgning.  

Hvis du har brug for at kontakte en sagsbehandler i sekretariatet, skal du henvende dig via kontaktknappen på din sag i Tilskudsportalen.

Hvis du ikke har ansøgt via Tilskudsportalen, så se her.

Hvis du får tilsagn/tilladelse/dispensation skal...

Hvis jeres ansøgning bliver imødekommet, bliver I tilbudt en række kunstværker. Herefter kan det endelige udvalg af værker eventuelt justeres i dialog med jer. 

I kan forvente at modtage værkerne inden for seks måneder, fra I har modtaget et tilsagnsbrev.

Statens Kunstfond sørger for professionel kunsttransport af værkerne til jer. Kunstfonden rådgiver gerne omkring placering af kunstværkerne hos jer for at sikre så godt et samspil som muligt mellem værkerne og det sted de placeres. Det er jer, der ansvaret for den fysiske installering/ophængning af værkerne.

Når I har modtaget værkerne, skal I sende en bekræftelse til Slots- og Kulturstyrelsen med hvilke værker, I har fået.

Som modtagere af kunst fra Statens Kunstfond har I ansvar for at formidle den kunst, I modtager. Forslag til formidlingsaktiviteter kan være: indvielsesarrangement, åbent hus arrangement, kunstnerarrangement på institutionen, folder, webfilm, interview med kunstneren, sociale medier, undervisningsmateriale, omtale på jeres hjemmeside med mere.

Hvem vurderer ansøgningen

Det er Statens Kunstfonds Legatudvalg for Billedkunst samt Legatudvalg for Kunsthåndværk og Design, der vurderer ansøgningerne og træffer den endelige beslutning om hvilke institutioner, der skal modtage kunst.

Opdateret 31. marts 2023